منابع مقاله درمورد قلام تعهدی، اقلام تعهدی، احتمال نکول، کیفیت اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

است و فرضیه دوم رد شده است.
1388
فخاری و تقوی
كيفيت اقلام تعهدي و ميزان نگهداشت وجه نقد
رگرسیونی
كيفيت گزارشگري مالي رابطه منفي و معنی‌داری با نقد و معادل‌های نقدي دارد.

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
1389
سینایی و رشیدی زاد
تغييرات سهم بازار با ارزش گذاري عايدات و فرصت‌های رشد آتي
رگرسيون چندگانه
نتايج بازگوکننده‌ی اين بود كه رابطه بين عملكرد جاري و آتي به‌طور معناداري وابسته به تغييرات سهم بازار بوده و اين رابطه تا سه سال آينده تداوم می‌یابد.
1389
دستگیر و همکاران
طول چرخه عمليات شرکت، اندازه شرکت، نوسان جريانات نقدي، نوسان اقلام تعهدي، نوسان سود، تعداد دفعات زيان گزارش‌شده طي دوره‌های مختلف و اندازه اقلام تعهدي و کیفیت اقلام تعهدي
رگرسيون چندگانه
ویژگی‌های مالي و غیرمالی قابل‌اندازه‌گیری شرکت (مانند طول چرخه عمليات شرکت، اندازه شرکت، نوسان جريانات نقدي، نوسان اقلام تعهدي، نوسان سود، تعداد دفعات زيان گزارش‌شده طي دوره‌های مختلف و اندازه اقلام تعهدي) می‌تواند به‌عنوان ابزاري براي ارزيابي کيفيت اقلام تعهدي و سود مورداستفاده قرار گيرد.
1390
محمودآبادی و منصوری
اجزاي اختياري و غیر اختیاری اقلام تعهدي و پیش‌بینی جریان‌های نقدي عملياتي آتي
رگرسيون
نتايج پژوهش نشان داد كه متغيرهاي اقلام تعهدي اختياري و غیر اختیاری توانايي پیش‌بینی جریان‌های نقدي آتي را ندارند.
1390
حقیقت و بختیاری
محتواي اطلاعاتي افزاينده اقلام تعهدي خلاف قاعده و جريانات نقدي عملياتي
رگرسيون چندگانه
نتيجه تحقيق، حاکي از وجود اقلام تعهدي خلاف قاعده تنها در رويکرد کل اقلام تعهدي هست. نتايج تحقيق نشان داد که در رويکرد کل اقلام تعهدي، جريانات نقدي عملياتي، توان توضيحي اقلام تعهدي غيرعادي در بازده آتي سهام را کاهش نمی‌دهد.
1391
خواجه پور و گرجی زاده
اقلام تعهدي، اقلام نقدي عملياتي، ارزش دفتري و سود تقسيمي
رگرسيون چندگانه
تغييرات اقلام نقدي عملياتي و ارزش دفتري با تغييرات قيمت بازار سهام و سود تقسيمي رابطه مستقيم و تغييرات اقلام تعهدي با تغييرات قيمت بازار سهام و سود تقسيمي رابطه معکوس دارند.

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
1391
خواجوی و همکاران
کيفيت اقلام تعهدي و سطح نگهداري دارایی‌های نقدي
رگرسيون چندگانه

ين کيفيت اقلام تعهدي و سطح نگهداري دارایی‌های نقدي، رابطه مثبت و غیر معنی‌دار ولي بين کيفيت اقلام تعهدي اختياري و غیر اختیاری با سطح نگهداري دارایی‌های نقدي به ترتيب رابطه منفي و معنی‌دار و منفي و غیر معنی‌دار وجود دارد.

1391
ثقفی و محمدی
اقلام تعهدي غيرعادي و جریان‌های نقد آتي
رگرسيون

ميان اقلام تعهدي غيرعادي و جریان‌های نقد آتي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، اما اين رابطه با بالا رفتن ريسک ورشکستگي کاهش می‌یابد و معناداري خود را از دست می‌دهد که می‌تواند نشان‌دهنده اين موضوع باشد که اقلام تعهدي غيرعادي در شرکت‌های با وضعيت مناسب و با ريسک ورشکستگي پايين، ناشي از خطاي برآورد نبوده، حاوي اطلاعات سودمندي در رابطه با عملکرد آتي آن‌ها هستند.
1392
جمالیان پور و ثقفی
ویژگی‌های برآمده از کيفيت سود و بحران مالي
رگرسيون

در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوي آخر (شرکت‌های ناسالم از منظر بحران مالي) به‌مراتب داراي معناداري بيشتر نسبت به شرکت‌های موجود در ساير پرتفوي ما است. در ضمن، نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که ميزان استفاده از اقلام تعهدي در پرتفوی‌های متفاوت که نسبت به ميزان احتمال ورشکستگي رتبه‌بندی شده بودند، به‌مراتب مختلف است.

