منابع مقاله درمورد جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

نامه هارا محاسبه و از طريق حق بيمه ي عايد نشده يا ذخيره ي حق بيمه به سال بعد منتقل ميكند.
حق بيمه بيمه هاي اقساطي
با شروع قرارداد بيمه اي تعهدات شركت شروع مي شود و بر اساس اصل تحقق درآمد،حق بيمه قابل شناسايي است ،چون فرآيند كسب سود كامل شده ، تعهدات شركت بيمه شروع گرديده است . درآمد قابل اندازه گيري و شناسايي است .لذا باتوجه به فرض تعهدي درآمد حق بيمه در اول قرارداد متناسب با دوره پوشش به عنوان درآمد حق بيمه شناسايي مي شود اگرچه ممكن است حق بيمه به صورت اقساطي و مدتي بعد از شروع تعهد بيمه گر از بيمه گذار اخذ گردد.
كارمزد12:
“كارمزد” عبارتست از هزينه ي فروش بيمه نامه كه به نمايندگان و كارگزاران پرداخت ميشود و همچنين مبلغي كه از طريق واگذاري اتكايي از شركت بيمه گر اتكايي دريافت مي گردد،” كارمزد “محسوب مي شود.
بيمه اتكايي13:
“بيمه اتكايي” قراردادي است كه بر اساس آن بيمه گر با در نظر گرفتن حق بيمه ي مشخص، خطر بيمه شده را به شركت دومي واگذار مي كند.درحالي كه خود در برابر بيمه گذار اولي مسئول است و قرارداد بيمه اصلي به همان صورتي كه صادر شده بدون هيچگونه تغيير يا تبديلي مي ماند”.
هزينه صدور14:
تمامي هزينه هايي كه مستقيما به تحصيل بيمه نامه يا قراردادهاي بيمه عمومي يا بيمه نامه هاي بلند مدت مربوط ميشود ” هزينه ي صدور” ناميده ميشود.
هزينه كارشناسي15:
هزينه هايي كه براي ارزيابي بيمه نامه ها قبل از صدور و ارزيابي خسارات ايجاد شده به كارشناسان پرداخت مي شود به عنوان هزينه ي كارشناسي در حسابهاي شركتهاي بيمه منظور ميشود.
بازديد اوليه :
بازديد اوليه عبارتست از مشاهده و صورت برداري از وضعيت مورد بيمه قبل ازانعقاد قرارداد در بيمه هاي عمومي و زندگي كه جهت تعيين نرخ حق بيمه و صدور بيمه نامه و كنترلهاي بعدي مورد استفاده قرار مي گيرد.
خسارت واقع شده :
طبق آيين نامه شماره 58 مصوب شورايعالي بيمه اگر به خسارت پرداختي طي سالجاري خسارتهاي معوق پايان دوره را اضافه و خسارت معوق پايان سال قبل را كسر نماييم خسارت واقع شده بدست مي آيد.كه در صورت حساب سود وزيان شركتهاي بيمه به عنوان هزينه خسارت سالجاري منعكس خواهد شد.16
ساختار پرتفوي :
نسبت حق بيمه هاي صادر شده هريك از رشته هاي بيمه اي را به كل حق بيمه هاي صادره را ” ساختار پرتفوي” مي گويند.
ضريب خسارت17 :
نسبت خسارت در هر يك از رشته هاي بيمه اي به حق بيمه ي عايد شده را “ضريب خسارت “ميگويند . خسارت شامل خسارت پرداختي و معوق خواهد بود.
درآمد سرمايه گذاري18 :
درآمدي كه شركتهاي بيمه اي از طريق بكارگيري حق بيمه هاي سالجاري و ذخاير فني و سرمايه شركت از طريق سرمايه گذاري بدست مي آورند” درآمد سرمايه گذاري” ناميده ميشود. كه يك درآمد عملياتي محسوب ميشود.
بيمه هاي عمومي19 :
تمامي انواع بيمه ها را به غير از بيمه هاي زندگي را “بيمه هاي عمومي “مي گويند.
