منابع مقاله درمورد حسابداران

دانلود پایان نامه ارشد

مفاهيم كنترل وتصميم گيري ازدانش حسابداري مديريت دراين مرحله صورت پذيرفته است .
روش واقعيت پرخرج :
دراين روش حسابداري مديريت معادل يك سيستم اطلاعاتي است وبه اطلاعات به عنوان كالايي كه براي به دست آوردن آن بايد متحمل هزينه گرديد، نگريسته مي شود . تصميم براي تحصيل اطلاعات براساس اصل به صرفه بودن صورت مي پذيرد چنانچه منافع اطلاعات فراهم شده بيشتر ازهزينه هاي تحصيل آن باشد ،‌اطلاعات رابايد خريداري كرد وبالعكس چنانچه منافع اطلاعات مورد نياز كمتر از هزينه هاي تحصيل آنها باشد ازخريد آن بايد خودداري نمود . دراين دوره روش جديدي ابداع نگرديده وعمدتاً درزمينه دانش حسابداري مديريت ، داراي نقشي باچارچوب مفهومي است .
روش رفتاري :
سيستم حسابداري مديريت علاوه برتهيه اطلاعات مورد نياز مديران براي تصميم گيري به فراهم نمودن گزارشهايي براي ارزيابي عمليات اجرايي مديران وكاركنان زير مجموعه آنها مورد استفاده قرارگيرد. اين گزارشهاي اجرايي غالباً مبنايي براي پرداخت پاداشها، اضافه حقوق وترفعيات است . محتوي وشكل گزارشهاي اجرايي و اينكه چگونه مورد استفاده داوري و توجه مديريت قرارگيرند، درانگيزش كاركنان تاثير منفي يا مثبت خواهدداشت. بنابراين انتخاب نوع اطلاعات حسابداري براي تهيه واستفاده درگزارشهاي اجرايي ، تااندازه زيادي به اثررفتاري كه برمديران خواهدداشت ، بستگي دارد . اين مرحله نيز فقط سبب افزايش آگاهي نسبت به انتخاب سيستم اطلاعاتي حسابداري مناسب خواهد شد . بااطلاع ازاين ديدگاه درادامه جزييات چگونگي پيدايش رشد وتكامل حسابداري مديريت تشريح خواهدشد .

ارزيابي تحولات بين قرن پانزدهم تاشروع انقلاب صنعتي (قرن هيجدهم )
ابداع سيستم ثبت دوطرفه توسط پاچيولي در قرن چهاردهم در واقع نقطه عطفي در تاريخ دانش حسابداري است . با عنايت به اينكه ابداع مذكور ،‌چارچوبي براي پيشرفت وپيدايش سايرقلمرو هاي تخصصي حسابداري ايجاد نمود، بررسي سابقه تاريخي حسابداري مديريت همزمان به كار گيري سيستم ثبت دوطرفه درقرن پانزدهم آغاز مي گردد.
حسابداري قبل از انقلاب صنعتي اساسا وظيفه ثبت مبادلات خارجي يك واحد اقتصادي را با سايرواحدها، كه ناشي از رواج تجارت درآن زمان بود ، به عهده داشت و به همين جهت دراين دوره به ندرت سيستمهاي هزينه يابي به چشم مي خورد .
تحولات قرون 18 و 19 (پس از انقلاب صنعتي تاسال 1885)
در پايان قرن هفدهم براثر پيشرفتهاي پزشكي ورعايت اصول بهداشتي ، تغذيه بهتر و شهرنشيني ، نرخ مرگ ومير دراروپاي غربي كاهش ونرخ رشد جمعيت افزايش يافت . در انگلستان طي هفتاد سال جمعيت دوبرابر شد واقتصاد كشاورزي آن زمان قادر به برآوردن نيازهاي چنين جمعيتي نبود و به شكل جديدي ازتوليد احساس نياز مي شد .
