منابع مقاله درمورد عدم تمرکز، اعتبار سازه، رقابت در بازار

دانلود پایان نامه ارشد

سنگاپور )
پاسخ دهندگان : 40 مدير ارشد
متغيرهاي تحقيق : در اين تحقيق اثر عامل عدم تمرکز بر روي تمام ابعاد سيستم حسابداري مديريت مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه تحقيق : عدم تمرکز با تمام ابعاد MAS رابطه تعاملي مثبت دارد که باعث بهبود عملکرد مديريت مي گردد.
7 – محقق : چانگ225 ( 1996 – استراليا )
پاسخ دهندگان : 42 مدير اجرائي از کارخانجات توليدي
متغيرهاي تحقيق : در اين تحقيق اثر عامل عدم تمرکز بر روي وسعت قلمرو در سيستم حسابداري مديريت مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه تحقيق : عدم تمرکز بالا و سيستم حسابداري مديريت داراي حيطه عمل گسترده داراي تاثير تعاملي سودمندي بر روي عملکرد مديران مي باشند .
8 – محقق : فيشر226 ( 1996 – استراليا )
پاسخ دهندگان : 98 مدير اجرائي
متغيرهاي تحقيق : در اين تحقيق اثر عامل ابهام محيطي مشاهده شده بر روي وسعت قلمرو و بهنگام بودن در سيستم حسابداري مديريت مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه تحقيق : در اين پژوهش مشخص گرديد که ارتباط مستقيمي بين ابهام محيطي مشاهده شده با عملکرد مديران از طريق عامل واسطه گرانه سيستم حسابداري مديريت (وسعت قلمرو و بهنگام بودن ) وجود ندارد.
9- محقق : چانگ ( 1997 – استراليا )
پاسخ دهندگان : 63 مدير بازرگاني از کارخانجات توليدي
متغيرهاي تحقيق : در اين تحقيق اثر عامل ابهام محيطي مشاهده شده و استراتژي بر روي وسعت قلمرو در سيستم حسابداري مديريت مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه تحقيق : در اين پژوهش مشخص گرديد که ارتباط مثبت و معناداري بين ابهام محيطي مشاهده شده واستراتژي با سيستم حسابداري مديريت وجود دارد.
10 – محققين : ميا و کلارک227 ( 1999 – استراليا )
پاسخ دهندگان : 61 مدير بازرگاني از کارخانجات توليدي
متغيرهاي تحقيق : در اين تحقيق اثر عامل رقابت در بازار بر روي وسعت قلمرو در سيستم حسابداري مديريت مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه تحقيق : پژوهش فوق بيانگر اين مطلب بود که افزايش رقابت بازاري توام با استفاده گسترده از اطلاعات مربوط به حيطه عمل سيستم حسابداري مديريت باعث بهتر شدن عملکرد واحد تجاري مي گردد.
11 – محققين : باونز و ابرنتي228 ( 2000 – هلند )
پاسخ دهندگان : 170 مدير توليد و فروش از 85 واحد تجاري
متغيرهاي تحقيق : در اين تحقيق اثر عامل مشتري مداري بر تمام ابعاد سيستم حسابداري مديريت مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه تحقيق : در اين پژوهش مشخص گرديد که مشتري مداري به واسطه وابستگي بين اجزاء سيستم حسابداري مديريت داراي رابطه غير مستقيم با سيستم حسابداري مديريت است.
12 – محقق : تسوئي229 ( 2002 – چين )
پاسخ دهندگان : 51 مدير اجرائي چيني و 38 مدير اجرائي غربي
متغيرهاي تحقيق : در تحقيق فوق اثر عوامل فرهنگ ملي و مشارکت کارکنان در فرايند بودجه ريزي بر حيطه عمل و بهنگامي سيستم حسابداري مديريت مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه تحقيق : در اين پژوهش هردو متغير بطور همزمان در رابطه بين سيستم حسابداري مديريت با عملکرد الگوسازي شدند . ترکيب مشارکت زياد و سسيستم حسابداري قوي به طور معناداري باعث تحليل رفتن عملکرد در ميان مديران چيني شد در حاليکه در مورد مديران غربي چنين نبود .
13 – محقق : چانگ ( 2004 – استراليا )
پاسخ دهندگان : 131 مدير ارشد از شرکت هاي توليدي
متغيرهاي تحقيق : در اين تحقيق اثر عواملي همچون اطلاعات مرتبط با شغل و ابهام کاري بر عملکرد مديران به واسطه عامل حيطه عمل در سيستم حسابداري مديريت مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه تحقيق : در اين پژوهش تعامل سه طرفه معني داري بين متغيرهاي فوق به اثبات رسيد.

