منابع و ماخذ تحقیق آلودگی هوا، سقط جنین، آلاینده ها، زنان باردار

دانلود پایان نامه ارشد

مراکز بهداشتی درمانی دولتی شهر .
تعیین نقش زندگی در اراک (قرار داشتن در معرض آلاینده های هوا ) در شیوع موارد مردهزایی در 5 سال گذشته در بین زنان در سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دولتی شهر .
1ـ5ـ2)اهداف فرعی
مقایسه شیوع سابقه سقط خودبخودی و مردهزایی در 5 سال گذشته در زنان در سنین باروری مراجعه کننده به مراکزدرمانی ( دولتی ) در دو شهر اراک و تفرش.
مقایسه مشخصههای جمعیتشناختی ( مانند سن ) ، اجتماعی – اقتصادی ( مانند تحصیلات، شغل، درآمد)و ژنتیکی (مانند بیماری زنان ،سابقه فامیلی سقط، سقطهای قبلی ) و رفتارهای پرخطر فردی (مانند استعمال دخانیات، مواد مخدر ، مصرف الکل) در زنان دوشهر اراک و تفرش .
بررسی زندگی در شهر صنعتی اراک (در معرض آلاینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودن) بر شیوع سقط خودبخودی و مردهزایی پس از کنترل اثر سایر عوامل دخیل در سقط جنین و مردهزایی .

مقدمه
مطالعه ادبیات وپیشینه تحقیق به محقق کمک کرد تا با تحقیقات گذشته آشنا شده و همچنین با تأثیراتی که سایر تحقیقات در خصوص آلودگی محیط زیست و هوا بر سلامت جمعیت و بر سقط جنین و مردهزایی را نشان دادهاند ، آشنایی یابد و بتوان عوامل مؤثر بر سقط جنین را شناسایی کرده و اثرات آن را در تحلیلها کنترل نماید و هم اینکه خلاءهای تحقیقات گذشته را بهتر شناخته و از روشهای مختلف تحقیق در این زمینه، در جهت انتخاب روش مناسب بهره بگیریم. عمدتاً تغییر اثرات آلودگی هوا بر سلامت انسان بر پایه‌‌‌‌‌‌ی دو دسته از مطالعات اپیدمیولوژیکی و تحقیقات سم شناسی یا تجربی استوار شده است . مطالعات اپیدمیولوژیکی شامل اثرات مشاهده شده آلاینده‌ها بر مردمی است، که به طور طبیعی در معرض آنها قرار گرفته‌اند .در فصل دوم با مروری بر مطالعات گذشته داخلی و خارجی خلاءهای مطالعات پیشین شناسایی و سعی در ارائه آن در مطالعه حاضر شده است و همچنین با بهرهگیری از نظریههای جمعیتی به ارائه مدلی برای پژوهش پرداخته شده است.
2ـ1)پیشینه تجربی تحقیق
تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر آلاینده‌های موجود در هوای استنشاقی زنان باردار بر سلامت جنین انجام شده است.و لیکن مطالعات صورت گرفته در ایران اندک بوده و همین اندک مطالعات نیز در حوزه‌های پزشکی بوده است و در این میان سهم جمعیت‌شناسان چه در پژوهشهای خارجی و چه داخلی کمرنگ می باشد. اما نتایج این پژوهش‌ها حاکی از آن است که میزان غلظت این آلاینده‌ها بر وضعیت جنین و سرانجام بارداری اثرات سوء دارند .