عوامل بسيار ديگري غيراز مسئله جمعيت ، وقوع انقلاب صنعتي را سرعت بخشيدند ، از جمله نرخ پسانداز بالا سرمايه ارزان ونيروي كار فراوان ،‌بالارفتن قيمتها و پيش بيني كسب منافع بسيار ، سرمايهگذاران را به سرمايه گذاري ،‌درزمينه هاي جديد توليد تشويق كرد و درمدتي كوتاه بسياري از كارخانجات توليدي ظاهر شدند . تقسيم وظايف نيازهاي جامعه و عوامل ديگر زمينه رابراي نوآوري وخلاقيت فراهم نموده بود . ابداعات وابتكارات به سرعت ازصنايع نساجي به ديگر صنايع مانند معدن ، ذوب فلزات، حمل ونقل وسفالگري و چيني سازي گسترش مي يافت . همزمان با پيدايش كارخانجات توليدي بزرگ ، مسائل جديدي از جمله انتصاب وآموزش مديران ستادي ونياز به ابداع روشهاي جديد حسابداري مطرح شد. درمحيط ناپايدار اقتصادي آن زمان اطلاعات حسابداري ، كمك شاياني براي مديريت بود.
حسابداري صنعتي به دلايل متعددي دراين دوره وتاحدود سال 1885 دچار تحول مهمي نگشت ، عدم تقاضاي مديران براي اطلاعات هزينه ها و نبودن روشهاي جديد وابتكاري درخصوص روشهاي هزينهيابي از جمله عللي بود كه با وجود رشد سريع توليد صنعتي و پيدايش سازمانهاي توليدي دراين دوره گسترش و تحول قابل ملاحظه اي درسيستمهاي ثبت وروشهاي هزينه يابي مشاهده نميشود .
در مراحل بعدي انقلاب صنعتي عامل رقابت شديد انگيزه مهمي را براي ايجاد سيستمهاي هزينه يابي فراهم نمود . درواقع اولين كساني كه به توليد كارخانه اي پرداختند ، باتوليد كنندگان خانگي كه با ابزار اوليه ودستي توليد مي نمودند ، رقابت مي كردند و بنابراين در شرايط انحصاري قرار داشتند .
قيمتهاي فروش بسيار بيشتر ازبهاي تمام شده محصول بود و نوآوريها وابداعات جديد منافع بسياري رابدون استفاده از اطلاعات حسابداري به جيب صاحبان صنايع سرازير مي كرد . علاوه براين انتشار دانش حسابداري صنعتي نيز با اشكال فراوان روبرو بود ، وروشهاي هزينه يابي همچون اسرار كارخانه ها محسوب ميشد. دفترداري تجاري هنوز هم كاملا مسلط بود وفقط درتعداد معدودي از كتابها بحثي پيرامون موضوعات حسابداري مطرح شده بود . بيشتر حسابداران انديشه وتجربه هاي خودر ا درباره روشهاي هزينه يابي به رشته تحرير درنمىآورند . غالباً تجربه هاي آنها فقط درهنگام تغييرشكل كارمند صورت مي پذيرفت .
روشهاي هزينه يابي در آمريكا وانگلستان واوايل سال 1885 فقط قدري بهتر از 400 سال قبل (دوران رنسانس) شده بود ، يكي ازدلايل رشد كند حسابداري صنعتي ، استفاده خيلي محدود از اطلاعات هزينه ها بود. به تدريج چرخشي دراين زمينه پس از سال 1885 به وقوع پيوست كه به اعتقاد سالموند عامل مهم اين تغيير نياز صنعت مردان و حسابداران به روشهاي هزينه ها براي رويارويي ومواجه شدن با مشكل تعيين بهاي فروش محصولات توليدي دارد . رشدكارخانجات صنعتي سبب بروز رقابت شديدي درمحيط تجاري شده بود ونياز به برآورد و تخمين دقيق هزينه ها براي شركت در مناقصه ها و پذيرفتن سفارشهاي مخصوص ، به شدت احساس مي شد بااين حال هنوز هم اطلاعات حسابداري مستقيما به مديران درتصميم گيري ها وكنترل فعاليتها كمتر كمك مي كرد.
