منابع مقاله درمورد جبران خسارت، بهداشت و سلامت، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

بيمه به تنهايي و به عللي غير از حوادث مورد تعهد بيمه گر
با در خواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه جزئي شكست به تنهايي و به غير از خطرات اصلي مانند شكست بواسطه تغيير دما و يا متراكم شدن هوا در داخل وسيله نقليه تحت پوشش خطرات تكميلي بوده و قابل جبران ميباشد.
4-( بلاياي طبيعي )سيل – زلزله – آتش فشان
مطابق ماده پنجم بند 2 شرايط عمومي بيمه نامه خطرات طبيعي مانند زمين لرزه، سيل،آتشفشان از خطرات مورد تعهد بيمه گر مستثني گرديده نميگردد ولي ميتوان خطرات مزبور را با دريافت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار داد.
5-( خطرات تبعي ) رنگ – مواد شيميايي – اسيد پاشي
از آنجا كه خطرات و خسارات ناشي از پاشيدن اسيد، رنگ و ساير مواد شيميايي بر روي خودرو مشمول بند يك ماده پنجم شرايط عمومي بيمه نامه بدنه نميگردد ولي ميتوان خطرات مزبور را با دريافت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار داد.
6-نوسانات قيمت
افزايش ارزش وسيله نقليه مورد بيمه بعلت نوسانات قيمت، مشروط بر اينكه وسيله نقليه هنگام صدور بيمه نامه به ارزش واقعي روز بيمه شده باشد ميتواند تا ميزان 25درصد ارزش روز بيمه در تاريخ شروع بيمه نامه و در طول مدت قرارداد مورد قبول قرار گيرد.
قلمرو جغرافيائي خطر در بيمه بدنه اتومبيل
منظور از قلمرو جغرافيائي محدوده جغرافيائي است كه چنانچه اتومبيل مورد بيمه در آن محدوده دچار حادثه شود بيمه گر موظف به جبران خسارت ميباشد و در صورتيكه اتومبيل از محدوده آن محل خارج شود تحت پوشش بيمه نخواهد بود.
معمولاً قلمرو جغرافيائي خطر براي وسائل نقليه اي كه در حال حاضر در ايران بيمه ميشود سرزمين كشورمان ايران است و چنانچه اتومبيل مورد بيمه از مرزهاي كشور خارج شود تحت پوشش بيمه اي نخواهد بود مگر اينكه در شرايط خصوصي بيمه نامه خلاف آن شرط شده و محدوده جغرافيائي ديگري تعيين شده باشد.
در حال حاضر شركتهاي بيمه با دريافت 50% كل حق بيمه سالانه بعنوان حق بيمه اضافي پوشش بيمه را شامل خارج از كشور نيز مينمايند در اينصورت علاوه بر مشخص نمودن مسير تردد اتومبيل درج شرايط زير در ذيل بيمه نامه و يا بصورت الحاقي الزامي است:
الف- در صورت وقوع حادثه بيمه گذار موظف است نسبت به تهيه گزارش پليس از كشوري كه حادثه در آن اتفاق افتاده اقدام و آنرا همراه با عكس از مواضع آسيب ديده اتومبيل و فاكتورهاي مربوط به تعميرات و پس از تائيد مدارك ياد شده توسط سفارتخانه يا كنسولگري ايران واقع در كشور مذكور به بيمه گر تحويل نمايد.
ب- خسارت در ايران به ريال و طبق شرايط بيمه نامه پرداخت ميگردد و بيمه گر هيچگونه تعهدي در مورد تهيه و يا اخذ مجوز خروج ارز از كشور جمهوري اسلامي ايران را ندارد.
قلمرو جغرافيائي خطر ممكن است محدوديتهاي ديگري نيز داشته باشد مثلاً ممكن است يك تاكسي بيمه شود و تعهد بيمه گر موكول به محدوده شهري گردد كه در آن كار ميكند و يا در مورد ماشين آلات راهسازي و ساختماني تعهد بيمه گر منحصراً در محدوده كارگاه باشد.