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
1392
خدایی و همکاران
کارایی مدیریت و اهرم و بخش ریسک‌پذیر وام و نسبت کفایت سرمایه و هزینه تأمین مالی و ریسک دارایی‌های موزون شده و لگاریتم دارایی‌ها نسبت وام به سپرده با احتمال نکول
رگرسيون چندگانه
تأثیر متغیر هزینه تأمین مالی بر متغیر وابسته نکول در یک مدل رگرسیون معنی‌دار مشاهده نشده و این فرضیه رد شده است و افزایش ریسک دارایی‌های موزون شده، احتمال نکول در بانک‌های کشور افزایش و با کاهش ریسک دارایی‌های موزون شده، احتمال نکول نیز کاهش می‌یابد، افزایش لگاریتم دارایی‌ها، احتمال نکول در بانک‌های کشور افزایش و با کاهش لگاریتم دارایی‌ها، احتمال نکول نیز کاهش می‌یابد و با افزایش یا کاهش نسبت وام به سپرده، احتمال نکول در بانک‌های کشور تغییر نمی‌یابد.
1392
فخاری و رسولی
محافظه‌کاری و کيفيت اقلام تعهدي و کارايي سرمایه‌گذاری
رگرسيون مبتني بر داده‌های ترکيبي
اعمال محافظه‌کاری، کارايي سرمایه‌گذاری شرکت ما را افزايش داده اما ارتباط معنی‌داری ميان کيفيت اقلام تعهدي و کارايي سرمایه‌گذاری وجود ندارد. يافته مذکور تأکید مجددي بر نقش اقلام حسابداري در کمک به سرمایه‌گذاران هست.
1393
آذری پناه و همکاران
احتمال نکول بدهی و ساختار سرمایه
رگرسيون مبتني بر داده‌های ترکيبي
نتایج تحقیق آن‌ها نشان‌دهنده رابطه مستقیم و معنی‌دار بین اهرم و احتمال نکول بود.
2002
دیچو
اقلام تعهدی و عملکرد
رگرسيون
ویژگی‌های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان‌های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
2006
فاولکندر
اهرم مالی و میزان وجه نقد نگهداری شده
رگرسيون
برخلاف شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های کوچک با افزایش اهرم، میزان وجه نقد نگهداری شده نیز افزایش می‌یابد. به‌علاوه شرکت‌هایی که از اعتبار بهتری برخوردار بوده و نیز شرکت‌هایی که وضعیت مالی بهتری دارند وجه نقد کمتری نگه می‌دارند
2007
زایتون و تیان
نسبت بدهی و عملکرد شرکت‌ها
رگرسيون
بین نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت به‌کل دارایی‌ها، نسبت کل بدهی به کی دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به‌کل دارایی‌ها و نسبت کل بدهی به‌کل حقوق صاحبان سهام با نسبت ROA رابطه معناداری وجود دارد.
2008
گارسیا-تروئل
کیفیت اقلام تعهدی و میزان وجه نقد نگهداری شده
رگرسيون
که در شرکت‌هایی که کیفیت اقلام تعهدی بالاست وجه نقد نگهداری شده به نسبت سایر شرکت‌ها کمتر است.
2009
سانگ
اهرم مالی و فرصت‌های سرمایه گذاري
رگرسيون
وي بیان نمود که انتظار می‌رود گرایش آن دسته از شرکت‌های چینی که فرصت‌های رشد بیشتري دارند، به‌سوی وامگیري کمتر باشد.
2010
نورا و همکاران
ریسک اعتباری
رگرسيون
نتایج ارزیابی نشان داد که اگر این مدل به کار گرفته شود، بانک می‌تواند وام‌های ناکارا را تا کمتر از 5 درصد کاهش دهد و بانک نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از بانک‌های کارا دسته‌بندی شود
2013
پارک و همکاران
فاکتور نسبت بدهی و عملکرد و جریان نقدی آزاد و تنوع شرکت‌ها
رگرسيونی
نسبت بدهی بالا راهی مناسب برای کاهش جریان نقدی آزاد و درنتیجه افزایش بهره‌وری و عملکرد شرکت می‌باشد.
2014
بالستا و همکاران
اقلام تعهدی و رشد شرکت و جریان وجه نقد استاندارد و میزان بدهی بانکی
داده‌های تابلویی
ارتباط مثبت معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانک‌ها، وجود دارد؛ و این رابطه مثبت حتی زمانی که عوامل دیگر کنترل شدند، نیز کماکان برقرار هست

