منابع مقاله درمورد تلقیح مصنوعی، قانون مدنی، فقه اسلامی، حقوق مالی

دانلود پایان نامه ارشد

«آن‌چه که انسانی به جهت وجود نسب یا سبب به مناسبت موت انسان دیگر اصالتاً استحقاق پیدا می‌کند» (عاملی غروی، 1419، ج8 :4). بنابراین، ارث در اصطلاح به معنای انتقال قهری دارایی متوفی به ورثه اوست و منظور از دارایی، اموال و حقوق مالی است که متوفی در حین موت دارا بوده است و دیون به ورثه منتقل نمی‌شود و به ترکه تعلق می‌گیرد. انتقال ترکه بدون اراده متوفی و ورثه تحقق می‌یابد و بدین جهت آن‌را انتقال قهری نامیده‌اند (حمداللهی و دیگران، 1388: 240).
در مواد 875 و957 قانون مدنی، ارث بردن جنین و شرایط آن به صراحت بیان شده است. ماده 875 ق.م می‏گوید: «شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است اگرچه فوراً بعد از تولّد بمیرد». از مفهوم مواد قانون مدنی و فقه اسلامی چنین استنباط می‌گردد که علاوه بر وجود شرایط عمومی ارث، دو شرط اساسی برای تمتّع جنین از ارث وجود دارد که عبارتند از: 1- انعقاد نطفۀ جنین در زمان فوت مورث (موجود بودن جنین)؛ 2- زنده بودن جنین هنگام تولّد.
بنابراین، حمل در صورتی می‌تواند از مورث خود ارث ببرد که نطفۀ او حین فوت منعقد شده باشد. لذا، مسأله ارث کودکانی که از طریق رحم جانشین متولّد می‌شوند، تابع ثبوت یا عدم ثبوت نسب میان طفل، صاحبان نطفه و رحم است. چنان‌چه رابطه نسبی میان طفل با هریک از صاحبان نطفه و صاحب رحم به رسمیت شناخته شود، توارث میان آن‌ها برقرار و در غیر این صورت، مسألۀ توارث میان آن‌ها سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. لذا، از آنجایی‌که وجود رابطه نسبی بین وارث و مورث یکی از موجبات ارث است، به منظور تبیین این موضوع در این مبحث به بررسی وضعیت توارث میان کودک با صاحبان اسپرم، تخمک و رحم می پردازیم.
3-6-1 توارث بین کودک و صاحب اسپرم
همان‌طوری‌‌که در مباحث پیشین بیان شد، صاحب اسپرم، پدر قانونی و شرعی کودک محسوب می‌گردد؛ زیرا، میان کودک و او رابطه ژنتیکی و خونی برقرار است. با توجه به این‌که قانون‌گذار داشتن نسب مشروع را از موجبات ارث دانسته است؛ بنابراین، هرگاه شوهر نتواند با همسر خود نزدیکی کند و از طریق عادّی صاحب فرزند شود ولی عقیم نبوده و نطفه‌اش دارای ماده حیاتی باشد؛ در این صورت، اگر تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر انجام و از این طریق طفلی متولّد شود، بی‌شک ملحق به شوهر یعنی صاحب نطفه خواهد بود و از او ارث خواهد برد (امامی و دیگران، 1385: 316)؛ زیرا، منشأ تکوّن جنین نطفۀ دو شخص مذکور است و مقتضی که همان نسب است برای وراثت ایجاد شده و درنتیجه، فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی درحالت مذکور از صاحبان نطفه ارث می‌برد.
3-6-2 توارث بین کودک و صاحب تخمک

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد قانون مدنی، حرمت نکاح، باورهای دینی، فقهای امامیه Next Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، شخص ثالث