منابع مقاله درمورد عقد اجاره، اجاره رحم، نظام حقوقی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

اگر قرارداد استفاده از رحم جایگزین را قرارداد اجارة اشخاص بدانیم، منفعت که کارکرد طبیعی رحم مادرجانشین در پرورش جنین است، چهرة مالی به خود می‌گیرد به طوری‌که حق مطالبه مبلغی پول در قبال آن برای مادرجانشین ایجاد می‌شود، حال آن‌که این حقوق جز حقوق مربوط به شخصیت است و چهرة مالی ندارد؛ مضافاً این‌که، مالک بودن چنین منفعتی به منزله مالک بودن خود مادرجانشین است و کسی نمی‌تواند به موجب قرارداد، فردي را ملک خود نماید. از سویی دیگر، در اجارة اشخاص تسلیم منفعت با انجام دادن کار موضوع تعهد و تسلیم کالای مصنوع میسّر می‌شود و اگر موضوع تعهد قبل از آن تلف شود، اجیر حقی بر اجرت ندارد (کاتوزیان، 1385ب، ج1: 254)؛ درحالی‌که، در قرارداد رحم جایگزین در صورتی که طفل قبل از تولّد در اثر قوه قاهره سقط شود، نمی‌توان بر اساس قواعد اجارة اشخاص مادر جانشین را مستحق اجرت ندانست؛ زیرا، او به تعهد خود مبنی بر نگهداری از جنین عمل کرده و رسیدن به نتیجه مقصود از حدّ توان او خارج می‌باشد؛ مضافاً بر این‌‌که مستحق ندانستن مادر جانشین بر اجرت در این مورد با وجود مشقّت زیادی که او در این راه متحمّل شده است، عادلانه به نظر نمی‌رسد.
در مقابل، برخی دیگر نظیر قاسم‌زاده (1386: 439) و گواهی (1387: 123) قالب عقد اجاره اشخاص را مناسب‌ترین قالب جهت تطبیق با قرارداد استفاده از رحم جایگزین می‌دانند. به عقیده آنان، مادرجانشین در قرارداد استفاده از رحم جایگزین متعهد می‌شود تا در برابر دریافت اجرت معیّن، جنین حاصل از تلقیح اسپرم و تخمک والدین متقاضی را در رحم خویش نگهداري و پرورش دهد و پس از زایمان، کودك متولّد شده را به والدین حقیقی‌اش تحویل دهد که این موضوع با قرارداد اجاره اشخاص انطباق دارد؛ زیرا اولاً، در عقد اجاره اشخاص، مستأجر (والدین متقاضی) مالکِ اجیر (مادرجانشین) نمی‌شود؛ بلکه، با انعقاد قرارداد اجاره تنها مالک منافع وي می‌گردد. به عبارت دیگر، اجاره رحم اجاره عضو بما هو عضو نیست؛ چنان‌‌که در کار کردن با دست در واقع منفعت دست اجاره داده می‌شود نه خود دست؛ ثانیا،ً اگر جزء شخصیت بودن منفعت رحم مادر جانشین را علّت عدم انطباق قرارداد رحم جایگزین با عقد اجاره بدانیم، این موضوع در عقود معیّن و نامعیّن دیگر که موجب تملیک چنین منفعتی به والدین متقاضی می‌شود نیز وجود دارد و با این استدلال هیچ عقد معیّن یا نامعیّنی قابلیت انطباق با قرارداد استفاده از رحم جایگزین را نخواهد داشت. طباطبایی (1393: 131) نیز در تأیید نظریات فوق معتقد است براي تأیید صحّت اجیر نمودن مادر جانشین جهت پرورش جنین متعلّق به والدین متقاضی، توجه و قیاس آن با اجیر شدن زن براي شیر دادن کودك دیگري که جواز آن در فقه مورد اجماع فقها می‌باشد، قابل تأمل است؛ با این توضیح که منفعت موضوع اجاره زن براي شیردادن نوزاد نیز «کارکرد طبیعی پستان مادر رضاعی در تولید شیر» می‌باشد و این منفعت نیز جزء وجود و شخصیت مادر رضاعی به شمار می‌آید امّا، در صحّت آن شکی نیست؛ زیرا، شیر دادن همانند پرورش جنین در رحم، عمل محترمی است که مورد رغبت عقلا می‌باشد و در قبال آن مال پرداخت می‌شود و براي حکم به صحّت آن عموماتی مانند اوفوا بالعقود کفایت می‌کند. از سویی دیگر، عهدي بودن عقد اجاره اشخاص این تناسب را بیشتر می‌کند؛ زیرا، در قرارداد رحم جایگزین نیز اجیر (مادرجانشین) تعهد می‌کند که عمل معیّنی را در مدت زمان معیّن در برابر اجرت معلوم براي مستاجر انجام دهد و هیچ‌گونه تملیکی صورت نمی‌گیرد تا این اشکال وارد شود که مادر جانشین منفعت عضوي از بدن خود را به دیگري تملیک کرده است.
