منابع مقاله درمورد عدم تمرکز، عملکرد سازمان، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان بر اساس قلمرو انتخابي آن، تغيير خواهد کرد. قلمرو200 يک سازماني به ادعايي مربوط مي شود که يک سازمان نسبت به دامنه محصولات يا خدمات ارائه شده و همچنين بازار متصرف شده خود، مطرح مي کند. قلمرو سازمان جايگاه و موقعيتِ سازمان را مشخص مي کند. چرا مفهوم قلمرو با اهميت است؟ زيرا قلمرو يک سازمان نقاط اتکاي سازمان به محيط اختصاصي آن را تعيين مي کند. اگر قلمرو تغيير يابد، شما محيط اختصاصي را تغيير خواهيد داد (تامسون،1967؛27) 201.

4 – 4 – 2 محيط واقعي در برابر محيط ذهني
هر گونه تلاش به منظور تعيين و تعريف محيط مستلزم اين است که بين محيط واقعي و محيط ذهني و هم چنين محيطي را که مديران محيط سازماني مي پندارند، تمايز قائل شد. مدارک و شواهد نشان مي دهد که معيارهاي تشخيص و تعيين محيط واقعي با ملاک و معيارهاي تشخيص محيط ذهني ارتباط چنداني ندارند. آنچه که شما مي بينيد متکي به منظر و ديدگاه شماست، به علاوه، اين ادراکات است که منجر به اتخاذ تصميماتي مي شود که مديران بر اساس آن ها طرح سازمان را مي سازند.
محيطي که يک سازمان آنرا به عنوان محيطي پيچيده و غير قابل پيش بيني درک کرده، ممکن است از نظر سازمان ديگري، ايستا قلمداد شده و بسادگي درک شود. کارکنان رده پايين سازمان ممکن است بخشي از دنياي خارج را انتخاب و آنرا جزء محيط اختصاصي سازمان محسوب کنند، در حاليکه کارکنان رده هاي بالاي همين سازمان آنرا بخشي از محيط اختصاصي بدانند. همچينن شما مي توانيد بر اساس پيشينه، سطح تحصيلات، حوزه هاي وظيفه اي که افراد در آنها مشغول بکارند، چنين تفاوتهايي در نوع ادراکات آنها انتظار داشته باشيد. حتي خود مديران ارشد سازمان تصاوير متفاوتي از محيط در ذهن خود دارند. اين امر دلالت بر اين دارد که سازمانها خود محيطشان را بنا نهاده يا ابداع مي کنند و اين محيط متکي بر ادراکات آنهاست. بايستي توجه نمود آنچه که به عنوان محيط مدنظر قرار مي گيرد، همان محيط ذهني ادراک شده است. مديران نسبت به آنچه مي بينند واکنش نشان مي دهند. تصميمات ساختاري که مديران به منظور انطباق بهتر سازمان خود با ميزاني از عدم اطمينان محيطي اتخاذ مي کنند، متکي به ادراک مديران از محيط اختصاص است که خود شکل داده اند و همچنين وابسته به ارزيابي آنها از عدم اطمينان محيطي است.

5 – 4 – 2 رابطه محيط و ساختار سازمان
هر سازماني تا اندازهاي به محيطش وابسته است، اما نمي توانيم اين امر بديهي را ناديده انگاريم که برخي از سازمانها، نسبت به ديگر سازمانها وابستگي بيشتري به محيطشان داشته و همچنين بعضي از سازمانها نسبت به برخي از خرده محيطها وابستگي بيشتري دارند تا ديگر خرده محيطها. از اينرو تأثير محيط به يک سازمان تابعي است از ميزان آسيب پذيري سازمان، که خود ميزان آسيب پذيري نيز تابعي از وابستگي سازمان به محيط است.
