منابع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، منطق فازی، معماری سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

سرویس
Khoshafian,2006
Luthria et al,2009
IBM,2008
Khoshafian,2006

آگاهی سرویس‌گرایی
1-درک عمیق و درست SOA، 2-اشتراک‌گذاری تجربیات موفقیت آمیز SOA و بالا بردن درک SOA3- وجود حمایت قوی برای منابع انسانی سازمانی 4-درک واحد آیتی از مزایای کسب و کار و خروجی‌های پروژه سرویسگرایی

Lee et al, 2010
Karascony,2006
Abdul Manan,2011

کسب و کار
استراتژی
1- تعیین هدف واضح، 2- تکامل طرح‌های برنامه ریزی تدریجی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های فعلی سازمان.
Lee et al, 2010
Luthria et al,2009

مدیریت سازمانی
1- وجود یک مدل سازمانی برای مدیریت SOA، 2- پرورش یک فرهنگ مشارکت میان کسب و کار و IT 3- توسعه برنامه‌های آموزشی.
Lee et al, 2010
Vegter,2009
IBM,2008

تکنولوژی و فناوری اطلاعات
زیرساخت‌های فن آوری
1-وجود تعاریف استاندارد از تکنولوژی SOA2- تعریف حوزه تکنولوژی 3- استاندارد سازی فرآیند کسب و کار، 4-وجود سیستم مدیریت معماری سازمانی.
Lee et al, 2010
Luthria et al,2009

مدیریت پروژه
1-تعریف متدولوژی‌های توسعه مبتنی بر SOA 2-تیم پروژه سازمانی سرویس‌گرا 3- تقویت طراحی فرایندهای کسب و کار سرویس‌گرا 4-تقویت ارتباطات درون یک پروژه.
Lee et al, 2010

حاکمیت
1- مدیریت سیاست‌های SOA،2- ایجاد فرایندهای مدیریتی توسعه سرویس‌ها، 3- ارزیابی عملکرد فرایندهای سرویس.
4- وجود هدف مشخص مبتنی بر ارزش کسب و کار است
Lee et al, 2010
Abdul Manan,2011
Luthria et al,2009
IBM,2008

کسب و کار
1- مزایای چابکی، کارایی و انعطاف‌پذیری 2- مزایای مالی 3- مشارکت مشتری 4- تفاوت‌های رقابتی و بازاریابی 5- تقاضای مشتری 6- فرهنگ نوآوری، 7- مدیریت تغییر سازمانی 8- حمایت اجرایی 9-رهبری اجرایی کسب و کار، 10- رهبری اجرایی فناوری‌ها 11- برنامه ریزی استراتژیک 12- معماری سازمانی، تمرکز بر بهبود فرایندها، 13- سرویس‌گرایی 14- استفاده مجدد دارایی‌ها.

Lawler et al, 2008

رویه‌ای
1- کنترل برنامه، (2) مرکز شایستگی SOA، (3) مسئولیت‌ها و نقش‌ها، (4) آموزش و تعلیم و یاد دادن، 5- تبادل دانش 6-مدیریت تغییر 7- مدیریت اطلاعات 8- مراجع مشترک 9-نام‌گذاری قراردادها 10- تهیه فناوری و تکنولوژی مدنظر 11- به دست آوردن دانش فنی شرکت 12- مدیریت ریسک 13-مدیریت استانداردها 14-معماری زیرساخت‌ها، 15-محیط استقرار فرایندها و سرویس‌ها 16-تکنیک‌های استقرار فرایندها و سرویس‌ها 17- مدیریت سرویس‌ها 18-پشتیبانی سرویس‌ها 19- بهبود مستمر فرایندها 20-تکنیک‌های هزینه‌ای 21- مدیریت استراتژی.
Lawler et al, 2008
Vegter,2009

