منابع مقاله درمورد نرخ تنزیل، تحلیل هزینه – فایده، دوره بازگشت، ساختار داده

دانلود پایان نامه ارشد

ارزیابی شرایط و نتایج گزینه های فن آوری متفاوت به دلیل تأثیرات پیچیده عوامل جغرافیایی و تغییرات مربوط به زمان در محیط زیست، دقیق نخواهند بود. چرا که توانایی درک این زنجیره پیچیده بسیار محدود است. با این حال جهت محاسبه و کمی ساختن هزینه های خارجی، نادیده گرفتن آلودگی ها اشتباه است. هرچند که برآوردهای انجام یافته نیز چندان دقیق نمی باشد. به طور کلی محاسبه ی هزینه های خارجی منجر به این می شود که اولاً هزینه واقعی یک نیروگاه را که جامعه متحمل می شود بتوان محاسبه کرد. ثانیاً محاسبه هزینه های خارجی منجر به وضع مالیات هایی می شود که این گونه مالیاتها میتواند در کاهش آلودگی ها و نیز بهبود فن آوری انرژی های پاک و تحقیقات بیشتر برای بهبود فن آوری به منظور استفاده از سوخت کمتر به کار رود ( گولد اسمیت، 1993).
3-7- شاخص ها و معیار های تحلیل هزینه – فایده
3-7-1- نرخ بازده سرمایه (Average Rate of Return – ARR)
نرخ بازده سرمایه را نرخ بازده متوسط نیز می گویند. این نرخ برابر با نسبت سود خالص به سرمایه گذاری کل می باشد. گاه متوسط سود خالص سال های نخستین بهره برداری و گاه سود خالص طرح در یک سال عادی بهره برداری برای برآورد نرخ بازده سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد. بهتر است میانگین سود خالص طرح در طول عمر آن و یا حداقل میانگین سود 5 تا 10 سال نخستین سال های بهره برداری به عنوان شاخص سود سالیانه طرح در نظر گرفته شود. در سال های نخستین بهره برداری از ظرفیت کامل طرح استفاده نمی شود و در نتیجه سود سال های نخستین نمی تواند نشان دهنده ی سود سال های بعدی باشد (جوپور، 1364)
3-7-2- ارزش فعلی خالص (Net Present Value – NPV)
در این روش طرح هایی مورد مطالعه قرار می گیرد که دارای عمر اقتصادی یکسان باشند. ارزش فعلی خالص از رابطه زیر بدست می آید:
NPV =NCF0 + (NCF1 * a1) + (NCF2 *a2) + … + (NCFn * at)
=NPV ارزش فعلی خالص (ریال)
=NCF جریان نقدی خالص (ريال)
at برابر با عامل تنزیل است و از رابطه زیر بدست می آید:
at =1/〖(1+i)〗^t
= i نرخ تنزیل
به طور کلی ارزش فعلی خالص باید مساوی یا بزرگتر از صفر باشد تا اجرای طرح از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد. اگر ارزش فعلی خالص منفی باشد، اجرای طرح دارای توجیه اقتصادی نیست (حسنی صدرآبادی، 1385).
3-7-3- نرخ بازده داخلی ( IRR- Internal Rate of Return)
نرخ بازده داخلی، نرخ تنزیلی است که بر اساس آن ارزش فعلی خالص پروژه برابر با صفر می شود. اگر ارزش فعلی خالص پروژه ای مثبت باشد چنین نتیجه می شود که نرخ بازده داخلی آن پروژه از نرخ بازده مورد قبولی که برای سرمایه گذاری به کار برده شده است بیشتر است و بالعکس، اگر ارزش فعلی خالص پروژه ای منفی باشد نرخ بازده داخلی آن از نرخ مورد قبول کمتر است و نیز اگر ارزش فعلی خالص پروژه صفر باشد، نتیجه می شود که تمام سرمایه به کار رفته در پروژه به انضمام بهره های متعلقه در هر سال برگشت شده و نرخ بازده داخلی پروژه معادل نرخ بازدهی مورد قبول است (مجیدیان 1376).
طبق رابطه زیر نرخ بازده داخلی قابل محاسبه است.
∑_(i=0)^n▒(B_t+Ct)/(1+i)^t = 0 i* = IRR