بيمه هاي عمر20 :
بيمه نامه هاي عمر،بيمه نامه هايي هستند كه ارتباط با عمر دارند(سن مشخص و فوت ) ممكن است با پس انداز و مشاركت همراه باشد كه بيمه گذار متعهد در صورت سررسيد قرارداد يا فوت بيمه شده است مبلغ معيني را (سرمايه بيمه يا مستمري )به بيمه گذار (يا بيمه شده )يا شخص تعيين شده از طرف او بپردازد
الحاقيه21 :
انجام هرگونه تغييرات در بيمه نامه از طريق ورقه الحاقيه صورت ميگيرد كه عينا ارزش و اعتبار بيمه نامه را دارد و جزء لاينفك بيمه نامه است كه كه ميتواند مالي يا غير مالي باشد.
سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع:
در بيمه هاي زندگي (بيمه عمر)بيمه گر معمولا متعهد ميگردد مبلغي را به عنوان مشاركت به بيمه گذاران در منافع در پايان هر دوره و يا در پايان قرارداد پرداخت نمايدكه” سهم مشركت بيمه گذاران در منافع” ناميده ميشود.
بازيافت خسارت22 :
“بازيافت خسارت” شامل كليه وجوه،اموال و حقوق مالي است كه در نتيجه اقدامات بيمه گران پس از پرداخت خسارت به بيمه گذاران عايد شركتهاي بيمه ميشود.
فرانشيز23
درصد يا قسمتي از خسارت كه طبق شرايط بيمه نامه به عهده ي بيمه گذار است و بيمه گر نسبت به سهم بيمه گذار از خسارت هيچگونه تعهدي نخواهد داشت . شركتهاي بيمه با وضع فرانشيز در بيمه نامه ها در صدد كنترل رفتار بيمه گذاران هستند تا بتوانند خسارت را به حد اقل برسانند.
فسخ 24
تصميم به خاتمه دادن مدت بيمه نامه يا به هم زدن معامله يا قرارداد قبل از انقضا و پايان مدت آن را فسخ مي گويند. در قراردادهاي بيمه حق فسخ براي طرفين قراردادطبق شرايط عمومي بيمه نامه مشخص و معين شده است . فسخ بيمه نامه طي ورقه الحاقي صورت مي گيرد و از كل حق بيمه در يافتي از بيمه گذار ، حق بيمه دوره منقضي شده كسر و مابقي در وجه بيمه گذار قابل پرداخت خواهد بود.به شرطي كه قبلا حق بيمه دريافت شده باشد.
ابطال 25
قراردادهاي بيمه به علت از فقدان شرايط اساسي چهارگانه صحت قرارداد ( قصد و رضاي طرفين -اهليت طرفين -مشروعيت جهت معامله و موضوع معين كه مورد معامله باشد)و وجود مواردي از قبيل : اظهارت كذب يا كتمان عمدي بيمه گذار،تعدد بيمه به قصد تقلب ، و غيره …ابطال و از درجه اعتبار ساقط خواهند شد. و طبق قانون بيمه ( ماده 11-12-13 قانون بيمه)خسارتي كه به باطل پرداخت شده از بيمه گذار اخذ شده ،و حق بيمه در يافتي قابل استرداد نخواهد بود. در مورد ابطال بيمه نامه حق بيمه دريافتني از بيمه گذار قابل استرداد نيست .

