منابع و ماخذ تحقیق آلودگی هوا، محیط زیست، سقط جنین، استان مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد

م قابل توجه ایست و این در حالی است که در این رقم کل استان در نظرگرفته شده است و اگر اراک به تنهایی در این میزان محاسبه میشد چه بسا که این عدد بزرگتر نیز میبود( عرفانی،2008: 7) با وجود اینکه عوامل زیادی در بروز سقطهای خودبهخودی موثر است نظیرمشکلات ایمنولوژیکی و ناهنجاریهای رحمی و عفونتها ، اما برخی شواهد بر ارتباط بین آلایندههای محیطی در بروز سقط جنین صحه گذاشتهاند.
اهمیت محیط زیست به اندازهای است که علاوه بر توجه جهانی به آن ، در بسیاری از برنامهریزیها و سیاستگذاریها به محیط زیست توجه شده است (حسینی و قربانی،1384 :11 ) .
آلودگی زیست محیطی از جمله آلودگی هوا از چالشهای جدی دولتها در کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه ( به ویژه کلانشهرها ) میباشد . هم اکنون آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان و حتی ایران به اندازهای اهمیت یافتهاست که دولتها را وادار به جدی گرفتن مسأله و اتحاد سیاستها و برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای کاهش آلودگی و جلوگیری از آلودگی بیشتر نموده است(همان: 55).
آلودگی هوا مسئلهی مهم واساسی است که سلامت و رفاه بشر را تهدید مینماید ، تا جایی که اصل پنجاهم ، به این موضوع می پردازد : ” در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروزو نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشد داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است ” این اصل شامل 26 ماده ، جهت جلوگیری از آلودگی هوا می باشد ( قانون اساسی ایران 1358 :42 ) .
اگرچه کودکان و نوزادان در مقابل بسیاری از تهدیدات زیست محیطی ، ازجمله محیط فیزیکی آلوده و ناامن آسیب پذیر هستند اما توجه به این نکته نیز ضروری است که علاوه بر آلودگی محیط زیست ، عوامل خارجی دیگری چه در سطح خرد و چه در سطح کلان وجود دارند که میتوانند بر سلامت جنین مؤثر باشند. عواملی نظیر: محل سکونت ، جنسیت ، قومیت ، وضعیت تغذیه ، تحصیلات والدین و وضعیت اجتماعی واقتصادی خانواده نام برد (گوپتا7 و موهادا20048:21 ) .و همچنین توجه به عوامل دیگری که میتواند خطر سقط جنین را تا دوبرابر افزایش دهد. عواملی نظیر سن مادران اگر از مرز 40 سالگی رد میشوند و یا آنهایی سابقه سقط جنین متوالی دارند،و همچنین مادرانی که دچار کم کاری تیروئید و یا دیابت، سلیاک، لوپوس و اختلالات وراثتی در انعقاد خون و سندرم تخمدان پلیکسیتیک هستندو دارو مصرف میکنند. همچنین مصرف سیگار و الکل و مصرف بیش از چهار فنجان قهوه در روز و افزایش سن پدران هم خطر سقط را افزایش میدهد و همچنین وقتی پدر در معرض جیوه، سرب، و مواد شیمیایی صنعتی و آفتکشها قرار گرفته باشد، خطر سقط بیشتر می‌شود. تلاش شده در این پژوهش با کنترل این موارد عوامل محیطی دقیقتر مورد بررسی قرارگیرد .
مسئله کاهش جمعیت به یکی از مهمترین مسائل روز مبدل شده است چنانچه سیاست گذاریهای اخیر جمعیتی به این نکته اذعان دارند . در بخشی از متن این پیام این چنین آمده است که«با عنایت به اهمیّت مقوله جمعیّت در اقتدار ملّی ؛ و با توجّه به پویندگی ، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز ؛ ودر جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سالهای گذشته، سیاست های کلّی جمعیت ابلاغ میگردد .با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیّت در پیشرفت کشور ، لازم است برنامه ریزی ها ی جامع برای رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست های جمعیتی انجام گیرد . ودر صدر این سیاست ها ارتقاء پویایی ، بالندگي و جواني جمعيّت با افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني است » ( سیاستهای اخیر مشوق باروری و طرح جامع خانواده و تعالی جمعیت ).
نرخ باروری کل9 در ایران تا دههی 1360 در حدود 6 بوده است ، اما به سرعت کاهش یافت، بطوریکه در سال 1385 به سطح جانشینی رسید( سرایی ،1387: 120). سال 1390 این رقم به 8/1 فرزند (درکل کشور) و 6/1 (در استان مرکزی)برای هر زن کاهش یافته است.(پژوهشکده آمار براساس داده‌های سرشماری 1390)
با توجه به اهمیت رشد معقول جمعیت ورابطهي متقابلی که بين جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي وجود دارد. و از آنجایی که رشد جمعیت در سطح منطقه ای ، محلی و بین المللی به طور کامل به فرآیندهای باروری انسان وابسته است از منظرسیاست گذاریهای جمعیتی دولت، باروری نقش و اهمیت بیشتری در تغییرات آتی جمعیت خواهد داشت(حاتم حسینی،1390:77 ) . بنابراین بررسی سقط جنین به عنوان یک تابع از سه عوامل مستقیم باروری حائز اهمیت میباشد .
