منابع مقاله درمورد سود سهام، صاحبان سهام، تقسیم سود، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ق حاضر طي 5 فصل به ترتيب زير ارائه‌شده است.
فصل اول: در اين فصل كليات تحقيق ارائه مشتمل بر تشريح و بيان موضوع، اهداف و سؤالات تحقيق، روش كلي تحقيق، قلمرو تحقيق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.
فصل دوم: در اين فصل ادبيات و پيشينه موردبررسی قرارگرفته است. در اين فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقيق، تحقيقات مختلفي كه در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسي می‌شود.
فصل سوم: در اين فصل به شرح جزئيات اجرايي روش تحقيق اختصاص‌یافته است. در اين فصل به ترتيب روش كلي تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري، ابزار و روش‌های گردآوري و تحليل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.
فصل چهارم به توصيف نمونه آماري، توصيف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بين متغيرها در راستاي فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضيات تحقيق تشريح شده‌اند.
فصل پنجم: در اين فصل به ترتيب مبتني بر یافته‌های تحقيق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پيشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقيق تشريح گردیده‌اند.
علاوه بر فصول اصلي تحقيق مبتني بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهاي اين گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در اين تحقيق جهت تدوين ادبيات تحقيق آورده شده است.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

مبانی ظری تحقیق
در دنیای سرمایهگذاری، تصمیمگیری مهمترین بخش از فرآیند سرمایهگذاری است كه طی آن سرمایه‌گذاران در جهت رسیدن به حداکثر منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات
میباشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرآیند تصمیمگیری، اطلاعات است. اطلاعات میتواند برفرآیند تصمیمگیری تأثیر بسزایی داشته باشد، زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت میشود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایهگذاری متأثر از اطلاعات است.
یكی از مهمترین و گسترده ترین تحقیقات بازارهای مالی، تشریح رفتار بازده سهام است. عمده تحقیقات انجام شده در جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام، داده های بازار و مالی را مورد آزمون قرار داده اند.
پژوهش هايي که درمورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت می‌گیرد، می‌تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد بنماید، همچنین این پژوهش ها می‌تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینۀ منابع اقتصادی، به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایه‌گذاری بهتر گردد. در این رابطه تحقیقات زیادی در این زمینه به‌وسیله بال و براون15 (۱۹۶۸)، براون، فوستر 16(۱۹۷۷)، مرتون میلر17 (۱۹۸۱)، بیور کلارک و رایت، 18بیور، رابرت و مورس 19(۱۹۸۰)و … انجام‌شده است. نتایج اکثریت قریب به‌اتفاق این تحقیقات نشان داده است که صورت‌های مالی و اعلان سود دارای بار اطلاعاتی برای بازار سهام است.
پژوهشگر فصل دوم را که درباره مبانی نظری و تجربی پژوهش می‌باشد در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است:
گفتار اول: بازده
گفتار دوم: بازده غیرعادی سهام
گفتار سوم: سود
گفتار چهارم: نرخ بازده داخلی
گفتار پنجم: پیشینه پژوهش
بازده
بازده در فرایند سرمایه‌گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه‌گذاری به‌منظور کسب بازده صورت می‌گیرد. ارزیابی بازده تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه‌گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه‌گذاری اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. به‌خصوص اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش‌بینی بازده‌های آتی نقش زیادی داشته باشد (جهان خانی و ظریف فرد، 1374، 122).
در ارتباط با مفهوم بازده، مارکویتز معتقد است که امکان دارد تعریف بازده از یک سرمایهگذاری به سرمایهگذاری دیگر متفاوت باشد ولی درهرصورت سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بیشترین آن عایدشان شود تا کمترین آن. در همین ارتباط فرانسیس نیز اعتقاد دارد سرمایه‌گذاری را اگر نوعی از واگذاری پول تلقی کنیم که انتظار می‌رود پول اضافی از آن عاید شود، در این صورت هر سرمایه‌گذاری، درجه ای از ریسک را در بر خواهد داشت که مستلزم از دست دادن پول در زمان حال برای به دست آوردن بازده آتی است (جهان خانی و عبدالله زاده، 1374، 93).
برخی دیگر از تعاریف که در مورد سرمایه‌گذاری بیان شده است به شرح زیر است:
بازده یک قلم دارایی مالی را در یک سال می‌توان به این صورت تفسیر کرد؛ نرخ تنزیلی که اگر جریانات نقدی آینده با آن تنزیل شود، ارزش فعلی محاسبه شده با قیمت دارایی برابر می‌شود. بازده یک سرمایهگذاری عبارتست از جریانات نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن سرمایه‌گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می‌شود. بازده به صورت درصدی از سرمایه‌گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می‌شود (همان منبع، 92).
انواع بازده
بازده سرمایه‌گذاری شامل دو قسمت «بازده کمی» و «بازده کیفی» می‌باشد که به صورت زیر تشریح می‌شود (اسلامی بیدگلی، 1370، 53):
بازده کمی
بازده کمی سرمایه‌گذاری خود شامل دو قسمت می‌شود:
سود نقدی: وجوهی است که به صورت متناوب و دوره ای به یک سرمایه‌گذاری تعلق می‌گیرد یا به عبارت دیگر پرداخت نقدی است که به دارندگان دارایی‌ها و اوراق بهادار پرداخت می‌شود.
عایدی (تغییرات قیمت): این قسمت افزایش یا کاهش در قیمت دارایی است که به‌طور متداول به آن تغییرات قیمت می‌گوییم. این قسمت بیشتر برای سهامداران عادی مهم است تا برای دارندگان اوراق قرضه بلند مدت و اوراق بهادار با درآمد ثابت.
بازده کل از بعد کمی به صورت زیر اندازه گیری و سپس به صورت درصد یا اعشاری بیان می‌شود:
TR=(CF_t+(PE-PB))/PB= (CF+PC)/PB
که در آن:
TR: بازده کل.
CF_t: وجه نقد دریافتی طی دوره t
PE: قیمت در آخر دوره یا قیمت فروش.
PB: قیمت در اول دوره خرید.
Pc: تغییر در قیمت طی دوره (یعنی PE-PB).
به سخن دیگر بازده کمی سرمایه‌گذاری در سهام عادی، در یک دوره معین، با توجه به قیمت اول دوره و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت، به دست می‌آید. منافع حاصل از مالکیت در دوره‌هایی که شرکت مجمع برگزار کرده باشد به سهامداران تعلق می‌گیرد در دوره‌هایی که مجمع، برگزار نشده باشد منافع مالکیت، برابر صفر خواهد بود. منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکل‌های مختلفی به سهامداران پرداخت شود که عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از:
الف) سود نقدی ناخالص هر سهم:
این سود عبارت است از سود سهام پیشنهادی نا خالص تصویب شده در مجمع صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام تا تاریخ تصویب سود سهام پیشنهادی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام.

