منابع مقاله درمورد پرسش نامه، درونی سازی، کمال گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

جمع تعداد عباراتی که بهصورت «همیشه»، «بیشتر اوقات» و «خیلی اوقات» پاسخ داده میشوند، به دست میآید. در صورتیکه نمره کل فرد بالاتر از نقطه برش EAT-26 باشد مشکوک به اختلال محسوب میشود، بنابراین اگر پاسخی به صورت «هرگز»، «بندرت» یا «گاهی اوقات» درجهبندی شود با اهمیت تلقی نمیشود در حالیکه اگر به صورت “همیشه”، “بیشتر اوقات” و “خیلی اوقات” درجهبندی شود، می‌تواند نشانهای از یک مشکل بالینی باشد. نمره 20 و بالاتر برای پرسشنامه 26 سوالیEAT (نمره برش برای فرم اصلی) احتمال وجود اختلالات تغذیهای را برای کسانی که در حد بستری شدن هستند نشان می‌دهد. پاسخ‌دهی به سوال ها بر حسب مقیاس لیکرت است و امتیاز‌ها از 3-0 میباشد. در این پرسشنامه علاوهبر نمره کل، نمراتی نیز برای موارد اشتغال ذهنی با غذا، رژیم غذایی و اجتناب از غذا‌های چاق کننده، تاثیر فشارهای اجتماعی بر غذا خوردن و عدم کنترل در خوردن اختصاص داده شده است (3، 13، 21 و 23). نام هر یک از زیر گروه‌ها و شماره سوالات مربوطه در جدول 3-3 ذکر شده است.

جدول 3-3. زیر مقیاس ‌های مربوط به پرسشنامه EAT-26
زیر گروهها
تعداد سئوال
شماره سئوالها در پرسشنامه
اشتغال ذهنی با غذا
10
(24، 23،22،14،12،11، 10 ،3، 2، 1)
رژیم غذایی و اجتناب از غذاهای چاق کننده
7
(21، 19، 17، 16، 7، 6، 5)
تاثیر فشارهای اجتماعی بر غذا خوردن
4
(20، 15،13، 8)
عدم کنترل در خوردن
2
(18، 4)

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ یک مطالعه مقدماتی با توزیع 30 پرسشنامه بین آزمودنیها صورت گرفت که ضریب پایایی کل پرسشنامه برابر 91/0 بدست آمد.

3-4-2-نارضایتی بدنی
3-4-2-1-پرسش نامه شکل بدنی224
پرسش نامه شکل بدنی (کوپر و همکاران، 1987) یک مقیاس خود گزارشی برای ارزیابی نارضایتی بدنی ایجاد شده به وسیله احساس چاق بودن می باشد که در بسیاری از مطالعات برای تصویر بدنی آسیب دیده استفاده شده است( به عنوان مثال ماشیب و کریلو،2005). پرسش نامه شکل بدنی به صورت کلی برای ارزیابی آسیب شناسی خوردن در موقعیت های بالینی استفاده می گردد (به عنوان مثال آندرسون و همکاران، 2004). ارزیابی های نسخه های 34 آیتمی پایایی بازآزمایی، همسانی درونی، روایی ساختاری، روایی همزمان، روایی تفکیکی و حساسیت به تغییرات مرتبط با درمان را نشان می دهد (کوپر و همکاران، 1987). فرم های کوتاه پرسش نامه شکل بدنی شامل دو فرم کوتاه 16 آیتمی و 4 فرم کوتاه 8 آیتمی می باشد هر یک از آیتم های پرسش نامه شکل بدنی بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی می شود که از هرگز=1 تا همیشه=6 می باشد و نمره کلی از مجموع نمرات آیتم ها محاسبه می گردد. نمرات برش برای افراد نرمال و غیر نرمال به شرح زیر است هم چنین به دلیل عدم استفاده قبلی از این پرسش نامه در ایران پایایی و روایی این مقیاس در این تحقیق محاسبه گردید.

جدول3-4: نقاط برش پرسش نامه شکل بدنی
کمتر از 19 نبود نگرانی درباره شکل بدن
19 تا 25 نگرانی خفیف درباره شکل بدن
26 تا 33 نگرانی متوسط درباره شکل بدن
بیشتر از 33 نگرانی مشخص درباره شکل بدن

جدول 3-5 : روایی پرسش نامه شکل بدنی
پرسشنامه
مقدار KMO
آزمون بارتلت

مقدار کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
نارضایتی بدن
86/0
71/1225
28
0

در پرسش نامه شکل بدنی نیز مقدار 86/0 برای KMO بیانگر کفایت نمونه میباشد. همچنین رد فرض صفر در آزمون بارتلت نشان می دهد سوالات در این مقیاس با یکدیگر همبستگی دارند.

