منابع مقاله درمورد جبران خسارت، حق الزحمه، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

جلوگيري بموقع از عهده انجام آنها برنيامده است و اين مدت بموجب ماده 15 قانون بيمه حداكثر 5 روز ميباشد.
د- جلوگيري از توسعه خسارت
بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود مينمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه، با وقوع آن اقدامات لازم بمنظور جلوگيري از توسعه خسارت را بعمل آورده تا خسارت از آن چه هست بيشتر نشود و در صورتيكه ثابت شود خسارت وارد به اتومبيل بيمه شده بعلت عدم مراقبت بيمه گذار تشديد شده است. بيمه گر متعهد جبران آن قسمت از خسارت كه ارتباط مستقيم با سهل انگاري و عدم مراقبت بيمه گذار در جلوگيري از گسترش خسارت داشته است نخواهد بود.
هـ- خودداري از اقرار به مصالحه
بيمه گذار حق ندارد در صورت وقوع حادثه بلحاظ اينكه اتومبيل خود را بيمه كرده و جبران خسارت بعهده بيمه گر ميباشد مسئوليت حادثه را بعهده گيرد. در واقع تشخيص اينكه كداميك از طرفين حادثه مسئول ميباشند بعهده مقامات انتظامي است ضمناً بيمه گذار مجاز به مصالحه در مورد ميزان خسارتي كه بر عهده مسئول حادثه است نميباشد زيرا هر يك از اين امور به زيان بيمه گر ميباشد.
و- خودداري از انتقال يا تعمير اتومبيل
در صورت وقوع حادثه مادام كه اتومبيل از محل تصادف جابجا نشده باشد كارشناس قادر است چگونگي وقوع حادثه و مسئول آنرا مشخص نمايد و حال آ‌نكه در صورت انتقال اتومبيل از محل تصادف اين امر مشكل خواهد بود بهمين لحاظ در شرايط عمومي بيمه نامه بدنه اتومبيل قيد گرديده است که بيمه گذار بايد از جابجا كردن وسيله نقليه مورد بيمه (جز بدستور مقامهاي انتظامي در موقوع لزوم) يا تعمير آن خودداري كند مگر اينكه قبلاً موافقت بيمه گر را در اين خصوص جلب كرده باشد در غير اين صورت بيمه گر ميتواند ادعاي خسارت را رد كند.
ز- انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر
بموجب ماده 21 شرايط عمومي بيمه نامه بدنه اتومبيل بميزان غرامت پرداخت شده حقوق بيمه گذار در قبال اشخاصي كه مسئول وقوع خسارت هستند به بيمه گر منتقل ميشود و بيمه گذار موظف است از انجام هر عملي كه دعواي بيمه گر را عليه مسئول خسارت مشكل يا غير ممكن ميسازد خودداري نمايد.
وظايف بيمه گر در بيمه بدنه
وظائف بيمه گر پس از صدور بيمه نامه و در صورت وقوع حادثه بشرح زير ميباشد:
الف- برآورد و پرداخت خسارت
در صورتيكه اتومبيل مورد بيمه به علت وقوع خطر مشمول بيمه، از بين برود و يا به آن خسارت وارد شود بيمه گر موظف است طبق شرايط بيمه نامه نسبت به پرداخت خسارت وارده به آن اقدام نمايد و براي انجام اين امر نياز به تعيين ميزان خسارت ميباشد كه توسط كارشناس يا كارشناسان بيمه گر انجام ميشود در صورتيكه نظر كارشناس بيمه گر مورد قبول بيمه گذار قرار نگيرد و طرفين به توافق نرسند مطابق ماده 30 شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل از طريق داوري و در صورت عدم توافق از طريق داوري اختلافات مذكور در صلاحيت دادگستري ميباشد.
