منابع مقاله درمورد عدم تمرکز، حسابداران، بر عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

کنند.
حسابداران مديريت از طريق تهيه گزارشهاي عملکرد که در آن نتايج واقعي با نتايج برنامه ريزي شده براي هريک از مراکز مسئوليت مقايسه مي شود، به فرآيند کنترل کمک مي کنند.
ساختار سازماني به منظور حصول اطمينان از عملکرد موثر؛ با اختيار ، مسئوليت و تخصصي کردن فعاليتها سر وکار دارد، حسابداري مديريت با بکارگيري حسابداري سنجش مسئوليت ، سيستم حسابداري را به منظور تعريف و تلفيق بهتر اين روابط ، طراحي و اجرا مي کند.
حسابداري مديريت از طريق استقرار و نگهداري سيستمهاي موثر براي ارائه و گزارشگري اطلاعات ، به وظيفه انتقال اطلاعات کمک ميکند.
بودجه و گزارشهاي عملکرد که توسط حسابداران مديريت تهيه مي شود،بر ايجاد انگيزه در کارکنان سازمان تاثير عمده مي گذارد.
با توجه به مشخص شدن اهميت ونقش سيستم حسابداري مديريت در فرآيند راهبري و مديريت اثربخش سازمان حال اين سوال در ذهن محقق نقش مي بندد که چه عواملي بر سيستم حسابداري مديريت اثرگذار است؟ عملکرد مديران به چه نحو و تا چه ميزان تحت تاثير حسابداري مديريت قرار مي گيرد؟ در اين تحقيق سعي مي گردد پاسخي علمي براي اين سوالات ارائه گردد.
هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي سيستم حسابداري مديريت بر عملکرد مديران است در اين راستا سيستم حسابداري مديريت به 4 زيرمجموعه کلي شامل :وسعت قلمرو سيستم حسابداري مديريت ، سطوح تجميع در سيستم حسابداري مديريت ، انسجام و يکپارچگي سيستم حسابداري مديريت و بهنگام بودن سيستم حسابداري مديريت طبقه بندي شده است و 2 عامل ، ابهام كاري ( عدم اطمينان ) و عدم تمرکز نيز به عنوان عوامل موثر بر اين سيستم در نظر گرفته مي شوند که به صورت غيرمستقيم بر عملکرد مديران اثرگذار هستند.
وسعت قلمرو در MAS به گستردگي و جامعيت سيستم حسابداري مديريت اشاره دارد.
منظور از بهنگام بودن ؛ ارائه به موقع اطلاعات توسط سيستم حسابداري مديريت و دسترسي سريع و بهنگام به اطلاعات بخشهاي مختلف شرکت است.
سطوح تجميع به توانائي سيستم حسابداري مديريت در گردآوري و طبقه بندي و ارائه مناسب اطلاعات جهت تجزيه و تحليلهاي مديران اشاره دارد.
منظور از ماهيت يکپارچگي در MAS توانائي سيستم حسابداري مديريت در ارائه اطلاعاتي است که اثرات متقابل عمليات بخشها و تصميمات مديران سطوح مختلف بر تصميمات ديگر مديران و عمليات کلي شرکت را نمايان مي سازد.
ابهام كاري به ميزان تسلط و سيطره شخص بر شغل وکار خود و همچنين علاقه به شغل اشاره دارد در واقع ابهام بيانگر تفاوت بين اطلاعات موردنياز براي انجام وظيفه و اطلاعات در دسترس موجود است. هدف از ارائه اين متغير در تحقيق حاضر تعيين اثر سطح عدم اطمينان يا ابهام موجود بر فعاليتهاي روزانه مديريت است.
عدم تمرکز به سطح اختيار و مسئوليت پذيري مديران در امر برنامه ريزي ، هدايت و کنترل فعاليتهاي شرکت اشاره دارد.
جامعه آماري اين تحقيق مديران شرکتهاي واقع در شهرک صنعتي شهر کرمانشاه مي باشد که با توجه به عوامل محدود کننده زمان وهزينه اقدام به نمونه گيري خواهد شد.