بين سالهاي 1885 تا 1920 حسابداري صنعتي ، مراحل تكامل خود را از سطح ابتدايي قرون وسطي به سطحي حدودا معادل دانش امروزين آن رساند . پيشرفتهاي اقتصادي اتحاديه هاي بزرگ به طور مبرم ، تغيير مذكور را ايجاب وحتي وقوع آن را اجتناب ناپذير مي نمود . اما به نظر مي رسد كه اتحاديه ها خودشان به طور مستقيم سبب رشد اين دانش نشده باشند . اما خطوط اصلي توسعه آن را مي توان درنوشته هاي ده نفر پيد ا كرد .

اين ده نفر عبارتند از :
متكالف160 ، گاركه و فلز161 ، نورتون162 ، لوئيس163 ، وچرچ164 كه اساسا پيشتاز معرفي مفاهيم جديد هزينه هستند.
آرنولد ونيكلسون165 كه با تلفيق وانتشار انديشه ها موجب ارتقاي حرفه و گسترش بكارگيري آنها گرديدند. ويتمور و امرسون166 بعد ديگري رابانام هزينه يابي استاندارد به مجموعه اين دانش افزودند.
دوران تلفيق ، تثبيت و انتشار انديشه ها
حتي پس از سال 1900 ميلادي سيتسمهاي هزينه يابي رسمي كمتر در انگليس و آمريكا يافت مي شد. غالبا توليد كنندگان روشهاي غيررسمي ،‌ كه آنها را قادر به تخمين و پيش بيني هزينه هاي دستمزد و مواد قابل رويت درسفارشهاي خاص مي نمود ،‌ را بكار مي بردند. از هزينه سربار نيز غالباً چشم پوشي و صرف نظر مي كردند. افرادي هم كه هزينه سربار را با توسل به روشهاي تخصيص رايج درآن زمان تخصيص مي دادند سادگي را بر دقيق بودن ترجيح مىدادند. دراين مرحله انديشه جديدي بروز نكرد، بلكه فقط انتشار كارهاي انجام شده ،‌ موجب گسترش بكارگيري آنها گرديد گامهاي مهم و اساسي توسط آرنولد و نيكلسون برداشته شد .
پيدايش هزينه يابي استاندارد
حسابداري صنعتي دراوايل قرن بيستم هنوز بر تعيين بهاي تمام شده واقعي محصول بر اساس روشهاي هزينه يابي مرحله اي و سفارش كار متمركز بود. شيوه توليد انبوه و تحول مديريت علمي دراويل قرن بيستم ، باعث ايجاد انگيزه لازم براي اصلاح حسابداري صنعتي گرديد به طوري كه ازحسابداري صنعتي درواقع به عنوان ابزار اندازه گيري كارائي استفاده گرديد توجه مديران ومهندسان به حسابداري صنعتي جلب گرديد ، و با ارتباط وكار مستقيم با حسابداران آنها را از تاكيد برثبت ونگهداري هزينه ها به سوي كنترل هزينه ها سوق دادند. تلاش حسابداران درجهت بهبود روشهاي تخصيص باهدف دوري جستن از محدوديتها و نارساييهاي تعيين هزينه هاي واقعي صورت مي پذيرفت .
بنابراين درطراحي سيستمهاي جديد مساله تفكيك تاثيرات ناشي از تغييرات حجم بربهاي تمام شده واحد محصول مورد توجه قرارگرفته بود. اما حقيقتاً نياز به تحولي در چارچوب فكري واعتقادي حسابداران محصول قبل از اينكه اساساً توليد محصولات صورت پذيرد ، احساس مي شد .
ارزيابي تحولات سالهاي 1920 تاقبل ازجنگ جهاني دوم (1929 ميلادي)
دوران پس از سال 1920 ،‌ درواقع دوران شناخت ارزش حسابداري صنعتي نه تنها براي كنترل هزينه ها، بلكه درجهت تعيين خط مشي و تصميم گيري بود. گسترش كاربرد هزينه ها در اخذ تصميمات منطقي وعقلاني اساسا ناشي از بكارگيري روشهاي مهندسي وتئوريهاي اقتصادي بود و به ابداع روشهاي تجزيه و تحليل بهاي تمام شده حجم فعاليت سود ، ( شامل نمودار نقطه سربسر ، بودجه هاي انعطاف پذير، هزينه يابي مستقيم ) بودجه بندي سرمايه اي و حسابداري براساس مسوليتها منجر گرديد.