2-4-2 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد ودیعه
مطابق با ماده 607 قانون مدنی «ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا به صورت مجّانی آن‌را نگاه دارد». کاتوزیان معتقد است «آن چیزی که جوهر و مقتضای عقد ودیعه را تشکیل می‌دهد، سپردن مالی به منظور «نگهداری» به دیگری است و با نخستین مطالبه به صاحبش باید باز گردانده شود؛ بنابراین، اگر معلوم شود که مقصود اصلی طرفین نگهداری مال نباشد، رابطة آن‌ها تابع قواعد مربوط به عقد ودیعه نمی‌باشد» (1385ب، ج2: 4). در صورتی که قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد ودیعه تطبیق داده شود، در قرارداد مزبور والدین متقاضی مودع، مادر جایگزین مستودع و جنین، مال موضوع ودیعه خواهد بود؛ لکن، دیدگاه مزبور موافقان و مخالفانی دارد.
در خصوص ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین، احمدی (1385: 66) بر این باور است که ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد ودیعه تناسب بیشتري دارد؛ چرا که براي تحقّق قرارداد مزبور هم‌چون ودیعه دو قصد انشاء لازم است؛ یکی، از سوي والدین متقاضی که جنین حاصل از لقاح اسپرم و تخمک خود را در رحم مادرجانشین به امانت می‌گذارند و به مادرجانشین پیرامون حفظ آن نیابت می‌دهند و دیگري، از طرف مادر جانشین (و شوهرش در صورت متأهل بودن) که حفاظت از جنین حاصل از لقاح اسپرم و تخمک والدین متقاضی را در دوران حمل به عهده می‌گیرد تا بعد از تولّد، نوزاد را به والدین حقیقی‌اش تحویل دهد. بنابراین، ودیعه جنین نزد مادرجانشین جزء مفاد قرارداد رحم جایگزین است و طبق مقرّرات امانت، مادر جانشین جز در صورت تعدّي و تفریط ضامن نیست. لکن، به نظر می‌رسد تطبیق قرارداد رحم جایگزین با عقد ودیعه قابل خدشه است؛ زیرا، هرچند در ودیعه مستودع عملی را بر عهده می‌گیرد؛ امّا، این عمل صرفاً «محافظت» از موضوع ودیعه است و اگر عمل دیگري نیز بر مستودع لازم باشد، لزوماً باید جنبه فرعی و حاشیه‌اي داشته باشد والا اگر هدف اصلی قرارداد عملی جز محافظت باشد، نمی‌توان آن توافق را ودیعه نامید. مثلاً در تمامی عقود امانی مانند مضاربه، وکالت، مزارعه و عاریه، امین وظیفه حفظ مال را نیز برعهده دارد؛ لذا، به عقیده برخی آن‌چه باعث شده که این عقود از ودیعه متمایز گردد، آن است که حفاظت در قبال هدف اصلی عقد جنبه فرعی دارد (نایب‌زاده،1380: 157). در قرارداد استفاده از رحم جایگزین نیز محافظت و نگهداري از نطفه والدین متقاضی به عنوان جهت اصلی قرارداد مدّنظر طرفین قرارداد نیست؛ زیرا، عمل سپردن جنین در واقع به منظور پرورش آن در رحم انجام می‌گیرد نه براي صرف نگهداري؛ هرچند به عنوان لازمۀ تعهد اصلی که همان پرورش جنین است، جنین به مادرجانشین سپرده می‌شود. بنابراین، چون به‌ طور معمول هدف اصلی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین، پرورش جنین والدین متقاضی از سوي مادرجانشین است و نگهداري از جنین در مقایسه با پرورش آن جنبه فرعی دارد و ماهیت این قرارداد را تشکیل نمی‌دهد در نتیجه، عقد ودیعه قالب مناسبی براي قرارداد استفاده از روش رحم جایگزین نمی‌باشد.