مسئله تأثیر آلودگی هوا بر سلامت جمعیت به عنوان یکی از مهمترین مباحث پژوهشی مطرح میباشد که دانشجویان و پژوهشگران هر کدام از رشتههای پزشکی و اپیدمیولوژیک ومحیط زیست و جمعیتشناسی میتوانند از منظری به این مسئله نگاه کنند . و آنچه در این میان تفاوت بین پژوهشهای هر رشته را ایجاد میکند اهمیت بخشهایی از این موضوع است به طور مثال برای پزشکان بحث سلامت مادر و پیشگیری از سقط جنین و نازایی و برای کارشناسان محیط زیست نجات زیستگاه انسانی و کنترل رشد جمعیت که آن را عاملی بر تخریب محیط زیست میدانند مورد توجه است . اما جمعیت شناسان به این موضوع از این منظر مینگرند که توان اقتصادی _ سیاسی و اجتماعی هر کشوری جمعیت اوست و رشد بالنده به عنوان یکی از مؤلفههای بالقوه قدرت مؤثر است . این مطالعه با هدف شناخت رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بین قرارگرفتن در معرضآلاینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوا با سقط غیرعمد (خودبخودی) و مرده‌زایی طراحی شده است .
1ـ3)اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه خطرات بالقوه آلودگی هوا ، جمعیت انسانی را در مقیاس گستردهای تحت تأثیر قرار داده است . و به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم و از دیدگاهی دیگر به صورت اثرات فوری و دراز مدت ، بهداشت جسمی و روانی افراد را تهدید می کند. آلودگی هوا در بعضی نقاط جهان به صورت عامل مهمی در میزان مرگ ومیر مردم مطرح است . مثلاً تخمین زده شده که موارد مرگ ومیر در آتن طی روزهای شدیداً آلوده چندین برابر حد معمول است و در مجارستان که آلودگی هوای آن یکی از هولناک ترین مشکلات سالهای اخیر بوده از هر 17 مورد مرگ یکی را می توان به آلودگی هوا نسبت داد( دانیل بوتکین،1382: 462) .يك تهديد بهداشتي عمده دركشورهاي توسعه‌يافته و در درحال‌توسعه ناشي از آلودگي هوا، به‌ويژه مواد داراي ذرات ريز معلق است، كه برآورد شده سالانه حدود سه ميليون نفر را در جهان در كام مرگ فرو برد (سازمان بهداشت جهاني: 1997) بالا رفتن غلظت این مواد از حد مجاز و پیامد آن به ویژه در شهر های بزرگ ، ایجاد شرایط حاد برای زندگی و سلامت انسان است .به گونهای که مواد شمیایی حاصل از آلودگی محیط با ورود به منابع زمینی مانند آب و هوا و خاک و مواد غذایی میتوانند بدون تغییر سالها در چرخه طبیعت باقیمانده و از راههای گوناگون جذب بدن مادر و جنین شوند و سبب ایجاد عوارض کوتاه و دراز مدت گردند ( جهدی، 1389 :25). مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است و آنچه در این تحقیقات بدیهی به نظر میرسد،آن است که اختلاف و ناهنجاریهای در فرزندان مادرانی که دوران بارداری خود رادر معرض آلایندههای صنعتی گذرانده اند، بیشتر از کسانی است که در معرض این آلاینده‌های خطرناک نبودهاند . امروزه مراکز و سازمانهای بسیاری توجه ویژه به مسئله آلودگی هوا دارند . اما راه حل مفید و موفقی برای کنترل آن ارائه نداده اند . بنابراین ایجاد آگاهی برای شهروندان درگیر در آلودگی لازم و ضروری به نظر می رسد .
باروری یکی از محرکه‌های اصلی جمعیت محسوب میشود و نقش اصلی را در رشد جمعیت ایفا مینماید .و این حساسیت را برای جمعیت‌‌شناسان ایجاد مینماید که مطالعات عمیقتری را نسبت مسائل مربوط به باروری معطوف نمایند . لیکن هدف مطالعه پیش رو بررسی ارتباط آلاینده‌‌های صنعتی بر روی سقط جنین خودبخودی و مردهزایی با رویکردی جمعیتشناختی در شهرستان اراک (و تفرش به عنوان شهر کنترل ) است . بررسی ارتباط بین آلاینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی و مرگ‌ و میرهای جنینی و سقطهای غیر عمد بسیار مفید است و امید است ارائه پژوهشی در این زمینه زنگ خطری برای مسئولین شهر اراک به صدا درآورد تا توجّه به این معضل را جدی‌تر دنبال نمایند .
1-4) مقایسه آلایندههای اراک و تفرش
شهرستان تفرش از لحاظ موقعیت جغرافیایی در مرکز استان مرکزی قرار گرفته است و یکی از مناطق مهم این استان به شمار میآید که قدمتی دیرینه دارد و در میان کوهستانی صعب العبور واقع شده است10 و دارای آب وهوای معتدل و بسیار مطلوبی است .که می تواند علت انتخاب شهر تفرش به عنوان شهر کنترل باشد. این در حالی است که طبق جدول زیر اراک طی پنج سال گذشته روزهای آلوده بسیاری را پشت سر می گذارد . چهار ایستگاه ثابت سنجش آلاینده های هوا در مکانهای مختلف شهر که هر ایستگاه توانایی سنجش آلایندههای و یک ایستگاه موبایل که در مناطق مختلف شهری جهت سنجش آلایندهها بکار گرفته میشود . ایستگاههای ثابت سنجش کیفت هوا در میدان شریعتی ، میدان حافظیه ، محوطه اداراه کل محیط زیست اراک ، خیابان قائم مقام روبروی پارک آزادی ، کیلومتر 6 جاده فرودگاه قرار دارند .