2ـ1ـ1)تحقیقات خارجی
لوئیز18و همکاران در محدودۀ زمانی ژانویه 1991 تا دسامبر 1992 به مدت دو سال در شهر سائو پائولو برزیل تأثیر آلودگی هوا را بر میزان مرگ ومیر مورد بررسی قرار دادند . آنان در تحقیق خود دریافتند که از میان آلایندههای هوای شهر برزیلNO2( دی اکسید نیتروژن )بیشترین سهم را در مرگ ومیر دوران جنینی دارد .( P= 0/01) و(مونو اکسید کربن )CO و(دی اکسید سولفور) SO2در درجه بعدی خطر قرار دارند . اما همراهی این سه آلاینده میزان مرگ ومیر را بیشتر از آلودگی با تک تک این آلاینده ها افزایش میدهد . ( P0/01)( لوئیز 1992: 1ـ16)
از مطالعات دیگر که صورت گرفته مطالعه ایست که در زمینه تأثیر آلودگی هوا بر باروری انسان در سال 2002 توسط ریتز19 و همکاران در کالیفرنیا انجام شد . در این مطالعه ارتباط بین سطوح آلاینده‌های هوای کوچک‌تر از 10 میکرومتر با نتایج بارداری بررسی شد. این مطالعه به روش کوهورت بر روی1000 نمونه از زنانی در سنین باروری که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند و با کنترل آلاینده های مونواکسید کربن و دی اکسید گوگرد و ذرات معلق با استفاده از ایستگاههای سنجش کیفت هوا انجام شد که نتایج این مطالعه نشان داد که مواجهه با سطوح بالای منواکسید‌کربن ، خطر ناهنجاری دیواره بین بطن قلب جنین را 68/1 برابر افزایش می دهد . سطوح بالای ازن باعث افزایش خطر نقایص دریچه‌ای قلب ، ناهنجاری شریان آئورت و ناهنجاری شریان ریوی شد .( ریتز2002 :17ـ25 )
در مطالعه‌ای توسط لی‌گری20 در سال 2000 تا 2007 با هدف بررسی تأثیر آلودگی هوا بر عوارض باروری انسان در ایالات متحده آمریکا انجام شد ؛ نتایج نشان داد که مواجهه با دی اکسید‌ازت (No2) در تمام سیکل IVF21(از زمان شروع درمان تا تست بارداری مثبت مخصوصاً در زمان انتقال رویان ) به طور معنی‌داری با کاهش شانس تداوم بارداری و تولد زنده ارتباط دارد . افزایش غلظت اُزن در طی القای تخمک‌گذاری با کاهش شانس بارداری و تولد زنده همراه است . ذرات‌‌‌ معلق در زمان کشت رویان با کاهش میزان لقاح ارتباط دارد . به طور کلی اثرات آلودگی هوا به پیامد باروری بعد از IVF متغیر هستند و به زمان مواجهه در سیکل IVF بستگی دارد( لی گری 2010 : 1371) .
بروئر22و همکاران در مطالعه ای کوهورت با هدف بررسی ارتباط مجاورت محل سکونت به بزرگراه ها با عوارض بارداری برروی 70249 خانم باردار بصورت کوهورت در طی سالهای 1999 تا 2002 و با کنترل عواملی مانند تحصیلات ،ماه بارداری، سن و درآمد مادران به این نتیجه رسیدند که سکونت در 50 متری بزرگراه ها منجر به افزایش 26 درصدی وزن کم در زمان تولدLBV23 و افزایش 11درصدی تولد زود هنگام می شود(بروئر ،2008:680 ) .
