منابع مقاله درمورد شاخص توده بدنی، ضریب تعیین، کمال گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

میگردد از بین 302 نفر نمونه آماری تعداد 27 نفر سن خودرا مشخص ننمودهاند که و در میان 275 نفر پاسخ دهنده به این متغیر، حدود 42 درصد افراد در رده سنی 20-25 سال قرار دارند و تنها 5/1 درصد افراد در رده سنی 35 سال به بالا قرار گرفتهاند که معادل با 4 نفر است.

• نتایج آمار توصیفی متغیر تحصیلات

جدول 4-2: آمار توصیفی متغیر تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی

کارشناسي
169
62/1

کارشناسي ارشد
77
28/3

دکترا
26
9/6

پاسخ نداده
30

نتایج جدول 4-2 نشان میدهد که افراد پاسخدهنده در نمونه آماری از تحصیلات به نسبت بالایی برخوردار بودهاند زیرا حدود 62 درصد از آنها تحصیلات کارشناسی دارند و همچنین 10 درصد افراد، تحصیلات دکترا و 28 درصد آنها کارشناسی ارشد هستند.

• نتایج آمار توصیفی متغیر شاخص توده بدنی

جدول 4-3: آمار توصیفی متغیر شاخص توده بدنی
شاخص توده بدنی
فراوانی
درصد فراوانی

لاغر
37
12/3

طبيعي
231
76/7

اضافه وزن
29
9/6

چاق
4
1/3

پاسخ نداده
1

اگر شاخص توده بدنی که از تقسیم وزن بر مجذور قد افراد به دست میآید، مقداری کمتر از 18 به دست آید، فرد لاغر شناخته میشود و اگر برای فردی مقداری بین 18 و 25 به دست آید وزن فرد طبیعی است. اگر مقدار شاخص توده بدنی فرد بین 25 و 30 باشد، فرد اضاف وزن دارد و در نهایت اگر مقدار این شاخص بیشتر از 30 باشد فرد چاق تلقی میشود. حال از جدول فوق اینگونه استنباط میگردد که حدود 231 نفر از 302 نمونه آماری شاخص توده بدنیشان در بازهای به دست آمده که وزن آنها طبیعی قلمداد میشود. حدود 12 درصد افراد لاغر و حدود 10 درصد افراد اضافه وزن دارند.

• نتایج آمار توصیفی متغیر نارضایتی بدن

جدول 4-4: آمار توصیفی متغیر نارضایتی بدن
نارضایتی بدن
فراوانی
درصد فراوانی

عدم نگراني
216
71/8

نگراني خفيف
42
14

نگراني متوسط
25
8/3

نگراني مشخص
18
6

پاسخ نداده
1

میزان نگرانی افراد از شکل ظاهری خود با توجه به نمرهای است که از این متغیر به دست آوردهاند به طوری که اگر نمره فرد از این متغیر کمتر از 19 باشد فرد در مورد بدن خود هیچ-گونه نگرانی ندارد و اگر نمره این متغیر برای فرد بین19 تا 25 باشد نشان آن است که فرد نگرانی خفیفی در مورد شکل ظاهری بدن خود دارد. اگر نمره متغیر نارضایتی بدن برای فرد در بازه 26 تا 33 باشد میزان نگرانی فرد درباره شکل بدن خود متوسط و برای نمره بالای 33 میتوان گفت شخص نگرانی مشخص درباره شکل بدن خود دارد. با توجه به توضیحات داده شده و نتایج جدول فوق میتوان اینگونه استنباط نمود که تنها 6 درصد افراد نگرانی مشخص درباره شکل ظاهری بدن خود دارند. این در حالی است که نزدیک 72 درصد افراد هیچگونه نگرانی درباره شکل ظاهری خود ندارند. توزیع فروانی متغیر نارضایتی بدن را میتوان در نمودار زیر مشاهده نمود.

جدول 4-5: فراوانی نارضایتی از بدن بر حسب شاخص توده بدنی

نارضايتي از بدن(درصد)
جمع(نفر)

عدم نگراني
نگراني خفيف
نگراني متوسط
نگراني مشخص

شاخص توده بدني
لاغر
86
10
2
2
37

طبيعي
75
12
6
5
230

اضافه وزن
31
31
24
13
29

چاق
25
0
50
25
4
جمع
72
13
8
6
300

نتایج جدول 4-5 نشان میدهند در بین 37 نفر افراد لاغر در 300 نفری که به شاخص توده بدنی پاسخ دادهاند، 32 نفر هیچگونه نگرانی در مورد بدنشان ندارند. از میان 230 نفر با وزن طبیعی، تنها 28 نفر در مورد بدنشان، میزان نارضایتی متوسط رو به بالا دارند. همچنین مشاهده میگردد در میان 9 نفربا شاخص توده بدنی از نوع چاق، تنها یک نفر نگرانی مشخصی در مورد بدن خود دارد

