منابع مقاله درمورد نیروی کار، جامعه شهری، توسعه پاید، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

جامع شهريزد، مشاورعرصه

حداقل رشد=رشد طبیعی ـ بدون مهاجرت
متوسط رشد=رشد طبیعی + تعدیل مهاجرت درصد 5/0درصد سالانه
حداکثر رشد =ادامه روندهای موجود
طرح جامع تجدید نظر مصوب 1363، شهریزد را درمحدوده قانونی آن به مساحت 6302 هکتار تثبیت نموده بود ظرفیتهای قابل توسعه درداخل محدوده مزبور شامل اراضی بایر وسطوح مزروعی موجود در پهنه های مختلف بافت مسکونی شهر بوده روند توسعه سطوح مسکونی بدلیل اقدام غیرکارشناسی محلی وتایید مدیریت وقت استان درجهت عکس پیش بینی وتوصیه های طرح جامع شهر یزد شکل گرفت . این سطوح توسعه درخارج از محدوده قانونی درجهت غرب وجنوبغرب شهر یزد به شکل تملک اراضی کشاورزی وتبدیل آنها به سطوح مسکونی اتفاق افتاد.
در این اقدام شهرکهای مسکونی بادلیل قابل توجیه جهت تامین هزینه های انتقال آب شرب برای یزد ایجاد شدند این روند فاقد هرگونه توجیه فنی واقتصادی بودونه تنها حاصلی ازآن گرفته نشد خسارات عمده ای برای شهر یزد ایجادکرد شامل :
1ـ عدم شکل گیری خدمات متناسب وموردنیاز محلات ونواحی شهر یزد که در روندی تدریجی حاصل می گردد.
2 ـ اختصاص سطوح گسترده غیرضروری به کاربریهای کلان شهری نظیر آموزش عالی , انبارها وکاربریهای اداری.
3ـ تخلیه بافت مرکزی وتاریخی شهریزد وکاهش ارزش اراضی محدوده مرکزی شهر.
4 ـ عدم تحقق توسعه شهری درسطوح توصیه شده داخل محدوده قانونی شهر یزد.
جدول( 3ـ 3) توزيع جمعيت شهري يزد : گذشته ـ موجود ـ آينده
افق
جمعيت 1385
جمعيت 1390
جمعيت 1380
جمعيت 1375
جمعيت 1365
محله
ناحيه
منطقه
1400
1395

9946
9034
7959
6440
5210
5064
380
1
يك
يك
18127
16463
14505
11736
9495
9431
5520
2

11242
10211
8997
7279
5889
5879
3478
3

8595
7806
6878
5564
4502
4329
2921
4

4773
4335
3819
2090
2500
867
365
5

52685
47850
42164
34109
27596
25570
12664
جمع

13778
12514
11124
9673
8411
8205
3478
1
دو

22953
20847
18531
16114
14012
13982
10818
2

5589
5076
4512
3923
3412
3270
1254
3

19821
18003
16002
13915
12100
11417
872
4

8256
7589
6746
5899
5101
4972
4622
5

70418
63974
56865
49491
43036
41876
21046
جمع

123103
111824
99029
83600
70632
67417
337103984
جمع كل
22882
20858
18640
17324
16100
15506
3984
1
يك
دو
31409
28632
25587
23780
22100
21579
7882
2

9013
8216
7243
6824
6342
6126
2727
3

6855
6248
5584
5190
4823
4769
5793
4

15760
14366
12839
111932
11089
10912
7181
5

17764
16193
14471
13449
12499
12486
10072
6

17555
16003
14301
13291
12352
11192
7717
7

12114
11042
9869
9172
8524
8465
7218
8

979
893
798
741
689
324

9

134506
122570
109499
101701
94518
91359
52584
جمع

9545
8669
7713
7037
6421
6290
6947
1
دو

18136
16472
14655
13371
12200
11824
8645
2

14610
13269
11806
10771
9828
9747
11175
3

10938
9935
8839
8064
7258
7299
4616
4

53194
48330
42978
39244
35807
35160
31383
جمع

17695
16086
14210
12620
11208
10036
15805
1
سه

17516
15924
14067
12493
11095
10934

2

5317
4834
4270
3792
3368
2223

3

40548
36856
32562
28906
25671
23193
15805
جمع

9558
8689
7723
6518
5500
5317

1
چهار

14767
13425
11933
10070
8498
8369
7474
2

7639
6945
6172
5209
4396
4222
3055
3

26582
24165
21480
18128
15297
15113
8796
4

21348
19407
17251
14558
12285
12020
12468
5

79928
72615
62567
54482
45976
45041
31793
جمع

308176
280371
249606
224333
201972
194753
131565
جمع كل
9570
8700
7740
5398
2764
2480
607
1
يك
سه

