منابع مقاله درمورد جبران خسارت، توسعه صادرات، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

ه گذاريهاي كلان و زير بنايي و توسعه اقتصادي و اشتغال موثر واقع شود.بيمه ميتواند در توسعه صادرات و افزايش آن موثر باشد ،چرا كه با تضمين صادرات اين امر را رونق خواهد بخشيد. همچنين در حفاظت از ثروتها و سرمايه هاي ملي و حمايت از سرمايه گذاران نقش تعيين كننده اي خواهد داشت .
بيمه نقش اساسي در بهبود زندگي اجتماعي و توسعه عدالت اجتماعي و جلو گيري از نا بسامانيهاي اجتماعي دارد . هنگامي كه خانواده منبع اصلي درآمدش را از دست ميدهد يا به ايام پيري ميرسد ،اگر منابع ديگري براي جايگزيني نداشته باشد، در وضع بسيار بدي قرار خواهد گرفت، همچنين بيمه هاي در ماني در تضمين سلامت اجتماع بسيار موثر است . عدالت اجتماعي در جامعه كه” اصل 43 قانون اساسي” جمهوري اسلامي ايران به آن تاكيد دارد، بدون بيمه محقق نخواهد شد. با تامين اطمينان براي موسسات توليدي و خدماتي از آثار مخرب حوادث كاسته شده و باجبران خسارتهاي قشرهاي آسيب پذير از تنگدستي خانواده ها جلوگيري بعمل خواهد آمدو با پوشش بيمه اي در زمان مناسب ميتوان با حوادث غير مترقبه مقابله اصولي بعمل آورد.
بيمه از لحاظ فرهنگي كاركرد مطلوب و سازنده اي دارد، در جامعه باعث افزايش اميد به زندگي شده كه يكي از شاخصهاي توسعه انساني است .و هدف نهايي توسعه اقتصادي انسانها است . كه عمر زيادي كنند واز آموزش بالايي برخوردارباشند و امكانات رفاهي مناسبي را داشته باشند كه در اين صورت يك جامعه قابليت بيشتري از خود نشان خواهد داد، كه رسيدن به اهداف اشاره شده با بيمه ، خصوصا بيمه هاي عمر و زندگي ميسر خواهد بود، در جامعه روحيه پس انداز را تقويت کرده و از مصرف گرايي با بيمه هاي عمر و پس انداز جلو گيري خواهد نمود، و همچنين با ارائه خدمات بهداشتي و درماني موجب كاهش تنشهاي رواني و اطمينان به آينده ميشود .از چنين رهگذري است كه موجب سلامتي افراد جامعه و كاهش بيماريها شده و موجب افزايش طول عمر و اميد به زندگي شده بالندگي و رفاه جامعه را به همراه خواهد داشت .نظر به اينكه براي درك مطالب حسابداري شركتهاي بيمه نياز به درك مفاهيم بيمه اي و اصطلاحات مورد استفاده در اين صنعت است، مفاهيم و اصطلاحات بيمه اي به شرح زير تعريف و توضيح داده ميشود:
تعاريف:
بيمه :
ماده 1 قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316 اشعار ميدارد: بيمه عقدي است كه بموجب آن يكطرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران كند يا وجه معيني بپردازد.متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه نامند.
عقد رضايي:
عقد رضايي عقدي است که به صرف ايجاب و قبول طرفين بر سر اصل و شرايط حتي بصورت شفاهي منعقد شده و براي طرفين تعهد آوراست .
عقد عيني :
عقدعيني به عقدي گفته مي شود که باقصد مشترک دوطرف وتسليم موردمعامله تشکيل مي شود.عقد عيني نوعي عقد تشريفاتي است .
عقد معلق:
عقد معلق عقدي است که تاثير آن برحسب انشا موقوف به امرديگري باشد.
عقد منجز:
عقد منجز عقدي است که تاثيرآن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري نباشدو اگرنه معلق خواهد بود.
