منابع مقاله درمورد مجموعه های ورزشی، اجتماعی و فرهنگی، مدارس راهنمایی

دانلود پایان نامه ارشد

WGS 84 ، در زون 40 تهیه شده است.
در این مرحله نقشه ی فواصل با استفاده ابزار Spatial Analyst برای هر لایه به صورت جداگانه تهیه شد. نقشه ی فاصله لایه های برداری را به لایه ی رستری تبدیل می کند که مقدار اختصاص یافته به هر یک از پیکسل های آن نشان دهنده ی فاصله ی پیکسل مورد نظر تا نزدیکترین عارضه ی موجود در لایه ی برداری می باشد.

نقشه شماره(4-2) فاصله از دبستان نقشه شماره(4-3) فاصله از دبیرستان

نقشه شماره (4-4) فاصله از مدارس راهنمایی قشه شماره (4-5) فاصله از بیمارستان

نقشه شماره (4-6) فاصله از پارک نقشه شماره (4-7) فاصله از کتابخانه

نقشه شماره(4-8) فاصله از مجموعه های ورزشی نقشه شماره(4-9) فاصله از کلانتریها

نقشه شماره(4-10)فاصله از مساجد نقشه شماره(4-11)فاصله از آتش نشانی

نقشه شماره (4-12)فاصله از مراکز پستی نقشه شماره (4-13)فاصله از جایگاههای سی ان جی

نقشه شماره (4-14) فاصله از جایگاههای بنزین

4-2-2- طبقه بندی مجدد نقشه ها بر اساس ارزشگذاری آنها
هر فعالیتی در شهر شعاع عملکرد خاصی دارد که به آن آستانه ی فعالیتی نیز گفته می شود. طبق این ویژگی سطح متناسبی از کالبد یک شهر به آن فعالیت اختصاص می یابد. از آنجا که این خصیصه بنا به خصوصیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ی مورد مطالعه از شهری به شهر دیگر متفاوت است، بنابراین به منظور برخورد واقع بینانه در برنامه ریزی، شناخت و مطابقت آنها ضرورت دارد(پورمحمدی،1389: 35). در کشور ما استانداردها و معیارهای مشخصی به منظور تعیین همه ی سرانه های شهری ارائه نگردیده است(شیعه،1386: 172). و معیارهایی که در جدول شماره(4-1) ارائه شده فقط جنبه ی پیشنهادی دارد که در منابع ذکر شده بدان اشاره شده است.

جدول شماره(4-1) شعاع عملکرد هر یک از کاربریها
تسهیلات
شعاع عملکرد(مترمربع)
سرانه
دبستان
800-40041

راهنمایی
1200-80042

دبیرستان
2000-120043

بیمارستان
1500-100044

پارک
3000-200045

کتابخانه
1600-100046

مجموعه ورزشی
200047

تسهیلات
شعاع عملکرد(مترمربع)
سرانه
کلانتری
200048

مسجد
400-30049

آتش نشانی
3000-200050

پست

برای هر 2000 نفر یک اداره51
سی ان جی

0.1 مترمربع برای هر نفر52
بنزین

0.1 مترمربع برای هر نفر53

در این مرحله با توجه به شعاع عملکرد هر یک تسهیلات شهری نقشه ی مطلوبیت دسترسی به هر یک از تسهیلات تهیه گردید. به این ترتیب که شعاع عملکرد مورد اشاره در جدول (4-1) به پنج گروه یا کلاسه طبقه بندی می شود برای مثال برای تعیین مطلوبیت دسترسی دبستان، شعاع عملکرد آن که 400 تا 800 متر است طوری طبقه بندی می شود که تا شعاع400 متر بیشترین دسترسی و بیشتر از 800 متر کمترین دسترسی را نشان دهد.
با توجه به اهمیت هر یک از کلاسه ها ارزشی بین 1(کمترین ارزش) تا 5(بیشترین ارزش) به آنها داده شد. به این ترتیب نقشه ی مربوط به هر یک از کاربریها در 5 مطلوبیت خیلی زیاد، مطلوبیت زیاد، مطلوبیت متوسط، مطلوبیت کم و مطلوبیت خیلی کم حاصل می شود. به طوریکه به فاصله دبستان تا شعاع 400 متر ارزش 5 داده که به معنی مطلوبیت خیلی زیاد است و به فاصله ی بیش از 800 متر عدد 1 اختصاص داده می شود که مطلوبیت خیلی کم را نشان می دهد.

جدول شماره(4-2) طبقه بندی تسهیلات عمومی بر مبنای شعاع عملکرد(مترمربع)1
دبستان
راهنمایی
دبیرستان
بیمارستان
پارک
کتابخانه
مجموعه ورزشی
400-0
500-400
600-500
800-600
800+
800-0
900-800
1000-900
1200-1000
1200+
1200-0
1450-1200
1700-1450
2000-1700
2000+
500-0
1000-500
1500-1000
2000-1500
2000+
1500-0
2000-1500
2500-2000

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد سلسله مراتب، تسهیلات عمومی، سلسله مراتبی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه کیفیت زندگی، سلسله مراتب، سلسله مراتبی