دو ایستگاه دارای آنالایزرSO112، دو ایستگاه دارای آنالایزرPM122.5، دو ایستگاه دارای آنالایزر PM10، چهار ایستگاه دارای آنالایزر VOC13، دو ایستگاه دارای آنالایزر O143،شش ایستگاه دارای آنالایزرCO15 ،شش ایستگاه دارای آنالایزر NO16x و یک ایستگاه دارای آنالایزر NH173 میباشند .
به منظور اطلاع رسانی وضعیت آلودگی هوا به مردم 3 دستگاه تابلوی الکترونیکی نمایشگر آلودگی هوا در میدانهای حافظیه ، شریعتی و سرداران نصب گردیده است و شاخص استاندارد آلودگی هوا (PSI) و غلظت آلایندههای NO2،SO2،CO،PM10 و O3 را بصورت نمودار میله ای نمایش میدهد( بر اساس داده های محیط زیست استان مرکزی در سال 94) . البته در دستگاههای سنجش آلودگی شهر اراک تنها برخی از آلایندهها قابل اندازهگیری است و به دلیل در اختیار نداشتن امکانات، سنجش میزان بنزن ، دی اکسید نیتروژن و فلئورکه از آلایندههای خطرناک هستند ممکن نیست.

جدول شماره 1. پایگاه های سنجش کیفیت هوای اراک

شهر
تعداد ایستگاههای مستقر
تعداد دستگاههای ثابت سنجش آلاینده
تعداد ایستگاههای سنجش آلودگی هوا از نظر مالکیت

فعال
غیر فعال
pm10
Co
So2
NO3
O3
محیط زیست
شهرداری
وزارتنفت
معاونتبهداشتی
اراک
5
1
2
5
2
5
2
5
0
0
0

نمودارشماره 1. سهم هر آلاینده در آلودگی هوای شهر در طی پنج سال گذشته

جدول شماره 2.تعداد روزهای سالم و ناسالم در پنج سال گذشته شهرستان اراک(89-93)
ماه / وضعیت
سالم(روز)
ناسالم (روز)
آلاینده مسئول
فروردین
115
40
PM10- O3
اردیبهشت
103
52
PM10،O3
خرداد
63
92
PM10، O3
تیر
65
90
PM10، O3
مرداد
97
58
PM10، O3
شهریور
128
27
PM10، O3
مهر
121
29
O3،PM10
آبان
133
17
PM10، SO2، O3
آذر
115
35
O3،PM10
دی
127
23
O3 ،PM10
بهمن
110
40
PM10
اسفند
107
39
PM10
مجموع ـ تعدادروز
1284
542
PM10، O3 ، SO2

منبع : اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی
1ـ5 ) اهداف تحقیق
1ـ5ـ1)هدف اصلی
بررسی فراوانی شیوع سقط جنین خودبخودی ومردهزایی در 5 سال گذشته در زنان سنین باروری (49ـ 15 ساله ) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دولتی مقیم اراک و تفرش.
مقایسه شیوع سقط جنین خودبخودی در 5 سال گذشته در زنان سنین باروری (49ـ 15 ساله ) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دولتی مقیم اراک و تفرش.
مقایسه شیوع مردهزایی در 5 سال گذشته در زنان سنین باروری (49ـ 15 ساله ) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دولتی مقیم اراک و تفرش.
تعیین نقش زندگی در اراک (قرار داشتن در معرض آلاینده های هوا ) در شیوع موارد سقط جنین خودبخودی در 5 سال گذشته در بین زنان در سنین باروری مراجعه کننده به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سقط جنین، آلودگی هوا، محل سکونت، بیماری مزمن Next Entries منابع و ماخذ تحقیق آلودگی هوا، سقط جنین، آلاینده ها، زنان باردار