تکنولوژی و فناوری اطلاعات
فنی
1- وب سرویس‌های داخلی پروژه، 2-دامنه و محدوده فرآیندهای داخلی پروژه 3- دامنه سرویس‌گرایی داخلی پروژه 4- دامنه و محدوده فرآیندهای خارجی پروژه، (5)-نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار، 6 ابزارهای داده 7-میان افزار 8- پلتفرمی از شرکت‌های فنی مهم، (9) پلتفرمی از ابزارهای تخصصی در شرکت‌های فنی مهم، (10) فناوری و تکنولوژی اختصاصی، (11) بهترین ابزارها 12-استانداردهای XML
13- استانداردهای پیام رسانی 14- استانداردهای کشف و توسعه سرویس. 15- استانداردهای معاملات 16-استانداردهای امنیتی 17- استانداردهای واسط کاربری،18-بهترین شیوه‌های وب سرویس 19- استانداردهای مدیریت وب سرویس.
20-چگونگی تعریف سرویس‌ها
21-مدیریت کارایی سرویس
Lawler et al, 2008
IBM,2008
Khoshafian,2006
کسب و کار
استراتژی SOA
1-هم‌ترازی استراتژی SOA با استراتژی IT
2- پشتیبانی استراتژی SOA از ارزش و کار سازمان 3- تعیین نقشه راه و چشم‌انداز واضح و دقیق 4- اشتراک‌گذاری استراتژی SOA با کاربران کسب و کار.
Abdul Manan,2011
Vegter,2009
IBM,2008
Luthria et al,2009

حاکمیت IT
1-ساختار حاکمیت فر مال 2- پشتیبانی کمیته راهبری IT از حاکمیت IT3- تعیین واضح و دقیق اهداف پروژه 4- تعریف نقش ها و مسئولیت ها 5- فعال در تصمیم‌گیری و حل و فصل مسائل مربوط به SOA 6-پشتیبانی بودجه 7- ایجاد همکاری بین واحدهای کسب و کار و IT8- وجود گروه متخصص برای تعیین سیاست و جهت‌گیری سرویس‌گرایی 9- کمیته IT پروژه برای اشتراک‌گذاری دانش بین کسب و کار و IT
Abdul Manan,2011

حاکمیت SOA
1- استراتژی مستند شده 2-معماری سازمان 3- استاندارد سازی و مطالعه مهندسی مجدد کسب و کار 4-سیاست مدیریت نمونه سرویس‌ها.
Abdul Manan,2011
[Vegter,2009]
Abdul Manan,2011
Luthria et al,2009
IBM,2008

تکنولوژی و زیرساخت SOA
1- ابزارهای پشتیبانی برای مدیریت و انتشار سرویس‌ها 2- تکنولوژی و زیرساخت صحیح 3- استاندارد و تکنولوژی بالغ.
Abdul Manan,2011

شایستگی SOA
1-آموزش سرویس‌گرایی 2-شایستگی فروشندگان 3-شایستگی IT4-ارزیابی موفقیت SOA 5-ارزیابی خروجی‌های مورد انتظار سرویس.
Abdul Manan,2011
Karascony,2006
Vegter,2009

اعمال حاکمیت قوی
1-وجود مرکز شایستگی (تعالی) SOA2- اصول، استانداردها، قراردادها و دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها 3- ساختارهای مالی و مالکیت 4- برقراری ارتباطات مابین تیم‌های کسب و کار و IT 5- رهبری.
Macehiter et al, 2005
[Vegter,2009]
Karascony,2006
Abdul Manan,2011
Luthria et al,2009
IBM,2008

تسهیل استفاده مجدد
1- کنترل فعالیت‌ها و فرایندها 2- تنظیم سیاست‌های نحوه چگونگی تعامل و توسعه سرویس‌ها 3- مدل سازی اطلاعات و فرایندها 4- ایجاد محیطی با فرهنگ توسعه تشویق استفاده مجدد نرم افزارها و سرویس‌ها 5- حمایت اجرایی.
Macehiter et al, 2005
[Vegter,2009]
Abdul Manan,2011

جدول(3)-مدل مفهومی اولیه ارزیابی آمادگی معماری سرویس‌گرایی -ابعاد و شاخص‌ها و زیرشاخص‌های موثر
ردیف
ابعاد کلی
شاخص‌ها
زیر شاخص‌ها
1
آمادگی سازمان

فرهنگ سازمانی
1- ایجاد فرهنگ نوآوری و تغییر فرهنگ سازمانی
2-مدل تعریف شده از نقش‌ها و مسئولیت‌های افراد سازمان
2
آمادگی سازمان