خطرهاي خارج از تعهد بيمه گر (كه خسارت ناشي از آن ها در بيمه بدنه قابل جبران نيست):
الف- جنگ، شورش و انقلاب، اعتصاب، تهاجم و خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجار هاي هسته اي
ب- زمين لرزه، سيل و آتش فشان
پ- خسارت هايي كه عمداً خود بيمه گذار يا راننده وي يا هر كسي كه وسيله نقليه به او سپرده شده است وارد مي آورد؛
ت- خسارت هاي ناشي از ضبط، توقيف و مصادره اتومبيل به دستور ماموران انتظامي ؛
ث- در صورتي كه راننده هنگام وقوع حادثه گواهينامه رانندگي نداشته باشد يا گواهينامه او براي رانندگي وسيله نقليه بيمه شده غير مجاز باشد؛
ج- اگر ثابت شود كه وقوع حادثه ناشي از استعمال مواد مخدر يا شرب خمر راننده بوده است؛
چ- خسارت هايي كه در جريان مسابقات اتومبيل راني، شرط بندي يا آزمايش سرعت و آموزش رانندگي روي مي دهد (مگر اين كه توافق خاصي در اين مورد شده باشد) ؛
ح- خسارت وارده به وسيله نقليه به علت حمل مواد سريع الاشتعال (جز مواد لازم براي سوخت اتومبيل)؛
خ- خسارت هاي ناشي از استفاده از وسيله نقليه (يا يدك آن) در غير مواردي كه در جدول مشخصات بيمه نامه (شرايط خصوصي) تصريح شده است؛
د- خسارت هايي كه متوجه كالاها يا مواد محموله وسيله نقليه شود.
خسارتهاي خارج از تعهد بيمه گر در بيمه بدنه اتومبيل
منظور از خسارتهاي خارج از تعهد بيمه گر خسارتهاي ناشي از خطرهائي است كه چنانچه موجب بروز خسارت به اتومبيل موضوع بيمه شود بيمه گر متعهد جبران خسارت وارد نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن توافق شده باشد و عبارتند از:
الف- خسارتهائيكه در اثر مسابقات تندروي، شرط بندي، آزمايش سرعت يا آموزش و تعليمات رانندگي روي ميدهد؛
ب- خسارت وارد به وسيله نقليه بعلت حمل مواد سريع الاشتعال (بجز مواد لازم براي سوخت وسيله نقليه ) و مواد اسيدي و منفجره؛
ج- خسارتهاي وارد به وسيله نقليه مورد بيمه در اثر اضافه بارگيري و اضافه مسافرگيري يا بارگيري و بار اندازي . يا اينكه خسارتهاي ناشي از بارگيري و باراندازي بموجب بند 5 ماده 10 شرايط عمومي بيمه نامه اتومبيل از شمول تعهدات بيمه گر خارج ميباشد ولي بر اساس درخواست بيمه گذار خطر ياد شده را بصورت شرط خصوصي در ذيل بيمه نام درج و يا دريافت حق بيمه اضافي بشرح زير مي توان پوشش داد:براي وسائل نقليه سنگين مخصوص حمل مواد سوختني مايع و گازي يا سريع الاشتعال و منفجره معادل درصدي از كل حق بيمه سالانه؛
د- خسارتهاي وارد بوسيله نقليه ناشي از استفاده وسيله نقليه در غير از مواردي كه در شرايط خصوصي بيمه نامه تصريح شده است؛
هـ- خسارتهائيكه متوجه كالا يا مواد محموله وسيله نقليه مورد بيمه يا متوجه عمارات، اشياء وسائط نقليه يا حيوانات تحت مالكيت و تصرف بيمه گذار يا راننده وسيله نقليه ميشود.