سهم هر ناخالص نقدی سود= (پیشنهادی سود)/(سهام تعداد)
ب) سود سهمی یا سهام جایزه:
معمولاً شرکت‌ها در زمان انقضای دوره پرداخت سود نقدی، به دلیل کمبود نقدینگی یا حفظ منابع نقدی موجود، برای تأمین سود متعلق به هر سهم به جای پرداخت نقدی اقدام به دادن سهام جایزه می‌کنند و از این طریق افزایش سرمایه می‌دهند که این همان افزایش از محل مطالبات سهامداران می‌باشد (جهان خانی و عبدالله زاده، 1374، 92).
برخی از مزایای تقسیم سود سهمی یا جایزه به شرح زیر می‌باشد:
ذخیره کردن نقدینگی:
تقسیم سهام به شرکت اجازه می‌دهد که بدون صرف نقدینگی که برای ادامه کار و یا توسعه شرکت ممکن است مورد نیاز باشد، سود سهام را اعلام کند، بدین ترتیب شرکت به جای تقسیم سود سهام آن‌را برای توسعه شرکت به کار می‌گیرد و وابستگی شرکت به منابع خارجی کاهش می‌یابد.
نشان دهنده سود بیشتر در آینده:
تقسیم سود به صورت توزیع سهام، نشان از کسب سود بالاتر در آینده است. اگر سود افزایش نیابد به دلیل افزایش سهام، عایدی هر سهم کاهش می‌یابد. از آنجا که کاهش عایدی هر سهم باعث کاهش ارزش بازار سهام می‌شود. بنابراین تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام انجام می‌شود و آن زمانی است که امکان افزایش عایدی هر سهم وجود داشته باشد.
افزایش سود هر سهام سرمایه‌گذاران در آینده:
اگر پرداخت نقدی سود سهام تا پس از اعلام نتایج سهام اضافی ادامه یابد عایدی آتی هر سهم افزایش خواهد داشت.
داشتن تأثیر مثبت در بازار:
به علت تأثیر مثبت تقسیم سهام اضافی، اغلب اعلام این موضوع سبب تشویق سرمایه‌گذاران در خرید سهام می‌شود و در نتیجه باعث افزایش قیمت سهام در بازار می‌شود. به این ترتیب به غیر از یک افت ارزش پس از توزیع سهام اضافی، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
حفظ کردن نسبت مالکیت سهامداران:
تقسیم سهام اضافی با صدور سهام عادی جدید تفاوت دارد. اگر سهامداران فعلی برای خرید سهام جدید وجه نقد در اختیار نداشته باشند، نسبت مالکیت آن‌ها با خرید سهام توسط سرمایه‌گذاران جدید کاهش می‌یابد ولی در حالت تقسیم سهام اضافی (به شکل سود سهمی یا سهام جایزه)، سهامداران فعلی به نسبت سهام خود، سهام جدید دریافت می‌کنند و بنابراین نسبت مالکیت آن‌ها ثابت باقی می‌ماند.

