منابع مقاله درمورد دانشگاه ایلام، منابع مالی، تخصیص منابع

دانلود پایان نامه ارشد

اين تحقيق مورد استفاده قرار خواهد گرفت در دو فُرم مجزا و دربرگيرنده مجموعه سؤالاتي است كه توسط محقق طراحي شده است. از آنجا كه براي بررسي راهكارهاي گسترش نوآوري در آموزش عالي بر مبناي مدل مالكوم بالدريج هيچ پرسشنامه استاندارد و مدوني وجود نداشت ما به طراحي و ساخت پرسشنامه‌هايي پرداخته‌ايم كه بر مبناي آن بتوان به اهداف تحقيق دست يافت.
مبناي ساخت و طرح اين پرسش‌ها معيار هفت‌مرحله‌اي مالكوم بالدريج است و نيز تمامي حيطه‌ها و زيرمجموعه‌ها آن كه در كتب و پژوهش‌هاي مختلف تشريح شده است. در اين پرسش‌ها سعي گرديده تا حد امكان به سؤالات تحقيق پاسخ داده شود.
لازم به ذكر است كه پرسش‌نامه‌هاي تحقيق در دو قسمت طراحي شده كه بخش اول به صورت سوالات بسته پاسخ در قالب طیف لیکرت به منظور سنجش میزان موافقت افراد با سوالات پرسشنامه در اختيار پاسخگو قرار گرفته و پس از جمع‌آوري و نتيجه‌گيري از آنها پرسش‌نامه ديگر به صورت جزيي‌تر و سؤالات بسته ای به صورت چهار گزینه رتبه بندی در اختيار پاسخگو قرار خواهد گرفت و به اين ترتيب اطلاعات لازم براي تحقيق مورد نظر گردآوري خواهد شد.
3-6. روایی و پایایی روش و ابزار:
برای سنجش روایی صوری یا ظاهری پرسشنامه های طراحی شده از قضاوت داوران و صاحب نظران استفاده می گردد.
برای سنجش روایی محتوایی پرسشنامه های طراحی شده از قضاوت داوران و صاحب نظران استفاده می گردد.
برای سنجش روایی نظری پرسشنامه های طراحی شده از نظریه های موجود در زمینه موضوع مورد بررسی استفاده می گردد که در موضوع حاضربر مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریچ استناد کرده و هفت فاکتور یاد شده در این مدل را در اشاعه نوآوری در موسسات آموزش عالی در نظر می گیریم.
برای سنجش پایایی پرسشنامه های طراحی شده از روش ضریب كندال استفاده کرده ایم.در این روش اجزاء یا قسمت های ازمون برای سنجش ضریب پایایی مورد استفاده قرار می گیرد که فرمول آن به شرح زیر می باشد:

روش های تجزیه و تحلیل داده ها: چون تحقیق حاضر نظرسنجی به شمار می رود لذا بیشتر جنبه توصیفی داشته و داده های به دست آمده را با آزمون فرضیه یک متغیری تحلیل می کنیم که این کار از طریق آزمون خی دو یک طرفه صورت خواهد گرفت.
3-7. روش های آمار توصیفی:
شامل شاخص ها یا آماره های توصیفی فراوانی، درصد فراوانی
3-8. روش های آمار استنباطی:
آزمون تحلیل واریانس دو متغیری فریدمن
جدول1-3 . انطباق سؤالات تحقيق با سؤالات پرسشنامه
سؤالات تحقيق
سؤالات پرسشنامه
1-راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش رهبر چه می باشد؟
سؤالات مربوط به معيار رهبري
سوالات :1-2-3-4 پرسشنامه
2-راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش برنامه ریزی راهبردی چه می باشد؟
سؤالات مربوط به معيار خط مشي:
سوالات: 5-6-7-8 پرسشنامه
3-راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش تمرکز بر دانشجویان چه می باشد؟
سؤالات مربوط به معيار تمركز بر دانشجويان:
سوالات :9-10-11-12 پرسشنامه
4- راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش سنجش ،تحلیل و مدیریت دانش چه می باشد؟
سؤالات مربوط به معيار اندازه‌گيري، آناليز و مديريت دانش
سوالات: 13-14-15-16 پرسشنامه
5-راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش تمرکز بر اعضاء هیات علمی چه می باشد؟
سؤالات مربوط به معيار تمركز بر نيروهاي كاري
سوالات: 17-18-19-20 پرسشنامه
6-راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش مدیریت فرآیندها چه می باشد؟
سؤالات مربوط به معيار نتايج عملكرد سازماني
سوالات:21-22-23-24 پرسشنامه
7- راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش نتایج عملکرد سازمانی چه می باشد؟
سؤالات مربوط به معيار نتايج
سوالات: 25-26-27-28 پرسشنامه