مدیریت سازمانی
1- مدیریت سرویس‌ها و پشتیبانی سرویس‌ها
2-مدیریت استراتژی، هزینه‌ها، ریسک، استانداردها، انتظارات و تغییرهای سازمان
3- تقویت طراحی فرایندهای کسب و کار سرویس‌گرا
4-مدیریت اطلاعات و پورتفولیو سیستم‌های اطلاعاتی
3
آمادگی سازمان
حاکمیت IT
1-پشتیبانی کمیته رهبری IT از حاکمیت IT
2-پشتیبانی بودجه
3- ایجاد همکاری و اشتراک‌گذاری دانش بین واحدهای کسب و کار و IT و پرورش فرهنگ مشارکت.
4- وجود گروه متخصص برای تعیین سیاست‌ها و جهت‌گیری سرویس‌گرایی و فعال در تصمیم‌گیری و حل و فصل مسائل مربوط به SOA
5- حمایت و رهبری اجرایی فناوری‌ها
4
آمادگی سازمان
حاکمیت SOA
1- ایجاد مرکز شایستگی (تعالی) SOA
2-استراتژی مستند شده و وجود هدف مشخص مبتنی بر ارزش کسب و کار و معماری سازمان.
3-قراردادها و دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها و استاندارد سازی و مطالعه مهندسی مجدد کسب و کار و بهبود مستمر فرایندها.
4-سیاست مدیریت نمونه سرویس‌ها و تعامل و توسعه سرویس‌ها
5- اشتراک‌گذاری استراتژی SOA با کاربران کسب و کار
6- حمایت و رهبری اجرایی کسب و کار
5
آمادگی کسب و کار
آگاهی سرویس‌گرایی
1-درک عمیق و درست و روشن از هدف سازمان از پذیرش معماری سرویس‌گرا.
2-اشتراک‌گذاری تجربیات موفقیت آمیز SOA
3- وجود حمایت قوی برای منابع انسانی سازمانی
4-درک واحد آیتی از مزایای کسب و کار و خروجی‌های پروژه‌های سرویس‌گرایی.
5-آموزش سرویس‌گرایی و بالا بردن سطح دانش افراد و (تناسب تحصیلات و دانش سازمانی با سطح سرویس‌گرایی)
6
آمادگی کسب و کار
استراتژی SOA
1-هم‌ترازی استراتژی SOA با استراتژی IT
2- پشتیبانی استراتژی SOA از ارزش و کار سازمان 3- تعیین چشم‌انداز و هدف واضح و نقشه راه دقیق.
4- تکامل طرح‌های برنامه ریزی تدریجی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های فعلی سازمان.
7
آمادگی تکنولوژی و فناوری اطلاعات
زیرساخت‌های فناوری

1- استانداردسازی تکنولوژی SOA اعم از استانداردهای مدیریت وب سرویس. معاملات، امنیتی، واسط کاربری، کشف و توسعه سرویس، پیام رسانی، XML
2- وجود نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار، ابزارهای داده، میان افزار، پلتفرمی از ابزارهای تخصصی شرکت‌های فنی مهم و پیشرو، مدل سازی اطلاعات و فرایندها.
3-ایجاد سیستم مدیریت معماری سازمانی
4-چگونگی تعریف سرویس‌ها، بهترین شیوه‌های وب سرویس و مدیریت کارایی سرویس و ابزارهای پشتیبانی برای مدیریت و انتشار سرویس‌ها.
5- تعریف حوزه تکنولوژی و متدولوژی‌های توسعه و ایجاد زیرساخت و فناوری صحیح و مشترک (بر پایه سرمایه گذاری‌های قبلی فناوری اطلاعات) و تکنیک‌های استقرار فرایندها و سرویس‌ها.