ب- ميزان خسارت و ترتيب پرداخت آن
پس از آنكه بيمه گذار تمام مدارك لازم و مورد نياز بيمه گر را تهيه و تسليم نمود رسيدگي به پرونده خسارت بمنظور تسويه آن آغاز ميشود و ميبايست ظرف مدت پانزده روز نسبت به پرداخت آن اقدام گردد كه اين مدت در مورد سرقت اتومبيل نود روز پس از اعلام خسارت به بيمه گر ميباشد. ضمناً بيمه گر ميتواند بجاي پرداخت خسارت نسبت به تعمير اتومبيل حادثه ديده اقدام نمايد.
ج- فرانشيز
در هر حادثه قسمتي از خسارت كه ميزان آن در شرايط خصوصي بيمه نامه تعيين شده بعهده بيمه گذار ميباشد و به آن فرانشيز گفته ميشود.
هدف از درج شرط فرانشيز در بيمه نامه:
1- خسارتهاي جزئي از طرف بيمه گذار اعلام نشود وريز هزينه هاي رسيدگي آنها ممكن در مواردي از مبلغ خسارت تجاوز نمايد.
2- در صورت درج فرانشيز بيمه گذار بيشتر در حفظ و مراقبت اتومبيل بيمه شده خواهد كوشيد زيرا در حادثه بخشي از خسارت بعهده خود او خواهد بود.
فرانشيزهاي خسارت بيمه بدنه خودرودر پنج دسته كلي به شرح زير مي باشد:
الف – فرانشيز خسارتهاي جزئي ناشي از حادثه و آتش سوزي جهت كليه وسائط (شركتهاي بيمه با توجه به فضاي آزادسازي نرخهاي حق بيمه به صلاحديد مي توانند نرخهاي فرانشيز را اعمال كنند)
ب_ در صورت تحقق هر يك از موارد ذيل علاوه بر موارد مذكور درصدي به صلاحديد شركتهاي بيمه به فرانشيزهاي اعلام شده فوق الاشاره اضافه ميگردد.
1- سابقه رانندگي راننده اتومبيل موضوع بيمه نامه بدنه در تاريخ حادثه كمتر از 3 سال باشد.
2- سن راننده در تاريخ حادثه كمتر از 25 سال باشد.
ج_فرانشيزخسارت ناشي از حوادث تصادفات رانندگي در صورتيكه راننده وسيله نقليه بيمه شده، مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده اي باشد.
د_فرانشيز خسارت كلي ناشي از حادثه و آتش سوزي .
ه – فرانشيز خسارت سرقت اعم از جزئي و كلي.
تبصره – چنانچه بيمه نامه اي براي مدت بيش از يكسال صادر شود و نرخ حق بيمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد فرانشيز به صورت سالانه اعمال خواهد شد و در غير اينصورت تعداد خسارات در مدت اعتبار بيمه نامه ملاك محاسبه فرانشيز خواهد بود.
انتقال وسيله نقليه مورد بيمه
بموجب ماده 17 قانون بيمه در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر منتقل اليه كليه تعهداتي را كه بموجب قرارداد بعهده بيمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا كند عقد بيمه بنفع منتقل اليه به اعتبار خود باقي ميماند ولي از آنجائيكه اين ماده قانون جزء قوانين آمره نيست بنابراين توافق به خلاف آن جايز است روي اين اصل در شرايط عمومي بيمه نامه بدنه اتومبيل (ماده 25) قيد گرديده است در صورت انتقال مالكيت وسيله نقليه مورد بيمه به هر يك از عناوين حقوقي به ديگري تامين بيمه گر از ظهر روز بعد از انتقال معلق ميشود و بيمه گر تعهدي در جبران خسارت ندارد باين ترتيب طبق شرايط عمومي بيمه نامه هرگاه شخصي اتومبيل بيمه شده خود را بفروشد از تاريخ معامله بيمه گر متعهد جبران خسارت نخواهد بود.