خسارت كلي در بيمه بدنه
در صورتيكه اتومبيل بيمه شده به سرقت رفته و يا در اثر حادثه آتش سوزي كلا از بين برود بيمه گر موظف است مبلغ بيمه شده و يا ارزش روز اتومبيل در لحظه حادثه (هر كدام كمتر است) به بيمه گذار پرداخت نمايد بديهي است در چنين حالتي فرانشيز مقرر در بيمه نامه از خسارت كسر خواهد شد اين موضوع را مي توان از بين رفتن کلي اتومبيل تلقي كرد ضابطه ايكه در شرايط عمومي بيمه نامه هاي اتومبيل به آن اشاره شده اين است كه اگر مخارج تعمير و تعويض قسمتهاي آسيب ديده اتومبيل از 70% قيمت اتومبيل در روز حادثه يا مبلغ بيمه شده آن بيشتر باشد اتومبيل را بايد از بين رفته كلي تلقي كرد البته صحيح اين است كه فقط ارزش روز اتومبيل ملاك اين مقايسه قرار گيرد نه مبلغ بيمه شده آن زيرا ممكن است اتومبيل به مبلغي بيمه شده باشد كه از ارزش واقعي آن خيلي كمتر است در اينصورت نميتوان گفت كه اگر هزينه تعمير اتومبيل از 70% آن مبلغ تجاوز نمايد اتومبيل از بين رفته كلي خواهد بود.
استهلاك در بيمه بدنه
از خسارتهاي جزئي قطعات تعويضي ( بجز شيشه ها و شيشه چراغها ) استهلاك كسر مي شود استهلاك از ابتداي سال پنجم به بعد و ضريب آن براي هر سال 5% و حد اكثر 25% مي باشد.

3-1-مباني نظري قرارداد هاي بيمه
سابقه بيمه در ايران و دنيا
اولين اشاره‌اي كه به مداخله به نفع زيان‌ديده از يك حادثه مشاهده مي‌شود، مربوط به 4500 سال قبل از ميلاد در مصر است. قرن‌ها پس از آن در سال 2250 قبل از ميلاد، قانون حمورابي بابل به قرارداد بيمه حمل كالا اشاره مي‌كند. در سال 558-640 قبل از ميلاد، صنعتگران صندوق مشتركي را در آتن به‌وجود آوردند.
در قرن 14، با عقد قرارداد اولين بيمه دريايي ايتاليا، بيمه دريايي شكل گرفت و بعد از آن در پي آتش‌سوزي بزرگي در لندن در قرن 16، بيمه آتش‌سوزي رونق گرفت. در قرن 19، بيمه‌هاي عمر در كشورهاي صنعتي و پيشرفته توسعه يافت و به‌تدريج بيمه‌هاي حوادث و ساير رشته‌هاي بيمه‌اي شكل گرفت و استفاده شد.
استفاده از بيمه و تاريخچه شروع تامين اجتماعي و بيمه‌هاي زندگي در ايران به صده شش قبل از ميلاد باز مي‌گردد. بيمه به شكل امروزي بيش از نيم قرن قدمت دارد، ولي سابقه بيمه‌هاي تامين اجتماعي به حدود هفتاد سال مي‌رسد. آغاز فعاليت جدي در زمينه بيمه را مي‌توان در سال 1310هجري شمسي دانست. در اين سال‌ها بسياري از شركت‌هاي بيمه خارجي به تاسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پرداختند. با احساس ضرورت تاسيس شركت بيمه ايراني، اولين شركت بيمه‌اي (بيمه ايران) در سال 1314تاسيس شد و با صدور اولين بيمه آتش‌سوزي به كار خود ادامه داد.
راهكارهاي انسان جهت مصونيت در برابر خطرات و عواقب آن
بشر در طول تاريخ و به تناسب شيوه‌هاي زندگي و تحول جوامع از زندگي عشيره‌اي و قبيله‌اي به انفرادي و حركت جوامع به سمت پيشرفت‌هاي صنعتي باعث به‌وجود آمدن روش‌هاي مختلف مقابله با خطر شده كه اين روش‌ها به‌صورت زير است:
مراقبت‌هاي لازم براي جلوگيري از وقوع حوادث
منطقي‌ترين راهكار انسان در مقابله با خطرات، مراقبت و جلوگيري از وقوع و كاهش خسارت‌هاي حوادث است، ولي مانع وقوع خطرات و جلوگيري از آن نبوده است. خطرات حوادث طبيعي، خطر بيماري، پيري، بازنشستگي و ساير خطرات با پيشرفت‌هاي صنعتي تشديد شده و جوامع بشري به‌ناچار در راه يافتن راهكار و راه‌حلي براي اين معضل و مشكل هستند كه دامنگير عموم مردم شده و منجر به پيدايش راه و روش‌هاي نوين كنترل وكاهش زيان خطرات شده است.
