منابع مقاله درمورد نقشه استراتژی، مدیریت استراتژیک، اقتصاد مقاومتی، کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه ارشد

فازي مثلثي براي متغيرهاي كلامي……………………………………………………………………..61
نمودار(3-3): روند اجرايي تحقيق………………………………………………………………………………………………….65
نمودار(4-1): نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان……………………………………………………………….86

فهرست شکلها
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
شکل(2-1) : چرخه عمر سازمان و جزئیات آن……………………………………………………………………………….26
شکل (2-2): کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………………..36
شکل(2-3): چشم انداز مالی…………………………………………………………………………………………………………37
شكل (2-4): رابطه علت و معلولی بین کارت امتیازی متوازن……………………………………………………………41
شکل)2- 5(: نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی………………………………………………………………………………..42
شکل (2-6): مدل ارائه شده در تحقيق)وجه مالي و ماموريت در يک لايه قرار دارند(………………………….52

چکيده
در اقتصاد دانش‌محور و محيط پرتلاطم امروزي سازمانها ناگزیر خود را در برابر تغییراتی می بینند که گاهی به صورت فرصت و گاهی به صورت تهدید نمود پیدا می کنند. آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصتها و تهدیدات موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان می دهد تا موقعیت و جایگاه استراتژیک خود را ارزیابی نموده و خود را در برابر این تغییرات مصون نگه دارد. تا به امروز در سازمان های مختلف از مدل‌هاي متفاوتي براي ارزيابي موقعيت راهبردي سازمان‌ها استفاده شده است . لذا، اين پژوهش با هدف کلی تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تلاش شده تا نقشه استراتژی سازمانهایی را که در 3 حوزه مأموریتی پژوهشی، فرهنگی و آموزشی فعالیت می کنند، ترسیم نماید. با توجه به جایگاه اثرگذار جهاد دانشگاهی در تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی، ارائه خدمات علمی و فنی در زمینه های مختلف مورد نیاز جامعه، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران مستعد و جوان و ایجاد زمینه مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی، جهاد دانشگاهی استان سمنان به عنوان مورد پژوهش انتخاب شده و نقشه استراتژی آن ترسیم گردید.
لذا در اين پژوهش محقق سعي نموده با كمك تکنیک ديماتل فازی به جاي ماتريس برنامه ريزي استراتژيك(SWOT)، در جهت كاهش شكاف كاربرد مديريت استراتژيك در دنياي بي ثبات امروزي گام بردارد. در نهايت این سازمان با بهره‌گيري از نتايج مطلوب اجراي مدل مفهومي تحقيق حاضر، در دوره‌هاي زماني آتي با اجراي استراتژي‌هاي ‌تعيين شده مي‌تواند به سمت موفقيت حركت نمايد.

واژه هاي کليدي: نقشه استراتژی، جهاد دانشگاهی، مأموریت پژوهشی، مأموریت فرهنگی، مأموریت آموزشی، تكنيك ديماتل فازي، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک(SWOT).

