منابع مقاله درمورد نوآوري، كاري، نيروهاي

دانلود پایان نامه ارشد

بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن حمايت از خط مشي‌ها و برنامه‌هاي اشاعه‌دهنده نوآوري و سپس در انتهای لیست برگزاري دوره‌هاي آموزشي خلاقيت و نوآوري براي گسترش ايده‌هاي نو توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 16-4. راهكارهاي نوآوري با توجه به مديريت دانش و اطلاعات
ردیف
مديريت دانش برای ارتقاء نوآوري در دانشگاه
فراواني
درصد فراواني
1
از طريق ارزيابي مداوم ايده‌هاي موجود و انتخاب ايده‌هاي برتر
8
3/10
2
از طريق شناسايي موانع و مشكلات پيش روي خلاقيت
13
7/16
3
از طريق بكارگيري دانش و اطلاعات روز دنيا در دانشگاه
33
3/42
4
و شناسايي ايده‌هاي برتر در زمينه نوآوري و سرمايه‌گذاري بر روي آنها
24
8/30

نمودار 16-4. راهكارهاي نوآوري با توجه به مديريت دانش و اطلاعات

دراین مورد که چگونه مديريت دانش مي‌تواند راهكاري باشد براي ارتقاء نوآوري در دانشگاه از بین چهار گزینه مطالعه شده از طريق بكارگيري دانش و اطلاعات روز دنيا در دانشگاه با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن از طريق انتخاب و شناسايي ايده‌هاي برتر در زمينه نوآوري و سرمايه‌گذاري بر روي آنها و نیز از طريق شناسايي موانع و مشكلات پيش روي خلاقيت و سپس در انتهای لیست از طريق ارزيابي مداوم ايده‌هاي موجود و انتخاب ايده‌هاي برتر توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 17-4. نظرات هیات علمی درباره نقش نيروهاي كاري در ارتقاء نوآوري در دانشگاه
ردیف
موارد مربوط به نيروهاي كاري و نقش آنها در توسعه نوآوري
فراواني
درصد فراواني
1
مشاركت اعضاي هيأت علمي در ايجاد وتوسعه برنامه‌های نوآوري
23
5/29
2
مديريت استخدام براي حمايت از افراد خلاق
26
3/33
3
استفاده از نظرسنجي از اعضاء هيأت علمي
17
8/21
4
طراحي و ترويج فرصت‌هاي يادگيري فردي و تيمي در دانشگاه
12
4/15

نمودار17-4. نظرات هیات علمی درباره نقش نيروهاي كاري در ارتقاء نوآوري در دانشگاه

در زمینه موارد مربوط به نيروهاي كاري و نقش آنها در توسعه نوآوري از بین چهار گزینه مطالعه شده مديريت استخدام براي حمايت از افراد خلاق با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن مشاركت اعضاي هيأت علمي در ايجاد و توسعه برنامه‌ها، اهداف و مرتبط با نوآوري و نیز استفاده از نظرسنجي از اعضاء هيأت علمي و سپس در انتهای لیست طراحي و ترويج فرصت‌هاي يادگيري فردي و تيمي در دانشگاه جهت ارتقاء نوآوري توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 18-4. اثرگذاري تمركز بر نيروهاي كاري در گسترش نوآوری
ردیف
اثرگذاري تمركز بر نيروهاي كاري براي گسترش نوآوري
فراواني
درصد فراواني
1
تقدير از هيأت علمي و كاركنان به منظور حفظ مشاركت آنان
11
1/14
2
بازنگري اهداف دانشگاه و به روزسازي آنان مطابق با دانش روز دنيا
10
8/12
3
تشويق اعضاء هيأت علمي به كار تيمي و گروهي
27
6/34
4
ايجاد محيطي كه فعاليت‌هاي نوآورانه را حمايت و تشويق مي‌كند
30
5/38