تسهيم خسارت و تشكيل تعاوني
يكي از راه‌هاي مقابله با خطرات، كمك خويشاوندان به افراد زيان‌ديده است. با توسعه شهرها، صنعتي شدن و تحولات ساختارهاي اجتماعي جوامع، زندگي عشيره‌اي و طوايفي به تدريج از بين رفته و با بزرگ شدن شهرها زندگي اشتراكي به فراموشي سپرده شد و تامين خسارت‌ها از طريق نزديكان و تقسيم آن بين افراد عشيره و طايفه ممكن نگرديد. با توسعه صنعت و زندگي مدرن شهري، خسارت‌ها و زيان‌ها نيز زياد شدند كه تحمل آن توسط يك فرد و افراد فاميل و خويشاوندان امكان‌پذير نبود، بنابراين براي رهايي از اين مشكل و پيدا كردن راه حل جديد، راهكار استفاده از پس‌انداز به‌صورت انفرادي و انتقال خطرات به شركت‌هاي بيمه مطرح گرديد.
پس‌انداز
نگهداري قسمتي از درآمدهاي افراد جهت مصرف در روزهاي آينده پس‌انداز ناميده مي‌شود كه بعضي از افراد در نظر دارند جهت مقابله با خطرات و حوادث آينده و جبران خسارت‌هاي وارده از آن استفاده كنند، اما شدت خسارت و مبلغ زيان با افزايش هزينه‌هاي زندگي چنان بالا رفته كه از عهده پس‌اندازهاي يك فرد خارج است و توان مالي و اقتصادي افراد پاسخ‌گوي زيان‌هاي وارده نيست، بنابراين بايد در فكر پيدا كردن روش‌ها و راهكارهاي نوين بود تا بتوان با پيامدهاي بد و ناگوار و زيان‌هاي وارده مقابله كرد و اثرات آنها را کاهش داد. راهكار‌هاي انتقال ريسك و خطرات به شركت‌هاي بيمه از جمله روش‌هاي اصولي و مدرن عصر حاضر است.
بيمه و انتقال ريسك
بيمه تركيبي از پس‌انداز و تعاون است که از پيشرفته‌ترين كارهاي انسان در عصر صنعت، جهت رويارويي و مقابله با عوارض ناگوار و خطرات تشکيل شده است. شركت‌هاي بيمه با دريافت حق بيمه از بيمه‌گذاران، خطرات را بين بيمه‌گذاران توزيع كرده و از محل صندوق، خسارت‌هاي وارده را جبران و سودي را نصيب خود مي‌كنند. بر اساس قانون، اعداد بزرگ با افزايش بيمه‌گذاران خسارت كاهش يافته و حق بيمه كمتري دريافت مي‌شود، بنابراين با مشاركت مردم در تهيه بيمه‌نامه و تشكيل صندوق‌هاي بيمه منجر به كاهش هزينه خدمات بيمه و افزايش كيفيت آن خواهد شد.
شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات بيمه‌اي
با توجه به پيشرفت و تحول بيمه در سال‌هاي متمادي و دخالت دولت‌ها جهت تلاش براي سالم‌سازي جامعه و تامين بهداشت و سلامت جامعه که يکي از وظايف حاکميتي دولت‌ها است، در ايران شرکت‌ها و سازمان‌هاي ارائه‌دهنده خدمات بيمه‌اي در دو دسته و گروه عمده قرار مي‌گيرند:
1-سازمان‌هاي تامين اجتماعي و رفاه(1-سازمان تامين اجتماعي 2-سازمان خدمات درماني 3-سازمان خدمات درماني و بازنشستگي نيروهاي مسلح )
2-شرکت‌هاي بيمه‌هاي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت، حق الزحمه، شرط ضمن عقد Next Entries منابع مقاله درمورد اشخاص ثالث، منابع حقوق