مدل مفهومی تحقیق
در این تحقیق از مدل بالستا و همکاران (2014) استفاده شده است. اینان تحقیق خود را در مورد رابطه کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی به انجام رسانیده اند. این مدل خود بر پایه مدل اصلاح شده ای از مدل پیشنهادی شین و سوئن (1998) تعریف‌شده که از آن برای بیان جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی استفاده شده است. طی سال‌های اخیر از این مدل تعدیل‌شده در تحقیق هایی چون مارشال (1984)، پرفکت و وایلز (1994) برای تعیین ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و جریان وجه نقد استاندارد استفاده شده است. در تحقیق اینان بدهی بانکی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد به‌عنوان متغيرهاي مستقل بوده است. مدل تحقیق آنها به صورت زیر می باشد:
BB =α+β_1 FR+β_2 VNE+β_3 KAT+β_4 Z
یادآور می‌شود بالستا و همکاران (2014) از متغیر آلتمن به‌عنوان متغیر کنترلی یاد کرده‌اند. در حالی که در انجام تحقیق خود هیچ نوع کنترلی بر این متغیر توسط محققین اعمال نشده است و همانند متغیرهای مرتبط که مستقل تلقی شده اند، در کنار هم به‌عنوان متغیرهای تعریف‌شده در رابطه خطی آورده شده است. در تحقیق حاضر به جهت ایفای نقش متغیرهای مستقل به این متغیر، متغیر مستقل اطلاق شده است.
در این تحقیق مشابه کار بالستا و همکاران (2014) معادله فوق‌الذکر به‌عنوان یک رابطه پارامتریک تعریف‌شده که در آن مقادیر متغیرهای مستقل و تابعی بر مبنای عملکرد تاریخی شرکت‌ها در یک بازه 5 ساله تعیین و 4β و 3β و 2β و 1β و α به‌عنوان پارامترهای مجهولی تلقی شده که با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و تحلیل داده‌های تابلویی برآورد شده اند.

فصل سوم:
روش تحقیق

مقدمه
در این فصل ابتدا در مورد روش تحقیق بحث می‌شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه‌گیری و هم‌چنین ابزار جمع‌آوری اطلاعات آشنا شده و درنهایت پس از تشریح متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آن‌ها، در مورد روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بحث می‌شود.
روش کلی تحقیق
روش تحقيق مورداستفاده در اين تحقيق از جهت هدف، روش گردآوری داده‌ها و استنتاج و نهایتاً طرح تحقيق به‌صورت زير بوده است:
روش تحقيق از جهت هدف: با توجه به اینکه تحقیق حاضر با به‌کارگیری مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای تبيين و حل مسائل مبتلابه یا بهبود وضعیت در قلمرو تحقيق انجام‌گرفته، از جهت هدف ” کاربردی ” است.
روش تحقيق از جهت روش استنتاج: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه تصادفي انتخاب‌شده است، روش استنتاج در بيان مشاهدات نمونه‌ای، “توصيفي ” و در تخميم مشاهدات نمونه‌ای به شرکت‌هاي منتخب بورسي به‌عنوان جامعه آماري “تحليلي يا استقرایی ” است.

روش تحقيق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی (Historical Data) مندرج در صورت‌های مالی به‌دست‌آمده است، طرح تحقیق ” پس رویدادی ” است.
جامعه آماری
جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بوده است که شرایط زیر را دارا باشند:
1) سهام شرکت از سال “87 تا 91” در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌ شده باشد.
2) نماد معاملاتي شرکت به تابلوي غیررسمی منتقل نشده باشد.
3) نماد معاملاتی شركت فعال و براي حداقل یک‌بار در سال معامله‌ شده باشد.
4) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
5) اطلاعات مالی شرکت در دوره موردمطالعه در دسترس باشد.
6) شرکت باید در گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
ازآنجاکه برای محاسبه داده ها به اطلاعات یک سال قبل و یکسال بعد از دوره تحقیق نیاز بود، لذا دوره ی تحقیق دوره ی ۵ ساله، 1387 تا 1391 در نظر گرفته شد و اطلاعات برای یک دوره قبل و یک دوره بعد، یعنی از سال 1386 تا 1392 محاسبه گردید. باتوجه به اطلاعات فوق تعداد شرکتهای جامعه آماری تحقیق حاضر 150 شرکت بوده است.
حجم نمونه و کفایت آن
شرکت‌هایي كه اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق را ارائه ننموده‌اند، از جامعه مطالعاتی حذف و درنهایت 150 شرکت به‌عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق برای یک دوره 5 ساله انتخاب شدند. سپس با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه موردنظر 110 شرکت می‌باشد که با استفاده از روش تصادفی ساده، نمونه‌ تحقیق را به دست آوردیم. بنابراین حجم نهایی نمونه 110 شرکت طی پنج سال بوده است که به‌عنوان داده‌ها در آزمون فرضیه‌ها استفاده‌ شده‌ است.
حجم نمونه موردنظر با استفاده از جدول مورگان به‌دست‌آمده

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد قلام تعهدی، اقلام تعهدی، نسبت بدهی، ریسک اعتباری Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت سود، اطلاعات حسابداری، تحلیل واریانس، تحلیل داده