منابع مقاله درمورد حسابداران، انتقال اطلاعات، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

بريتانيا نيز تاييد واعطاي مدرك حسابدار خبره مديريت به انجمن حسابداران خبره مديريت ، واگذارشده است.

6 – 2 – 2 آيين رفتار حرفه اي
موفقيت يا شكست واحدهاي انتفاعي ، برايند فعال وانفعال عوامل گوناگون ، متعدد وپيچيده اي است كه توانايي و عملكرد مديران واحدهاي انتفاعي ، يكي ازاين عوامل موثر محسوب مي شود هر چند ارزيابي دقيق تاثير جداگانه هر يك از اين عوامل از جمله عوامل مديريت ، امكان پذيرنيست. حسابداران ، گزارشگر اطلاعاتي هستند كه مي تواند بر سياستها و عملكرد مديران اثري عمده بگذارد. مديران عموما در قبال دستيابي به هدفهاي مرتبط با عملكرد مالي ، مسئوليت دارند و شكست در دستيابي به اين هدفها ميتواند آثار و نتايج منفي جدي براي آنان به دنبال داشته باشد .
اگريك قسمت از واحد انتفاعي يا واحد انتفاعي دركل در دستيابي به هدفهاي تدوين شده درخصوص عملكرد مالي خود با مشكلاتي مواجه شود ،‌ حسابداران ممكن است ازلحاظ اتخاذ و اعمال رويه هاي ديگر حسابداري كه ممكن است موجب بهبود درگزارش عملكرد مالي شود ، ازجانب مديريت تحت فشار قرارگيرند.
مثلا مديريت يك شركت ممكن است از حسابدار خود بخواهد فروشهاي واقع شده در اوايل سال بعد را در اواخر سال جاري ثبت و گزارش كند. يعني درآمد را قبل از تحققق شناسايي كند. مديريت شركت ممكن است اين شناخت زودهنگام درآمد را كه قبل از پايان دوره گزارشگري رخ مي دهد، ازاين جهت كه فروش در هرحال دراوايل سال بعد واقعاً انجام شده يا خواهد شد ، امري منطقي بداند. اتخاذ چنين شيوه اي باعث مي شود كه بخشي از درآمد فروش سال آينده همراه با سود آن به سال جاري انتفال يابد . حسابداران مديريت و صنعتي در سازمانها و واحدهاي انتفاعي زيرنظر مديرمالي انجام وظيفه ميكنند. درحالي كه شغل و وظيفه حسابداران مديريت و صنعتي اساسا گرد آوري ، تحليل و گزارش اطلاعات عملياتي براي مديريت است ؛ كردار آنان بايد اخلاقي و منطبق با آيين رفتار حرفه اي باشد.
آيين رفتار حرفه اي ايجاب مي كند كه حسابداران مديريت و صنعتي در فراهم كردن اطلاعات برا ي مديريت به ويژه اطلاعات نامساعد نظيراطلاعات مربوط به كيفيت ضعيف محصولات وهزينه هاي گزاف و سوء جريان هاي مالي ، از قضاوت حرفه اي و مبتكرانه خود استفاده كنند. حسابداران همواره بايد حافظ اطلاعات خصوصي و درون سازماني شركتي باشند كه درآن كار ميكنند و در اين زمينه از زنجيره فرماندهي تبعيت كنند.
علاوه براين مديران مالي به عنوان بالاترين مقام اجرايي مالي در واحدهاي انتفاعي نسبت به اطمينان يافتن از اين كه كاركنان تحت مديريت آنان از سياستها و خط مشي هاي شركت پيروي وكنترلهاي ضروري براي دستيابي به مقاصد شركت را اجرا مي كنند، مسئوليت دارند . مديران مالي بايد همواه نسبت به رعايت استانداردهاي مربوط به موازين وآيين رفتار حرفه اي به وسيله حسابداران مديريت ، صنعتي ومالي هشيار باشند.
