منابع مقاله درمورد زیست محیطی، جرائم زیست محیطی، عوامل اجتماعی، نظریه های جرم شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

دائمأ در طبیعت زندگی و امرار معاش می کنند ، چون وابستگی اقتصادی و جغرافیایی عمیقی به طبیعت دارند و به لحاظ نگاه مصرفی به طبیعت به مرور زمان انواع جرائم زیست محیطی و شیوه های ارتکاب آن را از یکدیگر می آموزند.
3- نظریه تعارض فرهنگی
«تورستین سلین15»استاد دانشگاه پنسیلوانیا به سال 1938 نظریه تعارض فرهنگی و ارتباط آن را با مجرمیت تدوین کرد او فرهنگ را به عنوان مجموعه ای از اندیشه ها، بنیادها و نتایج کارگروه های مشخص افراد انسانی تعریف کرد و بدین ترتیب همه جوامع را واجد فرهنگ خاص دانست تعارض فرهنگی به عقیده او معرف کشمکش میان ارزش های اخلاقی و معیارهای رفتاری متضاد با یکدیگر و یا معرف عدم تطبیق آنها می باشد.(نوربها،1386،86)
بر طبق این نظریه مجموعه قوانین کیفری نیز متأثر از اندیشه ها و خصوصیات اخلاقی تمدن مشخصی است بنابراین ارزشهای اخلاقی و اجتماعی که در زمان معین و در جامعه ای معین به وسیله مجموعه ای قانونی ارائه می شوند با تحول جامعه و ایجاد ارزشهای جدید برخورد می کنند. مطابق این تئوری جوامع پایبند اصول مشترک هستند در بطن این جامعه گروه های کلان اجتماعی دیگری هم وجود دارد که هر کدام مقاصد خاص خود را دارند و بایستی این گروه ها با اصول جامعه مدنی بزرگ خود که در آن زندگی می کنند هماهنگ باشند در حالی که این ظاهر امر است و در واقع نمی توان از تعارضات چشم پوشی کرد و آن هم به دلیل منافع یا اصول متعارضی است که وجود دارد حال فردی را در نظر بگیریم که در جامعه بزرگ مدنی دارای وظایف و تکالیفی هستند که می بایستی به این هنجارها و اصول پایبند باشد و لیکن قرار گرفتن در یک گروه دیگر یا مکانی با اصول و مبانی دیگر اینجا است که چند وظیفه را برای وی متصور می گردند و فرد دچار تعارض و چند گانگی می شود و در همین نقطه تعارض که از آن به عنوان نقطه ایستار اجتماعی یاد می کنند فرد دچار تعارض و سرگردانی می شود که یا اهداف و اصول گروه بزرگ یعنی جامعه را مد نظر قرار دهد و یا اصول و رفتار موقعیتی را که در آن قرار گرفته است انجام دهد که در اینجا فرد مجبور می گردد که احدی از نقش های اجتماعی را زیر پا گذاشته که این زیر پاگذاشتن مساوی با سرزنش گروهی یا مجازات اجتماعی وی به خاطر نقض هنجار می شود.از مواردی که می توان به عنوان تعارض فرهنگی در رابطه با جرائم زیست محیطی مطرح کرد، تعلیمات عقیدتی وفرهنگی مبنی بر ارج گذاشتن به کسب روزی حلال و حیازت مباحات است که افراد تحت تأثیر این ارزش ها و در تعارض با ارزش های حفاظت از محیط زیست به ناچار اقدام به تصرف عدوانی اراضی ملی، شکار و صید جانوران وحشی و قطع درختان و تهیه چوب و ذغال به عنوان یک ارزش می نماید.
4- نظریه فشار
برخلاف سایر نظریه های قبلی که به آن اشاره نمودیم نظریه فشار به جای پرداختن به دو بعد روان شناسی فردی یا خصیصه زیستی مدعی است که موجبات شکل گیری جرم را باید در درون اجتماع پیدا نمود بدین ترتیب در نگاه این نظریه یک جرم یا کجرو محصول نوعی نظم خاص اجتماعی است به بیان دیگر نظریه فشار مدعی است اعمال و ارزش های مجرمان را اصولأ نیروها و عوامل فراگیر موجود در سطح جامعه تعین می بخشند. همچنین اینکه این دسته افراد چندان مجالی برای صورت دادن گزینش هایی آگاهانه درباره گزینه اجتماعی در دسترس خود ندارند .(راب و هینز،1386،94) نظریه فشار عمدتاً با تکیه بر مفاهیم متعارف به تعریف جرم می پردازد اما این پدیده را صرفأ به چشم رفتاری نمی نگرد که نقض رسمی به حساب می آید بلکه دو مفهوم جرم و کجروی را در ابعاد فراگیرتر مورد توجه قرار می دهد به تعبیر دقیقتر این نظریه هرگونه سرپیچی از وفاق عمومی موجود درباره ارزش ها و هنجارهای جامعه را جرم می داند افزون بر این ادعا می کند که با تکیه بر تعریف یاد شده و با توجه به بالا بودن شمار اعمالی که نظام جزائی رسمی از کشف آنها ناتوان است آنچه از اهمیت برخوردار می شود آن است که با توسل به شیوه های جایگزین از جمله بررسی های پیمایشی بزه دیدگان و همچنین مطالعات خود گزارشی به سنجش پدیده جرم طبیعی بپردازیم در خصوص علت جرم سخن اصلی نظریه فشار آن است که باید این پدیده را ناشی از گسست اجتماعی یا فرآیندهای اجتماعی به حساب آورد که نشان دهنده وجود نوعی فشار اجتماعی در درون جامعه است.
این دیدگاه همچنین برآن است که فشارها یا سرچشمه های تنش، طبیعت اجتماعی دارد نه فردی، بدین معنا که علت جرم را باید در درون آن دسته از ساختارهای اجتماعی و یا نظام های ارزشی دید که از لحاظ اجتماعی وضعیتی آسیبی دارد. سرانجام نظریه پردازان فشار برآنند که این آسیب اجتماعی فراگیر بهترین تبیین را درباره جرم به عنوان یک مسأله اجتماعی به دست می دهد. بیشتر مرتکبین جرائم زیست محیطی بخش گندمان قریب به 83% از آنان تحت تأثیر فشار عوامل اجتماعی، اقتصادی نظیر فقر و بیکاری، عدم اشتغال به شغل معین ، رشد جمعیت . کمبود منابع و فرصتهای شغلی ، عدم آموزش و ناآگاهی آنها و همچنین عوامل محیط جغرافیایی که قبلأ به آن اشاره شد، مرتکب این گونه جرائم می شوند.
در پایان این گفتار و پس از ذکر نظریه های جرم شناسی مرتبط ، به منظور شناسایی علل ارتکاب جرائم زیست محیطی که مؤثر در آسیب شناسی و بدست آوردن راهکارهای پیشگیری است در گفتار بعدی به ریشه یابی و بررسی علل اجتماعی اینگونه جرائم می پردازیم.

