منابع مقاله درمورد عدم تمرکز، عوامل ابهام، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

نامطمئن‌تر شود، سازمان به سوي پويايي ميل مىکند، پويايي و عدم تمرکز بيشتر مشاهده مىشود، مسئوليت ها به مديران رده پايين واگذار مي شود، و کارکنان تشويق مي شوند تا به کمک يکديگر در حل مسائل بکوشند، گروه تشکيل دهند، بيشتر همکاري کنند و براي محول کردن وظايف و مسئوليت ها به صورت غير رسمي عمل کنند. بنابراين، سازمان انعطاف پذيرتر مىشود و مرتباً خود را با شرايط جديد و تغييرات محيط وفق مىدهد.

جدول 10 – 2 شکل هاي مکانيکي و ارگانيکي سازمان.( Ibid ، 1972؛45 )
مکانيکي
ارگانيکي
1. کارها تخصصي است.
1 . کارکنان در انجام دادن کارهاي مربوطه همکاري مىکنند.
2 . از هر کاري تعريف دقيقي ارائه شده است.
2 . وظايف و کارهايي بر اساس گروه هاي کاري تعريف و تعيين مىشوند.
3 . سلسله مراتب دقيق اداري وجود دارد، مقررات رعايت و کنترل اعمال مىشود .
3 . مقررات و کنترل اعمال نمي شوند و مقررات يا سلسله مراتب اداري دقيق وجود ندارد.
4. اطلاعات و کنترل در انحصار مديريت سازمان است.
4 . اطلاعات در دست افراد زيادي است و افراد زيادي امور را کنترل مىکنند.
5 . ارتباطات مسير عمودي طي مي کند.
5 . ارتباطات مسير افقي طي مىکند.

