منابع مقاله درمورد فراواني، توزيع، تجزيه

دانلود پایان نامه ارشد

برخوردار است.

7 – 3 پايائي پرسشنامه
يکي از موضوعات اصلي روش پژوهش قابليت اطمينان ( پايايي ) ابزار اندازه گيري است. بر اساس تعريف، قابليت تعريف ابزار اندازه گيري، درجه اي است که همان نتايج مي تواند از اندازه گيري مجدد همان اهداف بدست آيد.
يعني اگر ابزار اندازه گيري را در موقعيت کاملا يکسان در فواصل زماني کوتاه به کار ببريم، نتيجه بدست آمده تقريبا يکسان است.
ثبات نتايج اندازه گيري را مي توان از راه آماري تعيين نمود . کرونباخ روشي براي اين ارزيابي ارائه کرده است . براي پرسشنامه طراحي شده در اين پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي هريک از بخشهاي پرسشنامه به شرح زير است:

اجزاء پرسشنامه ميزان آلفاي کرونباخ محاسبه شده
سيستم حسابداري مديريت 966/.
يکپارچگي 731/.
بهنگام بودن 867/.
سطوح تجميع 879/.
وسعت قلمرو 878/.
عملكرد مديريت 917/.
عدم تمركز 839/.
ابهام 737/.
کل پرسشنامه 927/.

مقادير محاسبه شده آلفاي کرونباخ پرسشنامه بيانگر پايائي و روائي بالاي پرسش هاي مطرح شده در پژوهش فوق است.

8 – 3 روش آزمون فرضيه هاي تحقيق
در اين پژوهش فرضيات تحقيق بر اساس تجزيه و تحليل رگرسيون و بهره گيري از آزمون فيشر با سطح خطاي 5 ./. با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏
در اين فصل ابتدا با استفاده از آمار توصيفي، اطلاعاتي مربوط به سن ، تحصيلات ، سابقه کار ، جنسيت پرسش شوندگان در قالب جداول ( 1 – 4 الي 4 – 4 ) و شکلهاي ( 1 – 4 الي 4- 4 ) گردآوري شده سپس فرضيات با استفاده از آزمونهاي تحليل همبستگي مورد تجزيه وتحليل قرار مىگيرند.

2 – 4 تجزيه و تحليل داده ها
اطلاعات لازم براي تحقيق حاضر از پرسشنامه اي که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته است جمع آوري شده . اين اطلاعات در محيط نرم افزار SPSS ver 16 با اعمال آزمونهاي آماري مناسب با توجه به فرضيات تحقيق ، تجزيه و تحليل گرديد و در اين فصل نتايج گردآوري شده و تجزيه وتحليل هاي صورت گرفته دادهها بر مبناي استنباط آماري و به کمک فنون آماري مناسب ، به منظور تأئيد يا رد فرضيه تحقيق ارائه م?گردد.
در اين بخش به منظور توصيف ويژگ?هاي نمونه ابتدا دادههاي جمع آوري شده با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي خلاصه و طبقه بندي م?شود سپس با استفاده از شاخصهاي آمار استنباطي ( تحليل همبستگي ) به تأئيد يا رد فرضيات پرداخته م?شود و از اين طريق نتايج حاصله از مشاهدات نمونه انتخابي به جامعه تعميم داده م?شود.

3 – 4 تحليل توصيفي اطلاعات
تحليل توصيفي دادهها مختص به توصيف پژوهش است که از طريق مقايسه پديدهها از نظر آماري به توصيف آنها پرداخته و اطلاعات ارزشمندي درباره نمونه مورد بررسي اخذ م?گردد از طرفي تحليل يادشده براي تعيين ترکيب نمونه و شناسائي نگرش پاسخ دهندگان مفيد خواهد بود.

