منابع مقاله درمورد کارآفرینی، گرایش کارآفرینانه، بازارهای جدید

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریت عملکرد شناخته میشود.

1-7-2-تعريف عملياتي مفاهيم و شاخصها
نوآوری: نوآوری شامل معرفی محصولات و خدمات جدید، فرآیندها و روشهای تولیدی جدید برای تولید کالا یا خدمات جدید، ایجاد بازارهای جدید یا منابع عرضه جدید و یا سازماندهی مجدد صنایع میباشد(لامپکین و دس، 1996). نوآوری در این تحقیق شامل تغییرات در خطوط محصول و خدمات، حمایت از ایده های نوآور افراد، معرفی بهبودها و نوآوریهای در کسب و کار و تاکید بر فرایند تحقیق و توسعه، رهبری تکنولوژیکی و نوآوری میباشد.
استقلال: استقلال در عمل به معنی اعطای اختیار به کارکنان در جهت خودهدایتی، تمرین خلاقیت، تعقیب فرصتها، انجام فعالیت بدون درنظر گرفتن محدودیت های طاقتفرسای سازمانی و دفاع از ایده های جدیدی است که برای فعالیت کارافرینانه موثر ضروری است، میباشد (لامپکین و دس، 1996). در این تحقیق استقلال شامل استفاده از تیمهای کاری، تفکر خلاق و همفکری بین افراد در جهت ایجاد ایدههای خلاق، آزادی و استقلال به کارکنان جهت ارتباط آزادانه با یکدیگر، و دسترسی کارکنان به اطلاعات حیاتی میباشد.
ریسکپذیری: ریسکپذیری شامل انجام فعالیتهای جسورانه از طریق سرمایهگذاری در محیط ناشناخته، استقراض سنگین و یا درگیری قابل ملاحظه منابع برای سرمایهگذاری در نواحی کسب و کاری جدید بدون دانستن احتمال موفقیت یا شکست میباشد(راچ و دیگران25، 2009). این نواحی میتواند شامل توسعه محصولات جدید، بخشهای بازاری جدید، تغییر موقعیت جغرافیایی، فرآیندها و خدمات جدید، ساختار سازمانی جدید و جهتگیری استراتژیکی جدید میباشد (کروگر، 2007). ریسکپذیری در این تحقیق شامل ریسکپذیر بودن به عنوان یک خصوصیت مثبت، شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهای آشکار و پنهان و … میباشد.
پیشتازی : پیشتازی به معنی نگرش فرصتجویانه از طریق معرفی کالاها و خدمات جدید زودتر از رقبا، پیشبینی نیازها آینده بازار و ایجاد مزیت رقابتی اولین حرکتکننده در بازار و نیز به معنای دنبال کردن اولویت و اهداف رقابتی زودتر از رقبا میباشد(میلر، 1983؛ لامپکین و دس، 2001؛ راچ و دیگران، 2009). پیشتازی در این تحقیق شامل پیشتاز بودن در معرفی محصولات جدید، پیشتاز بودن در به کارگیری تکنولوژیهای نوین، روشهای اجرایی و محصولات، شناسایی و بهرهگیری از فرصتها، و پیشتازی در برخورد با فعالیتهای رقبا میباشد.
رقابت تهاجمی: رقابت تهاجمی به معنای به چالش کشیدن و تحت فشار قرار دادن رقبا جهت یافتن جایگاه بهتر در بازار، حالت تدافعی گرفتن در زمان دفاع از موقعیت بازاری خود و یا به ورود با حالت تهاجمی به بازار شناسایی شده توسط رقیب میباشد(لامپکین و دس، 2001). در این تحقیق رقابت تهاجمی شامل مقابله با رقبای شرکت، وارد شدن به بازارهای با قیمتهای بسیار پایین، اعلام به موقع محصولات جدید، جو شدیدا رقابتی و جسورانه، گرفتن کسب و کار و جلو زدن از رقبا و یا اجتناب از برخوردهای رقابتی میباشد.
کسب و کارهای کوچک و متوسط26: تعریف رسمی و پذیرفتهشده برای سازمانهای کوچک و متوسط وجود ندارد(مک آدام و رید27، 2001). کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، SME را به سازمانهایی اطلاق میکند که کارمندانی کمتر از 500 نفر دارند، اما طبق اسناد و مدارک، سازمانهای کوچک و متوسط بنگاههایی هستند مستقل که به عنوان بخشی از یک سازمان بزرگتر محسوب نمیشوند، سهم نسبتاً کوچکی از بازار را در اختیار دارند، معمولاً مالک آن مدیر میباشد و تصمیمات عمده بنگاه را بدون کنترل خارجی و آزاد آن اتخاذ میکند. در این تحقیق شرکتهای کوچک و متوسط بر اساس تعداد کارکنان و میزان اشتغالزایی در سطح شرکت به صورت مستقیم ملاک تعریف عملیاتی SMEها است. این تحقیق نیز این گونه از کسب و کارها را کسب و کارهایی میداند که دارای نیروی انسانی کمتر از 500 نفر باشند( قاهري،1387).
عملکرد سازمانی: میزان سودآوری شرکت، رشد فروش، میزان سهم بازار محصولات شرکت، میزان جلب رضایت مشتریان در ارائه محصولات و خدمات مشتری پسند و نیز از شاخص ” عملکرد / موفقیت کلی” در جهت عملکرد کسب و کار استفاده شده است.اين معيارها از تحقيقات قبلي اتخاذ گرديده است و پايايي و روايي آن مورد تاييد بوده است(ونکاترامن28، 1989؛ ویکلند و شفرد، 2005؛ لامپکین و دس، 2001؛ آولونیتیس و سالاوو، 292007؛ لی و دیگران30، 2008؛ رونیان و دیگران31، 2008؛ لی و دیگران32، 2009). برای ازیابی آن ها از معیارهای ذهنی استفاده گردید. یک مزیت مهم این معیارها بر معیارهای عینی این است که بیشتر پاسخگویان به معیارهای عینی پاسخ میدهند(رونیان و دیگران 2008). به عبارتی دلیل عدم استفاده از ملاکهای عینی در این تحقیق مقاومت شرکتها در ارائه شاخصهای مالی شرکت بود. از ابتدا چنین پیشبینی میشد، بدین منظور از معیارها به صورت کیفی یا ذهنی برای اندازهگیری عملکرد شرکتها استفاده شد.