مدارک و شواهد دلالت بر اين دارد که محيطي پويا نسبت به محيط ايستا تأثيري بيشتر بر ساختار سازمان دارد. محيط پويا سازمان را به سمت گزينش شکل ساختاري ارگانيک سوق مي دهد، حتي اگر اندازه بزرگ يا فناوري تکراري مورد استفاده آنها، يک ساختار ماشيني را بطلبد. همين طور محيط ايستا تأثير اندازه سازماني يا فناوري مورد استفاده آنها در تعيين نوع ساختار سازمان را ناديده مي انگارد. اين مدارک و شواهد وقتي با مشاهدات ما که مي بينيم ساختارهاي ارگانيکي در سازمانها کمتر ديده مىشوند، مطابقت دارد، مستدل بر اين ادعاست که:
(1) محيطهاي پويا آنطوريکه از آنها صحبت به ميان مىآيد،در واقعيت موجوديت خارجي ندارند.
(2) موقعي که مديران چنين محيطهايي را مي بينند، ممکن است آنها را تشخيص ندهند.
(3) سازمانها موقعي که با محيطهاي پويا مواجه ميشوند براي کاهش وابستگي خود به آنها، روشهايي را مىانديشند ( استاربوك،1976؛29-613‌ ) 202.
محيط و پيچيدگي
بر اساس تحقيقاتي که مورد بررسي قرار داديم، مي توانيم چنين بيان کنيم، که پيچيدگي و عدم اطمينان محيطي رابطه اي معکوس با هم دارند. اما يافته هاي لارنس و لورش اين مسئله را در مورد فعاليت يک واحد فرعي سازماني تعديل مي کند. به زعم آندو، دوائري از سازمان که وابستگي بيشتري به محيط داشته بطور نسبي از لحاظ پيچيدگي در کمترين حد قرار دارند. براي نمونه به اين موضوع پي برده شده که سازمانهائيکه وابستگي بيشتري به عوامل محيطي خصوصي خود داشته، از سلسله مراتب افقي کمتري برخوردارند. علاوه بر اينها، مي توان پيش بيني کرد که فعاليت هايي که در بخشهاي مرزي سازمان انجام ميگيرد و در نتيجه بيشترين تعامل را با محيط دارند، از کمترين پيچيدگي برخوردار مىباشند.
محيط و رسميت
محيطهاي باثبات بايستي منجر به رسميت سطح بالايي شوند. چون محيطهاي با ثبات نياز به واکنش سريع را حداقل ساخته و صرفه جويي هاي اقتصادي حکم مي کند که سازمانها، فعاليت هايشان را استاندارد سازند. اما در خصوص فرضيه مخالف يعني محيط پويا بايست رسميت کم را موجب شود، با احتياط برخورد شود. بدون شک ترجيحات مديريت، گرايش به اين داشته که فعاليت هاي عملياتي سازماني خود را از وضعيت عدم اطمينان خارج کند. اگر چنين چيزي محقق شود، محيط پويا باعث مي شود که فعاليتهايي که در مرز سازمان صورت مي گيرد از رسميت کمي برخوردار گردد، در حاليکه بطور نسبي رسميت زيادي در ساير فعاليتها و کارکردهاي دروني سازمان حفظ خواهد نمود.
محيط و تمرکز
هر چه محيط از پيچيدگي بيشتري برخوردار باشد، ساختارها بيشتر حالت عدم تمرکز به خود مي گيرند. بدون توجه به بعد ايستا و پوياي محيطي، اگر عوامل و عناصر متعدد نامشابه در محيط وجود داشته باشند، سازمان مي تواند از طريق عدم تمرکز به نحوي مناسب تر و بهتر با عدم اطمينانهاي محيطي برخورد نمايد. براي مديريت، درک جامع از محيطي که از پيچيدگي خيلي بالايي برخوردار بوده (توجه نماييد که اين پيچيدگي متفاوت از ساختار پيچيده است) مشکل است. ظرفيت اطلاعاتي که مديريت بايستي آنها را پردازش کند رو به فزوني بوده، طوريکه تصميمات در زير مجموعه هايي مختلف اتخاذ ميگردد و اختيارات به افراد ديگري تفويض مىشود .