4-1 چارچوب نظري تحقيق
فدراسيون بين المللي حسابداران تعريف زير را ازحسابداري مديريت به دست داده است :
حسابداري مديريت فرايند تشخيص، اندازه گيري ، انباشت ، تحليل ، تنظيم وتفسير وارتباط اطلاعات (مالي و عملياتي) است كه براي برنامه ريزي ارزيابي وكنترل سازمان و حصول اطمينان ازحسابدهي ونحوه استفاده ازمنابع مربوط مورد استفاده مديران قرارمي گيرد .
مفاهيم حسابداري مديريت برخاسته ازهدفها و ويژگي هاي كيفي اطلاعات اين نظام است . درصورت وجود انسجام ميان چنين مفاهيمي مي توان از آن به عنوان مبناي اصلي تدوين مباني نظري براي حسابداري مديريت استفاده كرد.اگرچه تبيين مفاهيم حسابداري مديريت به طورپراكندهاي درادبيات اين حوزه مطرح شده است ، اما ارائه وبررسي همزمان اين مفاهيم مىتواند تشكيل دهنده يكي از اجزاي اساسي چارچوب نظري باشد . كميته حسابداري مديريت انجمن حسابداري ايالات متحده ، هشت مفهوم اساسي را به عنوان مفاهيم زيربنايي حاكم بر حسابداري مديريت معرفي كرده است ، اين مفاهيم عبارتند از :
الف- اندازه گيري
ب- ارتباطات
ج- اطلاعات
ت- نظام اطلاعاتي
ث- برنامه ريزي
ج- سودمندي درارزيابي
چ- نظارت وهدايت سازماني
ح- رفتار هزينه
اهداف اساسي حسابداري مديريت بطور کلي شامل موارد زير است :
1- تامين اطلاعات موردنياز مديران براي تصميم گيري و برنامه ريزي
2- کمک به مديران در رهبري و کنترل فعاليتهاي عملياتي
3- ايجاد انگيزه در مديران و کارکنان براي فعاليت در راستاي اهداف سازمان
4- سنجش و ارزيابي عملکرد واحدهاي تابعه ، مديران و ساير کارکنان سازمان
با توجه به وظايف مطروحه براي مديريت که درمجموع شامل برنامه ريزي ، کنترل، سازماندهي ، ايجاد ارتباط و ايجاد انگيزه است. لذا حسابداران مديريت مي توانند در جهت کمک به مديران در انجام هريک از اين وظايف نقشي عمده ايفا نمايند.
حيطه اطلاعات يك سيستم حسابداري مديريت ، حاصل عملكرد كليه فعاليتهاي مختلف يك شركت رادربر ميگيرد با توجه به اينكه سيستمهاي مختلفي نيز دريك واحد اقتصادي در جمع آوري گزارشگري اطلاعات فعاليتها مشاركت دارند درك صحيح از نقش و چگونگي ارتباطات آنان با سيستم حسابداري مديريت نقش مهمي دراستقرار مناسب آن دارد .دريك طبقه بندي كلي مي توان سيستمهاي يك موسسه اقتصادي را از لحاظ كاربرد آنها به عنوان يك ابزاري براي كنترل در دست مديران به دوگروه سيستمهاي عملياتي و سيستمهاي كنترل مديريت ، تفكيك كرد اطلاع از كاربرد هريك از اين دوگروه ، به تبيين چگونگي ارتباط ساير سيستمها باحسابداري مديريت كمك خواهد داد.
