منابع مقاله درمورد مدیریت بحران، نقلاب رنگی، قرقیزستان، اجرای احکام

دانلود پایان نامه ارشد

اسلام را توسط کسی که اصلح تر از دیگران است داده است .
هـ : فقیه جامع الشرایط ، یعنی فقیهی که از دو ویژگی تقوا و کارایی در مقام مدیریت جامعه و تامین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتـش از دیـگـران بـرای ایـن امـر بیـشتـر است .
( مصباح یزدی ، 1385 : 84 – 91 )
2 – 2 – 10 اختیارات یا مسئولیت های فقیه
از برهان وجود ناظم و رهبر برای جامعه ی اسلامی و نیز نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر ( عج ) در دوران غیبت آن حضرت به خوبی روشن می گردد که ولی فقیه همه ی اختیارات پیامبر اکرم ( ص ) و امامان ( ع ) در اداره ی جامعه را داراست .
امام خمینی ( ره ) در این باره در یکی از بیانات خود فرمودند : حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه ی رسول الله ( ص ) است ، یکی از احکام اولیه ی اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است . حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند ؛ حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد ، در صورتی که رفع ، بدون تخریب نشود خراب کند . حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است ، در موقعی که آن قرارداد مخـالف مصالـح کشـور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریانِ مخالفِ مصالحِ اسلام است ، از آن ، مادامی که چنین است جلوگیری کند . حکومت می تواند از حج که که از فرائض مهم الهی است ، در مواقعی که مخالف

صلاح کشور اسلامی دانست ، موقّتاً جلوگیری کند . 1
باید توجه داشت که ولایت یا مسئولیت مطلقه ، اختصاص به برترین فقیه جامع الشرایط زمان دارد که اولاً اجتهاد مطلق دارد و همه ی ابعاد اسلام را به خوبی می شناسد و ثانیاً از عدالت و امانتی درخـور اداره ی جامعه ی اسلامی بهره مند است که او را از کج روی ها و هوامداری ها دور می سازد و ثالثاً دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جاری جامعه و هوش و استعداد سیاسی و قدرت مدیریت و شجاعـت و تدبیر است . همان گونه که ذکر گردید فقیه در اداره ی جامعه از همه ی اختیارات پیامبر ( ص ) برخوردار
است ؛ این بدان معنا است که محدوده ی ولایت مطلقه ی فقیه تا آن جایی است که ضرورت نظم
جامعه ی اسلامی اقتضاء کند ، و به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد ؛ بنابراین آن دسته از اختیاراتی که آن بزرگواران از جهت عصمت و نبوّت و امامت خود داشتند از اختیارات فقیه خارج است . مقصود از ولایت مطلقه ، ولایت در اجرای احکام اسلام است ، یعنی فقیه و حاکم اسلامی ولایت مطلقه اش محدود به حیطه ی اجراست ، نه این که بتواند احکام اسلامی را تغییر بدهد و همچنین در مقام اجرا نیز ، مطلق به این معنا نیست که هرگونه میل داشت احکام را اجرا کند ، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راه کارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده اند صورت
گیرد . ( جوادی آملی ، 1384 : 151 – 154 )
2 – 3 جمع بندی
بحران : زمانی که حرکت عادی امور از ریل خود خارج گردد ، به گونه ای که باعث برهم خوردن تعادل و ثبات جامعه گردد ، وضعیتی بحرانی شکل می گیرد که برای به حداقل رساندن اثرات سوء آن باید برای تحدید آن دست به مجموعه ای از اقدامات زد . بحران ها در دو سطح خرد و کلان قابلیت بروز و ظهور را داشته و از نظر سیاسی مشروعیت نظام حاکم را به چالش می کشند .
1 . صحیفه ی نور ، جلد 20