1-8 محدودیتهای تحقیق
هر تحقیق و پژوهشی با یک سری محدودیتها و مشکلات همراه میباشد، به گونهای که میتوان گفت مشکلات و محدودیتها جزء لاینفک هر تحقیقی میباشد. تحقیق حاضر که از نوع میدانی میباشد، مشکلات و محدودیتهای آن به مراتب بیش از سایر تحقیقات(غیرمیدانی) بوده و ناشناخته بودن موضوع تحقیق نیز مشکلات آن را چند برابر نموده است که ذیلاً به برخی از آن ها اشاره میشود:
الف) گستردگی بیش از حد موضوع و تعداد زیاد بنگاههای کوچک و متوسط: نکته قابل توجه در رابطه با این پایاننامه، این است که این موضوع در سطح چندین کسب و کار منتخب انجام شده است.
ب) کمبود منابع نظری در خصوص رابطه میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد: لازم به یادآوری است که بررسی گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران، برای اولین بار در این پایاننامه صورت گرفت و محقق با صرف وقت فراوان و جستجو در سایتهای اینترنتی تخصصی مانند Science Direct، Emerald، Elseviar و گردآوری چندین مقاله در رابطه با بررسی گرایش کارآفرینانه بر عملکرد، مبانی نظری و تئوریک کافی در خصوص گرایش کارآفرینانه اقدام نموده است.
ج) جامعه مورد مطالعه بخشی از کسب و کارهای کوچک و متوسط در شرق استان مازندران میباشند. باید در تعمیم نتایج این مطالعه دقت لازم به عمل آید، زیرا موقعیت رقابتی و یا رشد فعالیتهای کسب وکارهای کوچک و متوسط در این جا ممکن است در بخشهای دیگر یا استانهای دیگر متفاوت باشد.
د) این مطالعه بر روی دادههای ذهنی فردی در هر سازمان کسب شد که عموما” مالک یا رئیس کسب و کارهای کوچک و متوسط بودند. اکثریت نمونه در این جا مالکان بودند. مدیران فردی در نگاه به محیط و سازمانشان دارای تعصب ادراکی و محدودیتهای شناختی هستند. مالکان کسب و کارهای کوچک اغلب کسب و کارشان را جزئی از شخصیت خود میدانند که به طور پیچیدهای تحت تأثیر نیازها، روابط وتمایلات خانوادگی میباشد. اگر چه به دست آوردن دادههای عینی از کسب و کارهای کوچک مشکل میباشد، تلاشهای تحقیقی آینده میتواند از دادههای عینی برای اطمینان از نتایج گزارش شدهشان استفاده نمایند.
ه) محدودیت دیگر در ارزیابی متغیر وابسته یعنی عملکرد کسب و کار میباشد. معیارهای مورد استفاده مربوط به عملکرد در حوزه رشد فروش، سهم بازار و سودآوری میباشد. در این جا ممکن است معیارها یا ابعاد دیگری باشند که نشان دهنده خوبی از عملکرد شرکت باشند.

