منابع مقاله درمورد کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، نقشه استراتژی

دانلود پایان نامه ارشد

خارجي ، نياز به استفاده از روشهاي متفاوتی(روش تحقيق تركيبي( در گردآوري اطلاعات ميباشد. در مراحل مختلف طرح روشهاي متفاوتی به شرح زير براي گردآوري اطلاعات در مراحل مختلف طرح استفاده خواهد شد.

مراحل مختلف تدوين استراتژي بدين شرح مي باشد:
1: مطالعه و بررسي ماموريت و چشم انداز سازمان هاي مشابه
2: تهیه صورت جلسه های نیمه ساختار یافته برای مديران و مسئولين تصميم گير تدوين نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان جهت تعیین ماموريت ها و برنامه هاي تابع شامل استراتژي ها، راهكارها و اهداف و…
3: مطالعه و بررسي جهاد دانشگاهي و شرايط محيطي بيروني و دروني و شناسايي و ترسيم ماتريس SWOT جهاد دانشگاهی استان سمنان.
4: در مرحله آخر ترسيم نقشه استراتژي بر اساس چهار منظر كارت امتيازي متوازن :
نقشه استراتژي در يک صفحه به ما نشان مي دهد كه چگونه اهداف چهاروجه براي توصيف استراتژي تركيب مي شود .

معرفی گروه خبره
در این تحقیق جهت تکمیل صورت جلسه های نیمه ساختار یافنه، از یک گروه خبره در سازمان کمک گرفته شد که این گروه با توجه به سابقه خدمت، مدرک تحصیلی و پست سازمانی انتخاب شده تا محقق را جهت تدوین پایان نامه یاری نمایند. این گروه عبارتند از معاونان و مدیران ارشد جهاد دانشگاهی استان سمنان و چند تن از اساتید دانشگاه که در زمینه تدوین نقشه استراتژی فعالیت داشته و یا به نوعی با این سازمان همکاری دارند.

ابزارهای جمع آوری اطلاعات
اين تحقيق در راستاي تدوين نقشه استراتژي در جهاد دانشگاهی استان سمنان مي باشد و سعي شده است تا با ارائه چارچوبي در قالب ترسيم نقشه استراتژي، اهداف استراتژيک سازمان را بيان نمايد. براين اساس در ابتدا شناسايي و واضح ساختن مأموريت و چشم انداز سازمان انجام ميگيرد و پس از آن با استفاده از مدل تجزيه و تحليل SWOT نقاط ضعف و قوت مشخص شده و سپس نقشه استراتژي بر اساس اهداف سازمان در هر يک از چهار ديدگاه پيشنهادي كارت امتيازي متوازن (مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشدو يادگيري) ترسيم ميشود.
جهت استخراج اطلاعات به منظور تجزیه و تحلیل برای پژوهش حاضر، صورت جلسه های نیمه ساختار یافته ای بر اساس هدف تحقیق با رویکرد اقتصاد مقاومتی تهیه و در اختیار گروه خبره سازمانی قرار گرفت. در این راستا در صورتجلسه نیمه ساختار یافته اول، پس از مطالعه چشم انداز و ماموریت اصلی جهاد دانشگاهی و بررسی وضعیت موجود، یک سری نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، تهیه گردید و در اختیار گروه خبره قرار گرفت و از آنها درخواست گردید تا پس از مطالعه ، موافقت یا مخالفت خود را با موارد تهیه شده اعلام نموده و در صورت مخالف، چنانچه تمایل داشتند دلیل مخالفت خود را اعلام نمایند. در صورت جلسه نیمه ساختار یافته دوم، مواردی که بنا به نظر گروه خبره اضافه، حذف یا اصلاح شده بود مجدد مورد نظر سنجی قرار گرفت نا گروه خبره نظر موافق و مخالف خود را نسبت به تغییرات حاصل شده اعلام نمایند.در مرحله سوم، در خصوص مواردی که تنها یک نظر مخالف داشت، برای فرد مخالف صورت جلسه نیمه ساختار یافته تهیه گردید و در آن ضمن بیان این مطلب، خواسته شد تا نظر نهایی خود را اعلام نمایند. سپس کلیه نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدید که حتی یک نظر مخالف هم داشت، حذف شده و موارد باقی مانده جهت ارائه استراتژی بر اساس جدولswot در اختیار گروه خبره قرار گرفت. در مرحله بعد، کلیه استراتژی های تعیین شده در اختیار گروه خبره قرار گرفت تا نظر موافق و یا مخالف خود را در خصوص آن اعلام نمایند. پس از جمع آوری نظرات گروه خبره، در این مرحله بر عکس مراحل قبل برای تعیین شدت پس از تکمیل جدول طراحی شده برای صورت جلسه نیمه ساختار یافته آخر، گروه خبره به شدت سنجی روابط میان عوامل پرداختند که پس از جمع آوری اطلاعات با استخراج میانگین شدت روابط به محاسبات دیماتل فازی پرداخته شد.
متغيرهاي تحقيق، تاثيرگذاري و تاثيرپذيري اجزاء ‌نقشه استراتژي مي‌باشد كه در قالب دياگراف‌هاي علت و معلولي به تصوير كشيده مي‌شود. لذا مهمترين متغيرهاي تحقيق را مي‌توان اجزاء نقشه استراتژي در دو دسته نرخ تاثيرگذاري و نرخ تاثيرپذيري دسته‌بندي كرد.