• پایایی متغیر نارضایتی بدن
جدول 3- 6: پایایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن
پرسشنامه
تعداد سوالات
آلفای کرونباخ
نارضایتی بدن
8
87/0

همانطور که مشاهده می‌شود در مقیاس نارضایتی بدن آلفای کرونباخ 87/0به دست آمده است، در نتیجه پایایی این خرده مقیاس نیز بسیار بالا بوده که بیانگر همبستگی بالا بین سوالات این خرده مقیاس می باشد.

3-4-4-خودشی انگاری
3-4-4-1-پرسش نامه خود شی انگاری225
پرسش نامه خودشیء انگاری متمرکز بر ارزیابی اینکه آیا یک فرد بدنش را به عنوان یک شیوه متمرکز بر ظاهر و شی سازی شده یا در یک شیوه غیر شی سازی شده و بر اساس صلاحیت مشاهده می کند، از شرکت کنندگان درخواست می گردد تا 10 مقیاس نگرش به بدن را بر اساس اهمیتی که به آن ها می دهند درجه بندی کنند. 5 مقیاس مرتبط با نگرش های مبتنی بر ظاهر بوده (جذابیت جنسی، عضلات سفت، وزن، جذابیت فیزیکی و اندازه اعضای بدن)، در حالی که 5 مقیاس دیگر مرتبط با اجزا مبتنی بر خصوصیات فیزیکی می باشد ( سطح انرﮋی، سلامتی، قدرت، تناسب فیزیکی و هماهنگی فیزیکی). نمرات به وسیله اختصاص ارزش به درجه بندی محاسبه می شوند که بیشترین آن ها نمره 10 و آخرین آن ها نمره 1 دریافت می کند، نهایتا ارزش های مبتنی بر صلاحیت از ارزشهای مبتنی بر ظاهر کاسته شده که نتیجتا نمره ای بین 25- و 25 حاصل می گردد نمرات بالاتر میزان شی سازی شدن بیشتر را نشان می دهد در حالی که نمرات پایین تر نمایان گر افرادی است بدنشان را براساس صلاحیت ارزیابی می نمایند (نشان دهنده شرکت کنندگانی با سطح پایین تر خودشیءانگاری می باشد) (فردریکسون، رابرت، نل، کوئین و توئینگ، 1998; نل و فردریکسون،1998). هم چنین به دلیل عدم استفاده قبلی از این پرسش نامه در ایران پایایی و روایی این مقیاس در این تحقیق محاسبه می گردد.

روایی پرسش نامه خودشیء انگاری
جدول 3-7: روایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری
پرسشنامه
مقدار KMO
آزمون بارتلت

مقدار کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
خود شیء انگاری
04/0
56/656
45
0
جدول فوق نشان می دهد در مقیاس خود شیء انگاری کفایت نمونه لازم وجود ندارد. زیرا مقدار مقدار KMO برابر با 04/0 می باشد. اما در آزمون بارتلت نتیجه ی مورد نظر یعنی همبسته بودن سوالات حاصل شده است.

• پایایی پرسش نامه خودشیء انگاری

جدول 3-8: پایایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری
پرسشنامه
تعداد سوالات
تتا
خود شیء انگاری
10
47/0

برای محاسبه پایایی خودشی انگاری از روش تتای ترتیبی استفاده شد در خرده مقیاس خود شیء انگاری مقدار تتای ترتیبی 47/0 به دست آمده است. با توجه به پایین بودن مقدار تتا میتوان گفت سوالات این پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار نیستند.

3-4-6- پرسشنامه کمال گرایی
3-4-6-1-پرسشنامه کمال گرایی اهواز
مقیاس کمال گرایی اهواز یک مقیاس خود گزارش دهی 27 ماده ای است که به وسیله تحلیل عوامل توسط نجاریان، عطاری و زرگر(1388) در یک نمونه 359 نفری از دانشجویان دانشگاه شهید چمران و آزاد اسلامی ساخته شده است. ماده های اولیه آن بر اساس متون معتبر روان شناسی، ماده های زیر ربط در مقیاس های پرسش نامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا، اضطراب اسپیل برگر، مقیاس فکری-عملی مادزلی، و افکار غیر منطقی جونز و هم چنین از طریق محاسبه های بالینی تهیه گردید. پایایی این مقیاس حاصل از باز آزمایی با 4 هفته فاصله زمانی بر روی 190 دانشجو 68/0می باشد که در حد قابل قبولی است. همچنین اعتبار همزمان مقیاس کمال گرایی بر روی 140 آزمودنی 5 /0می باشد. ماده های این مقیاس دارای 4 گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات و اغلب اوقات می باشد و در این مقیاس به استثنای ماده های 11، 16، 17، 22 که به شیوه معکوس نمره می گیرند، بقیه ماده ها بر اساس مقادیر 1، 2، 3، 4 نمره گذاری می شوند در نهایت حاصل جمع نمرات میزان کمال گرایی فرد را نشان می دهد.

