منابع مقاله درمورد کمال گرایی، شاخص توده بدنی، ضریب تاثیر

دانلود پایان نامه ارشد

از تغییرات متغیر نارضایتی بدن بوسیله خودشیء انگاری سنجیده می شود .

5-4-4-پیش بینی اختلال خوردن براساس نارضایتی بدنی
به منظور بررسی پیش بینی شدت اختلال خوردن توسط نارضایتی بدنی از تحلیل رگرسیون گام‌ به‌ گام استفاده شد. بدین صورت که نارضایتی بدنی به عنوان متغیر پیش بین و اختلال خوردن به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. نتایج حاصل در جداول 4-3، 4-4 قابل مشاهده اند

. جدول 4-16: مدل رگرسیونی تاثیر نارضایتی بدنی بر اختلالات خوردن
Model
ضریب تاثیر
آماره F
سطح معنادری
ضریب تعیین
1
Regression
33/0
36.10
00.0
10.

از آنجا که سطح معناداری آزمون F کمتر از 05/0 است فرض نقش پیش بین نارضایتی بدنی بر اختلالات خوردن پذیرفته می شود. ضریب این تاثیر 33/0 است به عبارت دیگر با افزایش یک درصدی نارضایتی بدنی 33 درصد اختلال خوردن افزایش می یابد. ضریب تعیین که در اینجا مقدارش 10/0بدست آمده، نشان می دهد تنها10 درصد از تغییرات متغیر اختلال خوردن بوسیله نارضایتی بدنی سنجیده می شود .

6-4-4-پیش بینی اختلال خوردن براساس کمال گرایی
به منظور بررسی پیش بینی شدت اختلالات خوردن توسط شاخص توده بدنی از تحلیل رگرسیون گام‌ به‌ گام استفاده شد. بدین صورت که کمال گرایی به عنوان متغیر پیش بین و اختلالات خوردن به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. نتایج حاصل در جداول 4-3، 4-4 قابل مشاهده اند

جدول4-17 : مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر اختلالات خوردن
Model
ضریب تاثیر
آماره F
سطح معنادری
ضریب تعیین
1
Regression
19/0
11.89
001/0
03/

از آنجا که سطح معناداری آزمون F کمتر از 05/0 است فرض نقش پیش بین نارضایتی بدنی بر اختلالات خوردن پذیرفته می شود. ضریب این تاثیر 19/0 است به عبارت دیگر با افزایش یک درصدی نارضایتی بدنی 19 درصد اختلال خوردن افزایش می یابد. ضریب تعیین که در اینجا مقدارش 03/0بدست آمده، نشان می دهد تنها 3 درصد از تغییرات متغیر اختلال خوردن بوسیله نارضایتی بدنی سنجیده می شود .

7-4-4-پیش بینی اختلال خوردن براساس شاخص توده بدنی
به منظور بررسی پیش بینی شدت اختلالات خوردن توسط شاخص توده بدنی از تحلیل رگرسیون گام‌ به‌ گام استفاده شد. بدین صورت که شاخص توده بدنی به عنوان متغیر پیش بین و اختلالات خوردن به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. نتایج حاصل در جداول 4-3، 4-4 قابل مشاهده اند.

جدول 4-18: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلالات خوردن
Model
ضریب تاثیر
آماره F
سطح معنادری
ضریب تعیین
1
Regression
01/0
03/0
85/0
0

چون سطح معناداری 85/0 بدست آمده که بیشتر از 05/0 است می توان گفت فرض نقش پیش بین شاخص توده بدنی بر اختلالات خوردن پذیرفته نمی شود. به عبارت دیگر این دو متغیر همبستگی با یکدیگر ندارند.

8-4-4-پیش بینی اختلال خوردن براساس درونی سازی لاغری
به منظور بررسی پیش بینی شدت اختلالات خوردن توسط درونی سازی لاغری از تحلیل رگرسیون گام‌ به‌ گام استفاده شد. بدین صورت که درونی سازی لاغری به عنوان متغیر پیش بین و اختلالات خوردن به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. نتایج حاصل در جداول 4-3، 4-4 قابل مشاهده اند

جدول4-19 : مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی بر اختلالات خوردن
Model
ضریب تاثیر
آماره F
سطح معنادری
ضریب تعیین
1
Regression
05/0
93
33/0
003/

چون سطح معناداری 33/0 بدست آمده که بیشتر از 05/0 است می توان گفت فرض نقش پیش بین درونی سازی لاغری بر اختلالات خوردن پذیرفته نمی شود. به عبارت دیگر این دو متغیر همبستگی با یکدیگر ندارند.