ناهمگوني هاي مختلف در محيط، از طريق عدم تمرکز، پاسخ داده مي شود. موقعيکه در برابر خرده محيطهاي مختلف واکنش هاي مختلفي ضرورت مي يابد، سازمان براي واکنش نسبت به چنين خرده محيطهايي، واحدهايي را به صورت عدم تمرکز ايجاد مي کند. بنابراين مي توانيم انتظار داشته باشيم که سازمانها عدم تمرکز را خود انتخاب کنند. اين موضوع مي تواند چنين مسئله اي که چرا در سازمانهايي که حتي از تمرکز بالايي برخوردار بوده ولي فعاليت هاي بازار يابي آنها، نوعاً به صورت عدم تمرکز، انجام ميگيرد را توجيه کند. اين امر، خود واکنش يا پاسخي است به ناهمگوني هائي که در محيط وجود دارد. يعني اگر چه محيط عموماً ايستاست، خرده محيطهايي که بخش بازاريابي با آنها در تعاملند، تمايل به پويايي دارند.
نهايتاً مدارک و شواهد دلالت بر اين دارد که خصومت بيش از حد در محيط، لااقل بطور موقت، سازمانها را مجبور به متمرکز ساختارهايشان مي کند. يک اعتصاب بدون پشتوانه بوسيله اتحاديه، درخواست تشکيل ضد تراست توسط دولت، از دست دادن بخش عظيمي از مشتريان، همه تهديداتي را براي سازمان فراهم ساخته و مديريت عالي در قبال اين تهديدات واکنش خود را از طريق اعمال کنترل متمرکز، نشان مي دهد. وقتي سازمان مورد تهديد است، مديريت عالي مي خواهد مستقيماً تصميم گيري و نظارت کند. البته ممکن است شما مطرح کنيد که اين امر با پيش بيني هاي اوليه ما متناقض است. شما بايد انتظار داشته باشيد که محيط پويا عدم تمرکز را موجب مي شود. آنچه بوجود مي آيد اين است که دو نيروي متضاد (محيط پويا و تمرکز) با هم کار مي کنند ولي برندگي از آنِ عدم تمرکز است.
نياز به نوآوري و ابتکار، حساسيت در مقابل حوادث و وقايع ( از طريق عدم تمرکز) به علت ترس مديريت عالي از اينکه تصميمات ناصحيح اخذ شود ، را بي اثر مىکند (مينتزبرگ،1979؛82-281) 203.

6 – 4 – 2 چارچوب ارزيابي محيط
در جدول 7 – 2 دو بعد ساده يا پيچيده بودن محيط و ثبات يا بي ثباتي (پايداري يا ناپاپداري) آن در هم ادغام شده و براي ارزيابي نامطمئن بودن آن چارچوبي ارائه شده است. در محيط ساده و پايدار، عدم اطمينان اندک است، تنها تعداد اندکي از عوامل خارجي وجود دارند که بايد به آنها توجه کرد، و آنها هم عموماً پايدار يا بدون تغيير باقي مي مانند. يک محيط پيچيده و پايدار بيان کننده عدم اطمينان بيشتري است. تعداد بيشتري از اين عوامل را بايد مشخص و تجزيه و تحليل کرد و سپس در برابر آنها واکنش مناسب نشان داد تا عملکرد سازمان عالي شود. در چنين محيطي عوامل خارجي به سرعت يا به صورت غير منتظره تغيير نميکنند.