تقليد از سازمان هاي موفق
يک ديدگاه جديد به نام ديدگاه نهادي215 به وجود آمده است. مبناي استدلال ديدگاه مزبور بر اين قرار دارد که در شرايط بسيار مطمئن سازمان ها همانند سازمان هاي ديگر که در همان جو يا شرايط مشابه قرار گرفته اند عمل مي کنند. آنها از سازمان هايي تقليد مي کنند که از نظر نوع مشتري، عرضه کنندگان مواد اوليه و نهادهاي قانونگذاري در شرايطي مشابه هستند . نمونه اي از ادغام شرکت ها را مي توان در صنعت بانکداري مشاهده کرد. اين روند هنگامي شروع شد که چند بانک در هم ادغام شدند تا از توان بيشتري برخوردار گردند و از نظر رقابتي توان بيشتري پيدا کنند. اين روند ادامه يافت و سرانجام تعداد زيادي بانک هاي کوچک در هم ادغام شدند به گونه اي که برخي از بانک ها که بدين گونه عمل نکرده بودند به صورت سازمان هاي قديمي و منسوخ درآمدند. در زمان کنوني سازمان‌هاي تفريحي در هم ادغام مي شوند، که نمونه آن شرکت والت ديسني و تلويزيون اي.بي. سي مي باشد. شرکت وستينگ هاوس، تلويزيون سي. بي. اس و سازمان سخن پراکني ترنر در هم ادغام شده‌اند تا بتوانند در برابر تغييرات سريع کنوني از توان لازم برخوردار گردند .
مديران سازماني که در يک محيط بسيار نامطمئن قرار گرفته اند اساس فرض خود را بر اين ميگذارند که ساير سازمان ها با وضعي مشابه روبه‌رو هستند. مديريت چنين سازماني مي کوشد تا نوع ساختار و روش مديريت سازمان هاي موفق را تقليد کند. اين شيوه تقليد باعث مي شود که ميزان عدم اطمينان محيط(براي آن مدير) کاهش يابد، و همچنين در پيش گرفتن چنين شيوه اي بدان معني است که سازمان هاي موجود در يک صنعت خاص همواره همانند يا مشابه به نظر برسند. براي مثال، همه خرده فروشي ها، شرکت هاي هواپيمايي، بانک ها و داروخانه ها به يک طريق عمل ميکنند.
به طور کلي، يک شرکت نمي خواهد به عنوان يک سازمان سختگير مورد انتقادسهامداران خود قرار گيرد، در نتيجه اگر شرکتي در يک صنعت موفق است که سيستم حراست قوي به وجود آورده باشد، احتمالاً ساير شرکت ها هم به همين گونه عمل خواهند کرد.
شرکت ها درست مثل مردم، مُدپرست مي شوند. برخي از هوس هاي کنوني سازمان ها اين است که درصد خريدن شرکت هاي ديگر برآيند و رشد و توسعه خود را به رخ ديگران بکشند. يا نيروي کار خود را کاهش دهند، در پي نوآوري برآيند، در سيستم مديريت و امور داخلي سازمان تغييرات اساسي بدهند، و بدين گونه خلاقيت خود را به اثبات برسانند.
برنامه ريزي و پيش بيني
آخرين واکنشي که سازمان در برابر عدم اطمينان از خود نشان مي دهد اين است که بر مقدار برنامهريزي و پيش بيني ها مي افزايند. اگر محيط پايدار و مطمئن باشد سازمان روي مسائل جاري و کارايي روزانه تأکيد مي کند. نياز به برنامه ريزي هاي بلند مدت و پيش بيني نيست، زيرا تقاضاهاي آينده همانند تقاضاي هاي امروز هستند.
با نامطمئن شدن محيط، ايجاب مي کند که سازمان برنامه ريزي آينده را پيش بيني کند. سازمان با برنامه‌ريزي مي تواند اثرات ويرانگر تغييرات محيط را خنثي کند. سازمان هايي که در محيطهاي ناپايدار و نامطمئن قرار مي گيرند، معمولاً دايره جداگانه اي براي برنامه ريزي به وجود مي آورند. در يک محيط نامطمئن و غير قابل پيش بيني، برنامه ريزها عوامل محيطي را مورد بررسي قرار مي دهند و حرکت هاي بالقوه و واکنش هاي ساير سازمان ها را تجزيه و تحليل مي کنند. برنامه ريزي مي تواند بسيار وسيع و پردامنه باشد و احتمالات زيادي مورد توجه قرار گيرد. با گذشت زمان، برنامه هاي پيشين از طريق برنامه‌ريزي هاي مجدد (يا تجديد نظر در برنامه هاي گذشته) به روز مي شوند. ولي، برنامه ريزي جايگزين اقدامات ديگري، مثل مرزگستري نمي شود. در واقع، در شرايطي که محيط بسيار نامطمئن باشد برنامه‌ريزي نمي تواند مفيد واقع شود، زيرا پيش بيني آينده بسيار مشکل مي شود. ( دي ماگيو و پاول، 1983؛60-147 ) 216.

8 – 4 – 2 چارچوبي براي واکنش هاي سازمان دربرابر محيط نامطمئن
راههائي که پديده عدم اطمينان بر سازمان اثر ميگذارد در جدول 11 – 2 ارائه شده است . پديده هاي تغيير محيط و پيچيدگي در هم ادغام مي شوند و در نتيجه چهار سطح از عدم اطمينان ارائه ميگردد. محيطي که در آن عدم اطمينان کم هست (نسبتاً پايدار مي باشد) ساده و ثابت خواهد بود. در چنين محيطي، ساختار سازماني مکانيکي و تعداد دايره هاي سازماني اندک است. در محيطي که پديده عدم اطمينان کم يا متوسط است، سازمان ها بايد تعداد بيشتري دايره سازماني داشته باشند و نيز دواير بيشتري هم مسئوليت ايجاد هماهنگي، انسجام و يکپارچگي شرکت را بر عهده مىگيرند، نوعي برنامه ريزي و تقليد از سازمان هاي ديگر ضرورت پيدا مىکند. محيط هايي که درجه عدم اطمينان آنها متوسط يا بسيار بالا باشد ناپايدار ولي ساده خواهند بود. در يک چنين محيط هايي ساختارهاي سازماني ارگانيک و غيرمتمرکز مىباشند. برنامه ريزي مورد تأکيد قرار مي گيرد و مديران، در زمينه تقليد از اقدامات موفقيت آميز شرکت هاي رقيب، هيچ ترديدي به خود راه نمي دهند. محيط بسيار نامطمئن، پيچيده و ناپايدار است و از ديدگاه مديريت بدترين و مشکل ترين محيط خواهد بود. در چنين محيطي سازمان ها بزرگ هستند و دواير زيادي دارند، ولي آنها ارگانيک خواهند بود. مسئوليت ايجاد هماهنگي، انسجام و يکپارچه نمودن سازمان به تعداد زيادي از مديران واگذار مىشود، و سازمان از پديده هاي مرزگستري ، تقليد از ديگران، برنامه ريزي و پيش بيني استفاده مىکند.

