منابع مقاله درمورد گرایش کارآفرینانه، عملکرد سازمان، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق، متغیرها، روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و بر حسب ضرورت، تعدیلاتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم یا زیاد شود.
همانطور كه در فصل گذشته بیان شد محقق با مطالعه ادبيات تحقيق کارآفرینی و عملکرد، به بررسی ابعاد آن پرداخت. از آنجا که ابعاد مختلف از دیدگاههای گوناگون ارائه شده بود، محقق سعی نمود تا برای گرایش کارآفرینانه چارچوبي حاصل از مدل لامپکین و دس (1996) را استفاده نماید و در مورد عملکرد سازماني نيز ابعاد مختلفي مورد بررسی قرار گرفته است كه در اين تحقيق از ابعاد اشاره شده در تحقیقات قبلی استفاده شده است. با توجه به مطالب ذكر شده در فصل گذشته، متغير گرایش کارآفرینانه در مدل پيشنهادي به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده و تاثير آن بر روي عملکرد سازماني به عنوان متغير وابسته بررسي ميشود. بر اين اساس، مدل مفهومي در شکل (3-1) نشان داده شده است.

فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیر معنیداری دارد.
فرضیههای فرعی
نوآوری بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیر معنیداری دارد.
استقلالگرایی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیر معنیداری دارد.
ریسکپذیری بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیر معنیداری دارد.
پیشگامی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیر معنیداری دارد.
رقابت تهاجمی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیر معنیداری دارد.

3-4- روش تحقیق
پژوهشگر پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوهایی را اتخاذ کند تا او هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر دست یابد. و اما بمانند سایر بحثها در علوم انسانی، در مورد روش تحقیق نیز در کتابهای مختلف نظرات و دیدگاههای متفاوتی عنوان شده است (ظهوری،1378، ص27). وجود تعاریف و تعابیر مختلف و متنوع در علوم انسانی، از سویی بیانگر گستردگی و اهمیت موضوع بوده که میتواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. از سویی دیگر نشاندهندهی پویایی موضوع است که میتواند زمینه ارائه مدلها، تئوریها و نظرات متفاوتی را فراهم آورد.
با توجه به دو رویکرد خردگرایانه و طبیعتگرایانه174 و دو دسته روشهای تحقیق منتجه از آنها به نامهای روشهای کمی و کیفی175، تحقیق حاضر در گروه روشهای کمی قرار میگیرد، به دلیل این که با استفاده از پرسشنامه به جمعآوری دادهها پرداخته شده است. با توجه ویژگی آزمایشی و یا غیرآزمایشی176 بودن تحقیقات، روش تحقیق حاضر، روش غیرآزمایشی پیمایشی محسوب میشود )سرمد و دیگران، 1384). در کلیترین تقسیمبندی، روش تحقیق را کتابخانهای و میدانی در نظر گرفتهاند که در تحقیق حاضر از هردوی این روشها استفاده خواهد شد. در جمعبندی نهایی اینکه، در تحقیقات مدیریتی به دو روش فرضیه ها(سؤالات) تأیید یا رد خواهند شد که عبارتند از: استفاده از فنون آماری و استفاده از فنون غیرآماری مانند تحقیق در عملیات. در گروه اول از فنون آمار استنباطی و آزمون فرضیات استفاده خواهد شد ولی در گروه دوم با استفاده از فنونی مانند تحقیق در عملیات از طریق بهینه سازی مسئله تصمیم، فرضیات(سؤالات) تأیید یا رد خواهند شد(آذر،1373، 34). تحقیق حاضر با توجه به این تقسیمبندی در گروه اول قرار میگیرد.
در ضمن با توجه به تقسیمبندی تحقیقات علمی از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی میباشد. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است و تأکید آن بر تأمین سعادت و رفاه توده مردم است. یافتههای تحقیق کاربردی به میزان بسیار زیادی قائل به زمان و مکان میباشد. همچنین از نظر ماهیت و روش، این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی میباشد و با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. پژوهش پیمایشی بر ساختن فرضیه و آزمون آن و تحصیل روابط بین متغیرهای دستکاری نشده توجه دارد. به عبارت ديگر تحقیق پیمایشی با انتخاب و مطالعۀ نمونههای منتخب از جامعۀ آماری به بررسی میزان شیوع، توزیع و روابط متقابل متغیرهای فردي و اجتماعی میپردازد (کرلینجر،10:1383). پژوهش پیمایشی متغیرهایی را انتخاب میکند که هماکنون یا قبلاً وجود داشتهاند. محقق پیمایشی با بررسی تغییرات متغیر بر حسب مورد جستجو ویژگیهای دیگری که به طور منظم با آن پیوند دارد در پی شناخت علل پدیدهها بر میآید (دواس، 1376:ص 15). اطلاعات مورد نیاز پیمایش از طریق پرسشنامه، مصاحبه و روشهای مناسب دیگر فراهم میآید.