عایدات طرح در طول بهره برداری در زمان (ريال) = Bt
= Ct کل هزینه های طرح اعم از هزینه های اولیه و هزینه های بهره برداری در طول زمان t (ریال)
=IRR نرخ بازده داخلی (%)
=i نرخ بهره
3-7-4- دوره بازگشت سرمایه (P.B.P – Pay Back Period)
دوره بازگشت سرمایه، تعداد سال هایی را که برای پوشش اولیه سرمایه گذاری لازم است را نشان می دهد. دوره بازگشت سرمایه از رابطه زیر قابل محاسبه است. این رابطه نسبت هزینه اولیه سرمایه گذاری به جریانات نقدی سالانه می باشد.
P.B.P=I/(N.C.F)
جریانات نقدی سالیانه (ريال) =N.C.F
سرمایه گذاری اولیه (ريال)=I
معایب این روش عبارت است از:
برای پول ارزش زمانی قائل نمی شود.
عایدات طرح بعد از دوره بازگشت سرمایه قابل محاسبه و تشخیص نیست.
وقتی دو یا چند طرح که زمان تحقق سود آن ها یکسان نیست با هم مقایسه شوند این روش مناسب نیست. اگر دوره بازگشت سرمایه قابل قبول توسط تصمیم گیرنده از دوره برگشت سرمایه محاسبه شده بیشتر باشد، آن وقت طرح پذیرفته می شود. یعنی اگر m دوره ی بازگشت سرمایه قابل قبول باشد و n دوره ی بازگشت محاسبه شده باشد درآن صورت در شرایطی طرح قابل قبول است کهm )n ≤حسنی صدر آبادی، 1385).
3-8- مشکلات و محدودیت های به کارگیری تحلیل هزینه – فایده

مهمترین مشکل تحلیل هزینه – فایده مربوط به دخالت دولت در اقتصاد است. یارانه ها، مالیات ها، موانع تجاری، سیاست های حمایتی از جمله موارد بر هم زننده ی ساز و کار طبیعی بازار است. در چنین حالتی، قیمت ها با هزینه ی فرصت فاصله دارند و درستی اطلاعات و آمار در تحلیل هزینه فایده به علت غیر ممکن بودن ارزیابی صحیح مورد تردید است. از این رو، ارزیابی همه تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم یک طرح زیر بنایی در افق بلند مدت با سختی همراه است. به عنوان مثال، تأثیرات بلند مدت طرح های زیر بنایی بر مسائل زیست محیطی به صورت کامل قابل اندازه گیری نیست (ورکر و همکاران، 2002، ص 30).
یکی دیگر از مسائل هزینه – فایده، مشکل محاسبه ی مجدد هزینه ها و فواید در برخی از موارد است (واتکینز31، 2008، ص 4). مسئله ی دیگر، کمی کردن بسیاری از متغیرهای غیر ملموس با وزن بیشتر (در برخی موارد) نسبت به متغیرهای قابل لمس است. این موضوع تا حدود زیادی بر نتایج ارزیابی تأثیر گذار است. از طرفی دیگر، بعضی از انتقادها به روش تحلیل هزینه – فایده در ارتباط با استفاده از نرخ بهره بلند مدت بازار تحت عنوان نرخ تنزیل است. زیرا نرخ های پایه ریزی شده بر اساس معاملات بازار برای انتخاب های غیر بازاری مناسب نیستند. تحلیل هزینه – فایده یک سری محدودیت های دیگری نیز دارد که جزء مسائل جدا نشدنی در ارزیابی طرح ها هستند. شکاف و عدم اطمینان در دسترسی به آمار و اطلاعات، اشتباهات پیش بینی و انتخاب نرخ تنزیل نامناسب، منشأ ایجاد خطا در ارزیابی هستند. البته، مشکلات اجرایی و سیاست های زیست محیطی نیز از دیگر محدودیت های تحلیل هزینه – فایده است (ویک، 1993، صص 5-4).
3-9- مراحل انجام تحقیق