حسابداران مديريت وصنعتي به عنوان افرادي متخصص وحرفه اي نسبت به خود ، همكاران خود ، حرفه خود ، جامعه و سازماني كه درآن كار مي كنند تعهد دارند كه بالاترين استانداردهاي آيين رفتار حرفهاي را مراعات كنند. به منظور شناخت اين تعهد ،‌تشكلها و مجامع حرفه اي حسابداري مديريت و صنعتي دركشورهاي مختلف اقدام به تدوين استانداردهاي مربوط به آئين رفتار حرفه اي در اين زمينه كرده اند .
براي نمونه استانداردهاي مربوط دراين زمينه كه به وسيله انستيتو حسابداران مديريت IMA172 درايالات متحده آمريكا تدوين شده به شرح زير ارائه مي شود.
حسابداران مديريت نسبت به موارد زير مسئوليت دارند :
لياقت و شايستگي :
– حفظ شايستگي حرفه اي در سطحي مناسب از طريق افزايش مستمر دانش و مهارتهاي حرفهاي وتخصصي خود .
– انجام وظايف حرفه اي خود طبق قوانين ، مقررات و استانداردهاي فني مربوط .
– تهيه گزارشها و ارائه توصيه روشن صريح و كامل بعداز تحليل هاي مناسب اطلاعات مربوط و قابل اعتماد .
رازداري :
– خودداري از افشاي اطلاعات محرمانه اي كه درخلال انجام كارهاي خود به دست مي آورند به استثناي مواقعي كه مجازند يااين كه قانوناً متعهد به انجام چنين كاري باشند.
– آگاه كردن كاركنان زيردست درصورت لزوم ازمحرمانه بودن اطلاعاتي كه حين انجام كارهاي خود به دست مي آورند وهدايت ونظارت بر كارهاي آنان به منظور اطمينان يافتن از رعايت رازداري .
– خودداري از استفاده يا وانمود به استفاده از اطلاعات محرمانه اي كه حين انجام كار به دست ميآيد در جهت منافع غيرقانوني يا غيراخلاقي به طور شخصي يا ازطريق اشخاص ديگر.
صداقت :
– پرهيز از وارد شدن به وضعيتهايي كه حاكي از وجودتضاد منافع واقعي يا ظاهري است و راهنمايي كليه طرفهاي مربوط در اين گونه وضعيتها .
– خودداري از پرداختن به هرفعاليتي كه احتمال ميرود به توانايي آنان در اجراي وظايفشان همراه با اخلاق و رفتار حرفه اي لطمه وارد كند.
– خودداري از دريافت هرگونه هديه و موافقت با حضور درمراسم و مهمانيهايي كه ظاهرا احتمال ميرود براقدامات آنان اثر بگذارد .
– ارتكاب يا انصراف از انجام عملياتي كه دردستيابي به هدفهاي اخلاقي و مشروع سازمان اخلال ايجاد كند.
– شناسايي و بيان محدوديتهاي حرفه اي و ساير عوامل محدودكننده اي كه مانع از اعمال قضاوت مسئولانه يا عملكرد موفقيت آميز فعاليتها ميشود.
– انتقال اطلاعات و قضاوتها و اظهارنظرهاي حرفه اي اعم از مساعد ونامساعد .
– خودداري از انجام يا حمايت از فعاليتهايي كه احتمال مي رود حرفه را بي اعتبار كند.
بي طرفي :
انتقال اطلاعات به گونه اي مطلوب ، ‌متعارف و بي طرفانه

7 – 2 – 2 كاربردهاي حسابداري مديريت :
جايگاه سيستم حسابداري مديريت در سيستم هاي اطلاعاتي
سيستم را در معنا ومفهوم عام آن چنين تعريف كرده اند :
سيستم عبارتست از مجموعه از عوامل گوناگون كه به يكديگروابسته اند و كل پيوسته اي راتشكيل ميدهند و عوامل هرسيستم به طور ديناميك بر يكديگر اثر مي گذارند و براي به انجام رساندن كار يادست يافتن به هدف خاص سازمان يافته اند .