2-1-مباني نظري قرارداد بيمه اتومبيل
تعريف بيمه هاي بدنه
بيمه نامه بدنه يكي از رشته هاي بيمه اشياء است كه بيمه گر تعهد جبران خسارت وارده به بدنه وسيله نقليه (زميني ،دريايي و هوايي ) طبق قرارداد بيمه را بر عهده مي گيرد.هرگاه به وسيله ي مورد بيمه بر اثر حوادثي از قبيل (آتش سوزي ،انفجار،صاعقه ،واژگون شدن ،تصادف،سقوط وغرق شدن )خسارت وارد شود ،بيمه گر طبق شر ايط بيمه نامه آنرا جبران مي كند. انواع بيمه هاي بدنه شركت هاي بيمه به شرح زير ارائه مي گردد:
انواع بيمه نامه هاي بدنه
1- بيمه بدنه وسايط نقليه زميني:
(بيمه بدنه اتومبيل سواري ، بيمه ي بدنه اتوبوس – بيمه بدنه ميني بوس – بيمه بدنه موتورسيكلت -بيمه بدنه ماشينهاي خاص- وسايط نقليه ريلي )
2-بيمه بدنه وسايط نقليه دريايي :
بيمه بدنه ماشين آلات كشتي 26
3- بيمه ي بدنه ي وسايط نقليه هوايي:
1-بيمه فرانشيز بدنه هواپيما و هلي كوپتر2- بيمه جنگ بدنه هواپيما و هلي كوپتر27 3-بيمه خسارت كلي هواپيما و هلي كوپتر28
موضوع بيمه بدنه
در بيمه اتومبيل موضوع بيمه عبارت است از هر نوع وسيله نقليه موتوري زميني از قبيل: اتومبيل ، وانت، كاميونت، كاميون، تريلي، اتوبوس، موتوسيكلت و يا هر نوع وسيله نقليه ديگري كه با نيروي محركه موتور حركت ميكند.
خطرهاي موضوع بيمه
منظور از خطرهاي موضوع بيمه و يا خطرات مورد تعهد بيمه گر در شرايط عادي حوادثي است كه در صورت واقع شدن چنانچه موجب انهدام و يا آسيب ديدگي اتومبيل شود بيمه گر موظف به جبران خسارت خواهد بود مانند خسارتهاي وارد به وسيله نقليه موارد بيمه بعلت حادثه، خسارتهاي وارد به وسيله نقليه مورد بيمه بعلت آتش سوزي و دزدي كلي كه ذيلا بشرح آنها خواهيم پرداخت.
الف- خسارتهاي وارد به وسيله نقليه مورد بيمه بعلت حادثه
1- خسارتهائيكه در اثر حادثه بوسيله نقليه وارد ميشود در صورتيكه ناشي از بهم خوردن دو اتومبيل يا برخورد اتومبيل مورد بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك يا برخوردن شيئي ديگر به اتومبيل و يا برگشتن و سقوط اتومبيل باشد.
2- لوازم يدكي اصلي كه مطابق كاتالوگ همراه اتومبيل به خريدار تحويل ميشود نيز جزء تعهدات بيمه گر ميباشد ولي در هر حال اين هزينه نبايد از 20% مبلغ خسارت كه بعداً بين بيمه گر و بيمه گذار براي تعميرات موافقت ميشود تجاوز كند.
4- در صورتيكه موقع انتقال وسيله نقليه در جاده يا بوسيله خط آهن يا آلات جراثقال وسيله مذكور كاملا از بين برود يا طبق ماده بيست و نهم شرايط عمومي بيمه نامه اتومبيل از بين رفته تلقي شود.
خسارتهاي زير مشمول تامين مذكور در بند الف نميباشد:
1- هرگونه دزدي پس از حادثه؛
2- خسارتهاي حاصل از كهنگي و اسقاط، عدم مراقبت در نگهداري و معايب ساختماني وسيله نقليه؛
3- هر گونه آسيب وارده به لاستيكها به جزء در اثر آتش سوزي و در اينمورد هم فقط تا 50% قيمت لاستيك نو؛
4- غرامت ناشي از عدم استفاده از وسيله نقليه در مدت كارشناسي و تعمير؛
5- كاهش بهاء و يا افت ارزش اتومبيل در نتيجه حادثه.
ب- خسارتهاي وارد به وسيله نقليه در اثر آتش سوزي:
در صورتيكه اتومبيل مورد بيمه و يا لوازم اصلي و يدكي همراه آن بعلت آتش سوزي، انفجار يا صاعقه از بين برود و يا به آن خسارت وارد شود جبران خسارت بعهده بيمه گر ميباشد ولي خسارتهاي وارد به وسايل و دستگاههاي الكتريكي اتومبيل در صورتيكه ناشي از كار آنها باشد( بعلت فرسودگي يا اتصال سيم و ياغيره دچار گريپاژ گردد) قابل پرداخت نميباشد.