مراحل انجام تحقیق به شرح زیر می باشند:
1. مطالعات پایه ای، بررسی و جمع آوری مطالب علمی: در این مرحله، مطالعاتی در مورد روش تحلیل هزینه- فایده و شاخص های اقتصادی مورد استفاده در ارزیابی طرح ها انجام شد.

2.تهیه اطلاعات و آمار: جمع آوری اطلاعات لازم به صورت مطالعه ی کتابخانه ای انجام شد. در این مرحله با مراجعه به بخش های دولتی تولید کننده برق و مشاوره با کارشناسان مربوطه دید کلی در زمینه روش تولید برق و نحوه برق رسانی به جاده ها و تأمین روشنائی آن به دست آمد. همچنین طرح های مختلف نیروگاهی در سال های اخیر تهیه شد و مورد مطالعه قرار گرفت و از آمار و اطلاعات مربوطه به این طرح ها در تعیین هزینه های ثابت سرمایه گذاری و هزینه های تولید استفاده شد.

3. تعیین فروض مقایسه در زمینه منابع مختلف تأمین روشنائی پارکینگ های جاده ای: مقایسه ارزیابی مالی و اقتصادی نیروگاه فسیلی در دو نوع نیروگاه بخاری و سیکل ترکیبی انجام شد. و با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، نحوه ی تأمین روشنائی پارکینگ های کنار جاده ای در آزاد راه قزوین- رشت مورد بررسی قرار می گیرد، لذا مقایسه نحوه برق رسانی باید در مورد نیروگاه مذکور صورت گیرد که در اینجا نزدیک ترین نیروگاه به محور مربوطه نیروگاه شهید رجائی می باشد.
از آن جا که این نیروگاه فسیلی به دو صورت سیکل ترکیبی و بخاری می باشد، و بعد از احداث شبکه، روشنائی جاده از شبکه برق سراسری تأمین می شود، تنها به مقایسه نحوه تأمین روشنائی در دو روش نیروگاه فسیلی (برق شبکه سراسری) و برق حاصل از توربین بادی پرداخته خواهد شد.

4. ارزیابی طرح: در این مرحله نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی بر اساس تکنیک هزینه- فایده، تحلیل شده و مناسب ترین روش تولید برق و تأمین روشنائی از دیدگاه بخش دولتی انتخاب می شود. از آن جایی که تعیین ساختار هزینه ها و درآمدها در روش های مطرح شده در این تحقیق با توجه به ساختار داده های کامفار انجام گرفته است، بنابراین در ابتدا ساختار داده های نرم افزار کامفار به همراه داده های مورد استفاده در این تحقیق توضیح داده می شوند.

3-10- ساختار داده های کامفار
یک طرح توصیف شده در این نرم افزار به وسیله یک ساختار منظم داده ای در یک نمودار درختی منظم شده است. شاخه های اصلی داده ها برای یک پروژه در نرم افزار کامفار، به صورت زیر می باشد.
3-10-1- تعریف پروژه
در پنجره تعریف پروژه اطلاعات کلی شامل عنوان و شرح پروژه وارد شد.
3-10-2- برنامه ریزی زمانی
عمر طرح، افق زمانی است که در طول آن، طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد. در هر طرح تولیدی برنامه ریزی زمانی شامل فاصله زمانی کامل از آغاز مرحله ساخت تا پایان مرحله تولید است.
3-10-3- محصول
محصول مورد نظر با فاصله زمانی تولید و ظرفیت اسمی، در پنجره محصولات تعریف شد. به صورت کلی و با فرض 24 ساعت کاری در روز و 365 روز کاری در سال و با توجه به ضریب تولید توربین های بادی و ضریب تلفات برق شبکه سراسری ، انرژی تولیدی سالیانه هریک از رابطه زیر حاصل می شود:

Ø× 365× Q=24
که در آن Ø همان ضریب تولید است (سجادیان، 1389).