3-5- جامعۀ آماری
یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام میشود. جامعه آماری عبارتست از “کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند”(حافظ نیا، 1377، ص 119). معمولاً در هر پژوهشی، جامعه آماری مورد بررسی، جامعهای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(سرمد، بازرگان و حجازی،1387). جامعه آماری برای تحقیق حاضر شامل تمامی کسب و کارهای كوچك و متوسط واقع در شهركهای صنعتي شرق استان مازندران(شهرک های صنعتی شهرستان های بابل، قائم شهر، سواد کوه، ساری، جویبار، نکا و بهشهر) بودند که در دوره اجرا و در قلمرو مکانی و زمانی تحقیق حاضر، بنابر آمارهای کسب شده از وزارت صنایع و معادن و دفاتر شهرکهای صنعتی تعداد آنها 470 شرکت بود.

3-6- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
از آنجا که جوامع آماری از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و امکان مراجعه محقق به تمام آنها میسر نمیباشد، بنابراین ناگزیر به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه هستند، بنابراین محقق راه نمونهگیری را انتخاب میکند.
لذا محقق برای گردآوری دادهها جهت تصمیمگیری در خصوص سؤالات تحقیق اقدام به نمونهگیری کرده و سپس نتایج حاصله را با سطح اطمینان 95 درصد به جامعه تعمیم داده است.
برای تعیین تعداد نمونه راههای متعددی وجود دارد. با توجه به این که تعداد اعضای جامعه محدود میباشد، از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است.

در فرمول فوق N بیانگر حجم جامعه مورد مطالعه می باشد. بنابر آمارهای کسب شده تعداد 470 شرکت در جامعه آماری وجود دارد. بنابراین 470 N=.
: Zα/2آمارۀ توزیع استاندارد با سطح اطمینان 95% است، بنابراین: Zα/2= 1.96
Pنسبت موفقیت (وجود رابطه بین متغیرها) و q بیانگر عدم موفقیت) عدم وجود رابطه بین متغیرها) میباشد که با استفاده از روش احتیاطی (بازرگان و همکاران) وقتی که مقدار آنها مشخص نباشد، برابر p=q=0.5 در نظر گرفته مي شوند. همچنین جهت اطمینان از اینکه بیشترین حجم نمونه محاسبه گردد، مقدار خطای برآورد)تفاوت میان میانگین و مقدار برآورد آن( یعنی E برابر با 5% (حداكثر خطاي قابل قبول) در نظر گرفته شده است. این مقدار سطح قابل قبول برای بیشتر پژوهشهای مدیریتی است(صائبی و شیرازی، 1384).
بر اساس فرمول فوق، تعداد نمونه لازم محاسبه شده است.

“نمونه عبارتست از تعدادی از افراد که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد” (حافظ نیا، 1377، ص121). محقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب نماید، یک شکل آن این است که شانس انتخاب شدن را به تمامی افراد جامعه بدهد، روش دیگر، روش غیر احتمالی است، یعنی همهی افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن به عنوان عضو نمونه را نداشته باشد و در انتخاب افراد برای نمونه، نظریات محقق دخالت داشته باشد. بنابراین محقق وقتی قصد شناخت جامعه آماری از طریق مطالعه نمونهای از آن را دارد باید حتماً روش اول را برای گزینش نمونه انتخاب کند تا از این طریق نمونه با جامعه مشابهت داشته باشد و صفات آنها بر یکدیگر مطابقت نماید و نمونه معرف جامعه باشد.
با توجه به ویژگی ها و شکل شرکت های کوچک و متوسط جامعه آماری، روش نمونه گیری تحقیق حاضر از نوع تصادفی ساده انتخاب شد تا همه اعضای جامعه آماری شانس مساوی در انتخاب نمونه آماری را داشته باشند. بنابراین تعداد 300 پرسشنامه بین مدیران ارشد جامعه تحقیق توزیع گردید که تعداد 238 مورد از پرسشنامهها جمعآوری گردید. پس از بررسی پرسشنامههای جمعآوری شده، تعداد 13 عدد از پرسشنامهها به دلیل ناقصبودن کنار گذاشته شد و در مجموع 225 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.