24346
31224
23779
11372
13509
12302

2

28925
35387
31483
21955
5310
15180

3

5652
5138
4571
3188
2223
1094

4

88605
80500
71589
49912
33806
31056
607
جمع

8849
8044
7150
5919
4900
2820
155
1
دو

5643
5130
4560
3775
2125
417

2

8126
7388
6567
5436
4500
3147

3

14680
13245
11862
9830
8129
7941
2586
4

17065
15514
13790
11416
9450
8208
5421
5

54412
49435
43940
36366
30104
23533
8162
جمع

143017
129935
115529
86277
64910
54589
8769
جمع كل
3ـ5ـ ويژگيهاي اقتصادي
قطعاآنچه فضای کالبدی شهری رابدنبال خود می کشدسازمان اجتماعی ـ اقتصادی شهر است که لاجرم این امر خودبه تسلسل منجرخواهد شد به این معناکه سازمان کالبدی نیز سازمان اجتماعی ـ اقتصادی رادرمراحل بعدی متاثرمی سازد.
بررسی ساختاراشتغال ، بالا بودن سهم اشتغال صنعتی را در شهر یزد حکایت می کند که می توان گفت که شهر یزد در شمال مناطق عمده صنعتی کشور است بطوری که سهم اشتغال در بخش صنعت در این شهر 8/42 در صد نیروی کاررا در بر می گیرد که معادل 4/9 درصد بیشتر از میانگین جامعه شهری کشور می باشد سهم اشتغال در بخش کشاورزی 2/3 درصد است و اشتغال در بخش خدمات نیز وضع خوبی دارد و در شهر یزد 54درصد نیروی کار در بخش خدمات اشتغال دارند در حالی که در جامعه شهری کشور سهم این گروه 4/61 در صد نیروی کار می باشد .

جدول( 3ـ4) مقایسه شاخصهای اقتصادی شهر یزد با الگوی ملی
انحراف از میانگین
الگوی جامعه شهری کشور
شهر یزد
شرح
_
7899
88156
مرد و زن

جمعیت شاغل
_
7808
78030
مرد

_
991
10126
زن

_
855
4498
مرد وزن

بیکاران جویای کار
_
713
3990
مرد

_
142
508
زن

4+
1/91
1/95
مرد وزن

سهم اشتغال
5/3+
6/91
1/95
مرد

7/7+
5/87
2/95
زن

2/0+
3/11
5/11
سهم مشارکت زنان در اشتغال

2/5
2/3
کشارزی

مرد وزن

سهم ساختار اقتصادی نیروی کار
4/9+
4/33
8/42
صنعت

4/7ـ
4/61
54
خدمات


6/5
6/3
کشاورزی

مرد

3/9+
9/34
2/44
صنعت

3/7ـ
5/59
2/52
خدمات

7/0+
1/2
4/0
کشاورزی
زن

ماخذ: طرح جامع يزد،مشاور عرصه
با توجه به بررسی جدول فوق مشاهده می گردد که عمده ترین حجم شاغلان شهر یزد دربخش صنعت ومعدن ونیزخدمات بازرگانی وجودداشته باشدباتوجه به مجوزهای صنعتی ونیزگسترش فعالیتهای اقتصادی در شهر یزد می توان براورد کرد که تا افق 1390 رشد جمعیت در هرکدام از بخشها به گونه زیرباشد.
جدول( 3ـ5)حجم فعاليت جامعه شهري يزد
رشدسالانه
حجم شاغلان 1390
حجم شاغلان 1375
نوع فعالیت
درصد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

4/0
9/3
5336
2/3
2845
کشاورزی
8/4
1/56
77480
8/42
37590
صنایع ومعادن
1
40
55200
54
47721
خدمات بازرگانی
9/2
100
138016
100
88156
جمع
ماخذ: طرح جامع شهريزد،مشاورعرصه
تحولات اقتصادی آینده شهر یزد براساس پیش بینی مطالعات طرح جامع وجدول ارائه شده بالا از روند موجود ناشی می شود .مرکزیت سیاسی واداری این شهر باعث توسعه مشاغل بازرگانی وخدماتی است که در سراسر استان موردنیاز است توسعه صنایع نیازمند افزایش سرمایه گذاریها وایجادکارگاههای جدید است که پیش بینی می شود بیشتر گرایش به عدم تمرکز داشته ودر شهرهای پیرامونی یزد رونق بیشتری خواهدداشت زیرا درحال حاضرسطوح صنعتی موجود درمحدوده داخلی شهریزد درحد اشباع قرار گرفته وضرورت توسعه در پیرامون احساس می گردد ولی شاغلان صنعتی برای سکونت ناگزیر در شهر یزد خواهند بود.