3-3-جامعه تحقیق
در يک تحقيق، جامعه ي آماري به عناصر و افرادي اطلاق ميشود كه در يک يا چند صفت مشترک اند. اين صفت مي تواند بين همه ي عناصر جامعه ي آماري مشترك و متمايزكننده ي جامعه از ساير جوامع باشد )آذر و مؤمني، 1380). با توجه به اهداف اين پژوهش، جامعه ي آماري اين پژوهش، معاونان و مديران ارشد جهاد دانشگاهي استان سمنان و چند تن از اساتید دانشگاه که در زمینه تدوین نقشه استراتژی فعالیت داشته و یا به نوعی با این سازمان همکاری دارند، ميباشند که مشخصات آنها در جدول(3-1) نشان داده شده است.
جدول(3-1): مشخصات گروه خبره
ردیف
رشته تحصیلی
سطح تحصیلات
سابقه خدمت در جهاددانشگاهی استان سمنان
1
مدیریت صنعتی گرایش تولید
دکتری

2
مدیریت استراتژیک
دکتری

3
GIS
دکتری

4
هوش مصنوعی
دکتری
12 سال
5
مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد
26سال
6
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کارشناسی ارشد
13سال
7
جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
کارشناسی ارشد
12 سال
8
علوم تربیتی
کارشناسی ارشد
4 سال
9
مدیریت دولتی
کارشناسی
27سال
10
مهندسی برق
کارشناسی
12 سال
11
مدیریت بازرگانی
کارشناسی
10سال
12
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی
7 سال
13
مدیریت بازرگانی
کارشناسی
5 سال
3-4-روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
3-4-1-تحليل اعداد و مجموعه‌هاي فازي
تئوري مجموعه‌هاي فازي را پروفسور لطفي‌زاده مطرح کرد. اين تئوري در شرايط ابهام و عدم اطمينان کاربرد دارد. اين نظريه قادر است بسياري از مفاهيم و عبارات نادقيق را با زبان رياضي بيان کند و زمينه را براي استدلال، استنتاج، کنترل و تصميم‌گيري در شرايط عدم اطمينان فراهم آورد (لطفی زاده، 1965، 38-53: به نقل از میدانچی، 1392).
بر اساس اين نظريه، يک عدد فازي، مجموعه فازي خاصي به صورت مي‌باشد که در آن، x مقادير حقيقي عضو مجموعه R را مي‌پذيرد و تابع عضويت آن به‌صورت مي‌باشد. بيشترين اعداد فازي مورد استفاده، اعداد فازي مثلثي و ذوزنقه‌اي هستند. اعداد فازي مثلثي، به دليل محاسبات ساده‌تر، بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از اين رو، ما نيز در اين تحقيق از اعداد فازي مثلثي استفاده مي‌کنيم. يک عدد فازي مثلثي A عددي با تابع عضويت تکه‌اي خطي µA به صورت رابطه (3-1) تعريف مي‌شود:
رابطه(3-1)

که ميتواند به صورت عدد فازي مثلثي (al , am , ar) نشان داده شود. نمودار(3-2)، اين تابع عضويت را نمايش مي‌دهد.

نمودار(3-1): نمايش عدد فازي مثلثي (al , am , ar)
اگر A=(al, am, ar) و B=(bl, bm, br) دو عدد فازي مثلثي باشند، تابع فاصله d(A, B) به صورت رابطه(3-2) تعريف مي‌شود (چانگ و يه52، 2002، 166-177: به نقل از میدانچی، 1392):

رابطه(3-2)