فسخ قرارداد در بيمه بدنه اتومبيل
قرارداد بيمه اتومبيل ممكن است در مواردي از طرف بيمه گر يا بيمه گذار فسخ شود و گاهي نيز ممكن است قرارداد منفسخ گردد و مطابق شرايط عمومي بيمه نامه بدنه اتومبيل بشرح زير ميباشد:
الف- فسخ از طرف بيمه گر يا بيمه گذار
در صورتيكه اتومبيل مورد بيمه به هر يك از عناوين حقوقي به ديگري منتقل گردد هم بيمه گر و هم بيمه گذار با قائم مقام بيمه گذار حق دارند بيمه نامه را فسخ نمايند.
ب- فسخ از طرف بيمه گر
مواردي را كه بيمه گر حق فسخ قرارداد بيمه را دارد عبارت است از:
1- عدم پرداخت بموقع حق بيمه توسط بيمه گذار
2- در صورت تشديد خطر چنانچه نسبت به ادامه قرارداد بين طرفين توافق حاصل نشود مثلاً بيمه گر حق بيمه اضافي تعيين نمايد و بيمه گذار حاضر به قبول آن نشود.
3- بعد از هر خسارت.
4- در صورت ورشكستگي يا اعسار بيمه گذار.
ج- فسخ از طرف بيمه گذار
در موارد زير بيمه گذار حق فسخ قرارداد بيمه را دارد:
1- در صورتيكه وضعيت تشديد كننده خطر كه در بيمه نامه ذكر شده از بين برود و بيمه گر حاضر به اعطاء تخفيف در حق بيمه نشود.
2- در صورت توقيف وسيله نقليه مورد بيمه.
3- در صورت توقيف يا ورشكستگي بيمه گر.
اگر بيمه گذار تصميم به فسخ بيمه نامه داشته باشد بايد مراتب را بوسيله نامه سفارشي به بيمه گر اطلاع دهد و بيمه گر نيز در صورت تصميم به فسخ بايد نظر خود را بوسيله نامه سفارشي با آخرين نشاني بيمه گذار ارسال نمايد و در هر حال اثر فسخ در تمام موارد پنج روز پس از ارسال نامه سفارشي شروع ميشود. بديهي است اگر ظرف اين پنج روز خسارت وارد شود جبران آن در تعهد بيمه گر خواهد بود.
اين نكته قابل ذكر است كه اگر درخواست فسخ از طرف بيمه گذار باشد. بيمه گر بقيه حق بيمه را طبق تعرفه كوتاه مدت محاسبه و پرداخت مينمايد لكن اگر فسخ از طرف بيمه گر باشد بقيه حق بيمه بصورت روز شمار محاسبه و پرداخت ميگردد.
د- انفساخ قرارداد بيمه
در مواردي ممكن است قرارداد بيمه خود به خود فسخ شده تلقي گردد بعنوان مثال:
1- در صورتيكه وسيله نقليه مورد بيمه در اثرخطري راكه بيمه نبوده از بين برود مانند از بين رفتن اتومبيل مورد بيمه در اثر خطر جنگ و يا غيره
2- در صورتيكه اجازه عمليات بيمه اي قانوناً از بيمه گر سلب شود.
داوري در بيمه بدنه اتومبيل
طرفين قرارداد بيمه در قدم اول بايد اختلافات خود را از طريق کارشناسي حل و فصل نمايند چنانچه نتوانستند از اين طريق اختلاف را حل نماينددر قدم بعدطرفين قرارداد سعي خواهند كرد كه كليه اختلافات ناشي از اين قرارداد را بطريق داوري حل و فصل نمايند در اينصورت هر يك از طرفين داور انتخابي خود را بطرف ديگر معرفي ميكند. داوران در صورت عدم توافق داور سومي را انتخاب و يا اكثريت آراء علت و ميزان خسارت را تعيين ميكند.
نظر داوران قطعي و غير قابل اعتراض است هزينه هاي مربوط به داوري بعهده طرفين خواهد بود هر يك از طرفين حق الزحمه داور انتخابي خود را ميپردازد و حق الزحمه داور سوم بطورمساوي بين آنها تقسيم ميشود در صورت عدم توافق در موارد داوري رسيدگي به كليه اختلافات مذكور در صلاحيت محاكم صلاحيتدار خواهد بود.دادگاه صلاحيت دار در محل اقامت مدعي عليه خواهد بود.