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه
اقتصاد مقاومتي يك نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاستهای کلان سیاسي و امنیتي نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخريبي شكل می گیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحريم ها و توطئه های گوناگون اقتصادی نظام استكبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملي، منطقه ای و جهاني حفظ کند و به گفته رهبر معظم انقالب اقتصاد مقاومتي تنها راه ادامه روند پیشرفت کشور است(طالبی پور، 1392). در برابر صف دشمني هاي ناجوانمردانه عليه كشور و نظام همه بايد روحيه مقاومت جانانـه داشـته باشـند و وحـدت سياسي بين قواي مجريه ،مقننه و قضائيه مي تواند مهمترين راهبرد اساسي در برابر هرگونه تحـريم هـا و تهديـدات خارجي باشد و در نهايت بين مسئولين به سطوح پايين تر جامعه رسوخ پيدا كرده و موجبـات سـربلندي كشـور در برابر مشكلات را فراهم خواهد ساخت(جعفری و آهنگری، 1391).در این راستا برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در سازمان نیاز به یک برنامه ریزی استراتژیک و انتقال آن به سایر کارکنان می باشد.
در دنیای رقابتی امروز، خلق و پیاده سازی استراتژی های جدید و مبتکرانه، برای بهره گیری از فرصتها، سخت و دشوار به نظر می رسد. به طور قطع، می توان گفت که هر استراتژی ای برای تمامی سازمانها مناسب نیست. اگر استراتژی ای برای یک سازمان مطلوب و مؤثر باشد، لزوماً در دیگر سازمانها مفید نخواهد بود(میرزایی چابکی، 1389: به نقل از مهرمنش و همکاران، 1391). با توجه به تغییرات و دگرگونیهای محیط و اثر آن بر سازمانها، مدیریت استراتژیک را به نظم درآوردن فعالیتهای سازمان با اعتنا به تغییرات محیط بیرونی آن تعریف کردهاند، به طوری که اهداف سازمان مورد نقد و بررسی دائمی قرار گیرد تا از این طریق زمینه موفقیت مؤسسه فراهم شود. علاوه بر این تعریف، مدیریت استراتژیک را فرآیند تصمیمگیری دانستهاند که جهت فعالیتهای بلندمدت سازمان و همچنین اجرای آن تصمیمها را تعیین می‌کند. با توجه به این دو تعریف باید گفت که: مدیریت استراتژیک فرایندی است که به وسیله آن، مدیران جهت فعالیتهای بلندمدت سازمان را تعیین، اهداف عملیاتی ویژهای را مشخص و استراتژیهای نیل به این اهداف را با توجه به شرایط داخلی و خارجی طراحی و برنامههای عملی برای اجرای استراتژیها را انتخاب میکنند. استراتژیستها و مدیران به عوامل محیطی و درونی و اثرات آنها بر نقاط قوت و ضعف سازمان و نیز آثار تهدیدها و فرصتها در تدوین استراتژیها توجه دارند و این تجزیه و تحلیل استراتژیک به صورت مداوم در جریان فعالیت سازمان صورت میگیرد و به طور مرتب اهداف، راهکارهای اجرایی و برنامههای سازمان با توجه به وضعیت ما و موقعیتهای جدید تغییر می یابد تا سازمان با توجه به وضعیت‌های جدید آماده باشد. از این رو مدیریت استراتژیک را فرایندی پویا دانستهاند (خاشعی، 1390، 61-62: به نقل از فرهنگي و دانايي، 1392، 52). در تعریفی دیگر، مدیریت استراتژیک را هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه‌اي چندگانه دانستهاند كه سازمان را قادر مي‌سازد به هدف‌هاي بلندمدت خود دست يابد (دیوید1، 1997).
مقصود از برنامه‌ريزي استراتژيك اين است كه:
مأموريت و چشم‌انداز سازمان تعيين شود؛
عواملي كه در محيط خارجي سازمان را تهديد مي‌كنند يا فرصت‌هايي را كه برايش بوجود مي‌آورند شناسايي شوند؛
نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان شناسايي شوند؛
اهداف سازمان تعيين شوند؛
در پايان در نظر گرفتن استراتژي‌هاي گوناگون و انتخاب استراتژي‌هاي خاص جهت ادامه فعاليت (دیوید، 1997).
مبدعان کارت امتیازی متوازن، معتقدند که اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های سازمان، بستگی به این دارد که افراد سازمان، استراتژی‌ها را فهمیده باشند و درک نمایند. باید توجه کرد که این امر نیز به نوبه خود، نیازمند ایجاد فرآیندهای پیچیده‌ای است که باعث می‌شود سرمایه‌ها و دارایی‌های نامشهود سازمانی به خروجی‌های ملموس و مشهود تبدیل شوند. بدین منظور مبدعان کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی را به عنوان ابزاری معرفي كرده‌اند که می‌تواند با شناسایی و استخراج اهداف کلیدی (استراتژیک) سازمان و به تصویر کشیدن روابط علّت و معلولی بین آنها پیوند بین ساختار استراتژی‌های سازمان را ارائه نماید (كاپلان و نورتون، 2000: به نقل از فرهنگي و دانايي، 1392، 230).
روابط علت و معلولي كه در قالب نقشه استراتژي ترسيم مي‌شوند، به منزله‌ي دستور‌العمل موفقيت سازمان هستند. كاپلان و نورتون (2000) در اين خصوص گفته‌اند «استراتژي بيانگر شيوه‌ي حركت سازمان از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب اما نامطمئن آينده است. از آنجا كه سازمان پيش از اين هرگز در چنين موقعيتي قرار نداشته است، مسيرش به سوي وضعيت مطلوب مجموعه‌اي از فرضيه‌هاي مرتبط با يكديگر را شامل مي‌شود. نقشه استراتژي، اين روابط علت و معلولي را مشخص و آزمون‌پذير مي‌سازد» (نيون، 1386، 234-235: به نقل از فرهنگي و دانايي، 1392، 230).
در نقشه استراتژی، سازمان به چهار منظر (یا بیشتر)، افراز می‌شود و اهداف کلیدی (استراتژیک) سازمان که مندرج در برنامه استراتژیک سازمان است، در این چهار منظر، دسته‌بندی می‌شود (چيتز2، 2008؛ كاپلان و نورتون، 2000‌). البته هر سازمان می‌تواند بسته به ساختار صنعت و دینامیک‌های خود، مناظر نقشه استراتژی خود را زیاد یا کم نماید (كاپلان و نورتون، 2000؛ نيون، 2006؛ چيتز، 2008؛ چن3 و همكاران، 2006).
با ترسیم دقیق روابط علّت و معلولی بین اهداف استراتژیک سازمان در مناظر، مبنایی بدست می‌آید که می‌تواند به عنوان شالوده براي کارت امتیازی متوازن و اجراي موفقيت‌آميز استراتژي‌ها قرار گیرد. لذا در اين تحقيق محقق در نظر دارد با كمك مباني فراگرفته در اين مقطع تحصيلي به شكل شايسته به ترسيم نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بپردازد.
در ادامه با توجه به موضوع تحقيق به تدوين و ارائه مسئله اصلي تحقيق، سوالات و اهداف پژوهش حاضر پرداخته مي‌شود.