جدول 11 – 2 چارچوب اقتضائي براي محيط نامطمئن و واكنش هاي سازمان

ساده پيچيدگي محيط پيچيده
(جاويدان،1371؛92-381 )1

5 – 2 گفتار پنجم : پيشينه تحقيق
در ابتدا چنهال و موريس217 (1986)چهار خصوصيت اطلاعاتي سيستم حسابداري مديريت را تعيين نمودند شکل زير چکيده اي از مشخصات اطلاعاتي را نشان مي دهد که شامل : حيطه عمل (محدود تا گستردگي سيستم حسابداري مديريت) ، بهنگام بودن (کند / استاندارد تا سريع / سفارشي نسبت به درخواست ها) ، سطوح تجميع (از خلاصه شده تا بسيار مفصل و مشروح) و يکپارچگي (از اطلاعات فقط مختص به يک دپارتمان تا اطلاعاتي مختص به ساير دپارتمان ها) مي باشد.
در حاليکه اين تجزيه ابعادMAS براي ارزيابي نظر و ديدگاه کاربران در مورد اطلاعات MAS مفيد واقع مي شود و سنجش مطمئني از اين زمينه را به عمل مي آورد اما ممکن است کسي ديدگاه گسترده تري را اخذ کند چون اين چهار بعد يک سطح از کيفيت و پيشرفتگي را براي MAS تشريح مي کنند
بحث ابهام در بخش کانوني بيشتر مطالعات سيستم حسابداري مديريت قرار گرفته و به طور تجربي اثر تعديل کننده يا واسطه گرانه آنها مورد بررسي قرار گرفته است .
برخي از متغيرهاي ابهام بکار رفته در مطالعات MAS عبارتند از :
ابهام محيطي مشاهده شده ، جهت گيري هاي استراتژيک ، عدم تمرکز ، فرهنگ ملي ، ابهام کاري و وابستگي .
باونز و ابرنتي بيان داشتند که شناخت شرايط تاثيرگذار در طراحي MAS بسيار محدود شده است در حاليکه شناخت اين شرايط براي آشنائي طراحان با متغيرهاي پيشين که ممکن است نتيجه طرح MAS در سازمان باشند بسيار با اهميت است. نتيجه اين تحقيق با تحقيقات قبلي که به بررسي اثر تعاملي يک متغير پيشين بر روي رابطه بين MAS و متغير پيامد مىپردازد مغاير است.

