منابع مقاله درمورد عدم تمرکز، بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

م حسابداري مديريت رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 7 : بين عدم تمرکز و وسعت قلمرو سيستم حسابداري مديريت رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 8 : بين عدم تمرکز و سطوح تجميع سيستم حسابداري مديريت رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 9 : بين عدم تمرکز و يکپارچگي سيستم حسابداري مديريت رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 10 : بين عدم تمرکز و بهنگام بودن سيستم حسابداري مديريت رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 11: بين سيستم حسابداري مديريت و عملکرد مديران رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 12: بين وسعت قلمرو سيستم حسابداري مديريت وعملکرد مديران رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 13: بين سطوح تجميع سيستم حسابداري مديريت وعملکرد مديران رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 14 : بين يکپارچگي سيستم حسابداري مديريت و عملکرد مديران رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 15 : بين بهنگام بودن سيستم حسابداري مديريت و عملکرد مديران رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه 16 : سيستم حسابداري مديريت (که شامل وسعت قلمرو ، سطوح تجميع ، ماهيت يکپارچگي و بهنگام بودن است ) داراي اثر مداخله گرانه بر روي ارتباط بين ابهام کاري و عملکرد مديران است.
فرضيه 17 : سيستم حسابداري مديريت (که شامل وسعت قلمرو ، سطوح تجميع ، ماهيت يکپارچگي و بهنگام بودن است ) داراي اثر مداخله گرانه بر روي ارتباط بين عدم تمرکز و عملکرد مديران است.

6-1 اهداف تحقيق
اهداف اين تحقيق عبارتند از :
1 – تعيين اثربخشي سيستم حسابداري مديريت بر عملکرد مديران
2 – مشخص نمودن عوامل موثر بر سيستم حسابداري مديريت
3 – تعيين معيارهاي اثربخشي عملکرد مديران
4 – تعيين عوامل موثر بر کارايي سيستم حسابداري مديريت در فرآيند راهبري سازمان

7-1 محدوده مطالعاتي
1-7-1قلمرو زماني
دامنه و قلمرو زماني اين پژوهش از تابستان 88 تا زمستان 89 م?باشد که مراحل مطالعات مقدماتي و جمع آوري منابع مطالعاتي لازم از ابتداي تابستان 88 آغاز گرديده و در زمستان 89 پژوهش حاضر با تجزيه و تحليل نتايج به پايان رسيد.

2-7-1 قلمرو مکاني
قلمرو مکاني تحقيق شامل شرکتهاي واقع در شهرک صنعتي شهرکرمانشاه است که به عنوان جامعه آماري برگزيده شده اند .

3-7-1قلمرو موضوعي
تحقيق در رابطه با تعيين اثر بخشي و کارائي سيستم هاي حسابداري مديريت در شرکتهاي واقع در شهرک صنعتي شهر کرمانشاه مي باشد.

8-1 واژگان کليدي و اصطلاحات
مديريت
مديريت فراگرد به کارگيري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انساني بر مبناي يک نظام ارزشي پذيرفته شده است که از طريق برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات، هدايت و کنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيين شده ، صورت مي گيرد. ( لينستيد،1995؛13 ) 8.
حسابداري مديريت
حسابداري مديريت فرايند تشخيص اندازه گيري ، انباشت ، تحليل ، تنظيم وتفسير وارتباط اطلاعات (مالي و عملياتي) است كه براي برنامه ريزي ارزيابي وكنترل سازمان و حصول اطمينان ازحسابدهي ونحوه استفاده ازمنابع مربوط مورد استفاده مديران قرارمىگيرد (رضائيان ،1369؛20-25 )9.