2-1- مقدمه
خواندنیهای مقدماتی نخست به منظور آشنایی محقق با تحقیقاتی که پیشتر درباره مضمون تحقیق انجام گرفته است و نیز تعیین موقعیت تحقیق در دست انجام نسبت به آن ها، صورت می گیرد. در وهله دوم، محقق به برکت خواندن هایش خواهد توانست چشم اندازی را که به نظرش برای موضوع تحقیقش مناسب تر است تعیین کند. تهیه چکیدههایی با ساختار صحیح اجازه می دهد که ایده های اصلی متون مشاهده شده را استخراج کرده و آن ها را با یکدیگر مقایسه کرد(رفیع پور،1385: 81). به همین دلیل در این بخش ابتدا مفهوم واژه کارآفرینی تبیین میشود. بعد به بررسی دیدگاههای مختلف در مورد کارآفرینی، انواع کارآفرینی، نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی پرداخته میشود. سپس در بخش دوم به توضیح مفهوم گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته میشود و در آخر تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق، در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار میگیرد.

2-2-كارآفريني
كارآفريني، واژه اي است نو كه از معني كلمهاش نميتوان به مفهوم واقعي آن پي برد. اين واژه به جاي كلمه Entrepreneurship به كار ميرود كه در اصل از كلمه فرانسوي Entreprender به معناي متعهدشدن نشأت گرفته است. بنابر تعريف واژه نامه وبستر كارآفرين كسي است كه متعهــــــد مي شود مخاطره يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل نمايد» (اسكنداني، 1379). بعضي از دانشمندان نظير شومپيتر، كارآفرين را مهمترين عامل توسعه اقتصادي دانسته اند. وي معتقد است كارآفرين يك مدير صاحب فكر و ابتكار است كه همراه با خلاقيت، ريسك پذيري، هوش، انديشه، و وسعت ديد، فرصتهاي طلايي ميآفريند. او قادر است كه با نوآوريها تحول ايجاد كند و يك شركت زيانده را به سوددهي برساند.
سير تطور و تكامل فعالان اقتصادي يا كارآفرينان نشان ميدهد كه كارآفريني در نظريههاي اقتصادي تبلوريافته و به عنوان عامل اصلي ايجاد ثروت يا موجد ارزش اقتصادي شناخته و از قرن پانزدهم تاكنون در كانون بحث مكاتب مختلف اقتصادي قرار داشته است (اسكنداني، 1379). کارافرینی همیشه به عنوان نیروی مولد اقتصاد و نیروی رشد بازارهای جدید بوده است(کیکول و دی آنتونیو33، 2005). اما سابقه مفهوم كارآفريني در دانش امـــروزي به دويست سال پيش برمي گردد. اولين كسي كه اين مسئله را مطرح كرد فردي به نام كانتيلون است. اين واژه دستخوش تعاريف جديد شده و ترجمه آن در ايران به معناي همان كسي است كه زيربار تعهد مي رود. امروزه بسياري از شركتها به لزوم كارآفرينـــــي سازماني پي برده اند (احمدپور، 1383).
کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی34 موتور محرکه‌ی توسعه‌ی اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه‌ی تکنولوژی و اشتغال مولد است. در حالی که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفا با اشتغال‌زایی مترادف شده و فقط برای حل مشکل اشتغال به سمت کار آفرینی پیش می‌رویم.
در مکالمات رایج، کارآفرینی را با شروع کسب و کار جدید مرتبط میدانند، اما این کاربرد برای واژهای که از تاریخ غنی و معانی بسیار مهمی برخوردار بوده، بسیار ضعیف است. واژه کارآفرین در قرن هفدهم و هجدهم از اقتصاد فرانسه وارد شده است. در فرانسه این واژه به معنای فردی است که مسئولیت انجام یک فعالیت یا پروژه بسیار مهمی را بر عهده می گیرد. به طور روشنتر، کاربرد این واژه زمانی است که بخواهیم افراد ریسک پذیر را شناسایی کنیم، افرادی که از طریق پیدا کردن راههای بهتر و جدیدتر برای انجام کارها، موجب پیشرفت اقتصادی میشوند.
در فرهنگ لغت آکسفورد کارآفرین فردی معرفی میشود که با استفاده از ابتکار و ریسکپذیری تلاش میکند تا سود بدست آورد.
کارآفرینی فرایند پویایی از ایجاد ثروتهای فزاینده است. این ثروت به وسیله افرادی ایجاد می شود که دست به ریسک می زنند و ارزشهایی برای بعضی از تولیدات و خدمات ایجاد میکنند.
بیل گروس35 معتقد است که کارآفرینی با در هم شکستن وضعیت موجود راههای پذیرفته شده انجام کار را رد میکند و باعث میشود الگوهای سنتی رفتار تغییر کنند.
تیمونز36(1989) معتقد است کارآفرینی درک یک فرصت است، در حالیکه دیگران آن را آشفتگی، سردرگمی و تناقض تلقی میکنند. از دیدگاه او شناسایی فرصت، قلب کارآفرینی محسوب میشود.
کیو37(1995) کارآفرینی را فرایند انجام کاری جدید و متفاوت برای ایجاد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد گرایش کارآفرینانه، کارآفرینی، شرکتهای کوچک Next Entries منابع مقاله درمورد کارآفرینی، رشته اقتصاد، رقابت در بازار محصول