شکل 16 – 2 طبقه بندي ابعاد اطلاعاتي سيستم حسابداري مديريت
(سوباروين،2008؛214-211 ) 218

چانگ به منظور تشريح اين موضوع بر اساس يافته هاي خود در رابطه با تاثير تعاملي عامل ابهام به نتيجه گيري پرداخته و اين نکته بديهي را مطرح نموده که : زماني که عدم اطمينان يا ابهام کاري بالا باشد مديران به اطلاعات بيشتري نياز خواهند داشت در حقيقت يک سوال مرتبط اين است که آيا سطح ابهام کاري واقعا به ميزان اطلاعات موجود در MAS کمک ميکند يا خير؟
چکيده اي از مطالعات قبلي در ارتباط با موضوع مورد پژوهش:
خلاصه اي از تحقيقات صورت گرفته در رابطه با موضوع پژوهش از سال 1984 تا کنون به شرح زير است: (سوباروين،2008؛214-211 ) 219.
1- محققين : گوردون و نارايانان220 ( 1984 – آمريکا ):
پاسخ دهندگان : 34 مدير ارشد
متغيرهاي تحقيق : در اين تحقيق اثر عوامل ابهام محيطي مشاهده شده و ساختار سازماني بر روي وسعت قلمرو در سيستم حسابداري مديريت مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه تحقيق : در اين پژوهش مشخص گرديد که ارتباط مستقيمي بين ابهام محيطي مشاهده شده و ساختار سازماني با سيستم حسابداري مديريت وجود دارد همچنين اثبات گرديد بين ساختار سازماني و ابهام محيطي مشاهده ارتباط معناداري وجود دارد .
2 – محققين : چنهال و موريس ( 1986 – استراليا )
پاسخ دهندگان : 68 مدير اجرائي از 36 کارخانه توليدي
متغيرهاي تحقيق : در اين تحقيق اثر عوامل ابهام محيطي مشاهده شده ، وابستگي و عدم تمرکز بر روي تمام ابعاد سيستم حسابداري مديريت مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه تحقيق : در اين پژوهش مشخص گرديد که ارتباط مستقيمي بين عدم تمرکز با وسعت قلمرو و بهنگام بودن وجود ندارد اما ارتباط بين عدم تمرکز با سطوح تجميع و يکپارچگي مورد تائيد قرار گرفت.
3 – محقق : ميا221 ( 1993 – استراليا )
پاسخ دهندگان : 70 مدير کاربردي از هشت کارخانه توليدي
متغيرهاي تحقيق : در اين تحقيق اثر عامل ابهام محيطي مشاهده شده بر روي عملکرد مديران با واسطه وسعت قلمرو در سيستم حسابداري مديريت مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه تحقيق : در اين پژوهش مشخص گرديد که ارتباط مستقيمي بين ابهام محيطي مشاهده شده با عملکرد مديران از طريق عامل واسطه گرانه وسعت قلمرو در سيستم حسابداري مديريت وجود ندارد.
4 – محققين : ميا و چنهال222 ( 1994 – استراليا )
پاسخ دهندگان : 29 مدير بازاريابي و 46 مدير توليد از 5 کارخانه توليدي
متغيرهاي تحقيق : در اين تحقيق اثر عامل ابهام بر روي وسعت قلمرو در سيستم حسابداري مديريت مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه تحقيق : در اين پژوهش کار بازاريابي به عنوان نماينده اي براي ابهام زياد در برابر ابهام کم در کار مورد استفاده قرار گرفت و اين نتيجه حاصل شد که سيستم حسابداري مديريت داراي وسعت قلمرو گسترده در بازاريابي باعث ارتقاء بيشتر عملکرد نسبت به توليد مي گردد.
5 – محققين : گول و چيا223 ( 1994 – سنگاپور )
پاسخ دهندگان : 48 مدير ارشد از 10 کارخانه توليدي و 38 کارخانه غير توليدي
متغيرهاي تحقيق : در اين تحقيق اثر عوامل ابهام محيطي مشاهده شده و عدم تمرکز بر روي وسعت قلمرو و سطوح تجميع در سيستم حسابداري مديريت مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه تحقيق : در اين پژوهش مشخص گرديد ترکيب دو متغير متعامل با سيستم حسابداري مديريت باعث بهبود عملکرد گرديد.
6 – محقق : چيا224 ( 1995 –

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عملکرد سازمان، سلسله مراتب، عرضه کننده Next Entries منابع مقاله درمورد عدم تمرکز، اعتبار سازه، رقابت در بازار