1- 3 – 4 – آمار اطلاعات فردي پرسش شوندگان
جداول و شکلهاي زير نشاندهنده اطلاعاتي راجع به سن ، تحصيلات ، سابقه کار ، جنسيت پرسش شوندگان تحقيق حاضر است.
1 – توزيع سني پرسش شوندگان :

جدول 1 – 4 توزيع سني پرسش شوندگان

فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
کمتر از 30 سال
10
8/5 %
8/5 %
از 30 – 45 سال
90
3/52 %
1/58%
بيشتر از 45 سال
72
9/41%
100 %
مجموع
172
100 %

شکل 1- 4 توزيع سني پرسش شوندگان

جدول فوق بيانگر سن پاسخ دهندگان مي باشد با دقت در اين جدول در مي يابيم 3/52% پرسش شوندگان در رده سني 30 – 45 و9/41% نيز در رده سني بيشتر از 45 سال قرار دارند که نشاندهنده تجربه بالاي پرسش شوندگان است

2- توزيع سطح تحصيلات پرسش شوندگان :

جدول 2 – 4 توزيع سطح تحصيلات پرسش شوندگان

فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
کارداني و کمتر
77
8/44 %
8/44 %
کارشناسي
89
7/51 %
5/96 %
کارشناسي ارشد
6
5/3 %
100 %
دکتري تخصصي
0
0 %
100 %
مجموع
172
100 %

شکل 2- 4 توزيع سطح تحصيلات پرسش شوندگان

با دقت در جدول فوق مشاهده مي شود که بيشتر از نيمي از پرسش شوندگان داراي مدرک کارشناسي و بالاتر مي باشند که نشاندهنده اين مطلب است که پرسش شوندگان از سطح دانش و صلاحيت علمي کافي جهت پاسخگوئي به سؤالات برخوردار مي باشند که باعث بالا رفتن پايائي و روائي تحقيق حاضر مي گردد.

3 – توزيع سابقه کار پرسش شوندگان:

جدول3 – 4 توزيع سابقه کار پرسش شوندگان

فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
کمتر از 2 سال
5
9/2 %
9/2 %
از 2 – 5 سال
75
6/43 %
5/46 %
از 5 – 15 سال
72
9/41 %
4/88 %
بيشتر از 15 سال
20
6/11 %
100 %
مجموع
172
100 %

شکل3 – 4 توزيع سابقه کار پرسش شوندگان

جدول فوق نشان ميدهد که تنها حدود 3 درصدپاسخ دهندگان کمتر از 2 سال سابقه کار دارند و5/53 درصد بيش از 5 سال سابقه کار دارند که اين خود نشاندهنده تجربه کافي و آشنايي کامل و کافي پرسش شوندگان با موضوع مورد تحقيق است که پايائي و روائي پژوهش را بطور ضمني تأئيد مي نمايد.

4 – توزيع جنسيت پرسش شوندگان :

جدول 4 – 4 توزيع جنسيت پرسش شوندگان

فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
مرد
167
7/91 %
7/91 %
زن
5
9/2 %
100 %
مجموع
172
100 %

شکل 4 – 4 توزيع جنسيت پرسش شوندگان

جدول فوق نشان مي دهد که 7/91 درصد پاسخ دهندگان مرد و 9/2 درصد زن بوده اند.

4 – 4 تحليل استنباطي اطلاعات
تجزيه رگرسيون خطي تکنيکي است که براي برآورد ارزش يک متغير کمي با توجه به رابطه اش با يک يا بيشتر متغير کمي ديگر بکار مي رود. بعنوان مثال ، اگر رابطه بين طول و وزن را بدانيم مي توانيم با استفاده از تجزيه رگرسيون ، وزن را در مقابل يک قد معين پيش بيني کنيم.
رابطه متغيرها :
الف – رابطه تابعي : اگر بين دو متغير رابطه تابعي وجود داشته باشد، در آن صورت مي توان رابطه را با فرمول نشان داد که در آن متغير مستقل يا پيش بيني کننده و را متغير وابسته يا پيش بيني شده گويند.
ب – رابطه آماري : در رابطه آماري متغيرها بطور کامل با يکديگر همبستگي ندارند يعني مختصات نقاط کاملا بر روي نموداري که نشاندهنده رابطه بين متغيرهاست قرار نمي گيرد.
مدل رگرسيون خطي ساده :
مدل رگرسيون خطي ساده يک روش رياضي براي بيان رابطه آماري بين دو متغير است. دو عنصر اصلي اين رابطه آماري عبارتند از :
1 – تمايل متغير تصادفي براي تغيير سيستماتيک در ازاء متغير مستقل
2 – پراکنش نقاط در اطراف يک منحني که نشاندهنده رابطه بين و است.

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عدم تمرکز، اعتبار سازه، رقابت در بازار Next Entries دانلود تحقیق در مورد تغییرات اجتماعی، ادبیات نمایشی، جامعه شناسی