ج) تجزیه سهام :
عبارتست از تغییر در تعداد سهام موجود نزد سهامداران که از طریق کاهش یا افزایش متناسب در ارزش اسمی سهام به وجود می‌آید و فقط ارزش اسمی و تعداد سهام موجود نزد سهامداران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که ارزش حقوق صاحبان سهام تغییر نمی‌کند، ارزش بازار سهام برای تطبیق یا تجزیه سهام تغییر نمی‌کند.
وجه تمایز بین سود سهمی و تجزیه سهام به شرح زیرمی‌باشد:
با سود سهمی، سود انباشته شرکت کاهش یافته، سهام جدید به‌طور متناسب بین سهامداران توزیع می‌شود،در تجزیه سهام تعداد سهام منتشره را افزایش می‌دهد اما سود انباشته تغییر نمی‌کند.
با اعطای سود سهمی، مبلغ اسمی سهام تغییر نمی‌کند، اما در تجزیه، به تناسب تجزیه مبلغ اسمی کاهش می‌یابد.
وجه تشابه بین سود سهمی و تجزیه سهام نیز به شرح زیر است:
درهر دو هیچ وجه نقدی پرداخت نمی‌شود.
در هر دو حالت، تعداد سهام منتشره افزایش می‌یابد.
در هر دو مجموع حقوق صاحبان سهام بدون تغییر باقی می‌ماند.
د) بازخرید سهام (تجمیع سهام):
روش دیگر برای توزیع سود بین سهامداران، بازخرید سهام است. بازخرید سهام وقتی انجام می‌شود که یک شرکت سهام عادی موجود نزد صاحبان سهام خود را خریداری می‌کند. از دیدگاه نظری، بازخرید سهام یا پرداخت سود سهام برای سهامداران یکسان می‌باشد، زیرا منابع سرمایه ای حاصل از بازخرید سهام برابر با سود سهام است که می‌توانست در صورت عدم فروش سهام خود آن‌را دریافت کند. بعد از باز خرید سهام سود هر سهم به دلیل کاهش تعداد سهام منتشره افزایش می‌یابد.

ه) حق تقدم خرید سهام
صاحبان سهام عادی علاوه بر دریافت سود سهام و حق دادن رای، حق دیگری نیز دارند، که آن را حق تقدم خرید سهام می‌نامند. داشتن چنین حقی به سهامداران این امکان را می‌دهد که درصد مالکیت خود را در شرکت ثابت نگه دارند. اگر شرکتی قصد افزایش سرمایه داشته باشد، سهام جدید را باید ابتدا به سهامداران فعلی خود عرضه نماید و هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره نویسی سهام عادی اضافی، مشارکت خواهد کرد. سهامداران می‌توانند حق تقدم خود را به سهام تبدیل کنند، آن را بفروشند یا از آن استفاده نکنند، چنانچه سهامدار در موعد مقرر از حق تقدم استفاده ننمایید، معمولاً شرکت حق تقدم را به فروش می‌رساند و پس از کسر هزینه های مربوطه، مابه‌التفاوت را به حساب بستانکار سهامدار منظور می‌کند.
بازده کیفی
شامل مواردی می‌شود که به اعتبار شرکت (مانند سرقفلی)، امتیازات اجتماعی، توان تأثیرگذاری در جریانات اجتماعی –اقتصادی بستگی دارد (اسلامی بیدگلی، 1370، 64).
تقسیم بندی بازده بر حسب زمان
از جهت دیگر می‌توان بازده را بر حسب زمان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:
الف) بازده گذشته نگر
ب)

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد سودآوری، بورس اوراق بهادار، وجوه نقد، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منابع مقاله درمورد بازده مورد انتظار، سود حسابداری، بازار سهام، ارزش افزوده اقتصادی