منابع مقاله درمورد حسابداران، عدم تمرکز، اعداد و ارقام

دانلود پایان نامه ارشد

“تصميم” گرفته شده طولاني ترين مرحله “روند تصميم گيري” است و تا زماني که تصميم گيري از قوه به فعل درنيامده و به واقعيت عملي تبديل نشده نمي توان آن را چيزي بيش از قصد و عزم تلقي نمود (هريسون،1987 ؛207) 183.
مراحل تصميم گيري
جريان فکري تصميم گيرنده بايد براي رسيدن به نتيجه مطلوب دنبال نمايد شامل هشت مرحله مي شود که به يکديگر وابسته مي باشند. مرحله اول شامل جمع آوري اطلاعات و طبقه بندي آنها بر حسب ضوابط انتخاب شده اعم از موضوع ، تاريخ ، ترتيب الفبائي و غيره مي باشد. در مرحله دوم اطلاعات جمع آوري شده تجزيه و تحليل گرديده و موضوع هاي مورد نياز از آن استخراج مي شوند. مرحله سوم معيارهاي اجرائي را تعيين مي نمايد. طي مرحله چهارم مدل تصميم گيري مشخص مي گردد. در مرحله پنجم استراتژي هاي لازم براي تصميم گيري صحيح معين مي گردند. مرحله ششم اختصاص به پيش بيني نتايج مورد انتظار دارد و کوشش در حداقل ممکن نگهداشتن احتمالات سهو خطا. در مرحله هفتم براي تصميم گيري به انتخاب ضابطه اقدام مي شود و بالاخره در مرحله هشتم راه حل مطلوب و نهائي مشخص و ارائه مي گردد (ايلون،1969؛174-173 ) 184.
بايد توجه داشت که به محض اخذ تصميم چون اصطلاح تصميم اغلب راه انتخاب شده را به ذهن متبادر ميسازد توجه به مراحل قبل از انتخاب به منظور حصول اطمينان از حرکت جريان و روند تصميم گيري امري اساسي است زيرا مراحل هشتگانه به يکديگر وابسته بوده و غير قابل تجزيه و انفکاک ميباشند. اين مراحل به صورت يکپارچه تشکيل مجموعه اي را مي دهند که تصميم گيري را امکان پذير ميسازد (كرينر ،1971؛104 ) 185.
سيستم حسابداري مديريت در موارد زيرمورد استفاده مديران قرارمي گيرد:
برنامه ريزي : دستيابي به اتفاق نظردرسازمان نسبت به معاملات تجاري و ساير رويدادهاي اقتصادي پيش بيني پذيردرآينده و تاثير آنها به سازمان واستفاده ازپيش بيني هاي توافق شده به عنوان مبناي فعاليتهاي دوره عملكرد كه به وسيله سازمان پيگيري مي شود .
ارزيابي : قضاوت درباره آثار رويدادهاي گوناگون گذشته و آينده
كنترل : اطمينان دادن نسبت به درستي اطلاعات مالي مربوط به فعاليتها يا منابع سازماني
اطمينان دادن نسبت به اعتبار حسابدهي : اجراي سيستم گزارشگري منطبق بر مسئوليتهاي سازماني كه امكان اندازه گيري موثر عملكرد مديريت را فراهم كند.