سيستم اطلاعات مديريت
سيستمي است كه كنترل و بازسازي اطلاعات از دنياي محيطي و عمليات بازرگاني داخل سازمان را به عهده دارد به طريقي كه با سازماندهي و انتخاب داده ها اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصميم ، برنامه ريزي و كنترل براي مديران آماده مي سازد ( مومني،1378؛29 )10.
سيستم حسابداري
سيستم حسابداري يكي از زيرمجموعه هاي سيستم هاي اطلاعات مديريت هرسازمان شركت يا موسسهاي مي باشد كه وظيفه اندازه گيري ،‌ثبت ، طبقه بندي وتلخيص عمليات مالي را به عهده دارد. به طور كلي سيستم حسابداري از دو سيستم فرعي حسابداري مالي و حسابداري مديريت ، تشكيل شده است ( عليمدد ،1385 ؛42 )11.
تمركز
سياست و روشي است كه بنابر آن قوه مركزي يعني وزارتخانه ها و مقامات عاليه اداري كه معمولاً در مركز قرار دارند عمده دار امور نواحي بوده و امور محلي را به وسيله مأموران تابعه و منصب خود اداره مي نمايند (سوباروين ،2008؛189- 188 )12.
عدم تمركز
سياست و روشي است كه در آن صلاحيت اتخاذ تصميمات لازم الاجرا درباره امور به مقاماتي كه نسبتاً مستقل از قوه مركزي هستند به موجب قانون تفويض گرديده است (همان منبع؛188 – 189 )13.
ابهام
ابهام بيانگر تفاوت بين اطلاعات موردنياز براي انجام وظيفه و اطلاعات در دسترس موجود است. هدف از ارائه اين متغير در تحقيق حاضر تعيين اثر سطح عدم اطمينان يا ابهام موجود بر فعاليتهاي روزانه مديريت است (همان منبع؛189 – 188 )14.
وسعت قلمرو
وسعت قلمرو به گستردگي و جامعيت سيستم حسابداري مديريت اشاره دارد.
بهنگام بودن
منظور از بهنگام بودن ، ارائه به موقع اطلاعات توسط سيستم حسابداري مديريت و دسترسي سريع و بهنگام به اطلاعات بخشهاي مختلف شرکت است (همان منبع؛189 – 188 )6.
سطوح تجميع
سطوح تجميع به توانائي سيستم حسابداري مديريت در گردآوري و طبقه بندي و ارائه مناسب اطلاعات جهت تجزيه و تحليلهاي مديران اشاره دارد (همان منبع؛189 – 188 )1.
ماهيت يکپارچگي
منظور از ماهيت يکپارچگي توانائي سيستم حسابداري مديريت در ارائه اطلاعاتي است که اثرات متقابل عمليات بخشها و تصميمات مديران سطوح مختلف بر تصميمات ديگر مديران و عمليات کلي شرکت را نمايان مي سازد(همان منبع؛189 – 188 )2.