3-7- ابزار جمعآوری دادهها
در هر پژوهشی بسته به هدف پژوهشگران و روش تحقیق، از ابزارهای متفاوتی برای جمعآوری دادهها و اطلاعات استفاده میشود. در پژوهش حاضر از روشها و ابزارهای زیر استفاده شده است:
مطالعات کتابخانهای و اینترنتی: دادهها و اطلاعاتی که از این طریق بدست میآیند از نوع ثانویه هستند یعنی قبلاً تولید شدهاند واز طریق بررسی کتب، مجلات، پایاننامهها و سایر مستندات موجود در کتابخانههای تخصصی بدست میآیند.در خصوص ادبیات موضوع ازمنابع کتابخانهای، منابع اینترنتی و پایگاههای اطلاعاتی علمی معتبر بین المللی مانند Emerald، Science direct ، Proquest و SID استفاده شده است. همچنین از منابع بخش مراجع کتابخانهای نیز استفاده شده است.
پرسشنامه: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب دادههای تحقیق است. پرسشنامه مجموعهای از سؤالها است که پاسخدهنده با ملاحظۀ آنها پاسخ لازم را ارائه میدهد)سرمد، بازرگان و حجازی، 1387). با توجه به کارایی بیشتر پرسشنامه در تحقیقات مدیریتی قابل انجام در ایران(آذر، 1373)، بیشتر دادههای لازم جهت تجزیه و تحلیل سؤالات و آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمعآوری میگردد.
پرسشنامه تحقیق حاضر طی مراحل زیر طراحی گردید: ابتدا متغیرهای مربوط به گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی از ادبیات موضوعی و همچنین نتایج تحقیقات مشابه در ارتباط با مساله تحقیق حاضر استخراج گردید. سپس با استفاده از متغیرهای استخراج شده پرسشنامه ای در اختیار خبرگان قرار گرفت. از آنها خواسته شد با توجه به تخصص و تجربهشان در ارتباط با موضوع مورد بررسی، در مورد اعتبار پرسشنامه اظهار نظر نمایند.
مبتنی بر نظرات خبرگان، اصلاحات اندک پیشنهادی آنها با راهنمایی استاد راهنما و مشاور، انجام گردید، و پرسشنامه نهایی تنظیم شد، در میان اعضای نمونه توزیع گردید و در مراجعات بعدی پرسشنامه توزیع شده جمعآوری گردید. همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکتهای کوچک و متوسط شرق استان مازندران بوده است. بطور کلی در هنگام انجام این پژوهش، مدیران شرکتهای کوچک و متوسط شرق استان مازندران بعنوان پاسخگو به سوالات پرسشنامه مورد نظر تحقیق حاضر بودهاند. این مدیران معمولاً بیش از سایر مسئولین سازمان در میان سایر اعضای شرکت هستند، بدین معنی که شناختی عمیقتر نسبت به مابقی سایر مدیران شرکت از نیروی انسانی شاغل دارند.

پرسشنامه تحقیق شامل دو بخش بوده است:
بخش اول: در اين بخش هدف از گردآوري داده‌ها به وسيلة پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ دهنده در عرضة داده‌هاي مورد نياز، بيان شده است. براي اين منظور بر با ارزش بودن داده‌هاي حاصل از پرسشنامه تأکيد گرديده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.
بخش دوم: سوال‌هاي (گويه‌ها) پرسشنامه
اين بخش از پرسشنامه نیز شامل 3 قسمت است:
الف) سوالات عمومی: در این قسمت مشخصات عمومی پاسخدهندگان در دو بخش مشخصات فردی و مشخصات سازمانی پرسیده شده است.
ب) سوالات تخصصي: این قسمت شامل 24 سوال پنج گزینهای است و برای این منظور سوال شدهاند تا میزان اهمیت هریک از مولفهها و شاخصها از نظر پاسخ دهندگان مشخص گردند. متغیرهای مربوط به گرایش کارآفرینانه از نوع متغیرهای مستقل و متغیر عملکرد سازمانی وابسته بوده است. سؤالات با استفاده از طيف پنج گزينهاي ليكرت و در سطح سنجش ترتيبي طراحي شدهاند. پاسخدهندگان با انتخاب هر یک از موارد “خیلی کم تا خیلی زیاد”

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد گرایش کارآفرینانه، عملکرد شرکت، کارآفرینی Next Entries منابع مقاله درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، معادلات ساختاری