عقد لازم :
عقد لازم عقدي است که هيچ يک از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد،مگر در موارد معينه مانند عقد بيع وعقد بيمه .
خسارت:
“خسارت” در لغت به معني ضرروزيان است .در اصطلاح حقوقي عبارت از مالي يا وجهي است كه شخص عامل يا مسبب ضرر بايد به زيان ديده بپردازد،خواه ضررناشي از عدم انجام قراردادباشد يا عملي غيرازقرارداد.اصطلاح “خسارت” در فرهنگ بيمه داراي مفهوم ويژه اي است، در قانون بيمه در موارد مختلف به معني ضررو زيان و گاهي به معني غرامت و زماني نيز به معني خسارت در مفهوم خاص بيمه اي است .در معناي خاص عبارتست از وجوهي كه شركت بيمه به موجب قرارداد ودر پي وقوع حادثه تحت پوشش بيمه ويا در سررسيد بيمه هاي پس انداز و بازخريد بيمه نامه هاي عمردر وجه بيمه گذار مي پردازد.
بيمه گر:
بيمه گر موسسه اي است كه در برابر بيمه گذاران آثار مجموعه اي از حوادث را به عهده مي گيرد تا در برابر حق بيمه بر طبق قوانين آمار از آنان جبران خسارت كند، يا وجه معيني بپردازد يا خدمات مورد توافق را انجام دهد.ماده 31 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران بوسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد انجام خواهد گرفت.
بيمه گذار:
بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه با انعقاد قرارداد بيمه با بيمه گر تعهد بيمه گر را براي خود يا شخص ديگر تحميل مي كند و متعهد پرداخت حق است.
موضوع بيمه :
موضوع بيمه خطري است كه در صورت تحقق، بيمه گر آثار و جبران خسارتها و صدمات ناشي از آنرا بعهده مي گيرد.
مورد بيمه :
مورد بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي.
اتومبيل :
وسيله نقليه اي است كه به كمك موتور از يك نقطه به محل ديگر بر روي خشكي حركت مي كند.
ارزش مورد بيمه:
ارزشي است که اموال در لحظه شروع قرارداد دارند و حق بيمه بر اساس آن از بيمه‌گذار دريافت مي‌شود.
ارزش جايگزيني:
ارزش اموال بيمه شده در لحظه وقوع خسارت ارزش جايگزيني ناميده مي‌شود.
بيمه‌نامه يک‌ساله:
به بيمه‌نامه‌اي که براي دوازده ماه صادر مي‌شود، بيمه‌نامه يک‌ساله گفته مي‌شود.
بيمه‌نامه کوتاه مدت:
بيمه‌نامه‌اي که بنا به درخواست بيمه‌گذار و براي مدت کمتر از يک‌سال صادر مي‌شود، بيمه‌نامه کوتاه‌مدت ناميده مي‌شود.
تعهدات بيمه‌نامه بدنه وسايل نقليه زميني :
براساس شرايط بيمه‌نامه بدنه وسايل نقليه زميني، دارنده يا مالك وسيله نقليه، وسيله نقليه خود را در برابر خطرات بيمه مي‌كند تا در صورت بروز حادثه شركت بيمه خسارت وارده را طبق شرايط بيمه‌نامه جبران نمايد. معمولا خطر‌هاي مورد تعهد شركت‌‌هاي بيمه در بيمه‌نامه بدنه وسايل نقليه زميني شامل: حوادثي كه منجر به وارد آمدن خسارت به وسيله نقليه مي‌گردد، مانند: تصادف، سرقت كلي، آتش‌سوزي، صاعقه و انفجار، هزينه‌‌‌هاي حمل‌ونقل و نجات مورد بيمه، خسارت وارده به لوازم يدكي اصلي وسيله نقليه، ساير موارد.