ارزيابي تحولات پس ازجنگ جهاني دوم
جنگ جهاني دوم تاثير مهمي براستفاده از فنون حسابداري مديريت داشت و سبب عدم بكارگيري موثر آنها گرديد. اين چرخش و تغيير به علت شرايط محيطي ودراثرتاكيد برسرعت و حجم توليد ،‌كاهش فشار معمول بركنترل هزينه ها و كمبود حسابداران كارآمدبود. مجدداً اين شواهد بيانگر تاثير مهم عوامل محيطي برحرفه حسابداري مديريت است. پس از پايان جنگ عوامل موثر دركاهش كنترل هزينه هاازبين رفتند . بازارهاي رقابتي مجدداً فعال شدندو نياز به تاكيد دوباره بركاهش هزينه ها وكنترل آنها آشكارشد. بيشتر شركتها براي جبران زيانهاي زمان جنگ به بهبود شيوه هاي كنترل هزينه ها توجه نمودند . ظهور كامپيوتر در دهه 19850 ، بيشترين اثر را بر سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري داشت . استفاده از كامپيوتر باتوانايي پردازش سريع اطلاعات انبوه واستخراج گزارشهاي دلخواه تغييرات مهمي را سبب گرديد. درهمين زمان حسابداري مديريت به عنوان قلمرو مجزايي ازحسابداري صنعتي ظاهرگشت. مديران خواستار اطلاعات مديريتي ودانستن نكات مهم و برجسته درمورد كنترل دقيق هزينهها بودند و صحبت ازسيستم اطلاعاتي مديريت متداول گرديده بود.
حسابداري مديريت ، همانطور كه در بخشهاي قبلي شرح داده شد ، برجمع آوري وگزارش اطلاعات به گونه اي مفيد و مورد استفاده براي كمك به مديران در اجراي وظايف برنامه ريزي و كنترل فعاليتها تاكيد دارد. دامنه حسابداري مديريت تنها به مسائل حسابداري بهاي تمام شده خلاصه نميشود. بلكه اطلاعات مربوط به فعاليتهايي غير از توليد رادربرمي گيرد.
دراين دوره تعدادي از فنون حسابداري مديريت ازجمله تحقيق در عمليات ،‌پرت167 مدلهاي طرح ريزي وكنترل موجوديها وسي.پي.ام168 توسط مهندسان و دانشمندان ابداع گرديد .
مدلهاي طرح ريزي و كنترل موجوديها
برنامه ريزي و كنترل موجوديها از مرحله طرح ريزي محصول تا تحول نهايي آن به مشتريان ،‌ از اهميت خاصي براي مديريت برخورداراست . موجوديها درمراحل مختلف توليد تامصرف به شكلهاي گوناگون وجود دارند از قبيل مواداوليه درانتظار توليد ، كالاهاي درجريان ساخت ، كالاهاي ساخته شده و يا كالاهاي بين راه و… در هريك از اين مراحل نگاهداري موجوديها بايد ازلحاظ اقتصادي به گونه اي مناسب قابل توجيه باشد و به همين جهت موجوديها ازمدتها قبل به عنوان يك قسمت مهم كنترل مديريت شناخته شده است .
بسياري از پيشرفتهاي اوليه دراين زمينه توسط مهندسان آغاز شد. باصرفه ترين مقدار سفارش و تجديد سفارش ازمهمترين روشهايي است كه براي حداقل نمودن هزينه هاي نگهداري وجوديها و هزينه هاي خريد بكارمي رود.
همانطور كه قبلاذكر شد توسعه كاربرد روشهاي حسابداري مديريت درسالهاي پس از جنگ جهاني دوم تا اندازه زيادي با ظهور كامپيوتر مرتبط بوده

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عرضه کنندگان، سهم بازار، حسابداران Next Entries منابع مقاله درمورد حسابداران، اعداد و ارقام، انتقال اطلاعات