سيستمهاي عملياتي سيستمهايي هستند كه كاركردآنها بخش معيني از فعاليتهاي يك شركت را پوشش مىدهد ( نظيرسيستم كنترل توليد كه تنها فعاليت توليد را دربرمي گيرد ) اطلاعات و گزارشهايي كه اين سيستمها ارائه مي دهند عمدتا تفصيلي است . ازاين رو دروهله اول مورد استفاده مسئولان و مديران اجرايي مرتبط با آن فعاليت ها قرار مي گيرد. جمع آوري اطلاعات پايه اي و اوليه عموما برعهده اين گروه از سيستمهاست كه در اغلب موارد جنبه مقداري (غيرريالي ) دارد . در ضمن دوره پردازش وگزارشگري اين سيستمها پيشتر روزانه يا هفتگي و تصميم گيري براساس آنها نيز غالبا روزانه يا حداكثر هفتگي است.
سيستمهاي كنترل مديريت سيستمهايي است كه حيطه گزارشگري آنها مجموعه فعاليتهاي مرتبط با يك واحد اقتصادي را دربر ميگيرد. گزارشهاي اين سيستمها به پيروي از تعدد و تنوع فعاليتها جمع بندي و حاصل عمليات فعاليتهاي مختلف را منعكس مي كند. از اين رو گزارشهاي اين سيستم مورد استفاده مديران عالي ويا مديراني است كه تصميمهاي تاكتيكي اتخاذ مي كند ( نظير سيستم كنترل بودجه اي كه گزارشهاي آن اطلاعات عمليات خريد توليد ، فروش و…. را در چهارچوب سود و زيان يا مغايرت از برنامه ها به مديريت ارائه مي كند.) ازجمله اختصاصات اصلي سيستمهاي كنترل مديريت گزارشگري نتايج فعاليتهاي مختلف كه معيار سنجش متفاوت دارند در قالب معيار واحد يعني ريال است.
عدم تمركز : سياست و روشي است كه در آن صلاحيت اتخاذ تصميمات لازم الاجرا درباره امور به مقاماتي كه نسبتاً مستقل از قوه مركزي هستند به موجب قانون تفويض گرديده است .
بيشتر نظريه پردازان توافق دارند تمرکز به ميزاني که تصميم گيري در يک نقطه واحد در سازمان متمرکز شده، اشاره دارد. تراکم قدرت در يک نقطه دلالت بر تمرکز داشته و عدم تراکم يا تراکم کم نشانة عدم تمرکز است (اقتداري ،1382؛30-48)3.
تعاريف متعددي از محيط ارائه شده است . محور مشترک در همه تعاريف اين است که در همه آنها عوامل خارج از سازمان مد نظر گرفته اند. براي نمونه، يکي از تعاريف عمومي، محيط4 را به عنوان ترکيبي از مؤسسات يا نيروهايي که بر عملکرد سازمان تأثير گذاشته و سازمان کنترل کمي بر آن ها دارد و اينکه اصلاً کنترلي بر آنها ندارد تعريف کرده است. صاحبنظر ديگري مطرح نموده که تعريف محيط يک سازمان به نظر بسيار ساده است. وي بيان داشته : عالم را در نظر گرفته و زير مجموعه اي که سازمان را نشان مي دهد، از آن جدا کنيد، آنچه باقي مي ماند، محيط است ( چورچمن ،1968؛36 ) 5.
هر سازماني تا اندازهاي به محيطش وابسته است، اما نمي توانيم اين امر بديهي را ناديده انگاريم که برخي از سازمانها، نسبت به ديگر سازمانها وابستگي بيشتري به محيطشان داشته و همچنين بعضي از سازمانها نسبت به برخي از خرده محيطها وابستگي بيشتري دارند تا ديگر خرده محيطها. از اينرو تأثير محيط به يک سازمان تابعي است از ميزان آسيب پذيري سازمان، که خود ميزان آسيب پذيري نيز تابعي از وابستگي سازمان به محيط است.
