منابع مقاله درمورد عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

گرفته است به نحو وحدت مطلوب مورد نظر متعهدله نيست، زیرا در صورت تعذر مطلق و دائم، قرارداد به طور قهری منحل میشود127 از این رو در ماده 483 ق م آمده است: “اگر در مدت اجاره عين مستأجره به واسطه حـادثهاي كلاً يا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ ميشود.” هم چنين در ماده 496 آمده است: “عقد اجاره به واسطۀ تلف شدن عين مستأجره از تاريخ تلف باطل ميشود.” در مقررات كنوانسيون بيع بينالمللي كالا در صورت تعذر تسليم، براي طرف ديگرحق فسخ در نظر گرفته شده است؛ بنابراين فسخ قرارداد به عنوان راه حل نهايي در اختيار مشتري ناراضي قرار داده شده است و كنوانسيون فسخ را جز در موارد محدود نميپذيرد. در واقع به نظر میرسد دیدگاه جدید حقوقی از نظریۀ سنتی فاصله گرفته است و در مقررات جديد تجارت بينالملل كمتر از آثار قهري و خارج از اراده طرفين مقررهاي مشاهده میشود.
در مقررات كنوانسيون بيع بينالمللي كالا در صورت ايجاد حق فسخ ميبايست بدوا به موقع اعلام شود و مشتري حق خود را در اعلام فسخ قرارداد در صورتي كه ظرف مدت معقولي اعلام فسخ نکند، از دست ميدهد. براي مثال به موجب قسمت ب بند 1 ماده 49 و با عدم تسلیم كالا ظرف مدت اضافي که مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتري تعيين شده، وی ميتواند قرارداد را فسخ نمايد. نام اين حق فسخ را ميتوان خيار تعذر تسليم ناميد. هرچند كه در كنوانسيون مزبور در صورت تعذر مطلق و دائم انحلال قرارداد پيشبيني نشده است و تنها راه حل نهايي برای مشتري حق فسخ است.128 بنابراین آثار مترتب بر تعذر مطلق دائمی با موقت متفاوت است. در حالتی که تعذر مطلق و دائمی باشد، قرارداد به طور قهری منحل (منفسخ) میشود؛ هرچند که این تعذر عملی باشد. در دعوايي که به سال 1918 میلادی مطرح شد، يک شرکت انگليسي در مقابل يک شرکت آلماني متعهد شد که سنگ معدن مس را در خلال سالهاي 1911 تا 1919 میلادی تحويل دهد.
پس از وقوع جنگ جهاني اول در سال 1914 میلادی که آلمان و انگليس طرفین جنگ بودند، قرارداد متعذر و دادگاه به عقيم شدن قرارداد حکم داد؛ هرچند در قرارداد پيشبيني شده بود که در صورت بروز جنگ قرارداد معلق خواهد شد. حدوث تعذر به سبب ممنوعیت قانونی اعلام شده از سوی دولت بود، زیرا اجراي قرارداد به منزله «تجارت با دشمن » تلقی میشد، لذا امکان اجرا وجود نداشت129 در حالی که اگر تعذر در مدت زمان محدودی اجرای تعهد را معطل گذارد، قرارداد قابل فسخ است. در حالت تعذر مطلق و موقت متعهد نميتواند تعهد (و تسليم) را براي مدت محدود نه شخصاً و نه توسط ديگران اجرا كند، از اين رو از اجراي آن به طور موقت نیز معاف است. در مقابل به مقتضاي معاوضه، متعهدله نيز ميتواند از انجام مورد تعهد و تسلیم امتناع نمايد و همچنین در صورتی که از بقا بر عقد نفعی برای خود نمیبیند و حفظ چنین شرایطی موجب ضرراست، قرارداد را فسخ كند. بنابراین یکی از آثار تعذر مطلق و موقت اختيار فسخ

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد تعدیل قرارداد، قانون مدنی، اصل موضوع، شرط ضمن عقد Next Entries منابع و ماخذ مقاله بافت فرسوده، توسعه درونی، حاجی آباد، نقشه فازی