فصل سوم
روش‌ اجراي تحقيق

1-3 مقدمه
مطالب اين تحقيق شامل روش تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، مدل تحليلي تحقيق، متغيرهاي تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري، روش جمع آوري اطلاعات، روايي و پايائي پرسشنامه و روش آزمون فرضيه هاي تحقيق به شرح زير مي باشد .

2 – 3 روش تحقيق
روش تحقيق در اين پ‍‍‍‍ژوهش توصيفي ، از نوع پيمايشي ميباشد.تحقيق پيمايشي با زمينه يابي ، جمعيت هاي کوچک و بزرگ را انتخاب و با مطالعه نمونه هاي منتخب از آن جامعه ها براي کشف ميزان نسبي شيوع ، توزيع و روابط متقابل متغيرهاي مورد برسي از روشهاي آماري مربوط استفاده مىنمايد (شريفي و نجفي زند ،1376؛65)1.
نحوه اجراي اين روش فراتر از يک تکنيک خاص در گردآوري اطلاعات است هرچند معمولا در آن از پرسشنامه استفاده مي شود اما فنون ديگري از قبيل مصاحبه ساختمند مشاهده، تحليل محتوا، و غيره هم بکار مي رود .
تحقيق پيمايشي روشي براي بدست آوردن اطلاعاتي درباره ديدگاهها، باورها، نظرات، رفتارها يا مشخصات گروهي از اعضاي يک جامعه آماري از راه انجام تحقيق است ( اعرابي ، 1378 ؛ 115) 2.

3 – 3 مدل تحليلي تحقيق

اجزاي MAS

شکل 1-3 مدل تحليلي تحقيق
مدل تحليلي فوق بر اساس مقاله اثربخشي سيستم هاي حسابداري مديريت اثر سوباروين انتخاب شده است در اين مدل تحليلي سيستم حسابداري مديريت به 4 زيرمجموعه کلي شامل : وسعت قلمرو سيستم حسابداري مديريت ، سطوح تجميع در سيستم حسابداري مديريت ، انسجام و يکپارچگي سيستم حسابداري مديريت و بهنگام بودن سيستم حسابداري مديريت طبقه بندي شده است و 2 عامل، ابهام كاري ( عدم اطمينان ) و عدم تمرکز نيز به عنوان عوامل موثر بر اين سيستم در نظر گرفته مي شوند که به صورت غيرمستقيم بر عملکرد مديران اثرگذار هستند.
وسعت قلمرو در MAS به گستردگي و جامعيت سيستم حسابداري مديريت اشاره دارد.
منظور از بهنگام بودن ؛ ارائه به موقع اطلاعات توسط سيستم حسابداري مديريت و دسترسي سريع و بهنگام به اطلاعات بخشهاي مختلف شرکت است.
سطوح تجميع به توانائي سيستم حسابداري مديريت در گردآوري و طبقه بندي و ارائه مناسب اطلاعات جهت تجزيه و تحليل هاي مديران اشاره دارد.
منظور از ماهيت يکپارچگي درMAS توانائي سيستم حسابداري مديريت در ارائه اطلاعاتي است که اثرات متقابل عمليات بخشها و تصميمات مديران سطوح مختلف بر تصميمات ديگر مديران و عمليات کلي شرکت را نمايان مىسازد.
ابهام كاري به ميزان تسلط و سيطره شخص بر شغل وکار خود و همچنين علاقه به شغل اشاره دارد در واقع ابهام تفاوت بين اطلاعات موردنياز براي انجام وظيفه و اطلاعات در دسترس موجود است. هدف از ارائه اين متغير در تحقيق حاضر تعيين اثر سطح عدم اطمينان يا ابهام موجود بر فعاليتهاي روزانه مديريت است.
عدم تمرکز به سطح اختيار و مسئوليت پذيري مديران در امر برنامه ريزي ، هدايت و کنترل فعاليتهاي شرکت اشاره دارد.
بدين ترتيب در فرضيات اول الي دهم سيستم حسابداري مديريت متغير وابسته و ابهام و عدم تمرکز به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته مىشوند، در فرضيات يازده الي پانزده عملکرد مديران به عنوان متغير وابسته تحقيق و سيستم حسابداري مديريت به عنوان متغير مستقل پژوهش عنوان مىگردند که با استفاده از روشهاي آماري روابط بين اين متغيرها مورد تجزيه وتحليل قرار خواهد گرفت و در فرضيات شانزده و هفده عملکرد مديران به عنوان متغير وابسته و ابهام كاري و عدم تمرکز به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته مي شوند كه در اين ميان نقش واسطه گري سيستم حسابداري مديريت نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