9-4-4-پیش بینی اختلال خوردن براساس خودشیء انگاری
به منظور بررسی پیش بینی شدت اختلالات خوردن توسط خودشیء انگاری از تحلیل رگرسیون گام‌ به‌ گام استفاده شد. بدین صورت که خودشیء انگاری به عنوان متغیر پیش بین و اختلالات خوردن به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. نتایج حاصل در جداول 4-3، 4-4 قابل مشاهده اند

جدول 4-20: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر اختلالات خوردن
Model
ضریب تاثیر
آماره F
سطح معنادری
ضریب تعیین
1
Regression
10/0
3.08
08/0
01/

چون سطح معناداری 08/0 بدست آمده که بیشتر از 05/0 است می توان گفت فرض نقش پیش بین خودشیء انگاری بر اختلالات خوردن پذیرفته نمی شود. به عبارت دیگر این دو متغیر همبستگی با یکدیگر ندارند.

10-4-4-پیش بینی اختلال خوردن براساس کمال گرایی با واسطه گری نارضایتی بدنی

جدول4-21 : تاثیر کمال گرایی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی
ضریب تاثیر
آماره t
سطح معنادری
1
08/0-
19.17
14/0

این جدول نشان می دهد چون سطح معنادری بیشتر از 05/0 است (14/0)، بنابراین فرض نقش پیش بین شاخص توده بدنی بر اختلال خوردن با واسطه گری نارضایتی پذیرفته نمی شود.

11-4-4-پیش بینی اختلال خوردن براساس درونی سازی لاغری با واسطه گری نارضایتی بدنی

جدول4-22 : تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی
ضریب تاثیر
آماره t

سطح معنادری
1
05/0-
18.51
33/0

این جدول نشان می دهد چون سطح معنادری بیشتر از 05/0 است (33/0)، بنابراین فرض نقش پیش بین شاخص توده بدنی بر اختلال خوردن با واسطه گری نارضایتی پذیرفته نمی شود.

12-4-4-پیش بینی اختلال خوردن براساس شاخص توده بدنی با واسطه گری نارضایتی بدنی

جدول 4-23: تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی
ضریب تاثیر
آماره t

سطح معنادری
1
13/0-
43/20
02/0

این جدول نشان می دهد چون سطح معنادری کمتر از 05/0 است (02/0) فرض نقش پیش بین شاخص توده بدنی بر اختلال خوردن با واسطه گری نارضایتی پذیرفته می شود. شدت این تاثیر 13/0- است که نشان می دهد با واسطه بودن نارضایتی ، افزایش یک درصدی شاخص توده بدنی، اختلال خوردن 13 درصد کاهش می یابد.

13-4-4-پیش بینی اختلال خوردن براساس خودشیء انگاری با واسطه گری نارضایتی بدنی

جدول 4-24 : تاثیر خودشیء انگاری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی
ضریب تاثیر
آماره t
سطح معنادری
1
03/0-
17.86
54/0

این جدول نشان می دهد چون سطح معنادری بیشتر از 05/0 است (33/0)، بنابراین فرض تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلال خوردن با واسطه گری نارضایتی پذیرفته نمی شود.

4-5 -مدل سازی معادلات ساختاری

در اين بخش براي بررسي تاثير متغیرهای کمال گرایی، شاخص تودهی بدنی، خود شیء انگاری و درون سازی لاغری بر متغیر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدن از مدل مسیر استفاده شده است. مدل های مسیر مدل هایی هستند که در آنها تمام متغیرها از نوع متغیرهای مشاهده شده می باشند و هیچ متغیر پنهانی در آن وجود ندارد. مدل سازی با استفاده از نرم افزار AMOS انجام شده است. در زیر ابتدا مدل اولیه با برآوردهای استاندارد و غیر استاندارد آورده شده است. سپس با انجام اصلاحات مورد نظر مدل نهایی که از نظر شاخص مطلق، تطبیقی و مقتصد دارای شرایط مطلوب تری است به دست آمده است.

18/0 14/0 17/0-

33/0 13/0 36/0 13/0-
3/0 0/0
6/0

37/0

شکل 4-1: مدل مسیر پیشنهادی برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن
با واسطهگری نارضایتی بدن (برآوردهاي استاندارد)

جدول 4-25: برآورد انجام شده براي تفاوت معناداري پارامترها با مقدار صفر
نوع پارامتر
برآورد
نسبت بحراني
سطح معناداري