2-4-3 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد عاریه
در خصوص ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین، کیان پور (1385: 90) بر این باور است که می‌توان قرارداد استفاده از رحم جایگزین را از آن جهت که مادرجانشین اجازه می‌دهد که از رحم وي براي پرورش جنین حاصل از نطفه والدین متقاضی استفاده شود، عاریه رحم نامید و معتقد است اگرچه قرارداد استفاده از رحم جایگزین به اجاره رحم معروف شده است لکن، این قرارداد همیشه اجاره نیست؛ گاهی ممکن است معوّض باشد و گاهی هم غیرمعوّض و اگر غیرمعوّض باشد می‌توان آن را به عاریه رحم تعبیر نمود که در آن مادر جانشین اجازه انتفاع از رحم خود را جهت پرورش جنین والدین متقاضی به آن‌ها اعطاء می‌نماید. در مقابل، اصغری (1387: 62) معتقد است که براساس ماده 635 قانون مدنی عاریه «عقدی است که به موجب آن احد از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود»؛ درحالی‌که، به دور از شأن انسانیت است که رحم زن را عین مال بدانیم؛ عین نامیدن رحم زن و بهره‌کشی اقتصادي از مادر جانشین از مسائلی است که حفاظت از شأن انسانی مادر جانشین را مورد تهدید قرار می‌دهد و این امر با کرامت انسانی به علّت استفاده ابزاري از انسان منافات دارد. نایب‌زاده (1380: 157) نیز معتقد است، چنان‌چه قرارداد رحم جایگزین را عاریه بدانیم؛ در این صورت، مادرجانشین به والدین متقاضی اجازه می‌دهد که از منفعت یکی از اعضا بدن خود که کارکرد طبیعی رحم آن زن می‌باشد، بهره‌مند شود. با توجه به این‌که حقّ انسان بر اندام و اعضا خود از حقوق مربوط به شخصیت است؛ لذا، مادرجانشین این حق را ندارد که حقّی برای دیگران در اعضا و اندام بدن خود به وجود بیاورد. البته، ایراد مذکور با توجه به مبانی حقوقی و مسلّمات نظام حقوقی ما قابل پذیرش نیست؛ زیرا، هرچند امکان انطباق قرارداد استفاده از روش رحم جایگزین با عاریه وجود ندارد، امّا مبناي عدم انطباق، دلایل فنّی و حقوقی است نه دلایل این دسته از مخالفان؛ زیرا، نتیجه استدلال این دسته از نویسندگان نه تنها نفی عاریه رحم، بلکه نفی هر نوع قرارداد معوّض و غیرمعوّض براي استفاده از رحم جایگزین است؛ به عبارت دیگر، اگر به دلیل استفاده ابزاري از زن بتوان عاریه رحم را نفی نمود، می‌بایست تمامی قراردادهایی را که زنان براي انجام کاری اعمّ از خدماتی یا هنري انجام می‌دهند نیز به علّت آن که نوعی استفاده ابزاري از زنان است، باطل دانست. ِاشکال دیگر به جایز بودن عقد عاریه بر می‌گردد؛ به طوری‌که هر یک از طرفین عقد هر زمان که بخواهد می‌تواند عاریه را بر هم بزند و هم‌چنین عقد به موت و جنون هر یک از طرفین منفسخ می‌گردد؛ درحالی‌که