منابع مقاله درمورد نظریه پذیرش، پرخاشگری، بی ثباتی هیجانی، نگرش والدین

دانلود پایان نامه ارشد

م بوده و مردم براي ارضاي عاطفي برهم تکيه مي کنند. دلبستگي را مي توان يک الگوي رفتاري خاص در نظر گرفت که در اکثر جوامع براي رشدسالم اهميت حياتي دارد و زماني دلبستگي مطلوب بوجود مي آيد که در سال اول زندگي کيفيتي متقابل وخوشايند بين کودک و مادرنگهدارنده شکل گرفته باشد. رابطه اي گرم، صميمانه و پايا که براي هردورضايتبخش و مايع خوشي است) پورافکاري، ۱۳۷۶)
همچنين دلبستگي به معناي برقراري ارتباط قلبي با فرد مورد علاقه ، به شكل مهر ورزيدن ، عاشق بودن ، دلدادگي و تعلق خاطر فرد به شخص يا شي ء است.

تعريف عملياتي: عبارت است نمره ای که فرد در پرسشنامه دلبستگي بزرگسال33(AAS) هازن و شيور بدست مي آورد.
طرد:
تعریف نظری: نشان دادن نفرت یا تمایل به جدایی از همسر
تعریف عملیاتی: عبارت است نمره ای که فرد در پرسشنامه پذیرش، طرد و کنترل شریک خویش(روهنر، ( 2005 بدست می آورد
پذیرش :
تعریف نظری: گرمی و صمیمیتی که همسران نسبت به هم دارند
تعریف عملیاتی: عبارت است نمره ای که فرد درپرسشنامه پذیرش، طرد و کنترل شریک خویش(روهنر، ( 2005 بدست می آورد
کنترل :
تعریف نظری:به معنای داشتن قوانین و چهارچوبها و نظارت بر اجرای قوانین است . تمایل به تحت نظر داشتن همسرومحدود کردن آن و سختگیری
تعریف عملیاتی: عبارت است نمره ای که فرد درپرسشنامه پذیرش، طرد و کنترل شریک خویش(روهنر، ( 2005 بدست می آورد

فصل دوم
پیشینه ی پژوهش

2-1-نظریه پذیرش طرد والدین34
2-1-1مقدمه
با توجه به ديدگاه تكامل نژادي35، در نظريه پذيرش طرد والديني36 (روهنر37، خالق38 و كورنوير39، 2007 )فرض بر آن است كه انسان ها صرف نظر از تفاوت هاي فرهنگي، نژادي، جنسي،بافت جغرافيايي و .. .، به ادراك پذيرش و طرد والديني به شيوة خاصي پاسخ مي دهند(روهنر، 2004 ؛ روهنر، خالق و كورنوير،2005. ) اين نظريه به عنوان نظريه هاي فرعي شخصيت40پيش بيني مي كند كه طر د والديني در كودكي موجب گرايش فرزندان به مجموعه اي از ويژگي هاي شخصيتي مي شود كه سازش نايافتگي روان شناختي آنها را در پي دارد(روهنر و خالق،2008. )
نظريه پذيرش طرد والديني (روهنر، 1986 ؛ روهنر وديگران، 2007 ؛روهنر 2008) يك نظريه تجربي درباره اجتماعي شدن و تحول در طول زندگي است و هدف آن پيش بيني و تبيين علل، پيامدها و ديگر همبسته هاي عمده پذيرش طرد در روابط بين فردي در تمام دنياست .
رابطه کودکان با پدر و مادر و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان یک سیستم و یا شبکه ای از قطعات تعامل در نظر گرفت . نظام خانواده مجموعه ای از سیستم های بزرگتر ( محله، جامعه، و جامعه گسترده تر)می باشد )براون فنبرنر1978 41]( همه این سیستمها از طریق پدر و مادر نگرش ها و شیوه های فرزند پروری در کودکان به طور مستقیم و غیر مستقیم، تاثیراتی دارند. رابطه پدر و مادر کودک در طول زمان به عنوان دو نفر با یکدیگردر حال تحول هست . رفتار کودکان در این دوره تعاملی فقط به عنوان نگرش و رفتار پدر و مادر انجام دهد. رفتار و خلق و خوی کودک متاثر از رفتار پدر و مادر دردوران رشد است ،این یک اصل بسیار مهم می باشد. روش دیگر برای بیان این مطلب ، رشد کودکان محصول تعامل بین ویژگی ها و کسانی است که در فرایند جامعه پذیری کودک شرکت می کنند [ماسن42،کانگر43،کاگان44،هاستون451990]. پدر و مادر تنها عامل که روی خلق و خوی کودک تاثیر می گذارد ، ویژگی های شخصیتی، شخص پدر و مادر در پاسخ به کودک تاثیر می گذارد.
2-1-2 مدل دو بعدی: شافر46 /باوماریند47
مدل اولیه از دو بعد نگرش والدین را شافر و باوماریند به صورت شکل زیر ارائه دادند .