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق

1 – 2 گفتار اول مباني مديريت و الگوهاي ارزيابي عملكرد
1- 1- 2 مقدمه
از بدو شناخت آگاهانه واقعيت هاي اجتماعي، انساني، اقتصادي و … توسط انسان و با توجه به موقعيتهائي که در شرايط خاصي بوجود آمدند( اعم از بازار ، سياست، اقتصاد، مسائل انساني و …) مديريت شناخته شد و شيوه اي گرديد براي هدايت کردن و راهنمايي نمودن عقلاني و منطقي امور از طريق سازمان دادن به فعاليت ها و تعيين استراتژي ها براي حصول به هدف يا اهداف مورد انتظار.
مديريت به تعريف فوق محدود نمي?گردد، بلکه به عبارتي مىتوان آن را فن توفيق عوامل توسعه اقتصادي شامل زمين، کار ، سرمايه و هماهنگي دانست که مديريت بخشي اعظم و عمده آن يعني هماهنگي را شامل مىشود. به تعبيري ديگر مديريت عبارت مي باشد از مهارت تبديل برنامه ها به اهداف پيش بيني شده در مطلوب ترين کيفيت و همچنين انجام دادن اهداف سازمان از طريق هماهنگي منابع انساني، مالي، فني و اطلاعاتي در متن محيط مشخص و معيني با توجه به عواملي از طريق بدعت?گذاري ، خلاقيت، مسئوليت مشترک و بالاخره داشتن علم و هنر متشکل کردن، هماهنگ نمودن، رهبري و کنترل فعاليت هاي گروهي به منظور رسيدن به هدف و يا هدفهاي مشترک تعريف نمود.
مديريت داراي تعاريف و تعابير فراواني است که با توجه به استنباط تعريف کننده آن شکل و مفهوم ويژه اي دارد ولي عليرغم تفاوت هاي ظاهري، کليه تعارف داراي يک و يا چند وجه مشترک از قبيل “هماهنگي” ، ” تلفيق مساعي فکري و مادي ” براي نيل به هدف هاي مشترک هستند. به طور کلي در کليه تعاريف، حصول به هدف يا هدفهاي معين مورد تأکيد بوده زيرا بدون وجود هدف، مديريت معني و مفهومي نخواهد داشت.
بنا به نظر استيفن لينستيد مديريت يک فرآيند اجتماعي و هسته مرکزي سازمان رسمي است که عهدهدار سازمان دادن به هرنوع از فعاليت ها و اطلاعات و گروه هاي غير رسمي فعال در سازمان مىباشد.( لينستيد،1995؛13 ) 15 .
به عقيده رابرت کرايتر ، مديريت عبارت مي باشد از فرآيند حل مسائل مربوط به تأمين اهداف سازمان به نحو مطلوب، از طريق استفاده مؤثر و کارآمد از منابع در يک محيط در حال تغيير. به زعم وي عناصر تشکيل دهنده اين تعريف عبارت مي باشند از :
فرآيند حل مسائل از طريق تصميم گيري / هدف هاي سازمان و توجيه اين اهداف/ کارائي/ منابع کمياب / محيط در حال تغيير.(كرايتر،1980؛6 ) 16.
پيتر دراکر درباره مديريت چنين مي گويد : مديريت علمي است که يک گروه بي هدف را به يک گروه هدف دار و مؤثر تغيير مي دهد. به عبارت ديگر مديريت با اعمال تغيير در گروههاي انساني عامل تحول و ابداع اجتماعي مي باشد. به تعبير وي ابداع و نوآوري چيزي نيست جز اينکه دگرگوني ها را به چشم فرصت ها نگريستن و از آنها براي ايجاد تحول بهره گرفتن (دراكر،1987؛18 ). 17
مري پاکر فالت18 از مديريت بعنوان عامل ايجاد تغييرات اجتماعي نام برده و جوهره اصلي آن را هنر و دانش هماهنگ کردن عوامل انساني با ضرورت هاي اجتماعي دانسته است. به عقيده وي مديريت عبارت از علم ، هنر و يا سليقه متشکل کردن، هماهنگ نمودن، رهبري، کنترل و اداره فعاليت هاي دسته جمعي براي نيل به هدف در حداکثر کارائي مي باشد ( متكالف و اورويك،1940؛11) 19.
از تعريف فوق چنين استنباط مي شود که مديريت شامل فعاليت هايي است که انجام اهداف و مقاصدي را هدايت مي نمايد و مديران افرادي هستند که درگير اين فرآيند مي باشند.
پرستون و پست20 مي گويند فعاليت هاي مديريتي بدون توجه به عوامل انساني قابل بحث و گفتگو نمىباشد و موفقيت مديران در سازمان ها با فعاليت هايي که انجام مي دهند معلوم مي گردد نه با صرف عنوان شغل سازماني.
مديريت به نظر نامبردگان عبارت مي باشد از فرآيند هدف گذاري، هماهنگي منابع انساني و فني و مالي در متن محيطي مشخص و معين (پرستون و پست،1990؛6 ).21
گريفين با اندک تفاوتي با تعريف فوق مي گويد مديريت عبارت مي باشد از هماهنگي منابع مختلف اعم از انساني، فيزيکي، مالي و اطلاعاتي که با توجه به اصول سازماندهي، برنامه ريزي، تصميم?گيري ، رهبري و کنترل انجام مي شود. ( گريفين،1990؛7 ) 22.
به هر حال مديريت با عنوان تعريفي که از آن ارائه مي شود به اعتقاد “ابراهام مازلو” داراي دو بعد ساختاري اساسي است و اول بهره برداري اقتصادي و سعي در بالا بردن کيفيت کالا، ارائه خدمات و غيره که از اين مرحله بُعد توجه به توليد را شامل مي شود. دوم مسائل اجتماعي و انساني، يعني مراقبت در رعايت بهداشت رواني کارکنان، دادن انگيزش و تشويق آنها در حرکت به سوي”خودشکوفايي” اعمال روش و تکنيک هاي لازم براي افزايش احساس امنيت و وفاداري به سازمان و غيره مي باشد که اين بُعد توجه به انسان عنوان شده است. اين دو بعد اساسي چنانچه در نسبت مناسب قرار گيرند کارائي مديريت در بالاترين حد ممکن را باعث مىشوند.