3-4-2-ديماتل فازي مثلثي53
با توجه به اينكه براي استفاده از روش ديماتل به نظرات كارشناسان نياز داريم و اين نظرات در بردارنده عبارات كلامي مبهم و دوپهلو است، به منظور يكپارچه‌سازي و رفع ابهام آنها بهتر است كه اين عبارات به اعداد فازي تبديل شوند. براي حل اين مشكل، لين و وو (لين و وو، 2008) مدلي را ارائه نموده‌اند كه از روش ديماتل در محيط فازي بهره مي‌گيرد. در ادامه به تشريح گام‌هاي مدل ديماتل فازي ارائه شده مي‌پردازيم:
گام اول: آرمان تصميم‌گيري را مشخص نموده و كميته‌اي را جهت جمع‌آوري نظرات براي حل مسئله تشكيل دهيد.
گام دوم: تعيين معيارهاي ارزيابي و طراحي مقياس كلامي فازي.
به دليل رويارويي با ابهامات در ارزيابي‌هاي انساني، از مقياس مقايسه‌اي مورد استفاده در روش ديماتل معمولي صرف نظر نموده و به جاي آن از مقياس كلامي فازي پيشنهادي لي (لي، 1999) استفاده مي‌كنيم. درجات مختلف «تاثير» با پنج واژه: «خيلي‌زياد، زياد، كم، خيلي‌كم، بي‌تاثير» بيان مي‌شود و اعداد فازي مثلثي مثبت متناظر با آنها در جدول(3-2) و نمودار (3-3) نشان داده‌ شده است.

جدول (3-2) تناظر عبارات كلامي با مقادير كلامي
عبارات كلامي
مقادير كلامي
تاثير خيلي زياد (VH)
(1 – 1 – 75/0)
تاثير زياد (H)
(1 – 75/0 – 5/0)
تاثير كم (L)
(75/0 – 5/0 – 25/0)
تاثير خيلي كم (VL)
(5/0 – 25/0 – 0/0)
بي تاثير (NO)
(25/0 – 0/0 – 0/0)

نمودار(3-2): اعداد فازي مثلثي براي متغيرهاي كلامي

گام سوم: ارزيابي‌هاي تصميم‌گيرندگان را جمع‌آوري نماييد.
براي تعيين رابطه ميان معيارهاي ، يك گروه تصميم‌گيري متشكل از p كارشناس مورد سوال قرار مي‌گيرند تا مجموعه‌اي از مقاسيات زوجي بر حسب عبارات كلامي بدست آيد. از اين رو تعداد p ماتريس فازي با استفاده از نظرات هر كارشناس تهيه مي‌شود.

رابطه(3-3)

كه در آن ماتريس فازي ، ماتريس رابطه مستقيم اوليه فازي54 كارشناس kام ناميده مي‌شود.
گام چهارم: بدست‌آوردن ماتريس نرمال رابطه مستقيم فازي. فرض كنيد ، اعداد فازي مثلثي باشند.

رابطه(3-4)

رابطه(3-5)

سپس براي تبديل مقياس معيارها به مقياس‌هاي قابل مقايسه، از تبديل مقياس خطي، به صورت فرمول نرمال‌سازي استفاده مي‌شود. ماتريس نرمال‌سازي رابطه مستقيم فازي كارشناس kام يعني به صورت ذيل نشان داده شده است،

رابطه(3-6)

كه در آن
رابطه(3-7)

همانند روش ديماتل معمولي فرض مي‌كنيم حداقل يك i وجود دارد كه .
اين فرض در عمل به خوبي براورده مي‌شود. سپس عبارات جبري ضرب يك عدد ثابت در يك عدد فازي و جمع دو عدد فازي براي محاسبه ماتريس ميانگين، حاصل از استفاده مي‌شوند.
رابطه(3-8)

كه در آن .

ماتريس فازي ، ماتريس نرمال رابطه مستقيم فازي ناميده مي‌شود. در اينجا ما از ميانگين حسابي براي يكپارچه‌سازي كل داده‌هاي كارشناسان بعد از محاسبه ماتريس نرمال رابطه مستقيم فازي استفاده مي‌كنيم. اين روش بهتر از روش يكپارچه‌سازي كل داده‌هاي كارشناسان بعد از محاسبه ماتريس رابطه مستقيم اوليه فازي است.

گام پنجم: پياده‌سازي و تحليل مدل ساختاري.
براي محاسبه ماتريس رابطه كلي فازي55 ، ابتدا بايد همگرايي را تضمين نماييم. در محاسبه ، رابطه تقريب را جهت ضرب دو عدد فازي مثلثي به كار مي‌بريم. از اين رو عناصر نيز اعداد فازي مثلثي هستند.
فرض كنيد و سه ماتريس قطعي ذيل را كه عناصر آن از استخراج مي‌شوند را در نظر بگيريد:

مطابق حالت قطعي، ماتريس رابطه كلي فازي را به صورت ذيل تعريف مي‌نماييم:

رابطه(3-9)

قضيه: فرض كنيد كه در آن ، آنگاه:

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد نقشه استراتژی، کارت امتیازی متوازن، تکنیک دیماتل، استراتژی ها Next Entries منابع تحقیق درباره تربیت اخلاقی، نهج البلاغه، مشرق زمین، مبانی نظری