منابع مقاله درمورد حسابداران، اعداد و ارقام، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

است .
تكنيكهاي ديگر حسابداري مديريت مثل روشهاي برآورد اقلام بهاي تمام شده با استفاده از تكنيكهاي آماري ،منحني هاي فراگيري ، مدلهاي مالي (تعيين برتري سرمايه گذاريها) و مدلهاي اقتصادي و قيمتگذاري محصولات نيز در همين دوره رشد وگسترش يافتند.
تحولات اخير
روشهاي تعيين بهاي تمام شده محصول وسايرفنون حسابداري مديريت ، كه طي دهه هاي گذشته گسترش يافته اند ، براي شرايط خاصي ازتكنولوژي ومحيط تجاري ،‌اقتصادي مناسب بوده اند. درسالهاي اخيررقابت گسترده جهاني ، بكارگيري گسترده كامپيوترهاي شخصي وتغييرات تكنولوژي توليدي موجب تغييرشرايط محيطي فعاليتهاي تجاري وتوليدي گرديده اند به دنبال اين تغييرات ممكن است سيستمهاي حسابداري مديريت ديگر قابل استفاده وكاربرد نباشندچهارعامل اصلي حسابداري مديريت را به شدت تحت تاثيرقرارداده اند .
1- انجام توليد درست به موقع
2- شناسايي و بكارگيري خطوط توليدي كامپيوتري
3- پيشرفت درتكنولوژي اطلاعات
4- تغييرات دربخش خدمات
بيان خلاصه اي ازروشها وزمينه هاي يادشده موجب درك كامل چگونگي تاثيرآنها بر حسابداري مديريت خواهد گرديد.
توليد به موقع
توليد به موقع ، كاملا تحت تاثيرتقاضا براي توليدات است. روش توليد به موقع براين انديشه است كه توليد كالا در زمان نياز ويا فقط بنابه تقاضاي مشتري بايد انجام شود. مواد خام و قطعات مورد لزوم نيز درست درزمان توليد وبراي مصرف به كارخانه وارد مي شوند. اين روش سبب نگهداري موجوديها درسطح بسيار پايين افزايش تاكيد بركيفيت محصولات وتغييرات اساسي در شيوه توليد وسازماندهي امكانات توليدي خواهدشد. كاهش حجم موجوديها، مبالغي ازسرمايه را براي سرمايه گذاري پرثمرتر آزاد مي كند. نهايتاً تغيير از روش سنتي توليدبه روش توليد به موقع براي توليد كنندگان فرصت پرداخت به كيفيت بهتر محصولات بازدهي بيشتر امكان تعيين دقيق هزينه هاي توليد را ازطريق سيستم حسابداري جديدفراهم مي نمايد. روش مذكور هم اكنون دربرخي ازشركتهاي آمريكايي و ژاپني به كار گرفته شده است .
توليد به وسيله كامپيوتر
خودكار كردن خطوط توليدي سبب كاهش موجوديها ، ‌افزايش ظرفيت توليدي ، بهبود كيفيت كالا و خدمات ،‌كاهش زمان توليد و افزايش بازدهاي ميگردد. به عبارت ديگر استفاده از روش توليد خودكار سبب برتري وتفوق شرايط رقابتي واحداقتصادي خواهدگرديد. به همين جهت شمار واحدهاي اقتصادي كه از روش فوق استفاده ميكند دائما روبه افزايش است. براي بسياري از توليد كنندگان ممكن است توليد خودكار معادل بقا باشد .
سيستمهاي توليدي كامپيوتري برتواناييهاي زيرتكيه دارد :
1- طراحي محصول بااستفاده ازكامپيوتر
2- مهندسي سيستم بااستفاده از كامپيوتر
3- استفاده از كامپيوتر درتوليد ازطريق رباتها وكامپيوترهاي هشدار دهنده
4- سيستم اطلاعاتي كه مي تواند ازطريق ارتباط به اجزاي سيستم توليدي كامپيوتري ايجاد شود.