حافظ24 و همکاران (2001) در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر آلودگی هوا بر سقطجنین و مرده‌زایی در بین زنان باردار درسنین باروری (49ـ 15) بصورت مطالعهای مقطعی در دومنطقه صنعتی آلوده برروی 1934زن نشان دادندکه شیوع سقط و مرده‌‌‌‌‌‌زایی در مناطق آلوده به ترتیب 2/29 درصد و 5/4 درصد افزایش داشته است.(حافظ2001: 16)
در مطالعهای توسط سورکون 25و همکاران در سال 2007 در ترکیه با هدف بررسی سطح روی و کادمیوم جفت در سه گروه ، مادرانی که سیگاری بودند ، مادرانی که با آلودگی هوا مواجهه داشتند و مادرانی که سیگاری نبودند انجام شد . در بین 92 مادر ، 33 مادر در گروه سیگاری (گروه 1) ، 29 مادر در گروه مواجهه با هوای آلوده (گروه 2)و 30 مادر در گروه غیر سیگاری ساکن در مناطق روستایی که با هیچ گونه آلودگی هوا مواجهه نداشتند، قرار داشتند. میانگین وزن نوزاد 38±63/3198 گرم و میانگین وزن جفت 5/111±38/561 گرم در گروه مواجهه با آلودگی هوا در مقایسه با دو گروه دیگر کمتر بود.در گروه I، میانگین روی و کادمیوم جفت022/0±063/0 و5/15±84/39 به ترتیب نسبت به دوگروه دیگربالاتربوده ودر گروه2میانگین سطح کادمیوم و روی نسبت به گروه 3 بالاتر بود.و سطح خونی پروژسترون در گروه Iنسبت به سایر گروه‌ها کمتر بوده در مجموع این مطالعه نشان داد که سیگار کشیدن سطح کادمیوم را در جفت افزایش می‌دهد و اثرات مواجهه با آلودگی هوا به همان اندازه سیگار کشیدن مضر است( سورکون2007 :17) .
در مطالعه‌ای که توسط کیم 26و همکاران در سال 2001 تا 2004 در سئول با هدف بررسی اثر ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون بر پیامدهای بارداری انجام دادند ، مشخص نمودند که مواجهه با ذرات معلق کمتر از 10 میکرونی در سه ماهه اول بارداری منجر به تأخیر رشد داخل رحمی ، در سه ماهه دوم منجر به نقایض مادرزادی ، سه ماهه سوم منجر به زایمان زودرس و مرده‌زایی و مواجهه با این آلاینده در کل بارداری باعث وزن کم هنگام تولد می شود(کیم2010:55ـ61) .
در پژوهش دیگری کامِلا گوپتا 27و موها گودا 28در سال 2004 در غرب هند به بررسی آسیب‌پذیری کودکان نسبت به سم آرسنیک پرداخته‌اند. در این مقاله که برروی 471 نمونه از کودکان 14-0 ساله که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند انجام شد، نشان داده شد که، قرارگرفتن در معرض این آلاینده ها و سموم رشد دوران نوجوانی را مختل می‌کند(گوپتا و گودا 2004:1ـ4) .
با مرورمطالعههای انجام شده در دنیا ( اروپا ، آسیا ، افریقا ) آنچه بدیهی بنظر میرسد تأثیر آلایندههای موجود در هوای استنشاقی بر روی نتایج بارداری ایست و مهمتر اینکه این نوع مطالعات انجام شده با رویکردی پزشکی و اپیدمیولوژیکی میباشد که با اندازهگیری غلظت آلایندهها بر روی خون جنین به پژوهش پرداختهاند و تفاوت این مطالعات با تحقیق حاضر در نوع روش شناسی است . مطالعات انجام شده بیشتر بر اساس اندازه گیری آزمایشگاهی خون جنین بوده و یا بصورت مطالعات هم گروهی (Cohort studies) یعنی مواجهه طولانی مدت زنان را با پیامدهای بهداشتی و یا براساس دادهای DHS مورد بررسی قرار دادند. وعوامل اجتماعی – اقتصادی و جمعیت شناختی و ژنتیکی مادران نیز به عنوان معیارورود یا خروج از مطالعه در نظر گرفته شده است و زنان باردار در خود منطقهی آلوده مورد مطالعه قرار گرفته اند .که در این پژوهش سعی برآن بوده که این عوامل کنترل شود و شهری سالم که از لحاظ سایر ویژگیها با شهر مورد مطالعه همگن باشد انتخاب شود تا سایر عوامل دخیل بیشتر کنترل شود .