فرانشيز در بيمه‌نامه‌هاي بدنه خودرو:
در بيمه‌نامه‌هاي بدنه خودرو، شرکت‌هاي بيمه جهت تشويق و ترغيب بيمه‌گذاران براي رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي و احتياط و دوري از کارهاي پر خطر فرانشيز تعيين مي‌کنند. (آن قسمت از خسارت که بر عهده بيمه‌گزار است) معمولا فرانشيز به‌صورت افزايشي با ده درصد براي خسارت اول، بيست، سي درصد براي خسارات دوم و سوم تعيين مي‌شود که خسارت بيمه‌گذار پس از کسر فرانشيز پرداخت خواهد شد.
بيمه‌نامه بلند مدت:
بيمه‌نامه‌اي که براي مدت بيش از يک‌سال صادر مي‌شود، بيمه‌نامه بلندمدت گفته مي‌شود.
بيمه به ارزش کمتر:
اگر در خريد بيمه‌نامه و پر کردن فرم پيشنهاد، ارزش اموال بيمه شده کمتر گزارش شود، در اين حالت مي‌گويند که اموال به ارزش کمتر از ارزش واقعي بيمه شده و اگر هنگام وقوع خطر و ارزيابي خطر مشخص شود قاعده نسبي اعمال مي‌شود.
بيمه به ارزش بيشتر(بيمه مضاعف ):
بيمه کردن اموال به ارزش بيشتر از ارزش واقعي که به آن بيمه مضاعف نيز مي‌گويند. اگر بيمه‌گذار اموال را جهت دريافت خسارت بيشتر نزد بيمه‌گر بيمه کند و يا ارزش آن را بيشتر اعلام کند، بيمه اموال بيشتر از ارزش واقعي ناميده مي‌شود که تعهد بيمه‌گر فقط به قيمت واقعي خواهد بود نه بيش از آن.
قاعده نسبي:
اگر هنگام وقوع خسارت و ارزيابي و کارشناسي مشخص شود که خودرو به ارزش کمتر بيمه شده است، پرداخت خسارت با فرمولي پرداخت مي‌شود که به آن قاعده نسبي مي‌گويند. در اين روش بيمه‌گر ملاک پرداخت خسارت را حق بيمه‌اي مي‌داند که مقداري از اموال را تحت پوشش قرار مي‌دهد نه همه اموال را، بنابراين خسارت بيمه‌گر به مراتب کمتر از خسارت واقعي خواهد بود.
بازديد اوليه:
پس از تکميل فرم پيشنهاد بيمه بدنه و ارائه آن، کارشناس بيمه از وسيله نقليه بازديد به عمل مي‌آورد. اطلاعات درج شده در پيشنهاد را با اسناد و مدارک مطابقت داده و وضعيت موجود وسيله نقليه را گزارش مي‌کند که به آن بازديد اوليه اتومبيل مي‌گويند.
کارشناسي خسارت بدنه اتومبيل:
در صورت وقوع حادثه ، صدمه ديدن وسيله نقليه مورد بيمه، بيمه‌گذار ضمن مراجعه به شرکت بيمه (واحد خسارت بدنه اتومبيل) ، تکميل فرم اعلام خسارت و تسليم مدارک لازم، کارشناس بيمه از وسيله نقليه صدمه ديده بازديد کرده و گزارشي تهيه مي‌کند که به آن گزارش، گزارش کارشناسي بدنه اتومبيل مي‌گويند.
خسارت جزيي :
صدمه ديدن و خسارت‌هاي ارزش مورد بيمه کمتر از هفتاد درصد وسيله نقليه، خسارت جزيي در بيمه بدنه ناميده مي‌شود.
خسارت کلي :
از بين رفتن و صدمه ديدن بيش از هفتاد درصد ارزش مورد بيمه وسيله نقليه را در بيمه بدنه خسارت کلي مي‌گويند.
استهلاک :
با گذشت زمان و استفاده از اموال و لوازم مصرفي، ارزش آنها کاهش مي‌يابد که به آن استهلاک مي‌گويند. در بيمه بدنه اتومبيل شرکت‌هاي بيمه در پرداخت خسارت به تناسب زمان و استفاده از قطعات و لوازم آسيب ديده مبلغي را تحت عنوان استهلاک از مبلغ خسارت کسر مي‌کنندکه به آن، استهلاک در بيمه بدنه اتومبيل مي‌گويند.