قرارداد رحم جایگزین را باید دست کم از زمان کاشتن نطفه والدین متقاضی در رحم مادرجانشین تا زمان وضع حمل غیرقابل فسخ بدانیم. تعیین مدّت در عاریه هم موجب لزوم آن نمی‌شود؛ زیرا، تعیین مدّت در عقد جایز آن‌را لازم نمی‌گرداند و اثر تعیین مدّت در عاریه آن است که با انقضاي مدّت، عاریه خاتمه می‌یابد (امامی، 1387، ج2: 259). این ِاشکال نیز قابل رفع است؛ زیرا، برخی از فقها عقد عاریه را در مواردي غیرقابل فسخ دانسته‌اند؛ اوّل، جایی‌که عاریه دهنده زمینی را براي دفن میّت مسلمانی عاریه دهد. در این ‌صورت، پس از دفن نمی‌تواند تا زمانی‌که جسد میّت نپوسیده و عنوان نبش قبر صدق می‌کند زمین را استرداد کند؛ دوّم، جایی‌‌که عاریه گیرنده مالی را براي رهن گذاردن به عاریه بگیرد، در این ‌صورت نیز پس از رهن مال، عاریه دهنده تا پایان عقد رهن حقّ بهم‌زدن عقد عاریه را ندارد؛ سوّم، جایی‌که در صورت فسخ، ضرري به عاریه گیرنده وارد شود مانند آن‌که عاریه گیرنده تخته‌اي را عاریه بگیرد و با آن کشتی خود را مرمّت کند و به دریا برود، در این صورت نیز مادامی‌که به ساحل برنگشته است، عاریه دهنده حقّ فسخ ندارد (شهید ثانی، بی‌تا، ج4: 260).
بنابراین، با توجه به معیار مذکور در موارد غیر قابل فسخ بودن عقد عاریه یعنی متضرّر شدن عاریه گیرنده از فسخ بی‌موقع، می‌توان نتیجه گرفت در صورتی‌که قرارداد رحم جایگزین در قالب عاریه منعقد گردد، با توجه به ملاك مزبور، عاریه دهنده (مادرجانشین) حقّ فسخ عقد تا پایان دوران بارداري و وضع حمل را ندارد. اگرچه برخی اشکالات وارده بر انطباق قرارداد استفاده از رحم جایگزین بر عقد عاریه در نظام حقوقی ما قابل دفع است؛ با این حال، عقد عاریه نیز نمی‌تواند بستر مناسبی براي قرارداد مزبور باشد.
2-4-4 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد صلح
«صلح عبارتست از توافقی برای ایجاد یا انتفاء یک یا چند اثر حقوقی بدون این‌که بستگی به احکام خاصّه عقود معیّنی داشته باشد» (جعفری لنگرودی،1370: 157). هم‌چنین «در هر مورد که وجود حقّی بین دو نفر مشتبه باشد یا مورد نزاع قرار گرفته باشد یا هدف این باشد که از تنازع احتمالی پرهیز شود، عقدی که بر این مبنا و گذشت‌های متقابل طرفین واقع می‌شود، صلح است» (کاتوزیان، 1385ب، ج1: 360). صلح عقدي مستقل به حساب می‌آید که تابع شرایط هیچ عقدي نیست و هرچند هدف اصلی از تشریع آن از بین بردن خصومت و اختلاف است ولی، هیچ مانعی وجود ندارد که صلح وسیله انجام

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد اجاره اشیاء، عقد اجاره، قانون مدنی، حقوق مالی Next Entries منابع مقاله درمورد قانون مدنی، عقد اجاره، اصل حاکمیت اراده، قواعد عمومی