8
آمادگی تکنولوژی و فناوری اطلاعات
تسهیل استفاده مجدد سرویس‌ها
1-وجود «تابع مرکزی» در کیفیت سرویس‌ها برای کنترل میزان دانه پذیری و کنترل میزان توسعه سرویس‌ها و رسیدن به سطح قابل قبولی از استفاده مجدد.
2-تنظیم سیاست‌های نحوه چگونگی تعامل و توسعه سرویس‌ها و ارزیابی خروجی‌های مورد انتظار سرویس.
3- ایجاد محیطی با فرهنگ توسعه تشویق استفاده مجدد نرم افزارها و سرویس‌ها.
4-تمرکز بر کاهش پیچیدگی‌ها

3-4-معرفی متدولوژی طراحی
3-4-1-مفاهیم منطق فازی
منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوه‌هایی را که برای طراحی و مدل سازی یک سیستم نیازمند ریاضیات پیچیده و پیشرفته است، با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می‌سازد.مفاهیمی چون «خیلی»، «نسبتاً»، «تقریباً» و … را که پایه‌های اندیشه و استدلال‌های معمولی انسان می‌باشند، به صورت ریاضی در می‌آورد تا به وسیله کامپیوتر قابل فهم باشند و از این طریق بتوان برنامه‌های کامپیوتری که به منطق و تفکر انسان نزدیک‌ترند را به وجود آورد.
بنیاد منطق فازی بر شالوده نظریه مجموعه‌های فازی استوار است و این نظریه تعمیمی از نظریه کلاسیک مجموعه ها در علم ریاضیات است. در تئوری کلاسیک مجموعه‌ها، یک عنصر، یا عضو مجموعه هست یا نیست و عضویت عناصر از یک الگوی صفر و یک و باینری تبعیت می‌کند. اما تئوری مجموعه‌های فازی این مفهوم را بسط می‌دهد و عضویت درجه بندی شده را مطرح می‌کند. در نظریه فازی مجموعه‌ها، مجموعه فازی به عنوان زیرمجموعه‌ای از عناصری تعریف می‌شود که درجه عضویت آن در مجموعه بین صفر و یک است. [55]
3-4-2- تابع عضویت
مفهوم تابع عضویت از اهمیت ویژه ای در تئوری مجموعه‌های فازی برخوردار می‌باشد، چرا که تمام اطلاعات مربوط به یک مجموعه فازی به وسیله تابع عضویت آن توصیف و در تمام کاربردها و مسائل تئوری مجموعه‌های فازی از آن استفاده می‌گردد . تابع عضویت مقدار فازی بودن یک مجموعه فازی را مشخص می‌کند و در واقع به تابعی که میزان درجه عضویت المان‌های مختلف را به یک مجموعه نشان دهد، تابع عضویت می‌گویند . معمولاً برای نشان دادن تابع از حروف µ استفاده می‌شود. تابعی که درجه عضویت المان x به مجموعه فازی A ̃ را نشان دهد x) )µ_((A ) ̃ ) نمایش داده می می‌شود می‌توان به طور خلاصه تفاوت مفهوم درجه عضویت در مجموعه‌های کلاسیک و فازی را به صورت زیر بیان نمود.
〖χ 〗_A(x) : x0,1
〖μ 〗_A ( x ) : x 0,1
روابط فوق نشان می‌دهد که برد توابع عضویت کلاسیک، مجموعه دو عضوی صفر و یک در حالی که برد توابع عضویت فازی، بازه صفر و یک می‌باشد .. در این نمودار، تابع〖μ 〗_A ( x ) می‌تواند قانون عضویت را در یک مجموعه فازی فرضی را تعریف کند.

شکل(9)-تابع عضویت
3-4-3-قوانین
قوانین منطق فازی معمولاً بر اساس مدل زیر تعریف می‌شوند:
IF a set of conditions are satisfied THEN a set of consequents can be inferred
مدل‌های زبانی شامل مجموعه‌ای از قوانین به فرم اگر-آنگاه است.
Rule m: IF(xp1 is Aj1) and (Xp2 is Aj2) and …..And (Xpn is Ajn) then Y is Bj
رابطه بالا، بیان کردن رابطه بین n متغیر ورودی x1,x2,…xn و خروجی y را نشان می‌دهد.
عبارت Ajnدر بخش مقدم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع جبران خسارت، حل اختلاف، حل و فصل اختلافات Next Entries منابع مقاله درمورد سیستم فازی، اصل موضوع، سیستم استنتاج فازی