شکل14 – 2 مراحل جريان تصميم گيري
سيستم حسابداري مديريت از جمله سيستمهاي اصلي و اساسي سيستم اطلاعات مديريت شمرده ميشود بنا به تعريف وظيفه سيستم حسابداري مديريت تامين نيازهاي اطلاعاتي سطوح مختلف مديران در زمينههاي برنامه ريزي وكنترل منابع ا رزيابي عملكرد و تصميم گيري است . در نتيجه اطلاعاتي كه به وسيله اين سيستم تهيه مي شود اغلب فعاليتها و عمليات شركت ها را دربر ميگيرد. از اين رو بدون داشتن سيستم حسابداري مديريت مناسب و كارا ، راهبري مطلوب عمليات و فعاليتها درجهت دسترسي به هدفها و برنامه هاي مديريت در شركت ها ممكن نيست و نهايتاً اقدامات مديريت محدود به تصميمگيري ها و كنترلهاي موردي و بدون ضابطه و هدف خواهد بود. به طور كلي حسابداري مديريت نقشهاي زير را ايفا مىكند:
1- نقش حسابداري مالي داخلي براي دستيابي به نتايج عملكرد ، كه فعاليتهاي زير را دربر مىگيرد:
1-1 تهيه گزارشهاي مالي دوره اي براي مديران داخل سازمان
2-1تهيه گزارشهاي مالي براي جوابگويي به موضوعات مورد رسيدگي حسابرسان به علاوه براي اعمال كنترلهاي مورد نظر مديريت ازراه مقايسه هزينه هاي يادشده با پيش بيني ها به گردآوري هزينه هاي محصولهاي توليد شده و بخشهاي مختلف موسسه مي پردازد كه به تهيه اعداد و ارقام مورد نياز مديران براي تصميم گيري هاي جاري مي انجامد .
2- نقش تهيه ارقام براي كنترل كه فعاليتهاي زيررادربر مىگيرد .
1-2 تهيه و تنظيم بودجه
2-2 تعيين هزينه هاي استاندارد
3-2 كنترل عملكرد بخشهاي مختلف كه بدين وسيله نظر مديريت موسسه نسبت به عملكردها تحرك بخشيدن به فعاليتها وارزيابي عملكردها جلب مي شود .
3- نقشهاي تصميم گيري وحل مشكل ، كه فعاليتهاي زيررادر بر مىگيرد :
1-3 حسابداري مديريت استراتژيك اين نقش در زمينه برنامه ريزيهاي بلند مدت ، تنظيم استراتژي موسسه و پيش بيني وارزيابي وضعيت رقبا به سازمانها كمك مي كند . حسابداري مديريت استراتژيك يكي از حيطه هاي رشد يابنده وبسيار مهم حسابداري است زيرا تاكنون بيشترارزش وجودي حسابداري مديريت سرچشمه گرفته از مسائل داخلي سازمان بوده است. درمشتريان و رقيبان در بيرون سازمان قرار دارد ، جائيكه رقابت دارد و دستيابي به سود در آنجا ممكن است و رقيبان با هم دست وپنجه نرم مي كنند .
2-3 ارزيابي سرمايه گذاريها ، كه شامل فعاليتهاي زيراست :
1-2-3 ارزيابي سرمايه گذاريهاي بلندمدت و برنامه هاي سرمايه گذاري
2-2-3 تامين نقدينگي پروژه هاي مصوب
3-2-3 حسابرسي داخلي اجراي پروژه هاي مصوب در شرف انجام
3-3 مديريت وجوه اگرچه دربرخي از تعريفهاي حسابداري مديريت اين نقش در شماروظايف حسابداري مديريت به شمارنمي آيد ، اما فعاليتهايي مانند فراهم آوردن نقدينگي براي سرمايه گذاري ها اداره وجوه مازاد و انجام معاملات ارزي مقرون به صرفه در قلمرو اين نقش قراردارد.
4-3 تصميم گيري هاي موردي كوتاه مدت : اين گونه تصميم گيريها شامل قيمت گذاري كالاها، توليدكردن يا نكردن هرنوع محصول وقبول يارد سفارش ها است اينگونه تصميم ها كه آينده نگر است و با توجه به بازار محصولات گرفته مي شود نمي تواند برقيمت تمام شده تاريخي و قيمتهاي گذشته متكي باشد. هزينه هاي توليد ودرآمد هاي افزايش يابنده ايجاب مي كند كه محاسبات مربوط بدون درنظرگرفتن هزينه سربار قابل تخصيص انجام شود.
5-3 اداره سيستم اطلاعات موسسه : اين نقش نه تنها وظيفه سازماندهي تهيه اطلاعات پايه مالي موسسه ها را در برميگيرد بلكه به بررسي و تامين نيازهاي اطلاعاتي موسسه نيز كمك مى كند (تقوي ديلماني،1384؛15-16 )1.