محدوده و مرزهاي يك سيستم قراردادي است زيرا هر سيستم ميتواند جزئي از يك سيستم بزرگتر باشد دراين صورت سيستم بزرگتر را سيستم اصلي وسيستمهاي تشكيل دهنده آنرا سيستم هاي فرعي مينامند به همين ترتيب سيستمهاي فرعي نيز ميتوانند از سيستمهاي كوچكتري به وجود آمده باشند.
مثلا سيستم حسابداري يكي از زيرسيستمهاي يك شركت مي باشد كه با سايرسيستمهاي شركت ازقبيل توليد ،‌خريد ،‌فروش ، اداري و…. ارتباط داردسيستم حسابداري در عين حال ازسيستمهاي فرعي چون حسابداري مالي وحسابداري مديريت تشكيل شده است ، ضمنا سيستم بزرگتر دراين مثال يعني شركت نيز ممكن است زيرسيستم يك دستگاه بزرگتر مثل يك سازمان دولتي باشد .
خصوصيات مشترك و مهم سيستم ها را مىتوان بصورت زير توضيح داد :

شكل 12 – 2 اجزاي كاربردي سيستم اطلاعات

1- داده ها : هرمثال سيستمي براي ادامه موجوديت خود چيزهاي مختلفي ازمحيط مي گيرد به عنوان مثال داده هاي يك سيستم حسابداري مديريت اسناد ومدارك انجام عمليات مالي از قبيل برگهاي نقل و انتقال توليد ،‌توقفات ،‌ضايعات ،رسيد ، حواله هاي انبارها و…. مي باشد .
2- پردازش : فرايند معرف يك دسته از فعل وانفعالات است كه به منظور تبديل داده ها به بازداده ها انجام مي گيرد در مثال سيستم حسابداري مديريت ، كليه عملياتي كه روي داده انجام مي گيرد از قبيل ثبت ، طبقه بندي و اصلاح و ويرايش داده ها را فرايند مي نامند.
3- ستانده : داده هاي سيستم پس از انجام فعل و انفعالاتي كه روي آنها انجام مي شود بصورتهاي مختلف خارج ميشوند كه در اين حالت بازدارنده ها ناميده مي شوند و درمثال فوق گزارشهاي ريالي توليد ، قيمت تمام شده ….. بازداده هاي سيستم حسابداري مديريت مي باشند.
4- تعادل : تعادل لازمه تداوم وجود يك سيستم است اين تعادل از هماهنگي بين اجزاي يك سيستم با سيستمهاي فرعي تشكيل دهنده آن به وجود مي آيد برقراري تعادل درسيستمها با كمك بازخور انجام مي گيرد. در مثال سيستم حسابداري مديريت ، ‌اعمال كنترلهاي مالي توسط واحد حسابرسي داخلي ويا حسابرسان مستقل (خارجي ) را بر روي فرايند ثبت ، طبقهبندي و گزارش دهي را به عنوان بازخور سيستم حسابداري مديريت مىنامند.
سيستمهاي اطلاعات مديريت173
يكي از هيجان انگيزترين چالشها درجامعه پيچيده نوين ، چالش اداره عواملي از دولت وصنعت است كه قويا درمقابل با يكديگرند. عواملي مانند فقر ، آلودگي هوا رشد بي رويه جمعيت ، بيكاري و.. كه همگي به گونه شكلهايي از بحران رانمايان مي سازندو هنوز به اندازه كافي به آنها پرداخته نشده است لذا اكنون كار نظم بخشيدن وهدايت صحيح وجوه اين بحران ، به عنوان ضرورتي ، فراروي دستاندركاران جوامع بشري شده است .