4 – 3 جامعه آماري
يک جامعه آماري عبارتست از مجموعه اي از افراد يا واحدهائي که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه آماري مورد بررسي يک جامعه آماري است که پژوهشگر مايل است درباره صفت ( صفت ها ) و متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد ( سرمد و سايرين، 1376 ؛ 177 )1.
جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران شرکتهاي واقع در شهرک صنعتي شهر کرمانشاه است ، با توجه به عوامل محدود کننده هزينه و زمان اقدام به نمونه گيري شد ؛ نمونه انتخابي از طريق روش نمونهگيري طبقه بندي و با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه تصادفي جمعيت آماري معين ،کرجسي و مورگان در سطح اطمينان 95/. انجام پذيرفت. نمونه اي متشکل از 214 مدير ارشد شرکت ها از جامعه اي به تعداد 472 شرکت توليدي فعال در شهرک صنعتي کرمانشاه ؛ به گونهاي انتخاب گرديد که نمونه معرف جامعه باشد سپس بين نمونه انتخابي پرسشنامه توزيع شد از 214پرسشنامه توزيع شده تعداد 172 مورد جمع آوري گرديد .

5 – 3 روشهاي جمع آوري اطلاعات
در پژوهش حاضر، اطلاعات از 2 طريق ميداني و کتابخانه اي جمع آوري گرديد روش مورد استفاده در تحقيقات ميداني استفاده از پرسشنامه بوده که شامل 2 قسمت مجزا مي باشد بخش اول شامل پرسشهاي عمومي در ارتباط با فرد پاسخ دهنده مي باشد که شامل 4 سوال است. بخش دوم شامل پرسشهاي تخصصي براي آزمون فرضيات مطرح گرديده که شامل 37 سوال در 4 بخش مي باشد ، بدين ترتيب که در بخش الف پرسش هاي تخصصي ( خصوصيات اطلاعاتي سيستم حسابداري مديريت ) ؛ سوالات ( 1 و 3 الي 6 ) مربوط به وسعت قلمرو ، سوالات ( 2 ، 7 ، 8 ، 9 ،و 11 ) مربوط به بهنگام بودن ، سوالات ( 10 و 13 الي15 و 17 ) مربوط به سطوح تجميع و سوالات ( 12 ، 16 ، 18 و 19 ) مربوط به يکپارچگي سيستم حسابداري مديريت است ؛ در بخش ب سوالاتي راجع به سطح ابهام کاري در بخش ج سوالات مرتبط با عدم تمرکز و در بخش پاياني از پرسش شونده سوالاتي در رابطه عملکرد مديريتي وي پرسيده مي شود .با توجه به اينکه در اين مقياس اندازهگيري پاسخ ها به صورت کيفي بوده است لذا براي تبديل آنها به پاسخ هاي کمي براي هرکدام از گزينه ها ضرايب عددي اختصاص داده شده به طوري که بتوان پاسخ ها را با مقياس كمي بيان نمود .
سوالات پرسشنامه اين تحقيق از مقاله ” اثربخشي سيستم هاي حسابداري مديريت” اثر ” تيروئن سوباروين ” گردآوري شده است.