پيشرفتهاي تكنولوژي اطلاعات
پيشرفت تكنولوژي اطلاعات از دو جنبه حائز اهميت است : اولين جنبه بر خطوط توليدي كامپيوتري تاكيددارد . به دليل استفاده از كامپيوتر، امكان جمع آوري مقادير قابل ملاحظه اي ازاطلاعات سودمند براي ارائه به مديران به سهولت فراهم است . همچنين پيگيري مداوم حركت كالاهاي توليدي را دركاخانه در زمان توليد براي گزارش تعداد كالاي توليد شده مواد خام مصرفي ، ضايعات وبهاي تمام شده محصول ميسر مي شود . برايند اين جنبه از پيشرفت تكنولوژيكي اطلاعاتي ، موجب ايجاد سيستم اطلاعاتي كه توليد به طور كامل با بازار واطلاعات حسابداري مرتبط است ،‌خواهدشد.
جنبه ديگر ، پيشرفت تكنولوژي به ابزار مورد نياز تكيه دارد : دردسترس بودن كامپيوترهاي شخصي ، بسته هاي نرم افزاري طراحي و صفحات گسترده که قابل ارتباط به سيستم توليد كامپيوتري هستند و براي مديران توانايي استفاده وتجزيه و تحليل اطلاعات را فراهم مىنمايند.
تغييرات در صنايع خدماتي
تغيير دربسياري از خدمات (نظير حمل و نقل هوايي و مخابرات ) سبب افزايش رقابت در اين صنايع گرديده است . بسياري از سازمانهاي خدماتي تنها با تلاش فراوان در صحنه تجارت باقي مانده اند . شدت عامل رقابت سبب توجه بيشتر مديران اين صنايع به اطلاعات حسابداري براي برنامه ريزي و كنترل فعاليت ها گرديده است. علاوه براين اهميت نقش بخش خدمات دراقتصاد جوامع نيز بيش از پيش نمايان شده است . اين بخش زمينه اشتغال بسياري را فراهم كرده و دورنماي آينده نيز حاكي از توسعه و رشد آن است . با اهميت دادن به اين بخش نتيجتاً تقاضا براي اطلاعات حسابداري مديريت افزايش خواهد يافت .
به عنوان يك نتيجه كلي وبه طور خلاصه مي توان گفت كه گسترش و توسعه حسابداري مديريت پاياني ندارد زيرا كه محيط اقتصادي،‌تجاري و توليدي دائماً درحال تغييراست و بنابراين درآينده نزديك دگرگوني بسيار آن را شاهد خواهيم بود . ( كاكوئي ن‍ژاد،1371؛91-121).1

3 – 2 – 2 مفاهيم حسابداري مديريت
تعريف حسابداري مديريت
جديدترين و پذيرفته شده ترين تعريف حسابداري مديريت درسطح وسيع : تعريفي است كه فدراسيون بين المللي حسابداران169 ارائه كرده است وازحمايت كامل انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستان نيز برخوردار است .
فدراسيون بين المللي حسابداران تعريف زير را ازحسابداري مديريت به دست داده است :
حسابداري مديريت فرايند تشخيص اندازه گيري ، انباشت ، تحليل ، تنظيم وتفسير وارتباط اطلاعات (مالي و عملياتي) است كه براي برنامه ريزي ارزيابي وكنترل سازمان و حصول اطمينان ازحسابدهي ونحوه استفاده ازمنابع مربوط مورد استفاده مديران قرارمي گيرد .
مفاهيم حسابداري مديريت برخاسته ازهدفها و ويژگي هاي كيفي اطلاعات اين نظام است . درصورت وجود انسجام ميان چنين مفاهيمي مي توان از آن به عنوان مبناي اصلي تدوين مباني نظري براي حسابداري مديريت استفاده كرد. اگرچه تبيين مفاهيم حسابداري مديريت به طور پراكنده اي درادبيات اين حوزه مطرح شده است ، اما ارائه وبررسي همزمان اين مفاهيم مىتواند تشكيل دهنده يكي از اجزاي اساسي چارچوب نظري باشد . كميته حسابداري مديريت انجمن حسابداري ايالات متحده ، هشت مفهوم اساسي را به عنوان مفاهيم زيربنايي حاكم بر حسابداري مديريت معرفي كرده است ، اين مفاهيم عبارتند از :
الف- اندازه گيري
ب- ارتباطات
ج- اطلاعات
ت- نظام اطلاعاتي
ث- برنامه ريزي
ج- سودمندي درارزيابي
چ- نظارت وهدايت سازماني
ح- رفتار هزينه
كميته حسابداري مديريت براين باوراست كه اين مفاهيم به عنوان جز ضروري وجدايي ناپذير پيكره ساختار نظري حسابداري مديريت محسوب مي شود. ازاين رو بررسي مختصر آنها مىتواند سودمند باشد.
الف – اندازه گيري
درمحدوده حسابداري فرايند اندازه گيري ازاهميت زيادي برخوردار است اندازه گيري را مىتوان به عنوان فرايند انتساب اعداد و ارقام به خاصه ها يا ويژگيهاي مورد اندازه گيري تعريف كرد. اما خاصههاي مورد اندازه گيري داراي ابعاد گوناگوني است ، مواردي مانند طول، ‌عرض ، ارتفاع و وزن همگي ازجمله خاصه هاي عيني است ،‌ درحالي كه بهاي تاريخي، بهاي جايگزيني و ارزش فروش جز خاصههاي مالي محسوب مي شود . به بيان ديگر مي توان خاصه هاي قابل اندازه گيري را در دو بعد كمي و كيفي مطرح كرد. اگرچه در بيشتر موارد مفهوم اندازه گيري در حسابداري در قالب اعداد و ارقام پولي معني دار است اما بااين حال ارقام غير پولي و كيفي نيز داراي بار اطلاعاتي موثرند. مواردي نظير ظرفيت يك واحد توليدي برحسب تن ،‌ تعداد محصول ، تعداد كاركنان و ويژگيهاي كيفي محصولات مي تواند از جهت تصميم گيري مفيد و سودمند واقع شود. به طور خلاصه درحوزه حسابداري (مالي و مديريت) فرايند تعيين آثار مالي هر فعاليت اقتصادي (در گذشته ، حال يا آينده) سنجش ارزش هرقلم بر حسب پول و در نهايت انتساب آن به هريك از عناصر گزارشهاي مالي اندازهگيري خوانده مىشود.
ب- ارتباطات
از مفاهيم اساسي در حسابداري مديريت ، مفهوم انتقال اطلاعات است توجه به اين مفهوم منجر به انتقال اندازه گيريهاي به عمل آمده مي شود. دو انديشمند وصاحبنظر و برجسته حوزه رياضيات به نامهاي شانون170 وويور171 براين باورند كه ارتباطات به معناي روشها ورويه هايي است كه به وسيله آن ساز و كارهاي مشخص برساز و كارهاي ديگر اثر مي گذارد . اما به منظور فراهم آوردن شرايط به كارگيري مفاهيم حاكم برارتباطات ضرورت دارد تا به مفهوم اطلاعات توجه شود.
پ-اطلاعات
اطلاعات معرف داده هاي پردازش شده با اهميتي است كه مبناي لازم براي تصميم گيري و عمل را فراهم مي آورد. منظور ا ز اطلاعات داده ها و آگاهيهايي است كه موجب كاهش شرايط نبود اطمينان در نزد استفاده كنندگان مي شود. بنابراين داده هاي ايجاد شده به وسيله نظام حسابداري مديريت بايد برپايه بار اطلاعاتي آن مورد ارزيابي قرارگيرد. اگرچه اطلاعات حسابداري مديريت نيز نمي تواند جنبه فرايند وكامل داشته باشد اما با وجود اين دربرگيرنده اطلاعات زيراست :
1- اطلاعات مالي كه مربوط به جريان منابع مالي درمحدوده هاي مختلف سازمان است .