به همين ترتيب وظيفه هر سازماني در اين جامعه متحول ايجاد نظم است كه در اين راستا عامل اساسي مورد نيازبراي نظم بخشيدن به هر سيستمي اطلاعات دقيق و به موقع مي باشد . در سراسر تاريخ هم دولتها و هم سازمانها به كسب اطلاعات به منظور ايجاد تغيير و همچنين شناخت ساختار اوليه مناسب براي جامعه و سازمان علاقه نشان داده اند مطمئنا اگر اهداف ديگري در كار نباشد ، هر دو تشكيلات وسيعي را براي جمع آوري اطلاعات به منظور تداوم بخشيدن به نظم امور نياز دارند. اما به طور كلي درحاليكه بعد از عامل انساني ، اطلاعات مهمترين منبع مدير محسوب مي گردد.
مفهوم اطلاعات بر اين باور تاكيد دارد كه چيز با ارزش به فردي يا سازماني منتقل گشته لذا از آنجاييكه افراد به منابع اطلاعاتي چندگانه متوسل شده و حجم و سرعت توليد اطلاعات همواره روبه فزوني است، ايجاد نوعي سيستم كه تمامي اين اطلاعات را پالايش ، فشرده و ذخيره ومنتقل مي كند ضروري است و لذا به همين سبب است كه سيستم اطلاعاتي براي استفاده مديران در سازمان ايجاد مي شود كه آنراسيستم اطلاعات مديريت نام نهاده اند . (رضائيان،1369؛20-25 )174.
سيستم اطلاعات سيستمي است ساخت بشر كه عموما عامل يك سري اجزاي كامپيوتري و دستي يكپارچه است كه به منظور جمع آوري ، ذخيره سازي وكنترل اطلاعات و تهيه و ستانده اطلاعات براي استفاده كنندگان ايجاد شده است.
سيستمهاي اطلاعات مديريت به صورتهاي زير نيزتعريف نموده اند :
سيستمي كه كنترل و بازسازي اطلاعات از دنياي محيطي و عمليات بازرگاني داخل سازمان را به عهده دارد به طريقي كه با سازماندهي و انتخاب داده ها اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصميم ، برنامه ريزي و كنترل براي مديران آماده مي سازد ، سيستم اطلاعات مديريت ناميده ميشود (مومني،1378؛29 )1.
سيستمي كه نيازهاي اطلاعات مديران (سطوح مختلف ) را در جهت برنامه ريزي ، كنترل واتخاذ تصميم از طريق پردازش اطلاعات درون وبرون سازماني تامين كند.
سيستم اطلاعاتي مديريت يك سيستم رسمي در سازمان است كه گزارشهاي لازم را براي فرايند اخذ تصميم مديريت فراهم مي آورد ( رضائيان،1369؛31 )2.
درتعريف فوق ، سيستم اطلاعات را جمع آوري و پردازش مي كندودرنهايت به آن ساختار مىبخشد وبه هنگام نياز آنها رابازيابي مي كند اما هدف نهايي سيستم تهيه اطلاعات براي مديران به منظور كمك به آنان در اخذ تصميم است . شكلي نيست كه سيستم اطلاعات مديريت بايد به گونه اي طراحي شود كه نوع صحيح اطلاعات را دراختيار مدير قراردهد به عبارت ديگر اطلاعات مي بايستي نياز مصرف كننده آن را برآورده سازد لذا به همين دليل است كه ويژگي ها و ابعاد سيستم بايد با نيازهاي مصرف كننده متناسب باشد يكي ازمشكلات عمده دراين زمينه اين است كه اغلب به جاي اطلاعات داده در اختيار مصرف كننده قرار ميگيرد به همين دليل اين دو بايد كاملا از يكديگر متمايز شوند. داده اطلاعات خام پردازش نشده مي باشد در حاليكه اطلاعات به داده هاي پردازش شده اطلاق مي شود .
سيستم حسابداري
سيستم حسابداري يكي از زيرمجموعه هاي سيستم هاي اطلاعات مديريت هرسازمان شركت يا موسسهاي مي باشد كه وظيفه اندازهگيري ،‌ثبت ، طبقه بندي و تلخيص عمليات مالي را به عهده

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد حسابداران، اطلاعات نامربوط Next Entries منابع مقاله درمورد حقوق و دستمزد، پردازش اطلاعات، حسابداران