9 – 2 – 2 جايگاه حسابداري مديريت درجهان امروز
امروزه سيستمهاي كنترل مديريت بيش از پيش درحال دگرگوني هستند . اين دگرگونيها عمدتا ريشه در تغييروتحول كلي دراقتصاد موردفعاليت شركتها ونتيجتاً فرايندهاي انعطاف پذيرتوليد و نيروي كار دارند. در زمانيكه اقتصاد جهاني باشتاب بسيار زيادي ازعملكرد سنتي ،توليد انبوه به سمت ايجاد تنوع درتوليدوسفارش انبوه درحركت است تمامي كنترلهاي مديريت كه ناشي از رفتارهاي انساني هستند نيازمند بازنگري كلي مي باشند. حسابداري كنترلهاي فرايند توليد پاداشها و سيستمهاي ارزيابي عملكرد هم از اين فرايند مستثني نيستند . اين وضعيت تحولاتي را در حسابداري مديريت پديد آورده كه به اختصار بيان خواهد شد .
1- حسابداري مديريت از اهميت فراگيرتري برخوردار شده است . بسياري از تكنيكهاي حسابداري بهاي تمام شده به سختي به سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري مديريت وابسته ميباشند. با تحول درشيوه هاي توليد معيارها و شيوه هاي سنجش سنتي كارايي خود را در ارائه اطلاعات مورد نياز مديِِران ازدست داده و شيوه هاي نوين جايگاه خود را يافته اند . ارائه اين معيارها نيازمند اطلاعاتي است كه سيستمهاي سنتي قادر به جمع آوري وگزارشگري آنها نبوده و مي بايست بهبود يابند. علاوه بر اين جمع آوري اطلاعات درمحيط توليد مي بايست از حسابداران به آن دسته از نيروي كار كه مستقيماً ازآن اطلاعات استفاده مي كنند منتقل شود تا نسبت به مربوط به موقع بودن آنها اطمينان حاصل شود.
2- حسابداري مديريت نقش نمايانگر وحمايت كننده بخودگرفته است به عنوان مثال درشركت نيسان ، واحد حسابداري مديريت تنها درانتهاي فرايند هزينه يابي هدف مطرح گرديده و مسئوليت ارزيابي فرضياتي كه هزينه هدف برمبناي آن مشخص گرديده را برعهده دارد . بنابراين در حاليكه حسابداري مديريت نقش عمده اي در اين نوع هزينه يابي ايفا مي كند حسابداران مديريت نقش بسيار كوچكي را برعهده دارند .
3- نقش حسابداري مديريت دربخشهايي كه سابق بر اين توجهي به حسابداري مديريت نداشتهاند مانند بيمارستانها از افزايش و بهبود چشمگيري برخوردار شده است . حسابداران مديريت در اين مراكز نقش حساسي را در جهت توسعه سيستمهاي جديد اطلاعاتي به منظور پشتيباني وكمك به مديريت هزينه ها ايفا ميكنند اينگونه حسابداران مديريت ميبايست درطراحي سيستمهاي حسابداري مديريت مهارت ويژه اي پيدا نمايند البته همانطور كه قبلا ذكر شد نقش حسابداران مديريت نقش حمايت كننده است تاراهبري طراحي وبكارگيري چنين سيستمهايي .
4- بسياري از تكنيكهاي مديريت هزينه وابستگي چنداني به اطلاعات حسابداري مديريت ندارند اين سيستمها از ساير نيروهاي سازمان براي رسيدن به هدف استفاده مي كنند و اين بدين معنااست كه حسابداران مديريت موثرترين فرد درسيستمهاي كنترل هزينه نمي باشد . و اينگونه كنترلها مي بايست توسط تمامي افراد سازمان پذيرفته وبكارگرفته شوند.