مدارک و شواهد دلالت بر اين دارد که محيطي پويا نسبت به محيط ايستا تأثيري بيشتر بر ساختار سازمان دارد. محيط پويا سازمان را به سمت گزينش شکل ساختاري ارگانيک سوق مي دهد، حتي اگر اندازه بزرگ يا فناوري تکراري مورد استفاده آنها، يک ساختار ماشيني را بطلبد. همين طور محيط ايستا تأثير اندازه سازماني يا فناوري مورد استفاده آنها در تعيين نوع ساختار سازمان را ناديده مي انگارد. اين مدارک و شواهد وقتي با مشاهدات ما که مي بينيم ساختارهاي ارگانيکي در سازمانها کمتر ديده مىشوند، مطابقت دارد، مستدل بر اين ادعاست که:
(1) محيطهاي پويا آنطوريکه از آنها صحبت به ميان مىآيد،در واقعيت موجوديت خارجي ندارند.
(2) موقعي که مديران چنين محيطهايي را مي بينند، ممکن است آنها را تشخيص ندهند.
(3) سازمانها موقعي که با محيطهاي پويا مواجه ميشوند براي کاهش وابستگي خود به آنها، روشهايي را مىانديشند ( استاربوك،1976؛29-613‌ ) 6.
در ابتدا چنهال و موريس7 (1986)چهار خصوصيت اطلاعاتي سيستم حسابداري مديريت را تعيين نمودند شکل زير چکيده اي از مشخصات اطلاعاتي را نشان مي دهد که شامل : حيطه عمل (محدود تا گستردگي سيستم حسابداري مديريت) ، بهنگام بودن (کند / استاندارد تا سريع / سفارشي نسبت به درخواست ها) ، سطوح تجميع (از خلاصه شده تا بسيار مفصل و مشروح) و يکپارچگي (از اطلاعات فقط مختص به يک دپارتمان تا اطلاعاتي مختص به ساير دپارتمان ها) مي باشد.
در حاليکه اين تجزيه ابعادMAS براي ارزيابي نظر و ديدگاه کاربران در مورد اطلاعات MAS مفيد واقع مي شود و سنجش مطمئني از اين زمينه را به عمل مي آورد اما ممکن است کسي ديدگاه گسترده تري را اخذ کند چون اين چهار بعد يک سطح از کيفيت و پيشرفتگي را براي MAS تشريح مي کنند.
بحث ابهام در بخش کانوني بيشتر مطالعات سيستم حسابداري مديريت قرار گرفته و به طور تجربي اثر تعديل کننده يا واسطه گرانه آنها مورد بررسي قرار گرفته است .
برخي از متغيرهاي ابهام بکار رفته در مطالعات MAS عبارتند از :
ابهام محيطي مشاهده شده ، جهت گيري هاي استراتژيک ، عدم تمرکز ، فرهنگ ملي ، ابهام کاري و وابستگي .
باونز و ابرنتي بيان داشتند که شناخت شرايط تاثيرگذار در طراحي MAS بسيار محدود شده است در حاليکه شناخت اين شرايط براي آشنائي طراحان با متغيرهاي پيشين که ممکن است نتيجه طرح MAS در سازمان باشند بسيار با اهميت است. نتيجه اين تحقيق با تحقيقات قبلي که به بررسي اثر تعاملي يک متغير پيشين بر روي رابطه بين MAS و متغير پيامد مي پردازد مغاير است.

5-1 فرضيه هاي پژوهش
با توجه به مدل تحليلي تحقيق، فرضيه هاي زير مطرح م?گردد تا بر اساس آنها اطلاعات جمع آوري و سپس با استفاده از روشهاي آماري نسبت به پاسخگويي به پرسشها و تائيد يا رد فرضيه ها اقدام گردد.
فرضيه 1 : بين ابهام کاري و سيستم حسابداري مديريت رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 2 : بين ابهام کاري و وسعت قلمرو سيستم حسابداري مديريت رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 3 : بين ابهام کاري و سطوح تجميع سيستم حسابداري مديريت رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 4 : بين ابهام کاري و يکپارچگي سيستم حسابداري مديريت رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 5 : بين ابهام کاري و بهنگام بودن سيستم حسابداري مديريت رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 6 : بين عدم تمرکز و سيست

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عدم تمرکز، حسابداران، اعتبار سازه Next Entries منابع مقاله درمورد عدم تمرکز، بهداشت روان