منابع مقاله درمورد سازمان ملل متحد، سازمان ملل، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

ايران از دسترسي ايران به ارز حاصل از فروش نفت جلوگيري کرد.
به طور کلي همچنانکه مشهود است نظام تحريمهاي يک جانبه آمريکايي عليه ايران بر سه پايه :1-قوانين پايه نظير 2-قوانين کنگره و 3- دستورهاي اجرايي رئيس جمهور استوار بوده است.
«بسياري معتقدند كه اقدام ايالات متحده در اعمال قوانين خود نسبت به رفتارهايي كه در ساير كشورها انجام ميگيرد بيانگر نوعي مداخلة غير قابل قبول در حقوق حاكميتي آن كشورها ميباشد» (Nicholas, ibid).
اما کنت کاتزمن21 معتقد است: «تحريم‌هاي ايالات متحده در مقطع کنوني متمرکز بر چيزي است که واقعا معادله را تغيير مي‌دهد؛ تحريم قاطع روي فروش نفت ايران». به اعتقاد او هر تحريمي غير از اين نميتواند به اندازه کافي براي تغيير سياست خارجي در ايران کارساز باشد(Katzman, 2013).[2]
4-1-2-تحريمهاي يکجانبه ساير کشورها بر عليه ايران
در خصوص تحريمهاي ساير دولتها بر ايران بايد اشاره كرد كه 102 دولت به علاوة اتحاديه اروپا در خصوص تحريم هاي ايران به كميتة تحريمهاي شوراي امنيت گزارش ارسال كردهاند. كشورها در راستاي تبعيت از تحريمهاي سازمان ملل متحد به اعمال تحريم بر ايران مبادرت نمودند. در زير مهمترين موارد تحريمي از سوي تعدادي از دولتها آورده شده است(Katzman, ibid).
4-1-2-1- آذربايجان؛ اعمال محدوديت در ارتباطهاي ترانزيتي، تعاملات بانکي و مالي (2009).
4-1-2-2- استراليا؛ بازرسي كشتيهاي ايراني(2012)، خودداري از احداث خط لولة گاز طبيعي ايران به پاكستان و هند(2012)
4-1-2-3- آلمان؛ قطع معاملات ارزي با ايران ، قطع همکاريهاي فني با بانك مركزي(2008)
4-1-2-4- امارات متحده عربي؛ توقيف و اعمال مانع بر انتقال محمولههاي داراي كاربرد دوگانه به ايران(2011) اعمال محدوديتهاي در نقل و انتقالهاي مالي(2011)
4-1-2-5- بريتانيا؛ مسدود نمودن حساب هاي بانك صادرات و ملي توسط بانك باركليز، كاهش بيمة كشتيهاي ايراني(2008)، ممنوعيت انتقال سوخت به هواپيماهاي ايراني(2009)
4-1-2-6- بلژيک؛ قطع معاملات ارزي با ايران (2008) دستگيري دو ايراني به اتهام ارسال قاچاق لوازم و تجهيزات نظامي هوايي(2011)
4-1-2-7- ترکيه؛ كاهش خريد نفت از ايران(2012) بازرسي از هواپيماهاي ايراني(2011).
4-1-2-8- چين؛ منع افتتاح اسناد اعتباري براي بازرگانان (2008)، عدم انتقال پول نفت به ايران و اجبار آن به دريافت کالاهاي چيني(2010) عدم ايفاي تعهدات در حوزة پتروشيمي و نفت و گاز(2010).
4-1-2-9- روسيه؛ عدم ايفاي تعهدات قراردادي (عدم تحويل سامانة موشکي اس 300) سال 2010 همراهي كامل در راستاي اجراي قطعنامههاي شوراي امنيت (2008)به بعد، مسدود نمودن داراييهاي برخي اشخاص حقيقي ايراني.
4-1-2-10- ژاپن؛ كاهش خريد نفت از ايران(2012)، ضبط داراييهاي شركتهاي ايراني(2011)، خروج از طرحهاي نفتي ايران(2010)، قطع همکاري مالي با بانکهاي ايراني(2011)
4-1-2-11- سنگاپور؛ کاهش خريد نفت از ايران(2012)، توقيف کشتيهاي ايراني(2012).
4-1-2-12- سوييس؛ تحريم مالي و بازرگاني در بخشهاي پتروشيمي، تجهيزات، ارتباطات و فلزات(2012)، قطع واردات نفت از ايران(2010)، ممنوعيت انتقال سوخت به هواپيماهاي ايراني(2010).
4-1-2-13- عربستان؛ اعمال محدوديت در روابط بازرگاني(2011).

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد سازمان ملل متحد، سازمان ملل، نفت و گاز، دانشگاهها Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع هزینه سرمایه، کیفیت حسابرسی، آزمون فرضیه، بورس اوراق بهادار