• نتایج آمار توصیفی احتمال وجود اختلال خوردن

جدول 4-6: آمار توصیفی احتمال وجود اختلال خوردن
احتمال وجود اختلال تغذيه اي
فراوانی
درصد فراوانی

در حد بستری شدن وجود ندارد
277
6/92

در حد بستری شدن وجود دارد
22
4/7

پاسخ نداده
3

اگر نمره اختلال خوردن فردی درEAT-26 بالاتر از 20 باشد، احتمال وجود اختلال خوردن در حد بستری شدن برای آن فرد وجود دارد. نتایج جدول فوق نشانمیدهد که 277 نفر از افراد معادل 93 درصد، نمره اختلال خوردنشان کمتر از 20 است و بنابراین احتمال وجود اختلال تغذیهای برای این افراد وجود ندارد. خلاصه نتایج جدول فوق در نمودار زیر نشان داده شده است.

نمودار 4-1: توزیع فراوانی اختلالات خوردن

• نتایج آمار توصیفی اختلال آنورکسیانروسیا

جدول 4-7: آمار توصیفی اختلال آنورکسیانروسیا
اختلال آنورکسیانروسیا
فراوانی
درصد فراوانی
ندارد
302
100

نتایج جدول 4-6 نشان میدهد هیچ یک از افراد در نمونه آماری اختلال آنورکسیانروسیا ندارند

• نتایج آمار توصیفی اختلال بولومیانروسیا

جدول 4-8: آمار توصیفی اختلال بولومیانروسیا
اختلال بولومیانروسیا
فراوانی
درصد فراوانی

ندارد
300
3/99

دارد
2
7/0

دربین 302 نمونه آماري تنها 2 نفر معادل با 7/0 درصد اختلال بولومیانروسیا را دارند و 3/99 درصد این اختلال را ندارند. در شکل زیر خلاصه جدول فوق نشان داده شده است.

• نتایج آمار توصیفی اختلال پرخوري

جدول 4-9: آمار توصیفی اختلال پرخوري
اختلال پرخوري
فراوانی
درصد فراوانی

ندارد
301
7/99

دارد
1
3/0

تعداد افرادی که در نمونه آماری اختلال پرخوری دارند بسیار کم است و تنها 3/0 دصد افراد را تشکیل میدهند

• نتایج آمار توصیفی اختلال خوردن در پرسش نامه EDDS

جدول 4-10: آمار توصیفی اختلال خوردن در پرسش نامه EDDS
اختلال خوردن نوع 2
فراوانی
درصد فراوانی

ندارد
295
100

دارد
0
0

فراوانی افرادی که در نمونه آماری اختلال خوردن دارند صفر است. 295 نفر به سوالات مربوط به اختلال خوردن پرسش نامه EDDS پاسخ دادهاند که همه این 295 نفر از نظر اختلال خوردن سالم هستند.

4-3- ماتریس هم بستگی متغیرهای مدل
جدول: 4-11: ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش Ions

BMI
درونی سازي لاغري
خودشيء انگاري
کمال گرايي
نارضايتي از بدن
اختلال خوردن EAT-26
BMI
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

درونی سازي لاغري
Pearson Correlation
-.16

Sig. (2-tailed)
.004

خودشيء انگاري
Pearson Correlation
.05
.16

Sig. (2-tailed)
.37
.004

کمال گرايي
Pearson Correlation
.03
.14
.19

Sig. (2-tailed)
.52
.01
.001

نارضايتي از بدن
Pearson Correlation
.37
.009
.20
.36

Sig. (2-tailed)
.00
.87
.00
.00

اختلال خوردن EAT-26
Pearson Correlation
.01
.05
.10
.19
.33

Sig. (2-tailed)
.85
.33
.08
.00
.00

اختلال خوردن EDDS
Pearson Correlation
.35
-.03
.14
.18
.40
.20

Sig. (2-tailed)
.00
.50
.01
.00
.00
.00

جدول 4-11 ماتریس هم بستگی مرتبه صفر بین متغیرهای مدل مورد پژوهش را نشان می دهد. سطوح معنا داری و رابطه بین متغیرهای برون زا، واسطه ای و درون زا می تواند رابطه خطی بین متغیرهای مورد پژوهش را نشان دهد، وجود این رابطه ها امکان تحلیل مسیر در مدل مورد مطالعه این پژوهش را فراهم می آورد امکان تحلیل مسیر در مدل مورد مطالعه این پژوهش را فراهم می آورد.
همان طور که نتایج نشان داد بیشترین هم بستگی میان دو متغیر نارضایتی بدنی و اختلال خوردن با سطح معناداری (0.00) و کمترین هم بستگی میان دو متغیر نارضایتی بدنی و درونی سازی لاغری با سطح معناداری (0.875) وجود داشت.
4-4- یافته های تحلیل مسیر

