منابع مقاله درمورد میدان نقش جهان، سنت و مدرنیته، کیفیت فضایی، فضای معماری

دانلود پایان نامه ارشد

در واقع گذشت زمان درک حالات متفاوتی از یک فضا را ممکن میسازد و کاربر ادراک فضا را از طریق حواسی می تواند دریابد که در طول زمان عمل کرده اند .پر واضح است که درک درست یک فضا زمانی صورت میگیرد که توسط حواس پنج گانه در روز و شب و چهار فصل درک شود و کیفیت های گوناگون آن مورد بررسی قرار گیرد در واقع این عامل زمان است که به عنوان بنیادی ترین عامل درک فضا فضا را برای کاربر قابل درک و فهم میکند .
از دیگر سو در زمان به نحو دیگری در معماری نقشی اساسی ایفا میکند که کمتر مورد توجه واقع شده است .اگر ساختار معماری را به دو عامل بنیادین سکانس و روایت تجزیه کنیم می توانیم به اهمیت زمان در درک فضای معماری پی ببریم .در واقع معماری حاصل پشت سر هم قرار گرفتن قابها و سکانسهایی است که کیفیت و چگونگی چیدمان هر یک از آنها را معمار طراحی میکند و باید با توجه به اصول بصری هر سکانس متناسب با جا و محلی که قرار میگیرد طراحی شود برای نمونه در ورودی یک خانه اینکه در اولین مواجه کاربر به محض ورود چه چیزی را ببیند از اهمیت ویژه ای بر خوردار است (اینکه هم کیفیت بصری قابل قبولی تامین شود و هم محرمیت رعایت شود )در واقع این اولین سکانسی است که کاربر می بیند و میتواند رنگ و بوی خوش آمد گویی داشته باشد. اما این رویه در تمام قسمت های یک خانه تکرار میشود یعنی وظیفه معمار است تا تمام پرسپکتیو ها را به صورتی که مناسب کیفیت فضایی است طراحی کند اما پس از این عامل دوم وارد میشود یعنی پس از طراحی سکانس ها پشت سر هم اینکه کدام پرسپکتیو قبل و بعد کدام پرسپکتیو قرار بگیرد اهمیت پیدا میکند در حقیقت اینجا روایت مطرح میشود چرا که از حاصل قرار گیری سکانس های طراحی شده یک روایت حاصل میشود و معمار باید روایت حاکم بر اثر را نیز طراحی کند .برای مثا اتفاقی که در عبور از پل خواجوی اصفهان میافتد و یا نحوه ورود و خروج به میدان نقش جهان یا مسجد امام اصفان مصادیقی خوب برای عامل روایت هستند از ابتدای پل خواجو تا انتهای آن پرسپکتیو ها یی با کیفیت های گوناگون را کاربر یا عابر درک میکند اما با پشت سر هم قرار گیری این نما ها یک روایت از ابتدا تا انتهای پل خلق میشود .نکته حائز اهمیت اینجاست که با توجه به نحوه حرکت و گذر زمان در یک اثر معماری روایتی که از آن میتوان دریافت کرد نیز میتواند متفاوت باشد و غنای یک اثر زمانی به درجه اعلای خود خواهد رسید که معمار به عنوان راوی در مدیریت تمامی سکانسها و روایت های موجود در بنا نقشی موثر ایفا کند.
اما اگر بخواهیم در باب نحوه بر خورد و برداشتهایی که در یک صد سال اخیر با مقوله زمان صورت گرفته است سخن بگوییم باید توجه لازم را به این واقعیت مبذول داریم که ماهیت چنین موضوعی یعنی نحوه دخالت زمان و نحوه نگاه به زمان در معماری خود ماحصل مکتب مدرن است یعنی تا پیش از انقلاب صنعتی و پس از آن ظهور وبروز مدرنیته و پیدایش مصالح جدید و حرکت به سوی آینده اساسا دو گانه ی سنت و مدرنیته خالی از معنی بوده است و حتی میتوان اینگونه ادعا کرد که وجود آن اعتباری نداشته است
معماری تا حدود صد سال پیش از این یک جریان منحصر به فرد در جامعه حرفه ای شاهد بود که خطر ها و حذر های پیش روی آن تهدیدی جدی به شمار نمی آمدند و شما تا پیش از ظهور مکتب مدرن از نظر ماهیت بایک جریان مشخص روبرو هستید که پیوستگی دارد و تنها با توجه به شرایط زمانه و یا زمینه و گاه تحت اتفاقات روزگار تغییراتی را در آن شاه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد معماری بومی، معماری ایران، معماری ایرانی، میدان نقش جهان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره عملکرد ریاضی، حافظه کاری، واسطه گری، عملکرد تحصیلی