ج- سرقت كلي اتومبيل:
در صورتيكه اتومبيل مورد بيمه سرقت شود جبران خسارت پس از نود روز از تاريخ اعلام خسارت و عدم كشف اتومبيل بعهده بيمه گر ميباشد و همچنين اگر بعلت شروع دزدي به اتومبيل صدمه وارد شود زيان وارده را بيمه گر جبران خواهد كرد ولي خسارت مربوط به لوازم يدكي و اصلي اتومبيل در صورتي قابل پرداخت ميباشد كه متعاقب سرقت اتومبيل دزديده شود بعبارت ديگر چنانچه بدون انجام سرقت و تغيير محل توقف اتومبيل قطعاتي از آن سرقت شود از مصاديق سرقت در جا بوده و در صورتيكه پوشش سرقت در جا اخذ نشده باشد قابل پرداخت نميباشد.
خطرهائيكه در بيمه بدنه قابل بيمه نيست .(استثنائات بيمه بدنه )
منظور از خطرهائيكه بيمه نميشود خطرهائي است كه عرفا حتي با دريافت حق بيمه اضافي قابل بيمه كردن نميباشد و بشرح زير ميباشند(مگر در شرايط استثنائي):
الف- جنگ، شورش، اغتشاش، انقلاب، اعتصاب، تهاجم و خسارتهاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجار هاي اتمي؛
ب- زمين لرزه و آتش فشان؛
ج- خسارتهائيكه عمداً توسط بيمه گذار يا راننده و يا هر كسي كه وسيله نقليه به او سپرده شده است وارد ميشود؛
د- خسارتهاي وارد به متصرفين غير قانوني وسيله نقليه ؛
هـ- خسارتهاي ناشي از ضبط و توقيف و مصادره وسيله نقليه توسط مقامهاي كشوري و لشگري؛
و- در صورتيكه راننده وسيله نقليه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد و يا گواهينامه رانندگي او باطل شده يا مطابق مقررات راهنمائي و رانندگي متناسب با نوع وسيله نقليه مورد بيمه نباشد؛
ز- چنانچه ثابت شود وقوع حادثه در اثر مستي راننده بوده است.
وظايف بيمه گذار در بيمه بدنه
وظايف و تعهدات بيمه گذار در بيمه اتومبيل بشرح زير ميباشد:
الف- اعلام مشخصات صحيح موضوع بيمه و تغييرات بعدي آن
اولين وظيفه بيمه گذار در رابطه با صدور بيمه نامه اين است كه مشخصات صحيح موضوع بيمه و كليه اطلاعاتيكه در سنجش خطر تاثير دارد چه در هنگام صدور بيمه نامه و چه پس از صدور بيمه نامه باطلاع بيمه گر برساند، بديهي است چنانچه بيمه گذار عمداً و يا سهواً از اظهار مطلبي كه در سنجش خطر موثر ميباشد خودداري نمايد و يا مطلبي را كتمان كند قرارداد بيمه ممكن است حسب مورد باطل اعلام گرديده و يا بيمه گر نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام نمايد.
ب- پرداخت حق بيمه
بيمه گذار موظف است پس از صدور بيمه نامه حق بيمه مربوط را بنحوي كه با بيمه گر توافق شده پرداخت نمايددر غير اينصورت بيمه گر ميتواند از انجام تعهدات خود در خصوص جبران خسارت وي خودداري نمايد.
ج- اعلام خسارت
بموجب ماده 17 شرايط عمومي بيمه نامه بدنه اتومبيل بيمه گذار موظف است بمحض اطلاع فورا، شخصا يا بوسيله تلفن وقوع خسارت و محل دقيق آنرا باطلاع بيمه گر برساند و اين اخطار را بوسيله نامه تائيد كند در غير اينصورت بيمه گر حق دارد ادعاي غرامت را رد كند مگر اينكه بيمه گذار ثابت كند كه بواسطه امور غير قابل پيش بيني و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت، توسعه صادرات، ارزش افزوده Next Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت، حق الزحمه، شرط ضمن عقد