شکل. 2-1-2 – 1: مدل دو بعدی: شافر /باوماریند

شکل 2-1-2 -1 نوع پرورش کودک را با طبقه بندی توصیف رفتار پدر و مادر در پذیرش- رد (محور افقی) و کنترل – سهل انگاری (محور عمودی) نشان می دهد. امتیاز برچسب در هر ربع از شکل یک چگونگی رفتار پدر و مادر در ترکیبات زمانی مختلف از پذیرش و کنترل را نشان می دهد. برای مثال پدر و مادر که رد و محدود کننده است ممکن است با برچسب ضدسختگیر مجازشمرده شود ، در حالی که یک رد پدر و مادر می تواندبصورت بی تفاوت در نظر گرفته شود ، پذیرش پدر و مادر ممکن است مشخص به عنوان دموکراتیک است. از یک بررسی دقیق تر از نوع رفتار و نگرش درگیر پدر و مادر می تواند معانی انتزاعی بهتری ازاین اصطلاحات به دست آورد. همانطور که مفهوم، والدین پذیرش و رد، با هم به صورت بعد گرما از پدر و مادر درشکل نشان داده می شود . گرما والدین به عنوان یک دو قطبی تفسیر بُعد که در آن رد و یا عدم وجود گرما پدر و مادر و محبت وجوددارد ، مخفف در یک قطب از مقیاس در مخالفت با پذیرش درقطب دیگراست. پذیرش نگرش نسبت به کودکان است که ممکن است به روش های مختلف آشکار شود.بسته به نوع شخصیت پدر و مادر. پدر و مادر پذیرش گر ازبودن کنار کودک خود به علت داشتن بسیاری از ویژگی های مثبت لذت می برد .
تعریف پذیرش پدر و مادر در نظریه48 PAR به عنوان کسانی که عشق و محبت خود را نسبت به کودکان از نظر جسمی و / یا شفاهی نشان می دهد می باشد . همه اشکال از رفتار که به طور مشترک و به صورت جداگانه به احتمال زیاد آن برای وادار کردن یک کودک به احساس دوست داشتن و یا پذیرفته شدن است.

رد
پذیرش

بی تفاوت / غفلت خصمانه / خشونت آمیز

شفاهی
فیزیکی
شفاهی
فیزیکی
جسمی و روانی
لعنت کردن ،فحش دادن
ضربه/زدن
ستایش
بوسه
در دسترس نبودن منطقی
درمورد همه چیز بی مهرند
لگد زدن
تعریف
بغل کردن
به نیازهای کودک بی توجه هستند
نامهربانند
هل دادن
درموردهمه چیز خوب می گویند
نوازش کردن