بحران ها ارزش های بنیادین و منافع جامعه را مورد تهدید قرار داده و زمان اندکی برای واکنش نسبت به آن در اختیار تصمیم گیران قرار دارد . در بحران ها اهداف حیاتی جامعه مورد آماج قرار می گیرند .
بحران های سیاسی در طول ظهور و بروز خود سه مرحله ی پیش از بحران ، دوران اوج و مرحله ی افول را سپری می کنند .
مدیریت بحران نوعی تدبیر استراتژیک است که طی آن ، فرایندهای داخلی و خارجی بحران مورد تجزیه و تحلیلی قرار گرفته و برای مقابله با آن استراتژی هایی خلق و به مورد اجرا گذاشته می شود . مهمترین هدف مدیریت بحران ، مرتفع نمودن شرایط اضطراری و باز گرداندن سریع جامعه به حالت عادی به
گونه ای است که منافع و ارزش های حیاتی و اساسی جامعه حفظ گردد .
شناخت و تعریف مسئله ، ارزیابی تهدید و آسیب پذیری ، ریسک سنجی و تحلیل آن ، ترسیم و تدوین تیم مدیریت بحران در مواجهه با شرایط بحرانی نیازمند دست یازیدن به تسلسلی منطقی از کنش ها جهت سازماندهی استراتژی مناسب است ؛ این مراحل عبارتند از : 1 – شناخت و تعریف مسئله از رهگذر ارزیابی اطلاعات در دسترس و اخباری که مربوط به شرایط بحران هستند . 2 – ارزیابی تهدید و آسیب پذیری . 3 – ریسک سنجی و تحلیل آن . 4 – ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران . 5 – سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی . 6 – تقلیل
گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر . 7 – پاسخ به بحران ومبارزه با آن .
همچنین تکنیک های ، تئوری های بازی های استراتژیک ، انضباطی ، روانی ، چانه زنی ، پیشگیرانه ، استقرار دولت بحران ، جریان سازی ، افزایش اعتبار ، مدیریت شناور ، و استفاده از رسانه ، تکنیک هایی است که در مدیریت بحران از آن ها استفاده می شود .
فرایند مدیریت بحران در یک تقسیم بندی کلی به سه مرحله ی قبل از بحران ، حین بحران ، و بعد از بحران قابل سازماندهی می باشد .
مهمترین شاخصه ی تفاوت بین بحران ها و مدیریت بر آن ها ، در شیوه و نحوه ی کنترل و اداره ی بحران است . لذا هر قدر موانع پیشگیری کننده از بحران و عناصر و ارکان کنترل و مهار بحران قوی تر باشد ، به همان نسبت مدیریت بحران قوی تر خواهد بود . مدیریت بحران شامل رویکردها و الگوهای رایج در این زمینه می باشد که عبارتند از : رویکردهای بازدارنده ، مواجهه ، انفعالی و پویا و الگوهای تقدیرگرا ،
خود اتکا ، سیستمی له چات ، لیتل جان ، رسیدگی جامع فینیک و الگوی عملیاتی .
ولایت فقها :حکومت ، اصلی است که تقریباً از سوی تمامی مکاتب فکری دنیا پذیرفته شده است . یکی از مکاتب فکری در دنیا مکتبی است که بر پایه ی دین اسلام و فقه جعفری استوار است ؛ نظریه ی ولایت فقیه دستاور اندیشه ی سیاسی این مکتب فکری بوده که برای اداره ی جامعه در زمان غیبت امام
معصوم ( ع ) مطرح و اجرایی گردیده .
ولایت واژه ای عربی بوده که از کلمه ی ولی گرفته شده و دارای انواع تکوینی ، تشریعی ، باطنی ،
ظاهری ، حقیقیه ، واقعیه ، مقیده ، مطلقه ، عام ، خاص و … می باشد و به معنی سرپرستی و
اداره ی امور کشور است که توسط فقیه جامع الشرایط که دانش دینی و بینش حکومت اسلامی است را داراست و دارای ویژگی هایی نظیر اجتهاد مطلق ، عدالت مطلق ، قدرت مدیریت و استعداد رهبری است صورت می گیرد .
بر اساس مکتب تفکری شیعه ، منبع مشروعیت بخش در زمان حضور ائمه ی هدی ( ع ) و همچنین زمان غیبت امام زمان ( عج ) ، همانند زمان حضور پیامبر( ص ) گرامی اسلام بوده و آن را از جانب خداوند قادر می دانند . از نظر شیعیان عدم حمایت مردم خللی در مشروعیت امامان ( ع ) و فقها وارد نکرده و
آن ها حاکم به حق می باشند و با حضورشان در جامعه حاکمیت دیگران مشروع ، قانونی و بر حق
نمی باشد . شیعیان معتقدند همان گونه که مردم در تحقق حکومت رسول گرامی ( ص ) اسلام نقش اصلی را بر عهده داشته اند و پیامبر( ص ) در این زمینه از نیروی قاهره و زور استفاده نکرده اند ، در زمان حضور ائمه ی معصومین ( ع ) و همچنین در زمان فقها نیز همین گونه بوده و مردم در تحقق عینی حاکمیت
ائمه ( ع ) و فقها نقش اساسی را داشته و امامان و فقها برای رسیدن به حق مشروع و قانونی خود به زور و جبر متوسل نمی شوند . بلکه اگر خود مردم خواستند و پذیرفتند ، تصدی امر حکومت را عهده دار
می شوند . بنا براین از نظر شیعه مشروعیت حکومت پیامبر ( ص ) و ائمه ی هدی ( ع ) از جانب خداوند تبارک و تعالی بوده و مردم نقش عینیت بخش و از قوه به فعل رساندن حکومت ایشان را عهده دار
بوده اند .
همچنین از نظرگاه تفکر شیعی تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی این است که در حکومت اسلامی ، حق و قانون پیش از اکثـریت و مقـدم بر آن اسـت و اکثریت کاشف حق است نه مُولّد و به وجود آورنده ی آن ، اما در نظام دموکراسی و غیر دینی ، اکثریت پیش از حق و
قانون ، و به وجود آورنده ی آن است .
مسئله ای که در ارتباط با اداره ی امور جامعه هم برای پیامبر( ص ) و امامان معصوم ( ع ) و هم برای فقیه وجود دارد بحث ولایت تشریعی آن هاست . ولایت تشریعی یعنی ولایت قانونی ؛ یعنی اینکه فردی بتواند و حق داشته باشد از طریق جعل و وضع قوانین و اجرای آن ها در زندگی مردم و افراد جامعه تصرف کند و دیگران ملزم به تسلیم در برابر او و رعایت آن ها باشند .