در این قسمت یافته های حاصل از تحلیل مسیر مدل های فرعی و مدل نهایی پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بررسی مسیرهای مدل، ضریب تاثیر شاخص ضریب مسیر است، بدیهی است که مسیرهای منتهی به هر متغیر درون زا تشکیل دهنده یک معادله خواهند بود.هم چنین شاخص های ضریب تعیین یا به عبارتی میزان واریانس تبیین شده بوسیله متغیرهای پیش بین ارائه می شود. قابل ذکر است که در هر مرحله مفروضه های پژوهش و مدل پیشنهادی ذکر شده در فصل 1 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش

4-4-1-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس کمال گرایی
به منظور بررسی پیش بینی شدت نارضایتی بدنی توسط کمال گرایی از تحلیل رگرسیون گام‌ به‌ گام استفاده شد. بدین صورت که کمال گرایی به عنوان متغیر پیش بین و نارضایتی بدنی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. نتایج حاصل در جداول 4-3، 4-4 قابل مشاهده اند

جدول4-12 : مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر نارضایتی بدنی
Model
ضریب تاثیر
آماره F
سطح معنادری
ضریب تعیین
1
Regression
36/0
46.87
00.
13/0

از آنجا که سطح معناداری آزمون F کمتر از 05/0 است فرضنقش پیش بین کمال گرایی در نارضایتی بدن پذیرفته می شود. ضریب این تاثیر 36/0 است به عبارت دیگر با افزایش یک درصدی کمال گرایی 36 درصد نارضایتی بدن افزایش می یابد. هم چنین ضریب تعیین نشان می دهد تنها 13 درصد از تغییرات متغیر نارضایتی بدن بوسیله شاخص کمال گرایی سنجیده می شود .

4-4-2-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس درونی سازی لاغری
به منظور بررسی پیش بینی شدت نارضایتی بدنی توسط درونی سازی لاغری از تحلیل رگرسیون گام‌ به‌ گام استفاده شد. بدین صورت که درونی سازی لاغری به عنوان متغیر پیش بین و نارضایتی بدنی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. نتایج حاصل در جداول 4-3، 4-4 قابل مشاهده اند

جدول 4-13: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی بر نارضایتی بدنی
Model
ضریب تاثیر
آماره F
سطح معنادری
ضریب تعیین
1
Regression
009/0
02/0
87/0
0

چون سطح معناداری 87/0 بدست آمده که بیشتر از 05/0 است می توان گفت فرض نقش پیش بین درونی سازی لاغری در نارضایتی بدنی پذیرفته نمی شود. به عبارت دیگر این دو متغیر همبستگی با یکدیگر ندارند.

4-4-3-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس شاخص توده بدنی
به منظور بررسی پیش بینی شدت نارضایتی بدنی توسط شاخص توده بدنی از تحلیل رگرسیون گام‌ به‌ گام استفاده شد. بدین صورت که شاخص توده بدنی به عنوان متغیر پیش بین و نارضایتی بدنی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. نتایج حاصل در جداول 4-12قابل مشاهده اند.

جدول4-14: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر نارضایتی بدنی
Model
ضریب تاثیر
آماره F
سطح معنادری
ضریب تعیین
1
Regression
37/0
48.49
00.
14/0

از آنجا که سطح معناداری آزمون F کمتر از 05/0 است فرض نقش پیش بین شاخص توده بدنی بر نارضایتی بدن پذیرفته می شود. ضریب این تاثیر 374/0 است به عبارت دیگر با افزایش یک درصدی شاخص توده بدنی 37 درصد نارضایتی بدن افزایش می یابد. ضریب تعیین که در اینجا مقدارش 14/0 بدست آمده، نشان می دهد تنها 14 درصد از تغییرات متغیر نارضایتی بدن بوسیله شاخص توده بدنی سنجیده می شود .

4-4-4-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری
به منظور بررسی پیش بینی شدت نارضایتی بدنی توسط خودشیء انگاری از تحلیل رگرسیون گام‌ به‌ گام استفاده شد. بدین صورت که خودشیء انگاری به عنوان متغیر پیش بین و نارضایتی بدنی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. نتایج حاصل در جداول 4-3، 4-4 قابل
مشاهده اند

. جدول 4-15: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر نارضایتی بدنی
Model
ضریب تاثیر
آماره F
سطح معنادری
ضریب تعیین
1
Regression
20/0
13.36
00.
04.

از آنجا که سطح معناداری آزمون F کمتر از 05/0 است فرض نقش پیش بین خودشیء انگاری بر نارضایتی بدن پذیرفته می شود. ضریب این تاثیر 20/0 است به عبارت دیگر با افزایش یک درصدی خودشیء انگاری 20 درصد نارضایتی بدن افزایش می یابد. ضریب تعیین که در اینجا مقدارش 43/0بدست آمده، نشان می دهد تنها 4 درصد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد پرسش نامه، درونی سازی، کمال گرایی Next Entries منابع مقاله درمورد کمال گرایی، شاخص توده بدنی، ضریب تاثیر