کشیدن

وغیره
وغیره
وغیره
وغیره

جدول2-1-2 – 1: بعد گرما(پذیرش) از پدر و مادر. مدل مفهومی از پدر و مادر اصلی

2-1-4 مفاهیم درتئوری والدین پذیرش- رد.
در نظریه PAR پدر و مادر به عنوان کسانی که فرزندان خود را دوست ندارند، والدین طردکننده، تعریف شده است با توجه به نظر روهنر در سراسر جهان طرد خود را به دو صورت ، یعنی، در قالب خصومت والدین و پرخاشگری از یک طرف، و در صورت بی تفاوتی والدین و غفلت از سوی دیگر آشکارمی کند. خصومت شامل احساسات خشم، خشم و دشمنی نسبت به کودک، در حالی که بی تفاوتی اشاره به عدم نگرانی یا علاقه به کودکان دارد. پدر و مادر خشمگین احتمال زیاد تهاجمی تر، از لحاظ جسمی یا کلامی، نسبت به پدر و مادر بی تفاوت هستند به احتمال زیاد از لحاظ جسمی یا روانی از راه دور به فرزندان خود اسیب می رسانند و یا بی توجه به نیازهای کودکان (چشم پوشی،، کمک، آسایش) می باشند. طرد به عنوان دشمنی / پرخاشگری نشان داده می شود وطرد به عنوان بی تفاوتی / بی توجهی نشان دادن بیان یک “آسیب دیده” می باشد. هر دو از این اشکال رد، در بتن خود تظاهرات دارد ، به احتمال زیاد از آن برای اینکه کودکان احساس کنند که “هیچ کس دوستش نداره”.
2-1-5 دو قطب پذیرش وطرد
در اين نظريه، پذيرش و طرد بين فردي دو قطب پيوستار بُعد گرمي را تشكيل ميدهند كه در يك سوي آن پذيرش و در سوي ديگر آن طرد قرار مي گيرد.
2-1-5-1 قطب گرمی
بُعد گرمي به كيفيت پيوند عاطفي بين افراد و رفتارهاي بدني، كلامي و نمادين افراد براي ابراز احساسات اشاره دارد. قطب پذيرش با محبت، عشق، مراقبت،آسايش، حمايت و ديگر تظاهرات مثبت مشخص مي شود.
2-1-5-2 قطب طرد
قطب طرد با فقدان يا كمبود معنادار اين احساسات و رفتارها(محبت، عشق، مراقبت،آسايش، حمايت) و با حضور گستره اي از رفتارها و عواطف آسيب زاي جسماني و روان شناختي مشخص مي شود .
در قطب طرد چهار نوع رفتار را مي توان مشاهده كرد: الف) سردی49 و بي محبتي 50كه در مقابل گرمي و محبت است. سردي كلامي شامل عدم تشويق و تعريف، و سردي فيزيكي شامل عدم نوازش، در آغوش گرفتن و بوسيدن است، ب)رفتار خصمانه و پرخاشگرانه51 نيز دربرگيرنده بُعدكلامي شامل دشنام، سرزنش، ريشخند و بيان حرف هاي تحقير آميز و تهديد كننده، و بُعد فيزيكي، شامل هرگونه آسيب زدن جسماني اعم از هل دادن، نيشگون گرفتن، كتك زدن و… است، ج) بي تفاوتي و ناديده گرفتن52 كه دربرگيرنده عدم در دسترس بودن فيزيكي و روان شناختي و بي توجهي به نيازهاي كودك است، د) طرد نامتمايز 53 ، كه مبين آن است كه فرد فكرمي كند والدينش اهميت چنداني به او نمي دهند و دوستش ندارند، اما ممكن است نتواند رفتارهاي خاص مانند رفتارهاي پرخاشگرانه، ناديده گرفتن و بي محبتي والدين را به روشني بيان كند.
2-1-5-3 بُعد کنترل
در ويرايش هاي جديد مقياس هاي ارزيابي ابعاد پذيرش وطرد، بُعد جديدي به عنوان بُعد كنترل اضافه شده است (روهنرو خالق،2005 ) كه پيوستاري از سخت گيري تا سهل انگاري را شامل مي شود.
2-1-6 تاثیرات اداراک طرد در دوران کودکی بر فرد