فصل چهارم
يافته ها وآزمون فرضيه ها

مقدمه
با توجه به اهداف این تحقیق برای روشن شدن چگونگی ساماندهی واحیا شهری توجه به راهبردتوسعه پایدارو متعادل شهری الزامی است.همچنانکه شهرها بویژه شهریزد توسعه فیزیکی خواهند داشت ودراین روند توسعه فیزیکی اجزا وعناصرجدیدی برپیکر شهرافزوده می شود برای ممانعت ازظهور وتشدید تضادها وناموزونی ها وحفظ هویت شهر نیازبه هماهنگی ، تعادل وتوازن وانسجام در شهرداریم تابراین اساس یک مجموعه متعادل داشته باشیم ایجاد وحدت دراجزا وعناصرگوناگون شهربایدوحدت، تناسب، تقارن،وهمخوانی داشته باشد. همخوانی باشرایط محیط طبیعی ومحیط اجتماعی ـفرهنگی در ضمن تکامل بخشی وپویایی بسیارلازم وضروری استکه این امرازطریق توسعه پایدار متعادل شهری تحقق می یابد
توجه به توانهای محیطی وجلوگیری از تخریب وآلودگی محیط زیست وبحرانهای زیست محیطی در شهر ، توزیع وتراکم متادل جمعیت درسطح شهر ، انسجام وتعادل در شکل شهر ، همپیوندی عناصر شهری باحفظ هویت فرهنگی ، توزیع متعادل خدمات وتاسیسات زیربنایی درشهر ، توجه به نظام سلسله مراتبی شبکه راهها وارتباطات شهری ، استفاده ازمصالح والگوهای بومی وتلفیق آنها بامصالح والگوهای جدید سازگار بامحیط در تکامل بخشی فضاهای شهری،توجه به عدالت اجتماعی در شهر از ملزومات توسعه پایدار ومتعادل شهری است .در بررسی این موضوع مهم ، تحلیل فرایند وسوابق کالبد ومشخصات اقتصادی ـ اجتماعی شهر یزد وبررسی عناصر تاثیر گذار بر آن لازم است مورد کنکاش قرارگیرد.

4ـ1 ـ تغييرات ساختار شهر يزد تاكنون
جکسن در سفرنامه خودکه دراوایل قرن بیستم از یزد دیدن نموده میگویدمحیط شهر هشت کیلومتراست ودیواروباروهای آن دربعضی نقاط فرو ریخته است قلعه داخل شهر را درسال 1137 از نوباگل وخشت ساخته اند ولی نه این قلعه ونه ارگی که مقرحاکم است امروز ارزش رفاهی ندارد درچندقسمت این شهر میدانهای عمومی وجوددارد ویکی از این میدانهاکه تاحدی گیرا وجالب است درنزدیکی کاخ حکمران می باشد. از مشخصات دیگر یزد طاقهای متعددی است که روی کوچه های باریک زده اند .تنهابنای عمومی که درخوردیدن وتماشا است مسجدجمعه شهر است این مسجد که درسال 1119بوسیله سلطان علاءالدوله گرشاسب ساخته شد سبب گشت که یزد به لقب دارالعباده مفتخر گردد. جمعیت یزد بطور تخمین بین سی تا چهل هزار نفر است واگر آبادیهای اطراف رانیز دراین محاسبه منظور بداریم در حدود شصت هزارنفرخواهد شدقسمت اعظم جمعیت به بافتن پارچه های ابریشمی که یکی از صنایع عمده آن منطقه است اشتغال دارند. تحولات ایجاد شده در نظام و روابط اقتصادی –اجتماعی جامعه ایرانی که شهریزد نیزازآن مستثنی نبوده وباعث تغییر وضعیت از نظام فئودالی به نظام سرمایه داری بخشهای اعظم کارکردها دراین نظام راتحت تاثیر قرارداده است.
شهریزد وشهرهای ایرانی دردوران فئودالی وتنهاهمچنان به اهمیت خودباقی بوده اند درواقع ساخت شهردرطول سالهاپیش ازشکل گیری روابط سرمایه داری تغییری نکردوآن دگرگونی اساسی که مسائل بیشمارشهری وروستایی را پیامدداشت مربوط به سده اخیرمی باشد. نفوذاستعمارگران وتبدیل به یک کشور نیمه مستعمره که درنتیجه فعالیت سرمایه داران خارجی دردهه های آخرقرن نوزده روی داد به رشدسریع بورژوازی درایران انجامیدبعدازقرارگرفتن این کشوردرسیستم سرمایه داری جهانی ، دیگرنمی توان ازبررسیهای اجتماعی – اقتصادی ودراینجاازشهر که یک سازمان فضایی دررابطه بانظام اقتصادی –اجتماعی حاکم است به صورت جداازسیستم جهانی سخن گفت.( نقصان محمدي وحج فروش، 1372: 70)
فلذاازدوره مشرطیت بدلیل ضعف نظام فئودالی و شروع ورشد نظام سرمایه داری در ساخت فضایی شهر ، روستا ، منطقه وکل کشور بتدریج تغییراتی ایجاد گردید که نمود بخشی از آنها بوجود آمدن کارخانه های صنعتی ، ایجاد بانکها، احداث راه و نیز خیابانهای شهری ، ایجاد دستگاههای اداری ودولتی ، راه آهن ،راه شوسه ،… که قطعا

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد توسعه شهر، ساختار شهر، دوره ساسانی، سلسله مراتب Next Entries منابع مقاله درمورد بافت قدیم، جامعه شهری، بافت تاریخی، سازمان فضایی