حسابداري مديريت درايران :
حسابداري مديريت در ايران آنچنان كه بايد جايگاه خود را نيافته است . اين امر نه تنها در موسسات توليدي بلكه درمراكز آموزشي وخدماتي نيز به روشني به چشم مي خورد صرف نظر از اهداف و چگونگي عملكرد همين معدود واحدهاي مستقل حسابداري مديريت ، كافي است اين موضوع با وضعيت حسابداري مديريت در دنياي امروز كه سالهاست ازايجاد يك واحد مستقل به اين عنوان فاصله گرفته و حسابداري مديريت به سرعت به عنوان تكنيكهاي عمومي مديريت جهت كنترل هزينه ها و عملكرد شركت تبديل مي شود مقايسه گردد .
توسعه حسابداري مديريت نه تنها ازنظر كمي بلكه ازنظر كيفي نيز در ايران قابل بحث ميباشد .
دربسياري از شركتها وجودواحدهاي حسابداري مديريت دلائلي بجزاهداف تعريف شده و مشخص آن يعني كمك به مديريت در جهت اتخاذ تصميمات بهتر داشته ونيروهاي شاغل دراين بخش صرف تهيه و محاسبه بهاي تمام شده كالاها و خدمات ارائه شده مي گردد . مديران ارشد بسياري از شركتها با كاركردهاي وسيع اين شاخه از حسابداري آشنا نبوده و حسابداران نيز اطلاع چنداني از تكنيكهاي حسابداري مديريت و پيشرفتها و تغييرات جديد آن ندارند .
بدون شك ريشه اين عوامل را ميتوان در مسائلي همچون نبود ثبات اقتصادي ، شرايط و فضاي رقابتي براي شركتها و نيز پايين بودن سطح كيفي آموزش حسابداري مديريت و دانشگاه ها دانست (نظري مقدم ،1380؛ 85 – 97 )186.

3 – 2 گفتار سوم : تمرکز و عدم تمركز در سازمان
1 – 3 – 2 مقدمه
در اين گفتار ابتدا تعريف تمرکز و عدم تمرکز ، اصول تفويض اختيار ، محدوديت هاي تفويض اختيار ، عوامل تعيين كننده حدود و ميزان تفويض اختيار ، ارتباط تصميم گيري و تمرکز و ارتباط تمرکز، پيچيدگي و رسميت تشريح مي گردد ، در پايان محاسن و معايب عدم تمركز ارائه مىگردد.
2 – 3 – 2 تعريف تمرکز و عدم تمرکز
تمركز : سياست و روشي است كه بنابر آن قوه مركزي يعني وزارتخانه ها و مقامات عاليه اداري كه معمولاً در مركز قرار دارند عمده دار امور نواحي بوده و امور محلي را به وسيله مأموران تابعه و منصب خود اداره مي نمايند.
عدم تمركز : سياست و روشي است كه در آن صلاحيت اتخاذ تصميمات لازم الاجرا درباره امور به مقاماتي كه نسبتاً مستقل از قوه مركزي هستند به موجب قانون تفويض گرديده است .
بيشتر نظريه پردازان توافق دارند تمرکز به ميزاني که تصميم گيري در يک نقطه واحد در سازمان متمرکز شده، اشاره دارد. تراکم قدرت در يک نقطه دلالت بر تمرکز داشته و عدم تراکم يا تراکم کم نشانة عدم تمرکز است.
بايد اذعان داشت که عدم تمرکز187 دلالت بر تفکيک سازمان بر اساس مناطق جغرافيايي ندارد. تمرکز به مسئله ميزان پراکندگي اختيارات تصميم گيري برميگردد نه تفکيک جغرافيايي سازمان.
تمرکز يا عدم تمرکز به صورت مطلق در هيچ سازماني وجود ندارد و هميشه حفظ تعادل بين تمرکز و عدم تمرکز لازم مي باشد، زيرا بديهي است چنانچه يک مقام مرکزي مسئول تعيين خط مشي و تنظيم برنامه عمليات عمومي دستگاه نباشد و ترتيب مناسبي براي ارزيابي نتايج و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد حقوق و دستمزد، پردازش اطلاعات، حسابداران Next Entries منابع مقاله درمورد سلسله مراتب، ساختار قدرت