2 – 1 – 2 سير تاريخي مديريت
عقايد و نظرات مديريت به سادگي و ناگهاني بوجود نيامده بلکه در طول قرن ها و با تأثير گرفتن از سه نيروي تعيين کننده شکل گرفته اند. اين نيروها که عبارت مي باشند از نيروهاي اجتماعي، نيروهاي اقتصادي، نيروهاي سياسي نه تنها فرآيند مديريت را از گذشته هاي دور در احاطه داشته اند بلکه به تئوري امروزين مديريت همچنان گذشته تأثير خود را وارد مي سازند، که به شرح زير به آنها اشاره مي?شود ( مازلو،1965؛39-28 )23.
نيروهاي اجتماعي
نيروهاي اجتماعي هنجارهاي و ارزش هايي هستند که خصوصيات افراد از هر نوع فرهنگ خاصي را مشخص مي سازند. طي سالهاي سال ماهيت در حال تغيير دائمي نيروهاي اجتماعي در کشورهاي پيشرفته در تئوري هاي مديريت تأثير فراواني گذاشته اند. در روزهاي اوليه تأسيس شرکتها، مؤسسات صنعتي و يا اداري، صاحبان شرکت يا مؤسسه خود عهده دار مديريت مي شدند. با گسترش کسب و کار، مديران حرفه اي براي مديريت مؤسسه يا شرکت دعوت شدند و کار سازمان يافته به تدريج ريشه گرفت و حقوق اجتماعي کارگران و کسب و کاري که به آن مشغول بودند و بصورت غير قابل تصوري در طول اين سالها تغيير نمود.
در سالهاي بسيار پيش کارگران روزانه اجرت دريافت مي داشتند و دائما در معرض تهديد اخراج بودند. امروزه قدم هاي بلندي در راه بهبود مسائل اجتماعي کارگران برداشته شده است. ورود جريان افکار آزادي خواهانه و اعمال عدالت درمحيط کار به نحو فزاينده اي امري معمولي و عادي شده است. کارکنان و کارگران به وسيله قوانين پوشش داده مي شوند و سازمان ها به طور روزافزوني به ارزش ها و نيازهاي کارگران توجه و حساسيت نشان مىدهند (اسكات، 1988؛298-277 ). 24
تغييرات در اين نيرو و ساير نيروها نقش مهمي در شکل دادن به تئوري مديريت و مناطقي از قبيل “انگيزش” ،

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عدم تمرکز، حسابداران، بر عملکرد سازمان Next Entries منابع مقاله درمورد منابع قدرت، سلسله مراتب، رقابت بازار