استاندارد
غير استاندارد

درون سازی لاغری

کمال گرایی
15/0
50/0
77/2
005/0
درون سازی لاغری

خود شیء انگاری
13/0
41/0
45/2
014/0
کمال گرایی

خود شیء انگاری
179/0
168/0
16/3
002/0
کمال گرایی

نارضایتی بدن
33/0
20/0
57/6
کمتر از 0.004
شاخص توده‌ی بدنی

نارضایتی بدن
35/0
51/0
09/7
کمتر از 0.004
خود شئ انگاری

نارضایتی بدن
12/0
06/0
53/2
01/0
درون سازی لاغری

نارضایتی بدن
001/0-
002/0-
02/0-
98/0
کمال گرایی

اختلالات خوردن
06/0
04/0
07/1
28/0
شاخص توده‌ی بدنی

اختلالات خوردن
11/0-
19/0-
96/1-
05/0
نارضایتی بدن

اختلالات خوردن
34/0
39/0
53/5
کمتر از 0.004
درون سازی لاغری

اختلالات خوردن
02/0
06/0
48/0
62/0
درون سازی لاغری

شاخص توده‌ی بدنی
59/3-
17/0-
91/2-
004/0
نتایج جدول فوق نشان می دهد که درون سازی لاغری تاثیری بر نارضایتی بدن ندارد زیرا سطح معنی داری آن 98/0 به دست آمده است که بیانگر پذیرفته شدن فرض صفر مبنی بر صفر بودن رابطه بین این دو متغیر است. به همین ترتیب اثر کمال گرایی بر اختلالات خوردن و اثر درون سازی لاغری بر اختلالات خوردن نیز معنادار نمی باشند. زیرا در این رابطه ها هم سطح معنی داری بزرگتر از 05/0 است. در مابقی رابطه ها اثر متغیر های تعریف شده معنی دار است

18/0 14/0 17/0-

33/0 13/0 36/0 13/0-

37/0

شکل 4-2: مدل مسیر برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطهگری نارضایتی بدن (برآوردهاي استاندارد)

جدول 4-25: برآورد انجام شده براي تفاوت معناداري پارامترها با مقدار صفر
نوع پارامتر
برآورد
نسبت بحراني
سطح معناداري

استاندارد
غير استاندارد

درون سازی لاغری

کمال گرایی
15/0
50/0
77/2
005/0
درون سازی لاغری

خود شیء انگاری
13/0
41/0
45/2
01/0
کمال گرایی

خود شیء انگاری
17/0
16/0
16/3
002/0
کمال گرایی

نارضایتی بدن
33/0
20/0
63/6
کمتر از 0.004
شاخص توده‌ی بدنی

نارضایتی بدن
36/0
51/0
19/7
کمتر از 0.004
خود شئ انگاری

نارضایتی بدن
12/0
08/0
55/2
01/0
شاخص توده‌ی بدنی

اختلالات خوردن
12/0-
21/0-
23/2-
02/0
نارضایتی بدن

اختلالات خوردن
37/0
42/0
46/6
کمتر از 0.004
درون سازی لاغری

شاخص توده‌ی بدنی
17/0-
59/0-
91/2-
004/0

نتایج جدول 4-11 نشان میدهند که هر يك از وزن هاي رگرسيوني استاندارد داراي تفاوت معنادار با صفر مي‌باشند زیرا سطح معناداری آنها کمتر از سطح مورد نظر یعنی 05/0 است. به عبارت دیگر تمام مسيرهاي تعريف شده در مدل معنادار مي باشند. به عنوان مثال براي بررسي تاثير متغير درون سازی لاغری بر کمال گرایی سطح معناداری وزن رگرسیونی 005/0 به دست آمده که با توجه به آن که این مقدار کمتر از خطاي آزمون یعنی 05/0 است، پس تاثير متغير درون سازی لاغری بر کمالگرایی در مدل معنادار مي شود و از آنجا که برآورد استاندارد ضریب متغیر درون سازی لاغری 15/0 به دست آمده، می توان گفت متغیر درون سازی لاغری تاثیر مستقیم و 15 درصدی بر کمال گرایی دارد. همين تفسير براي ساير مسيرها در مدل نيز به همين طريق انجام مي شود. به طوری که میتوان گفت متغیر درون سازی لاغری و کمال گرایی به ترتیب تاثیر مستقیم 13 و 17 درصدی بر خود شیء انگاری دارند.
همچنین از جدول فوق مشاهده می گردد متغیرهای کمال گرایی، شاخص تودهی بدنی و خود شیء انگاری به ترتیب تاثیر 33، 35 و 12 درصدی بر متغیر نارضایتی بدن دارند که در بین آنها سهم شاخص تودهی بدنی از بقيه بيشتر است و همه این روابط معنادار هستند.
به همین ترتیب اثر متغیرهای شاخص تودهی بدنی و نارضایتی بدن بر اختلالات خوردن به ترتیب 12- و 37 درصد محاسبه شده است که منفی در ضریب تاثیر متغیر شاخص توده بدنی بر اختلالات خوردن نشان از رابطه عکسی است که این دو متغیر با یکدیگر دارند به طوری که با کاهش یکی دیگری افزایش مییابد و بالعکس. در انتها نیز همبستگی بین دو متغیر درون سازی لاغری و شاخص توده ی بدنی معنادار شده است و مقدار همبستگی آنها برابر

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد شاخص توده بدنی، ضریب تعیین، کمال گرایی Next Entries منابع مقاله درمورد کمال گرایی، درونی سازی، واسطه گری