مرور زمان در بيمه بدنه اتومبيل
مرور زمان به مدتي گفته ميشود كه در صورت سپري شدن آن باصطلاح دعوي شنيده نميشود يعني طرفي كه مرور زمان عليه او جريان يافته نميتواند از طريق قانون اعمال حق كند مرور زمان از پديده هاي حقوقي اروپائي است در حقوق اسلام وجود ندارد و در واقع حاكم شرع نميتواند باستناد اينكه چندين سال از تاريخ واقعه اي گذشته ،ادعاي شخصي را مردود اعلام نمايد مگر اينكه مرور زمان جنبه قراردادي داشته و طرفين معامله آن را پذيرفته باشند بهرحال در قانون بيمه ايران مصوب 1316 (ماده 36 قانون بيمه) به تبع قوانين بيمه كشورهاي اروپائي مرور زمان در نظر گرفته شده كه مدت آن دو سال است که مقرر ميدارد:
مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود. اين ماده در شرايط عمومي بعضي از رشته هاي بيمه از جمله آتش سوزي، بيمه اتومبيل و شخص ثالث درج گرديده و جنبه قراردادي پيدا كرده است زيرا با صدور بيمه نامه توسط بيمه گر و قبول آن از جانب بيمه گذار كليه مقررات و شرايط بيمه نامه اعم از اينكه شرايط عمومي و يا خصوصي باشد. شرط ضمن عقد تلقي شده و لازم الرعايه خواهد بود.
تخفيفات در بيمه‌نامه بدنه
تخفيفات بيمه بدنه مشمول بيمه‌گذاراني است که طي يک‌سال بيمه‌اي يا بيشتر از آن، از محل بيمه‌نامه خودرو خسارتي را از شرکت بيمه دريافت نکرده باشند. تخفيفات اعطايي معمولا به شرح فوق يا ترتيبات ديگري بنا به صرفه و صلاح شركتهاي بيمه جهت تشويق بيمه‌گذاران به احتياط و دوري از کارهاي پر خطر مي‌باشد.
پوششهاي تكميلي در بيمه بدنه :
1- سرقت در جا لوازم و قطعات وسائل نقليه مورد بيمه
چنانچه لوازم اتومبيل بدون سرقت كلي خود اتومبيل در حال توقف دزديده شودپوشش خطرات اصلي قابل جبران نمي باشد در اين صورت بيمه گذار ميتواندهنگام صدور بيمه نامه در خواست پوشش سرقت در جا براي لوازم معيني مانند: راديو پخش، رينگ و لاستيك، آينه هاي بغل و غيره را بنمايد كه پس ازبازديد كارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزئي قطعات مورد نظر راتحت پوشش بيمه سرقت در جا قرار دهد لازم بذكر است ارزش آنچه تحت اين عنوان قابل بيمه كردن است در مجموع از20%ارزش وسيله نقليه مورد بيمه تجاوز نخواهد كرد و حق بيمه مربوطه 3% ارزش كل قطعات و لوازم مورد تأييد كارشناس بازديد اوليه و توافق بيمه گر و بيمه گذار ميباشد.
2-غرامت عدم استفاده از وسيله نقليه در ايام تعميرات
هرگاه در اثر حادثه مورد بيمه جهت تعمير براي مدتي قابل استفاده نباشد ودر تعميرگاه متوقف باشد روزانه مبالغي به عنوان هزينه اياب و ذهاب به بيمه گذار پرداخت ميگردد،مدت عدم استفاده از اتومبيل جهت تعمير در تعميرگاه توسط كارشناس خسارت شركت تعيين ميشود

3-شكست شيشه هاي وسيله نقليه مورد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت Next Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت، بهداشت و سلامت، مواد مخدر