1-2- بيان مسأله اساسي تحقیق
در رویکرد مدیریت استراتژیک، ابتدا شناسایی اهداف، نقاط قوت و ضعف، عوامل محیطی اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، قانونی، تکنولوژیکی و… مورد توجه است و در مرحله دوم ساختار، فرهنگ، منابع و زیرسیستم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند تا با تغییر این عوامل در مسیر انتخاب شده حرکت نماید. مرحله اول را تعیین استراتژي و دیگري چگونگی اجراي استراتژي را بیان میکند.
بدون شک، وابستگی به درآمدهاي حاصل از اقتصاد تک محصولی و صادرات نفت خام، شکاف طبقاتی و فقر نسبی، فساد اقتصادي و اداري، عدم شایسته سالاري علمی، ضعف نظام بانکداري، پولی و سیستم ارزي کشور، عدم توجه به تغییر هرم جمعیتی و سالخوردگی جمعیت، بوروکراسی عریض و طویل دولتی، فضاي کسب وکار و بیکاري تحصیلکرد ه ها، وجود سرمایه هاي سرگردان که ناشی از دستوري بودن نرخ ارز و نرخ بهره است، قاچاق کالا به داخل و خارج، عدم نظارت دقیق بر چرخه ي توزیع کالا به صورت عمده فروشی و خرده فروشی در کشور، ضعف حمل ونقل ریلی به عنوان زیربناي توسعه ی اقتصادي، عدم توجه به سرمایه های اجتماعی و سرمایه هاي نمادین در کشور از جمله موانع و نقاط ضعف موجود بر سر اجراي اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی است(یوسفی حاجی آباد، 1392). مهار سوداگري و فساد، مردمی سازي اقتصاد، ترجیح تولید بر واردات و خرید کالاي داخلی از دیگر اقدامات لازم در زمینه تحقق و عملی سازي الگوي اقتصاد مقاومتی در ایران است. در این زمینه؛ برنامه ریزي، پیاده سازي، اجرا، ارزیابی و کنترل خطی مشی هاي سیاستی اقتصاد مقاومتی فوق الذکر، جز در سایه تدبر و اعمال اصول مدیریت استراتژیک امکانپذیر نخواهد بود(یوسفی حاجی آباد، 1392).
به نظر می‌رسد که متناسب با چارچوب ارائه شده توسط مبدعان کارت امتیازی متوازن، سازمان‌های مختلف اغلب بدون در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان اهداف استراتژیک و تنها از طریق نظرات و اتفاق نظر مدیران ارشد و متخصصان و کارکنان با تجربه سازمان و طی سلسله جلسات متعدد مدیریتی، مناظر نقشه استراتژی و اهداف استراتژیک مندرج در آن را انتخاب می‌کنند. متأسفانه سازمان‌ها و شرکت‌های زیادی در مسیر کارت امتیازی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند، چراکه در ترسیم نقشه استراتژیشان، اشتباهات جدی مرتکب می‌شوند (ماخیجانی و کریلمن، 2008). با توجه به تحقیقات صورت‌گرفته و منتشر شده، معیا

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد اقتصاد مقاومتی، کارت امتیازی متوازن، مدل مفهومی، نقشه استراتژی Next Entries منابع مقاله درمورد اقتصاد مقاومتی، نقشه استراتژی، تولید ملی، کارآفرینی