گفتار دوم :عوامل اجتماعی ارتکاب جرائم زیست محیطی
بررسی آماری و مطالعات علمی ثابت می نماید که در جمعیت کیفری، افرادی که واقعاً دچار مشکلات روحی و روانی حاد باشند، بسیار قلیل بوده و درخور اهمیت نمی باشند. البته ممکن است گفته شود چون ارتکاب جرم مستلزم فعل و انفعالات روحی و روانی خاصی است که بدون آن شخص قادر به ارتکاب عمل نیست، فلذا عوامل روانی به هرحال تعیین کننده هستند. این استدلال اگرچه ظاهراً منطقی است، ولی اساساً قابل قبول نیست، چرا که این شرایط روانی خود عمدتاً معلول عوامل دیگری چون مؤلفه های جسمی و محیطی می باشند. گروهی دیگر تا آن اندازه پیش رفته و به جامعه شناسان نزدیک می شوند، که می گویند بزهکاران درواقع آسیب دیدگان بهنجار یک جامعه نابهنجارند. بعضی افراد که از نظر روانی طبیعی و بهنجارند، ولی به این علت که جامعه وضع نابهنجار دارد، دست به بزهکاری می زنند. مطالعات انجام شده در تمام کشورهای جهان – علیرغم اختلافات فرهنگی و اقتصادی- بیانگر این مطلب است که اکثر بزهکاران افرادی متعلق به خانواده های مستضعفند (مادی و معنوی)که فقر فرهنگی ، سستی اعتقادات مذهبی، بی قید و بندی اخلاقی، تغذیه و مسکن نامناسب و بیکاری از صفات ممیز آنان است.ملاحظات فوق و توسعه مطالعات علوم انسانی در سالهای اخیر باعث شده است که نقش عوامل اجتماعی – بدون انکار اثر عوامل فردی – بزهکاری بیشتر مورد تأکید قرار می گیرد. (نجفی توانا،198،1390) کول در رابطه با عوامل اجتماعی می گوید :«امروزه همه بر سر این مسئله که بزهکاری قبل از هر چیز یک پدیده اجتماعی است توافق دارند.» زابو جرم شناس کانادایی بعد از مطالعات فراوان در زمینه بزهکاری تا آن اندازه به نق

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد زیست محیطی، محیط زیست، جزای نقدی، جرائم زیست محیطی Next Entries مقاله با موضوع توزیع فراوانی، پیشگیری از جرم، عوامل خانوادگی، وضعیت اقتصادی