نرخ حق بيمه8 :
به بهاء ارزش بيمه يا ضريبي كه بوسيله آن حق بيمه محاسبه مي شود نرخ حق بيمه گفته مي شود يا بعبارت ديگر در صدي از سرمايه مورد بيمه ، براي مدت بيمه نامه را نرخ حق بيمه گويند. نرخ حق بيمه براي انواع رشته هاي بيمه اي متفاوت مي باشد.نرخ حق بيمه در بازار هاي بيمه اي بدو صورت 1-نظام تعرفه اي 2-آزاد مورد استفاده است .معمولا در كشورهايي كه نظام تعرفه اي حاكم است نهاد ناظر جهت كنترل نرخ تعرفه اي براي كليه رشته اي را آماده کرده و شركتها را ملزم به رعايت آن مي كند،ولي در كشورهايي كه شرايط بازارآزاد حاكم است شركتهاي بيمه در تعيين نرخهاي بيمه مختار هستند و بنابه صرفه و صلاح خود نرخ ارائه ميكنند و در بعضي از كشورها تلفيقي از نظام تعرفه اي و آزاد مورد استفاده قرار مي گيرد.
پرتفوي9 :
به مجموعه حق بيمه بيمه نامه هاي شركت بيمه در تمامي رشته ها يا يك رشته معين از فعاليت بيمه اي كه بيمه گردر يك سال صادر مي كند يا به مجموعه بيمه نامه هاي معتبر يك شركت” پرتفوي “گويند.اصطلاح پرتفوي تنها در مورد مجموع بيمه نامه هاي يك شركت بيمه بكار نمي رودبلكه مجموع بيمه نامه هاي يك نماينده يا كارگزار نيز پرتفوي گفته مي شود.
حق بيمه10:
مهمترين درآمد يك شركت بيمه ،حق بيمه هايي است كه از طريق فروش و صدور بيمه نامه عايد شركت ميشود.مبلغي كه بيمه گذار بابت خريد بيمه نامه به شركت بيمه (بيمه گر ) مي پردازد يا بهايي كه بيمه گزار در مقابل تحصيل تامين بيمه اي يا تعهد جبران خسارت توسط بيمه گر به او مي پردازد،که حق بيمه کفته مي شود.حق بيمه به كمك آمار و حساب احتمالات براي هر ريسك يا هر رشته از بيمه محاسبه و هزينه عمومي و اداري شركت بيمه گر به آن اضافه شده كه مجموع اين دو حق بيمه تجارتي را تشكيل ميدهد و اين مبلغي است كه بيمه گذار مي پردازد.
حق بيمه صادره11 :
حق بيمه صادره در پايان سال مالي از درآمد بدست آمده از فروش بيمه نامه ها در رشته هاي مختلف پس از كسر الحاقيهاي برگشتي،عوارض وماليات بر ارزش افزوده و با در نظر گرفتن الحاقيهاي اضافي و يا هرنوع تغييرات از قبيل ابطال و…. به عنوان درآمد همان سال منظور مي گردد.با توجه به اينكه بيمه نامه ها در مدتهاي متفاوت از قبيل سه ماهه ،شش ماهه ،يكساله و بيشتر در تمام طول سال صادر ميشوند,بنا بر اين در پايان هر سال به علت انقضاي مدت قسمت قابل توجهي از بيمه نامه هاي صادره ظرف يک سال بايد از حق بيمه ،بيمه نامه هاي صادره را كه به پوششهاي بعد از تاريخ تراز نامه تعلق ميگيرد بحساب درآمد سال بعد منتقل شود.بدين منظور شركتهاي بيمه در پايان هرسال طبق روشهاي خاصي حق بيمه ي مربوط به مدت سپري نشده بيمه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت، اقتصاد خرد، اشخاص ثالث Next Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت