منابع مقاله درمورد حسابداران، اطلاعات نامربوط

دانلود پایان نامه ارشد

بكارگيري داراييها(منابع اقتصادي هرسازمان) عامل ايجاد هزينه است ، هزينه هايي كه با هدف تحصيل درآمد انجام مي گيرد ، دراين راستا، شناخت طبقه بندي و برآورد هزينه ها به عنوان ضرورتي انكارناپذير درفرايند ارزيابي اقدامات و عمليات مديران واحدهاي مختلف تلقي مىشود.
هدفهاي اصلي حسابداري مديريت
باتوجه به موارد مشروح بالا هدفهاي اصلي حسابداري مديريت راميتوان به شرح زير برشمرد:
– تامين اطلاعات مورد نياز مديران براي تصميم گيري وبرنامه ريزي
– كمك به مديران دررهبري و كنترل فعاليتهاي عملياتي
– انگيزش مديران و كاركنان براي فعاليت درراستاي هدف هاي سازمان و
– سنجش و ارزيابي عملكرد واحدهاي تابعه ، مديران وساير كاركنان سازمان

فرايند تصميم گيري
اگرچه هريك ازمديران ، تصميمات خود را به گونه اي نسبتا متفاوت اتخاذ ميكنند اما اغلب آنها در مورد مراحل زير در فرايند تصميم گيري توافق دارند :
– تعريف مسئله
– شناسايي راه حل ها
– گردآوري اطلاعات مربوط
– تصميم گيري
تعريف مسئله :
مهمترين مرحله درفرايند تصميم گيري تعريف مسئله است ،‌زيرا كليه فعاليتهاي بعدي اين فرايند به اين مرحله بستگي دارد . چنانچه مديران درك روشني از مسئله دردست بررسي نداشته باشند ممكن است وقت و منابع مالي زيادي را صرف شناسايي راه حل ها وگردآوري اطلاعاتي كنند كه كمك موثري به حل مسئله ننمايند. چون تعريف نادرست مسئله باعث اتلاف وقت و منابع مىشود ،‌ بنابراين تصميمگيرندگان نبايد براي شروع مرحله شناسايي راه حل ها شتاب كنند. تعريف مسائل پيچيده مستلزم بررسي دقيق و صرف وقت كافي است.
شناسايي راه حل ها :
هنگامي كه مسئله تعريف شد ، اين سوال مطرح مي شود كه چگونه بايد آن را حل كرد؟ براي حل مسائل معمولا بيش از يك راه ممكن وجوددارد. درمرحله شناسايي راه حلها مديران مىتوانند از قوه ابتكار و خلاقيت خود استفاده كنند. دراين مرحله نيازي به رعايت احتياط نيست زيرا در مراحل بعدي نيز راه حل شناسايي شده مورد ارزيابي قرارمي گيرد .
گردآوري اطلاعات مربوط :
مديران براي تسهيل تصميم گيري ممكن است به اطلاعات متنوعي نياز داشته باشند برخي از اين اطلاعات ممكن است ذهني برخي ديگر عيني ، قسمتي درون سازماني و قسمتي ديگر برون سازمان باشد. به همين ترتيب برخي از اطلاعات ممكن است برمبناي قيمتها و رويدادهاي گذشته و بعضي ديگر بر پايه انتظارات مديران از قيمتها و رويدادهاي آينده باشند.
اطلاعات صرفنظر از ماهيت، بايد به موضوع موردنظرمربوط باشد. دراين عصركه به دليل كاربرد وسيع كامپيوتر مديران با تودهاي از ارقام و ا طلاعات مواجه هستند تفكيك اطلاعات مربوط به مسئله در دست بررسي از اطلاعات نامربوط حائزاهميت زيادي است .

تصميم گيري :
در بدو امر به نظر مي رسد كه با تعريف مسئله، شناسايي راه حل ها وگردآوري اطلاعات مربوط ، تصميم گيري آسان باشد. اما در مسائل واقعي به ويژه مسائل پيچيده ، به ندرت چنين نظري درست است. در فرايند تصميم گيري غالباً يك متغيربه تنهايي نسبت به سايرمتغيرها يا عوامل برتري ندارد بلكه چندين ضابطه تصميم گيري با يكديگر تعامل دارند تصميم گيري نهايي معمولا به مدل تصميم گيري انتخابي بستگي دارد . مدل تصميم گيري مي تواند ساده يا پيچيده باشد. اماصرفنظر ازسادگي يا پيچيدگي، بكارگيري اين مدلها، بر بالابردن كيفيت تصميمات اثر ميگذارد ، كيفيات تصميمات نيز به نوبه خود بر دستاوردهاي سازمان در راستاي هدفهاي تعيين شده موثراست.
كمك به مديران در رهبري و كنترل فعاليتهاي عملياتي
رهبري و كنترل عمليات روزمره نيازمند مجموعه متنوعي از اطلاعات مربوط به فرايند توليد يا ارائه خدمات است .مثلاً در رهبري فعاليتهاي عملياتي ، مديريت به اطلاعات مربوط به اقلام بهاي تمام شده كالاها و خدمات نياز دارد تا بتواند درتصميمات قيمت گذاري از آن استفاده كند. بالاخره دركنترل فعاليتهاي عملياتي ، مديريت ناگزير است كه بهاي تمام شده واقعي را با اقلام بودجه شده مقايسه نمايند.
اطلاعات حسابداري مديريت غالباًّ از طريق وظيفه جلب توجه ، به مديران كمك مي كند. گزارشهاي حسابداري مديريت به ندرت ممكن است مسائل تصميم گيري مديريت را حل نمايد اما اين اطلاعات معمولا توجه مديران را به مباحثي جلب مي كند كه نيازمند مهارتهاي مديريتي آنها است. براي مثال ، فرض كنيدكه هزينه برق مصرفي يك واحد انتفاعي به نحوي چشمگير بيش از مبلغ بودجه شده باشد و اين واقعيت تجاوز هزينه واقعي را از مبلغ بودجه شده بيان و يا توجيه نمي كند و حتي پيشنهادي را براي انتخاب راه حلي مشخص ارائه نمي دهد اما توجه مديريت را به مسئله جلب مي نمايند. فرض كنيد كه بررسيهاي بعدي نشان دهد كه نرخهاي مصوب برق افزايش قابل ملاحظه اي داشته است .
اين اطلاعات به مديريت كمك مي كند كه ساختار تصميم را تعيين نمايد. آيا لازم است درمصرف برق صرفه جويي شود؟ آيا لازم است ساعات كار كم شود؟ آيا لازم است براي گرمايش به جاي برق از انرژي گاز استفاده شود ؟

انگيزش مديران و كاركنان براي فعاليت درراستاي هدفهاي سازمان
اگرچه مديران هدفهاي سازمان را تعريف كرده اند اما سازمان مشتمل بر افرادي است كه هدفهاي خاص خود را دارا مي باشند . هدفهاي خاص افراد بسيارمتنوع است و لزوماً در تمامي موارد ، در راستاي هدفهاي سازمان قرار ندارد . يك مقصد كليدي حسابداري مديريت اين است كه انگيزه لازم رادرمديران ايجاد كند كه فعاليتهاي خود را در راستاي دستيابي به هدفهاي سازمان متمركز نمايند. يكي از راههاي دستيابي به اين مقصد ، بودجه بندي است .
درتهيه بودجه ، مديريت ارشد سازمان تعيين ميكند كه چگونه منابع در دسترس بايد به فعاليتهاي مختلف تخصيص يابد و كداميك از فعاليتها بايد مورد تاكيد قرارگيرند. در مواردي كه عمليات واقعي با اقلام بودجه شده مطابقت ندارد ، از مديران مسئول خواسته مي شود كه دلايل مغايرتها رابيان كنند.
سنجش و ارزيابي عملكرد واحدهاي تابعه ، مديران و سايركاركنان سازمان
يكي از طرق انگيزش مديران و كاركنان براي رهبري فعاليتها درراستاي دستيابي به هدفهاي سازمان ، اندازهگيري عملكرد آنان است. اين قبيل اندازه گيريها را مى توان به عنوان مبنايي براي تشويق ، ارتقا يا اهداي مزاياي مالي بكارگرفت. براي مثال ، برخي ازواحدهاي انتفاعي بخشي از مزاياي مالي مديران ارشد را بر اساس سود تحصيل شده توسط واحدهاي تحت مديريت آنان تعيين و پرداخت مي كنند. حسابداري مديريت علاوه براندازه گيري عملكرد اشخاص ، عملكرد واحدهاي تابعه نظير بخشها، خطوط توليد ، مناطق جغرافيايي و امثالهم راارزيابي مي كند. اين ارزيابيها ،‌ به مديران واحدهاي تابعه كمك مي كند تا به بالاترين سطح ممكن عملكرد در واحدهاي زيركنترل خودبرسند. علاوه براين ، از اينگونه ارزيابيها مى توان در سنجش توجيه پذيري اقتصادي طرح هاو سرمايه گذاريها نيز استفاده كرد (شباهنگ،1381؛3-6)1.

4 – 2 – 2 ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري مديريت
براي دستيابي به هدفهاي مقرردر مباني نظري ، ارائه اطلاعاتي با ويژگي هاي مشخص و معين ضروري است درصورت احراز چنين خصوصياتي ، اطلاعات ايجاد شده از لحاظ ملاحظات مربوط به فزوني منافع بر مخارج و ساير محدوديت هاي حاكم ، توجيه پذير خواهد بود. در همين راستا درسال 1969 كميته بررسي الگوهاي تصميم گيري مديران كه وابسته به انجمن حسابداري ايالات متحده است ، پژوهشي را پيرامون امكان ارائه ويژگيهاي كيفي براي اطلاعات حسابداري مديريت به اجرا درآورد. براين اساس ، برخي از ويژگيهاي ارائه شده در بيانيه مفاهيم بنيادي حسابداري مانند مربوط بودن ، تاييد پذيري ، بيطرفانه بودن وكميت پذيري اطلاعات مورد آزمون قرارگرفت.
باتوجه به ضرورت ارائه ويژگيهاي كيفي براي اطلاعات حسابداري مديريت درسال 1971 كميته مفاهيم واستانداردهاي برنامه ريزي و كنترل داخلي درانجمن حسابداري ايالات متحده مجموعه اي ازويژگيهاي اصلي را براي اطلاعات حسابداري مديريت ارائه داد اين ويژگي ها عبارتند از :
الف- مربوط بودن ، تعامل با هدفهاي استفاده كنندگان اطلاعات
ب- ثبات رويه ، مقايسه پذيري و وحدت رويه ها
ج – تاييد پذيري ،‌ عينيت ، بيطرفانه بودن وامكان رديابي
د – خلاصه سازي اطلاعات
ه – انعطاف پذيري و انطباق پذيري
و – به موقع بودن
ز – قابل فهم بودن ، قابل پذيرش بودن ، ‌سودمندي درانگيزش و صادقانه و منصفانه بودن .

5 – 2 – 2 حرفه حسابداري مديريت
مشاغل حسابداري اساسا ً مستلزم قبول مسئوليتهاي سنگين است از اين رو حسابداران بايد افرادي كارآزموده بوده و متبحر باشند وازآخرين پيشرفتها و دستاوردهاي علمي وحرفه اي درزمينه كارشان بخوبي آگاه باشند . حسابداري مديريت وصنعتي حرفه اي سودمند و دربرخي كشورها، داراي تشكيلات گسترده و مدارك معتبر همراه با استاندارد هاي آيين رفتار حرفه اي است. حسابداران مديريت و صنعتي متخصصاني هستند كه مي توانند دركسب موفقيت درهرواحد انتفاعي ، سهم بسزايي داشته باشند.
حسابداران مديريت وصنعتي مي توانند خدمات باارزشي به سازمانهايي كه در آن كار مي كنند ، ارائه دهند و به عنوان فراهم كنندگان اطلاعات سودمند براي مديران به منظور تصميم گيري برنامه ريزي و كنترل عمليات ، نقشي حياتي ايفا كنند. حسابداران مديريت و صنعتي به منظور اجراي موثر وظايف خود نه تنها در زمينه حسابداري وعلوم مالي، بلكه درساير دانشها نيزبايد آگاهي هاي لازم و كافي داشته باشند دراغلب شركتهاي بزرگ ،‌ حسابداران مديريت و صنعتي به دليل ماهيت كاري كه انجام مي دهند ناگزيرند باكاركنان فروش ، متخصصان مالي ، كاركنان توليدومديران سطوح مختلف تماس مستمرداشته باشند . برهمين اساس داشتن مهارت كافي درايجاد ارتباط باديگران نيز جز عوامل فوق العاده مهم درموفقيت حسابداران مديريت وصنعتي محسوب مي شود.
تشكلهاي حرفه اي
براي حفظ و ارتقاي آگاهيهاي حرفه اي از دستاوردهاي جديد در زمينه حسابداري مديريت وصنعتي سازمانها و تشكلهاي متعددي دركشورهاي مختلف ايجاد شده است . حسابداران مديريت به منظور بالابردن دانش تخصصي و حرفه اي وآگاهي ازآخرين پيشرفتها وتحولات علمي درزمينه حرفه خود اغلب به عضويت اين تشكلها ونهادها درمي آيند.بيشتراين تشكلها داراي مجله و نشريه تخصصي هستند كه به حسابداران مديريت و صنعتي كمك مي كند اطلاعات و دانش خود را بهنگام سازند.
يكي از بزرگترين اين نهادهاي حرفه اي ، انستيتو حسابداران مديريت درايالات متحده آمريكا است. اين انستيتو مجله اي به نام حسابداري مديريت را ماهانه منتشر مي كند علاوه براين انيستيتو حسابداران مديريت درزمينه هاي گوناگون حسابداري مديريت ، مطالعات تحقيقي فراواني نيزانجام داده و منتشر كرده است .
سايرنهادهاي حرفه اي كه حسابداران مديريت وصنعتي دركشورآمريكا مي توانند به عضويت آن درآيند عبارتند از : انستيتو مديران مالي ، انجمن حسابداران رسمي آمريكا ، انستيتو حسابرسان داخلي و جامعه حسابداري امريكا. انجمن حرفه اي مهمي كه حسابداران مديريت و صنعتي در كانادا به عضويت آن درمي آيند. جامعه حسابداران مديريت كانادا است . سازمان حرفه اي اصلي در بريتانيا براي عضويت حسابداران مديريت نيز ، انجمن حسابداران خبره مديريت نام دارد . دراستراليا نياز انجمن حسابداران مديريت در اين كشوراست به طور كلي بيش از 75 كشور جهان ازتشكلهاي حرفه اي حسابداري براي عضويت و حسن اجراي وظايف حسابداران برخوردارند.
مدارك حرفه اي
حسابداران مديريت و صنعتي بنابراهميت نقشي كه در واحدهاي انتفاعي ايفا مي كنند بايد از دانش تخصصي و مهارت لازم برخوردار باشند. يكي ازوظايف و مسئوليتهاي تشكلهاي حرفه اي حسابداري مديريت دركشورهاي مختلف ، ‌اعطاي مدارك حرفه اي در زمينه حسابداري مديريت وصنعتي به واجدين شرايط پس از ارزيابي و برگزاري امتحان ازآنان است.
درآمريكا انستيتو حسابداران مديريت برنامه ومسئوليتهاي مربوط به اعطاي مدرك حسابداررسمي مديريت را به عهده دارد.
دركانادا ،‌جامعه حسابداران مديريت كانادا وظيفه تاييد و اعطاي مدرك حرفه اي حسابدار رسمي صنعتي را عهده دار است در

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد حسابداران، اعداد و ارقام، انتقال اطلاعات Next Entries منابع مقاله درمورد حسابداران، انتقال اطلاعات، پردازش اطلاعات