2ـ1ـ2) تحقیقات داخلی
مطالعات داخلی انجام شده در زمینه اثر آلاینده ها هوا بر روی سقط جنین و مرده زایی اغلب بصورت مطالعههای آزمایشگاهی و مورد ـ شاهدی می باشد .و بیشتر با رویکرد سلامت و اپیدمیولوژیکی ایست. و همین اندک مطالعات نیز در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است و جای خالی این نوع مطالعات در دیگر شهرهای آلوده بسیار احساس می شود . بعنوان نمونه :
کبری نوری مطالعهای را با عنوان بررسی اثر مونواکسید کربن بر ناهنجاریهای دوران جنینی و مرگ ومیرهای داخل رحمی در سال 1381با روش کوهورت تاریخی در بیمارستانهای مهدیه تهران (گروه مورد) و فیاض بخش کرج (گروه شاهد) انجام داده است . 32 نفر از زنان بارداری که در منطقه آلوده هوای شهری زندگی میکردند مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفتند . همچنین جهت مقایسه 32 نفر از زنان بارداری که در مناطق پاک هوای شهری دوران بارداری خود را سپری کرده بودند ، نیز بررسی شدند . طبق بررسی انجام شده ، افزایش منواکسیدکربن محیط، باعث افزایش کربوکسی هموگلوبین خون جنین و کاهش وزن موقع تولد نوزادان شد.( نوری ،1384: 10-66)
مریم مریدی در سال 1389، اثرات منواکسید کربن و بنزن هوای محل سکونت و سقط خودبخودی در سه ماهه اول بارداری را مورد بررسی قرار دادند.تا با کنترل شرایط اقتصادی و جسمی مادران و همچنین تحصیلات و سن مادر ارتباط آلودگی محیطی (از طریق آلایندههای صنعتی) را با سقط خودبخودی جنین مورد بررسی قرار دهند این پژوهش بر روی 148 مورد سقط خودبخودی (گروه مورد) و 148 خانم باردار (گروه شاهد) انجام شده است . نمونه‌ها به صورت تصادفی از ده منطقه تهران انتخاب شدند .با توجه به نتایج پژوهش به نظر میرسد آلودگی هوا و سکونت در نزدیکی مناطق پرتردد تهدید کننده سلامت مادران باردار و جنین می باشد . (مریدی ،1389: 8-94)
در مطالعهای که با هدف بررسی تأثیر آلودگی هوا بر نتایج بارداری بصورت یک مطالعه مروری سیستماتیک انجام شده، مقالات منتشر شده از سالهای 1990 تا 2013 را مورد بررسی قرار داده است . و نتایجی که بدست آورده به اینصورت بوده است که آلودگی هوا باعث مرگهای نوزادی میشود و همچنین ارتباط بین وزن کم هنگام تولد ، تأخیر رشد داخل رحمی و آلودگی هوا تأیید شده است (دل پیشه ،1392: 7-11).
پژوهشگر با جستجو بیشتر در مقالات و پایان نامههای ( گروه پزشکی ، بهداشت ، محیط زیست ، جمعیت شناسی) موفق به یافتن مطالعات بیشتری در این زمینه نشد و مطالعات موجود در زمینه سایر عوامل دخیل و مرتبط با سقط جنین و نازایی و ناباروری را یافت . از جمله ( اثر عوامل محیطی بر باروری ) آخوندی ،( ارتباط شغل وباروری) فلاحیان ، (بررسی مخاطرات سرب در دوران بارداری و انتقال آن به جنین ) افشار، و مطالعاتی از این قبیل، و جای خالی مطالعه در زمینه آلاینده ها و سقط جنین و نارساییهای جنینی بخصوص در رشته جمعیتشناسی احساس میشود .با مطالعههای انجام شده در گروه پزشکی ایده خوبی به پژوهشگر داده شد تا چنین مطالعهای را در حوزه تحصیلی خود و همچنیین در شهر محل زندگی که بسیار نیز آلوده میباشد به انجام برساند .
2ـ2) مبانی نظری
انسان از زمان پیدایش ، همواره بیماری را تجربه کرده و تلاش نموده تا

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق آلودگی هوا، محیط زیست، سقط جنین، استان مرکزی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق سقط جنین، عوامل اقتصادی، ساختار اجتماعی، جمعیت شناختی