نمودار 18-4. اثرگذاري تمركز بر نيروهاي كاري در گسترش نوآوری
در زمینه موارد مربوط به اثرگذاري تمركز بر نيروهاي كاري دانشگاه براي گسترش نوآوري از بین چهار گزینه مطالعه شده ايجاد محيطي كه فعاليت‌هاي نوآورانه را حمايت و تشويق مي‌كند با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن تشويق اعضاء هيأت علمي به كار تيمي و گروهي و نیز استفاده از نظرسنجي از اعضاء هيأت علمي و سپس در انتهای لیست بازنگري اهداف دانشگاه و به روزسازي آنان مطابق با دانش روز دنيا توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 19-4. نظرات نمونه آماري در مورد چگونگي گسترش نوآوري در دانشگاه
ردیف
موارد مربوط به نيروهاي كاري به منظور گسترش نوآوري
فراواني
درصد فراواني
1
شناسايي و انطباق شايستگي‌هاي افراد با نيازهاي دانشگاه
30
5/38
2
استخدام و به كارگيري افراد پس از موفقيت در آزمون‌ خلاقيت
25
1/32
3
استفاده مداوم از نظرسنجي و ساير روشهاي بازخورد در دانشگاه
18
1/23
4
استفاده از اهرم‌هاي مالي و ساير تشويق‌هاي براي ارائه ايده‌هاي نو
5
4/6

نمودار 19-4. نظرات نمونه آماري در مورد چگونگي گسترش نوآوري در دانشگاه

در زمینه موارد مربوط بر نيروهاي كاري به منظور گسترش نوآوري در دانشگاه از بین چهار گزینه مطالعه شده شناسايي و انطباق شايستگي‌هاي افراد با نيازهاي دانشگاه با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن استخدام و به كارگيري افراد پس از موفقيت در آزمون‌هاي خلاقيت و نیز استفاده مداوم از نظرسنجي و ساير روشهاي بازخورد در دانشگاه و سپس در انتهای لیست استفاده از اهرم‌هاي مالي و ساير تشويق‌هاي محرك براي ارائه ايده‌هاي نو توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 20-4. ايجاد راهكاري براي ارتقاء نوآوري از طريق نيروهاي كاري
ردیف
چگونه با تمركز بر نيروهاي كاري راهكاري براي ارتقاء نوآوري بیابیم
فراواني
درصدفراواني
1
از طريق هدايت و پرورش افراد خلاق براي بازار كار
14
9/17
2
از طريق مشاركت در تعيين اهداف و استراتژي‌هاي دانشگاه
17
8/21
3
به وسيله شركت در كارهاي تيمي و ارائه تفكرات مكمل براي نوآوري
16
5/20
4
از طريق فعاليت‌هاي شخصی مبتكرانه و اجراي آن در محيط كار
31
7/39

نمودار 20-4. ايجاد راهكاري براي ارتقاء نوآوري از طريق نيروهاي كاري

در زمینه موارد مربوط به نيروهاي كاري در دانشگاه از بین چهار گزینه مطالعه شده فعاليت‌هاي شخصی مبتكرانه و اجراي آن در محيط كار با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن مشاركت در تعيين اهداف و استراتژي‌هاي دانشگاه و نیز شركت در كارهاي تيمي و ارائه تفكرات مكمل براي نوآوري و سپس در انتهای لیست هدايت و پرورش افراد خلاق براي بازار كار توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 21-4. توزيع پراكنش نظرات نمونه آماري در مورد معيار مديريت فرآيند
ردیف
موارد مربوط به معيار مديريت فرآيندها
فراواني
درصد فراواني
1
شناسايي و اولويت‌بندي فرصت‌هاي بهبود و نوآوري در دانشگاه
16
5/20
2
كشف و به كارگيري طرح‌هاي جديد و توانمندساز
17
8/21
3
اجراي آزمايشي فرايندهاي جديد و نوآورانه
12
4/15
4
پيش‌بيني و شناسايي نقاط بهبود با هدف بهتر كردن محصول
33
3/42

نمودار 22-4. توزيع پراكنش نظرات نمونه آماري در مورد معيار مديريت فرآيندها

در زمینه موارد مربوط به معيار مديريت فرآيندها از بین چهار گزینه مطالعه شده پيش‌بيني و شناسايي نقاط بهبود با هدف بهتر كردن محصول و خدمات با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن كشف و به كارگيري طرح‌هاي جديد و توانمندساز و نیز شناسايي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد تدوین خط مشی، خلاقیت و نوآوری، منابع اطلاعاتی Next Entries منبع تحقیق درباره آزمون فریدمن، مدیریت دانش، آموزش عالی