فصل چهارم
نتايج تحقيق

پیش درآمدی برفصل چهارم
در فصل پیش رو تمامی آمار و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به تفکیک جداول وتحلیل های لازم آمده است در این فصل پس از گردآوری اطلاعات پرسشنامه های تحقیق از افراد نمونه آماری که اعضاء هیات علمی دانشگاه ایلام بوده اند به وسیله نرم افزار spssبه تحلیل های آمار استنباطی و آمار توصیفی پرداخته ایم .
در بخش آمار توصیفی دررابطه با هر معیار مدل مالکوم بالدریچ فراوانی و درصد فراوانی ذکر گردیده و میزان اهمیت هر گزینه از نظر تعداد پاسخ گویان مشخص گردیده است .در بخش آمار استنباطی نیزبا استفاده از نرم افزار spss داده ها را از طریق فرمول همبستگی فریدمن تحلیل کرده و میزان ارزش و اهمیت هر گزینه از نظر پاسخ گویان را به دست آورده ایم و به عبارتی با رتبه بندی نظرات اولویت های مورد نظر در رابطه با راهکارهای ارتقاء نوآوری در موسسات آموزش عالی را به دست آورده ایم. از طرفی نیز با تحلیل سطوح معنا داری یا sig و نیز مقادیر chi-square و درجه آزادی داده ها به تجزیه و تحلیل اطلاعات آن پرداخته ایم.مطالب این فصل در واقع سنگ بنای تحقیق مورد نظر بوده و به وسیله آنها شکل اصلی پژوهش شکل گرفته است.
در این فصل سوالات پرسشنامه که شامل 28 سوال رتبه بندی می باشد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است بدین ترتیب که برای هر یک از هفت معیار مدل مالکوم بالدریج اولویت های انتخاب شده توسط افراد نمونه مشخص شده و به عبارتی راهکارهای گسترش نوآوری در موسسات آموزش عالی بر مبنای مدل مشخص گردیده است.
جامعه آماری
همان گونه که در فصول پیشین مشاهده گردید از دیدگاه مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریج 7 حوزه برای گسترش نوآوری در دانشگاه وجود دارد که در این مدل تحت عنوان معیارهای زیر آمده اند 1- رهبری 2- برنامه ریزی راهبردی 3- تمرکز بر دانشجویان 4- سنجش ،تحلیل و مدیریت دانش 5- تمرکز بر اعضاء هیات علمی 6- مدیریت فرآیندها7- نتایج عملکرد سازمانی که در این قسمت از گزارش تحقیق نظرات اعضاء هیات علمی دانشگاه ایلام که نمونه آماری ما می باشند در زمینه این معیارها که هر یک در قالب چهار مقوله جداگانه مورد نظرسنجی قرار گرفته اند ارائه می گردد.
جدول 1-4 . نوع ارزش های متناسب با گسترش نوآوری از دیدگاه اعضاء هیات علمی
ردیف
نوع ارزش ها
فراوانی
درصد فراوانی
1
ارزش‌های علمی و فنی
44
4/56
2
ارزش‌های دینی
16
5/20
3
ارزش‌های اخلاقی
11
1/14
4
ارزش‌های مربوط به روابط اجتماعی
7
9

نمودار 1-4. نوع ارزش های متناسب با گسترش نوآوری از دیدگاه اعضاء هیات علمی

در زمینه معیار ارزش های حاکم شده توسط رییس دانشگاه از بین چهار گزینه مطالعه شده ارزش های علمی و فنی با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این معیار معرفی گردید.پس از آن ارزش های دینی و ارزش های اخلاقی و سپس در انتهای لیست ارزش های مربوط به روابط اجتماعی توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

ردیف
نوع فعالیت ها
فراوانی
درصد فراوانی
1
مشارکت فعالانه و مستقیم ریاست دانشگاه در برنامه‌های نوآوری
7
9

2
سرمایه گذاری و تخصیص منابع مالی به نوآوری
24
30.8
3
ایجاد برنامه هایی برای شناسایی و تشویق نوآوری
11
14.1
4
شرکت رئیس دانشگاه در برنامه‌ها و مجامع مرتبط با نوآوری
36
46.2
جدول 2-4 . توزیع پراکنش نظرات نمونه آماری در زمینه فعالیت‌های رئیس دانشگاه

نمودار 2-4. . توزیع پراکنش نظرات نمونه آماری در زمینه فعالیت‌های رئیس دانشگاه
در زمینه معیار فعالیت های رییس دانشگاه از بین چهار گزینه مطالعه شده شرکت رئیس دانشگاه در برنامه‌ها و مجامع مرتبط با نوآوری با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این معیار معرفی گردید.پس از آن سرمایه گذاری و تخصیص منابع مالی به نوآوری و نیز ایجاد برنامه هایی برای شناسایی و تشویق نوآوری و سپس در انتهای لیست مشارکت فعالانه و مستقیم ریاست دانشگاه در برنامه‌های نوآوری توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول3-4. توزیع پراکنش نمونه آماری در زمینه اهمیت فعالیت‌های مربوط به رئیس دانشگاه
ردیف
نوع فعالیت ها
فراوانی
درصد فراوانی
1
تخصیص منابع مالی برای ایده‌های خلاقانه
22
2/28
2
برگزاری دوره‌های مرتبط با ایجاد تفکر نو و فعالیت‌های نوآورانه
20
6/25
3
شناسایی و مقابله با موانع و مشکلات پیش روی نوآوری
28
9/35
4
حمایت، تشویق و شناسایی ایده‌ها و فعالیت‌های نوآورانه
8
3/10

نمودار 3-4. توزیع پراکنش نمونه آماری در زمینه اهمیت فعالیت‌های مربوط به رئیس دانشگاه

در زمینه اهمیت فعالیت های رییس دانشگاه از بین چهار گزینه مطالعه شناسایی و مقابله با موانع و مشکلات پیش روی نوآوری با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این معیار معرفی گردید.پس از آن تخصیص منابع مالی برای ایده‌های خلاقانه و نیز برگزاری دوره‌های مرتبط با ایجاد تفکر نو و فعالیت‌های نوآورانه و سپس در انتهای لیست حمایت، تشویق و شناسایی ایده‌ها و فعالیت‌های نوآورانه توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 4-4. اختیارات رئیس دانشگاه برای تشویق و ترغیب کارکنان به انجام فعالیت‌های نو
ردیف
نوع اختیارات
فراوانی
درصد فراوانی
1
اختیار برنامه ریزی و تعیین اهداف به رئیس دانشگاه
5
4/6
2
اعطای قدرت تصمیم گیری به رئیس دانشگاه
18
1/23
3
حمایت هیأت امناء و مؤسسات تأمین کننده اعتبار از رئیس دانشگاه
28
9/35
4
تشویق نوآوری‌های رئیس دانشگاه توسط هیأت امنا و افراد مافوق
27
6/34

نمودار4-4. اختیارات رئیس دانشگاه برای تشویق و ترغیب کارکنان به انجام فعالیت‌های نو

در زمینه اهمیت فعالیت های رییس دانشگاه از بین چهار گزینه مطالعه شده شناسایی حمایت هیأت امناء و مؤسسات تأمین کننده اعتبار از رئیس دانشگاه با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این معیار معرفی گردید.پس از آن تشویق و ترغیب نوآوری‌های رئیس دانشگاه توسط هیأت امنا و افراد مافوق و نیز اعطای قدرت تصمیم گیری به رئیس دانشگاه و سپس در انتهای لیست اختیار برنامه ریزی و تعیین اهداف به رئیس دانشگاه توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول5-4. توزیع پراکنش نظارت نمونه آماری در زمینه تدوین اهداف و استراتژی
ردیف
انواع مواردی که در تدوین اهداف در نظر گرفته می شود
فراوانی
درصد فراوانی
1
شناسایی نیازها و انتظارات آینده ذینفعان دانشگاه
28
9/35
2
پیش بینی و شناسایی وضعیت رقبا در زمینه نوآوری
20
6/25
3
بدست آوردن اطلاعات در خصوص تکنولوژی‌های جدید
22
2/28
4
در نظر گرفتن چالش‌ها و ریسک‌های پیش رو نوآوری
8
3/10

نمودار5-4. توزیع پراکنش نظارت نمونه آماری در زمینه تدوین اهداف و استراتژی

در زمینه انواع مواردی که در تدوین اهداف در نظر گرفته می شود از بین چهار گزینه مطالعه شده پیش بینی و شناسایی نیازها و انتظارات آینده ذینفعان دانشگاه با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن بدست آوردن اطلاعات در خصوص تکنولوژی‌های جدید و نیز پیش بینی و شناسایی وضعیت رقبا در زمینه نوآوری و سپس در انتهای لیست ارزیابی و در نظر گرفتن چالش‌ها و ریسک‌های پیش رو نوآوری توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 6-4. توزیع پراکنش نظرات نمونه آماری در مورد تدوین اهداف دانشگاه
ردیف
اهداف دانشگاه
فراوانی
درصد فراوانی
1
اطلاع از استانداردها و ارتقاء مؤسسه یه سطح

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد آموزش عالی، سرمایه های فکری، دانشگاه ایلام Next Entries منابع مقاله درمورد تدوین خط مشی، خلاقیت و نوآوری، منابع اطلاعاتی