3-4-7-درونی سازی لاغری
3-4-7-1-مقیاس درونی سازی لاغری226
درونی سازی لاغری ایده آل به وسیله مقیاس تجدید نظر شده کلیشه سازی بدن ایده آل (استیک و گراس، 1998) ارزیابی می گردد. در این مقیاس از شرکت کنندگان درخواست می گردد تا میزان توافقشان را با عباراتی متمرکز بر آن چه زنان جذاب به آن شبیه هستند نشان دهند (به عنوان مثال، زنان لاغرتر جذاب تر هستند) که یک شکل درجه بندی پاسخ های 5 نقطه ای از قویا مخالفم=1 تا قویا موافقم=5 استفاده می گردد، آیتم ها برای تحلیل نهایی جمع بندی شده و نمره ها از 8 تا 40 درجه بندی می گردد(استیک و آگراس، 1998) . هم چنین به دلیل عدم استفاده قبلی از این پرسش نامه در ایران پایایی و روایی این مقیاس در این تحقیق محاسبه گردید

• روایی مقیاس درونی سازی لاغری

جدول 3-9: روایی مقیاس درونی سازی لاغری
پرسشنامه
مقدار KMO
آزمون بارتلت

مقدار کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
درون سازی لاغری
77/0
44/430
15
0

بر اساس جدول 3-5 مقدار آزمونKMO درون سازی لاغری77/0به دست آمده، که بیا نگر کفایت اندازه نمونه می باشد. همچنین فرض صفر آزمون بارتلت نیز رد شده است که نشان می دهد سوالات با یکدیگر همبستگی دارند.

پایایی مقیاس درون سازی لاغری
جدول 3-10: پایایی مقیاس درونی سازی لاغری
پرسشنامه
تعداد سوالات
آلفای کرونباخ
درون سازی لاغری
6
76/0

بر اساس جدول 3-1 میزان آلفای کرونباخ مقیاس درونی سازی لاغری 76/0به دست آمده، می‌توان گفت سوالات این پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار هستند. به عبارت دیگر سوالات این پرسشنامه همبستگی زیادی با یکدیگر دارند.

3-4-8-شاخص توده بدنی
BMI وزن بر کیلوگرم تقسیم بر قد بر متر می باشد که برای تعریف چاقی و اضافه وزن استفاده می شود ،به طور کلی افراد دارای شاخص هیکل 18.5 لاغر ،18.5 تا 24.9 طبیعی ،25 تا 29.9 اضافه وزن محسوب شده و چاقی با شاخص هیکل بالای 30 تعیین می شود (باچر و همکاران،2007).

3-5-روش اجرا

پرسشنامه‌ها به صورت گروهی و فردی بین دانشجویان توزیع شد. مدت زمان مورد نیاز برای پرکردن آن حدود 40 دقیقه بود. پس از آن، داده‌ها وارد نرم افزار SPSS و AMOS شد و بر اساس آنها تحلیل نتایج صورت گرفت.

3-6-روش تجزیه و تحلیل دادهها

برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش و برای بررسی فرضیههای پژوهش تحليل رگرسيون همزمان و روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. همچنین دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS و AMOS تحت برنامهی ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فصل چهارم

یافته‌های پژوهش

4-1 مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس اهدافی که از قبل ارائه شده است و اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، انجام می گیرد. در این فصل یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش ارائه شده است. بخش اول مربوط به آمار توصیفی متغیرهای سن، تحصیلات، شاخص توده بدنی، نارضایتی بدن و سه اختلال آنورکسیانروسیا، بولومیانروسیا و پرخوری میباشد که برای هر متغیر فراوانی و درصد فراوانی در قالب جدول و نمودار نشان داده شده است. بخش دوم مربوط به مدل سازی معادلات ساختاری است که به وسیله برازش مدل، تاثیر متغیرهای کمالگرایی، شاخص توده بدنی، خودشیء انگاری و درون سازی لاغری را با واسطه گری متغیر نارضایتی بدن بر اختلالات خوردن میسنجد و در پایان مدل برازش شده از نظر شاخص های برازش مدل، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

4-2 آمار توصیفی

آمار توصیفی شامل جداول و نمودارهای توزیع فراوانی است که برای هر متغیر محاسبه شده است. لازم به یادآوری است که ستون مربوط به درصد فراوانی در جداول آمار توصیفی بر اساس تعداد افراد پاسخدهنده محاسبه شده است. به عبارت دیگر برای محاسبه درصد فراوانی افرادی که به سوال مورد نظر پاسخ ندادهاند، از نمونه مورد نظر حذف میشوند.
• نتایج آمار توصیفی متغیر سن

جدول 4-1: آمار توصیفی متغیر سن
رده سنی
فراوانی
درصد فراوانی

20-15 سال
111
40/4

25-20 سال
115
41/8

30-25 سال
45
16/4

35-30 سال
4
1/5

پاسخ نداده
27

با توجه نتایج جدول فوق مشاهده

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد اضافه وزن، پرسش نامه، کمال گرایی Next Entries منابع مقاله درمورد شاخص توده بدنی، ضریب تعیین، کمال گرایی