3-10-4- واحد های پولی
مقادیر ورودی ها و خروجی ها در این تحقیق برای ملموس تر بودن، با واحد های پولی تومان سنجیده می شود. اما در جداول متن ، مقادیر به صورت ریالی آورده شده است.

3-10-5- نرخ تنزیل
نرخ تنزیل، بیانگر نرخی است که بوسیله آن جریان نقدی زمان های دیگر (عمدتاً آینده) را به جریان نقدی زمان حال تبدیل می نماید و در برگیرنده ی عواملی مانند کاهش ارزش پول (تورم)، مطلوبیت زمانی مصرف و مخاطرات برگشت سرمایه می باشد. نرخ تنزیل برای هم ارز کردن قیمت ها در زمان های مختلف و بدست آوردن قیمت های معادل در یک زمان مشترک به کار می رود (ساگدن، 1988).
در بیش تر کشورهای در حال توسعه، تعیین نرخ تنزیل به منظور ارزیابی طرح ها مشکل می باشد. اگر این نرخ بزرگتر از واقعیت جامعه انتخاب شود، نتایج بلند مدت طرح به طور مؤثر محاسبه نخواهد شد. همچنین تعیین نرخ تنزیل در ارزیابی اقتصادی طرح بستگی به ویژگی های فردی سرمایه گذار دارد. برای تعیین نرخ تنزیل می توان نرخ سودی که بانک ها به سپرده های بلند مدت می پردازند یا نرخ سود اوراق مشارکت را در نظر گرفت. نرخ تنزیل مورد استفاده در تحلیل هر دو روش تأمین روشنائی، نرخ اوراق مشارکت سال 93-1392 می باشد که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، 25% اعلام شده است (در قسمت تحلیل حساسیت، نرخ های مختلف تنزیل در جداول مربوطه آورده شده است).

3-10-6- هزینه های سرمایه گذاری و سالیانه32

هزینه های تجهیزات الکترومکانیکی: این هزینه ها شامل خرید توربین، نصب و مونتاژ، حمل و نقل و هزینه های گمرکی است، که بستگی به ظرفیت و نوع توربین های مورد نظر و همچنین بستگی به شرایط جغرافیائی و توپوگرافی محل دارد.

هزینه ساخت دکل: نوع دکل می تواند مشبک33 و یا لوله ای34 باشد. بدلیل ارزان بودن و امکان ساخت راحت تر در کشور نوع اول در نظر گرفته می شود.
هزینه های ساختمانی: شامل هزینه های فوندانسیون، آماده سازی زمین، و ایجاد جاده دسترسی است، که با توجه به شرایط منطقه تعیین می گردد که از طراحی های مقدماتی در مرحله یک قابل استنتاج است.

هزینه های انتقال نیرو: هزینه های انتقال، شامل هزینه های خط انتقال و تجهیزات پست مورد نیاز برای انتقال توان تولید شده به شبکه می باشد. هزینه انتقال، بستگی به منطقه پروژه، نوع سیستم موجود و فاصله شبکه احداث با پارکینگ های کنار جاده دارد. در مورد چراغ های متصل به پایه های بادی، هزینه ی انتقال وجود ندارد، اما در مورد پایه های روشنائی فسیلی، طبیعی است هرچقدر فاصله پارکینگ از شبکه احداث شده بیشتر باشد، هزینه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد انرژی باد، توربین بادی، پتانسیل سنجی، مکان یابی Next Entries منابع مقاله درمورد تحلیل اقتصادی، تحلیل حساسیت، روش هزینه، انرژی باد