6 – 3 اعتبار ( روائي ) پرسشنامه
از ديگر موضوعات اصلي روش پژوهش، اعتبار ( روائي ) ابزار اندازه گيري است اعتبار اندازه گيري به معناي آن است که ابزار تا چه اندازه خصوصيت مورد نظر را اندازه گيري مي کند، به عبارت ديگر حوزه اي که در آن تفاوت هاي بين امتيازات بدست آمده از اندازه گيري خصوصيت مورد نظر، بيانگر تفاوتهاي واقعي بين افراد باشد، مي تواند به عنوان اعتبار ابزار اندازه گيري تعريف شود يک ابزار اندازهگيري بايد از اعتبار محتوائي و ساختاري برخوردار باشد که شرح مختصر هر يک در زير آورده شده است.
1 – 6 – 3 اعتبار محتوائي
اعتبار محتوايي ( ظاهري ) بيانگر آن است که پرسش ها در راستاي هدف مورد نظر تهيه شده اند و به سبب ارتباط با موضوع پژوهش، هدف را به طور مناسب اندازه گيري مي کنند. تا کنون براي تهيه شاخص هاي کلي اعتبار محتوايي، کوشش هاي چنداني به عمل نيامده است به عبارت ديگر ارزيابي کنندگان ابزار ارزيابي بدين اکتفا کرده اندکه مشابهت و توافق بين هدف هاي مورد نظر و محتواي ابزار، ارزشيابي ذهني و کيفي به عمل آورند و ضمن بيان زمينه هاي توافق و يا عدم توافق، فقط بر اساس شمايي که خود از اين هدف دارند، ارزيابي خود را به شکل يک گزارش ارائه دهند.

2 – 6- 3 اعتبار ساختاري ( اعتبار سازه )
تحليل ساختاري ( سازه ) در ارتباط با ساختارها، مفاهيم يا ويژگي هايي است که از راه ابزار اندازه گيري مورد سنجش قرار مي گيرند. سازه پديده ايست که مستقيما قابل مشاهده نبوده و از راه پديده هاي ديگر مي توان آنرا ديد. اعتبار سازه مربوط به چنين ويژگي هايي است و در ارتباط با درک عوامل زيربنايي يک اندازه گيري مىباشد.
بنابراين تعيين وجود اعتبار ساختاري ( سازه ) مشکل تر و پيچيده تر از تعيين وجود اعتبار محتوايي است.
يکي از روش هاي آزمون اعتبار ساختاري، مقايسه يافته هاي پژوهش با نتايج پژوهشهاي مستقل مشابه است. در اين صورت اگر نتايج به هم نزديک باشد اعتبار ساختاري تأييد مي شود. اما وجود تفاوت هاي جدي مىتواند بيانگر عدم وجود اعتبار ساختاري باشد.
با توجه به نزديک بودن نتايج اين پژوهش با نتايج ساير تحقيقات انجام شده و تأييد نتايج قبلي ، لذا مىتوان نتيجه گرفت که تحقيق حاضر از اعتبار ساختاري بالايي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عدم تمرکز، عوامل ابهام، سلسله مراتب Next Entries منابع مقاله درمورد فراواني، توزيع، تجزيه