اين نظريه عنوان مي كند كه ادراك طرد از سوي افراد معنادار به ويژه چهره هاي دلبستگي54 مي تواند منجر به اضطراب و حس ناايمني شود. افزون بر اين، انتظار مي رود كه ادراك طرد موجب شكل گيري هفت ويژگي شخصيتي شود: 1- خشم، پرخاشگري،پرخاشگري منفعلانه، یا مشکل در مدیریت رفتار خصمانه و خشم؛ 2- وابستگی یااستقلال دفاعی، حساسیت به فراوانی، زمان، شدت و شکل طرد؛3- حرمت خود آسیب دیده؛ 4-خود کارآمدي آسیب دیده؛ 5- عدم پاسخدهی هیجانی؛ 6- بی ثباتی هیجانی. 7- دیدگاه منفی نسبت به دنیا (روهنر، 2004 ؛ روهنر و همکاران، ( 2007 به نظر مي رسد برخي از اين ويژگي ها مانند ديدگاه منفي فرد نسبت به دنيا و حرمت خود منفي تظاهراتي از اسنادهايي هستند كه با تجارب مربوط به طرد والدين مرتبط ميشوند. اين اسنادها اشاره به بازنمايي هاي ذهني تحريف شده اي دارند كه به نظر مي رسد پيامد تجربه طرد والديني هستند (روهنر وخالق، 2008. ) براي مثال بررسي ها نشان داده اند كه الگوهاي ارتباطي مناسب، مانند گفت و شنود و همنوايي بين والدين وفرزندان، با سطوح بالاي حرمت خود در بزرگسالي رابطه مثبت دارد (سپهري و مظاهري، 1388)
2-1-7 نظریه پذیرش طرد والدین در گستره تحقیقات
در سال هاي اخير نظريه پذيرش طرد والديني به روابط فراتر از والد كود ك گستر ش يافته و روابط بين فردي با ديگران را نيز در برگرفته است ). روهنر 2008 (معتقد است كه طر د توسط چهر ه دلبستگي در هر نقطه از زندگي حتی در بزرگسالي، مي تواند آثار مشابهي، هرچند كوتاه مدت، همچون آثار طرد توسط والدين در كودكي برجاي گذارد. اين فرضيه برگرفته از انگاره اصلي اين نظريه است كه بيان مي كند در طول دوره تكامل، انسان ها به طور زيست شناختي برمبناي نياز عاطفي براي دريافت پاسخ مثبت از والدين و ديگر چهره هاي دلبستگي، تحول يافته اند. بر اساس اين نظريه، وقتي اين نياز ارضا نشود، مي تواند بر شخصيت وسازش يافتگي روان شناختي افراد اثر منفي داشته باشد. اين ويژگي ها تا حدی تحت تأثير سبك هاي والديني مرتبط با عشق (مانند پذيرش و طرد) در شكل گيري بازنمايي هاي ذهني 55فرزندان درباره خود و جهان پيرامون آنها، تحول مي يابند. ازسوي ديگر، اين بازنمايي ها مي توانند به روابط صميمي شخص با ديگران، تعميم يافته و بر ارزيابي ها و رفتارهاي وي در اين روابط تأثير گذارند (روهنر و خالق2008 )بسياري از پژوهشگران بر اهميت تجارب دلبستگي دوران كودكي به عنوان يك عامل كليدي در روابط صميمانه دوران بزرگسالي تأكيد كرده اند(كسيدي، 2000 ؛ فرالي و شاور،2000 ؛ روهنر، سيمپسون، ترن، مارتين و فرايدمن، 2007 )، اما تعداد كمي از آنها اثر تعديل كننده احتمالي تجارب كودكي را بر روابط بعدي به طور تجربي بررسي كرده اند ) روهنر و خالق، 2008(. نتايج پژوهش هاي صورت گرفته در ايالات متحده از مفاهيم اين نظريه در خصوص رابطه والد كودك حمايت مي كنند) روهنر،2008 ( اما بررسي اين مقوله ها در رابطه با شريك صميمي و نزديك زندگي بزرگسالان اخيراً آغاز شده است. همچنين، نتايج برخي از بررسي ها نشان داده اند كه تأثير مادر و پدر بر دختران و پسران مي تواند متفاوت باشد. براي مثال خالق (2001)نشان داد كه پذيرش شريك زندگي ويادآوري پذيرش پدر، در

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد سبک دلبستگی، روان شناسی، آموزش و پرورش، دلبستگی اجتنابی Next Entries منابع مقاله درمورد كاهش اضطراب، طبیعت انسان، رفتار انسان، دوران کودکی