فصل سوم
بحران آفرینی در نظام های سیاسی به روش انقلاب رنگی
3 – 1 انقلاب رنگي
از آغاز هزاره ي جديد و به ويژه از نوامبر 2003 م تحولاتي كه در گستره ي جغرافيايي اوراسيا (گرجستان ( 2003 م ) ، اوكراين ( 2004 م ) ، قرقیزستان ( 2005 م )) رخ نمود ، باعث گرديد كه قاطبه ي پژوهشگران از عباراتي چون انقلاب رنگي يا انقلاب مخملي در ناميدن و تبيين اين تحولات بهره ببرند . وجه
تسميه ي اين نامگذاري متاثر از رنگ ها يا گل هايي بود كه رهبران سياسي و هواداران مخالف دولت در اعتراضات خود از آن اسـتفاده مي كردند . در گرجسـتان از گل رز استفاده شد ، در اوکراین گل ها و
نمـاد های به کارگیری شـده نارنجی بود ، گرچه اوکراینی ها خود آن را انقـلاب شاه بلوطی می نامند ، و در قرقیزستان به مناسبت مصادف شدن تحولات با فصل بهار گل لاله به عنوان نماد اعتراض برگزیده شد . انقلاب رنگي پديده اي نوين و مربوط به دوران پس از جنگ سرد است كه در زير مجموعه ي مدل هاي شناخته شده و كلاسيك جامعه شناسي سياسي در مورد تغييرات اجتماعي جاي نمي گيرد . منظور از انقلاب رنـگي ، انقـلابي بدون خـونريزي و كشتار اسـت . در اين انقـلاب ها هيئت هاي حاكمه كه از حمايت روسيه برخوردار بوده اند توسط مخالفان كه از حمايت كشورهاي غربي برخوردار بوده اند به چالش كشيده شده و مجبور به ترك اریکه ی قدرت گرديدند .
بروز این اتفاقات در جمهوری های سابق شوروی و با شرایط حدوثی تقربیاً مشابه ، تحلیل گران را به این باور سوق داد که این وقایع علی رغم ویژگی های متفاوت ، از سناریوی یکسانی بهره می برند و روند تحولات با وجود مشابهت ها بیش از آن که درون زا باشد ناشی از صحنه گردانی کارگردان بیرونی است . در این فصل سعی می شود که ضمن مروری بر انقلاب و ویژگی های آن در معنای کلاسیک ، و تعریف انقلاب رنگی و شاخص های آن ، به مطالعه ی سه کشور که این پدیده در آن ها با موفقیت انجام گردیده پرداخته شود و سپس زمینه های مورد نیاز برای یک انقلاب رنگی در ایران مورد بررسی قرار گیرد .

3 – 2 انقلاب و ماهیت آن
انقلاب از لحاظ لغوی عبارت است از : برگشتن ، برگشتن از حالی به حال دیگر ، دگرگون شدن ، آشوب و شورش . ( عمید ، 1373 : 210 )
هنگامی می توان از انقلاب سخن گفت که دگرگونی به معنای آغازی تازه رخ داده و خشونت به منظور تشکیل حکومتی نو و ایجاد سازمان سیاسی جدید به کار رود که در آن ، رهایی از ستمگری به قصد استقرار آزادی صورت پذیرد . ( آرنت ، 1381 : 47 )
از حیـث مفهومی انـقلاب به گونه ای از کنش سیاسی جمـعی و توده ای گفـته می شود که در قالب
منازه ای خشونت آمیز برای قبضه ی قدرت دولتی ، در درون واحد سیاسی مستقلی شکل می گیرد . بنابراین نزاع های انقلابی نیازمند سازماندهی ، رهبری ، ایدئولوژی برای بسیج است و همواره سطحی از خشونت را به همراه دارد . ( بشیریه ، 1382 : 193 )
انقلاب تحول سیاسی پیچیده ای است که طی آن حکومت مستقر به دلایلی ، توانایی اجبار و اعمال زور را از دست می دهد و گروه های گوناگون اجتماعی و سیاسی به مبارزه بر می خیزند تا قدرت سیاسی را قبضه کنند . از عناصر اصلی انقلاب می توان به نارضایتی اجتماعی ، پیدایش گروه های بسیج گر ،

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد ولایت فقیه، اجرای احکام، جوادی آملی، امام خمینی Next Entries منابع مقاله درمورد نقلاب رنگی، ریاست جمهوری، حزب کارگر، آسیای مرکزی