2- اطلاعات مربوط به توليدكه ناشي از جريان عيني منابع در محدوده هاي مختلف سازمان است
3- اطلاعات مربوط به منابع انساني كه ناشي از به كارگماردن افراد در محدوده هاي مختلف سازمان است .
4- اطلاعات بازاريابي كه ناشي از تعامل موجود ميان محصولات سازمان و بازار عرضه وتقاضا است.
ت- نظام اطلاعاتي
منظور از نظام اطلاعاتي سامانه اي است كه مشتمل بر دو يا چند مولفه اصلي يا فرعي كه در راستاي تحقق يك هدف مشخص فعاليت دارد .نظام حسابداري مديريت زير مجموعه اي از نظام اطلاعاتي حسابداري است كه اين نظام نيز به نوبه خود تابعي از نظام جامع اطلاعات مديريت سازمان است . فعاليت اثر بخش هرسازمان تا حدزيادي به تعامل موجود ميان نظام حسابداري مديريت با ساير نظامهاي اطلاعاتي بستگي دارد كه اين امر درنهايت منجر به ايجاد يكپارچگي درنظامهاي حاكم بر سازمان ميشود براين اساس مي توان حسابداري مديريت را اين گونه تعريف كرد :
مجموعه اي است متشكل ازمنابع مالي وانساني موجود دريك سازمان كه عهده دار مسئوليت ايجاد وانتشار اطلاعات مربوط براي تصميم گيري هاي دروني سازماني است . چنين مجموعهاي تحت عنوان نظام حسابداري مديريت خوانده مي شود .
ث- برنامه ريزي
وظايف مديريت هرسازمان در راستاي تدوين هدفها تبيين سياستها وخط مشي هاي سازماني وگزينش ابزارهاي مناسب براي دستيابي به هدفها و تحقق سياستها و خط مشي ها همگي درمحدوده مفهوم برنامهريزي قراردارد برنامه ريزي مي تواند در سطوح مختلف سازمان به اجرا درآيدضمن آنكه دامنه برنامه ريزي نيز از تدوين هدفهاي راهبردي تا تعريف سياستها ورويه هاي عملياتي تغييرمي كند ازآنجا كه تدوين هدفها وخط مشي ها داراي ابعاد و اثرهاي رفتاري است. از اين رو ضرورت دارد تا در فرايند برنامهريزي به چنين ابعاد وجنبه هايي توجه و دقت كافي نشان داده شود .
ج- سودمندي درارزيابي
ارزيابي مستمر عمليات مستلزم وجودابزارهاي مناسب است . درهمين ارتباط ستانده هرفرايند عملياتي حاوي اطلاعاتي است كه مي تواند مباني ارزيابي واصلاح داده ها را فراهم كند. درواقع به منظور هدايت و اعمال نظارت درفرايندهاي عملياتي ضرورت دارد اطلاعات حاصل از ارزيابي ستانده ها به طور مكرر به عنوان عامل اصلاح داده ها مورد استفاده قرارگيرد. ازاين رو چنين استدلال مي شود كه تعديل برنامههاي تدوين شده با هدف درنظر گرفتن عوامل جديد محيطي مي تواند سودمندباشد وآن را فرايند ايجاد بازخور اطلاعاتي مىنامند.
چ- نظارت وهدايت سازماني
نظارت وارزيابي مستمر عملكرد واحدها و دواير سازماني با هدف تعيين درجه وميزان انطباق عمليات آنها با برنامه هاي تدوين شده را اعمال نظارت و هدايت سازماني مي نامند. به طور معمول ، برنامه ريزي برنظارت مقدم است و درپي آن ، بازخور اطلاعاتي امكان اعمال هدايت لازم را در بخشهاي مختلف فراهم مي كند هدايت بخشها نيزبه نوبه خود دربرگيرنده تعديلها يا اقدامات پيشگيري كننده است.
ح- رفتار هزينه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد حسابداران Next Entries منابع مقاله درمورد حسابداران، اطلاعات نامربوط