در يک محيط ساده و ناپايدار هم عدم اطمينان زيادي احساس مي گردد. تغييرات سريع باعث مىشود که مديران با عدم اطمينان روبه رو شوند. حتي اگر سازمان با تعداد اندکي عوامل خارجي سروکار داشتهباشد، باز هم نمي تواند به راحتي اين عوامل را پيش بيني کند، و آنها در برابر خلاقيت هاي سازمان واکنش غير منتظره نشان خواهند داد. سازماني که در محيط پيچيده و ناپايدار واقع شده باشد ميزان عدماطمينان در بالاترين حد است. تعداد زيادي عامل خارجي بر سازمان فشار وارد ميآوردند و در برابر خلاقيت هاي سازمان به سرعت و به شدت از خود واکنش نشان مي دهند. زماني که چندين بخش از سازمان به صورت همزمان تغيير کنند، محيط متشنج خواهد شد.
توزيع کننده نوشابه با يک محيط ساده و پايدار روبه رو است. تقاضا براي نوشابه به تدريج کم يا زياد ميشود. شرکت توزيع کننده مسيرهاي مشخصي مي رود و طبق برنامه آنها را توزيع ميکند، دانشگاههاي ايالت، توليد کننده وسايل خانگي و شرکت هاي بيمه تقريباً در محيط هاي پايدار و پيچيده فعاليت ميکنند. اگر چه تعداد زيادي عامل خارجي وجود دارد و تغيير ميکنند، ولي اين تغييرات به صورت تدريجي و قابل پيش بيني هستند.
صنايع توليد لباس در محيط هاي ساده و ناپايدار کار مي کنند. سازمان هايي که لباس هاي خانم ها را توليد و عرضه مي کنند، يا شرکت هايي که در صنعت موسيقي يا اسباب بازي فعاليت مي نمايند با تغييرات شديد عرضه و تقاضا روبه رو هستند. براي مثال، به تازگي يکي از شرکت هاي بزرگ توليدکننده اسباب بازي از صحنه فعاليت خارج شد، زيرا نتوانست طبق تغييراتي که در تقاضا رخ داده بود واکنش مناسب نشان دهد.
شرکت هاي توليد کننده کامپيوتر و هواپيما در محيط هاي پيچيده و ناپايدار کار مي کنند، بسياري از بخش‌هاي خارجي به صورت همزمان تغيير مي کنند. شرکت هاي هواپيمايي چند سال قبل با مسأله حذف مقررات، رشد شرکت هاي هواپيمايي منطقه اي، افزايش شديد قيمت سوخت، کاهش بسيار زياد قيمت بليت به وسيله شرکت هاي رقيب، تغيير تقاضاي مشتريان و کم شدن مسئول کنترل ترافيک هوايي روبه رو شدند. يک سلسله از فاجعه هاي ترافيک هوايي موجب شده است که محيط صنعت مزبور بيثبات تر و پيچيده تر بشود ( دانكن،1972؛27-313 ) 204.

جدول 7 – 2 چارچوب ارزيابي محيط ( جاويدان،1371؛92-381 )1

7 – 4 – 2 سازش با محيط نامطمئن
پس از پي بردن به اين موضوع که محيط ها، از نظر پيچيدگي و تغيير پذيري متفاوت اند بايد به اين پرسش پاسخ داد: “سازمان ها چگونه خود را با محيط نامطمئن وفق مي دهند؟ ” وجود محيط نامطمئن به معني اين است که رفتارهاي دروني و ساختار سازماني بايد انعطاف پذير باشند. از نظر دايره سازماني يا پست و مقام اداري، تفکيک واحدها يا ادغام آنها، فرايند کنترل، پديده تقليد، برنامه ريزي و پيش بيني آينده مديريت و کنترل سازماني که در يک محيط مطمئن واقع شده است با سازمان ديگري که در يک محيط نامطمئن قرار دارد، متفاوت خواهد بود. سازمان ها بايد ساختار داخلي خود را با محيط خارج از سازمان وفق دهند.
دايره سازماني و پست يا مقام اداري
با پيچيدهتر شدن محيط خارجي سازمان ها، تعداد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عدم تمرکز، رفتار کارکنان، حقوق و دستمزد Next Entries منابع مقاله درمورد عملکرد سازمان، سلسله مراتب، عرضه کننده