منابع مقاله درمورد تعهد سازمانی، عدالت رویه ای، بودجه ریزی، مدیریت دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

گرفت تعهد سازمانی نیز نقش میانجی دارد.
واژگان کلیدی: بودجه ریزی مشارکتی، عدالت رویه بودجه ای، تعهد سازمانی، عملکرد مدیریتی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
بودجه نويسي ابزار يا وسيله اي براي برنامه ريزي، هماهنگ كردن امور، ايجاد انگيزه، اعمال كنترل و ارزيابي عملكرد است. بودجه بندي از وظايف مديران و بودجه، ابزاري براي كنترل، ايجاد انگيزه و ارزيابي عملكرد است. مطالعات زيادي نشان مي دهند كه مشاركت كاركنان سطوح مختلف در تهية بودجه، موجبات بهبود عملكرد و دستيابي به اهداف سازماني را فراهم مي آورد (رجبی وهمکاران، 1393). در محيط عملياتي رقابتي امروزي، سازمان ها، تمايل زيادي به افزايش عملكرد مديريتي نشان مي دهند. مشاركت بودجه اي اشاره به نقش موثر مديران ارشد و زير دستان آنها در فرآيند تشخيص كاربرد مسائل و اجراي فعاليت ها دارد. به عبارت ديگر مشاركت بودجه اي بر عملكرد مديريتي اثر مي گذارد. يك بودجه، به عنوان طرح عملياتي نقش موثري در تنظيم هزينه ها و اهداف درآمد مربوط به مراكز مسئوليت پذير در يك سازمان شغلي دارد. علاوه بر اين ارتباطات عملكرد و انگيزه نيز تاثير گذار است (Minai & mun,2013).
بودجه بیانگر انتظارات کمپانی است که در شرایط اقتصادی مدت زمان آتی ارائه شده است. نقش بودجه در میان دیگر تفاسیر ارائه شده توسط کوپر1 (2007) عبارتست از؛ تعیین نیازمندیهای سرمایه خدمات در راستای نیاز به فعالیتهای برنامه ریزی شده در طول دوره معین، برآورد هزینه مجموعه ای از فعالیت ها و متعاقباً تعیین آن دسته از فعالیت هایی که متعهد به ظرفیت منابع قابل دسترسی هستند، کنترل تجارت از طریق تخصیص سرمایه تجارتی با فعالیت های گوناگون و تنظیم این اختصاص بین فعالیت ها در طول دوره زمانی برنامه ریزی شده است Zainuddin & Isa,2011)).
در فرآیند بودجه ریزی، ارائه رسمی بودجه کلید موفقیت مدیر و از روشهایی است که سازمان مربوطه بکار می گیرد و ممکن است از یک سال مالی نسبت به سال مالی دیگر در همان سازمان تغییر کند. با پایان یافتن تنظیم بودجه، مدیران سازمانها آن را برای منابع مورد نظر مصرف می کنند، مصرف پول از قوانین خاصی پیروی می کند و بستگی به سازمان دارد و راهکارهایی که با مشارکت سازمان است، برنامه ریزی می شود. این راهکارها باید اطمینان دهد که موارد مصرف دارای ارزش مشخص بوده و برآورده کننده اهداف سازمان می باشند و تنها به کالاها و خدماتی پول پرداخت می شود که خریداری شده و یا تحویل داده شده است و برای پایان سال مالی مدیران اجرایی باید در قالب یک مدل صحیح عمل کنند (Mckay,2003 ).
بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی عملیات دولت، نقش مهمی را در دستیابی به هدف هاي برنامه هاي درازمدت توسعه کشور دارد. از این رو، تلاش براي بهبود آن، همواره مورد توجه بوده است. به طور کلی، تا دهه هاي اخیر بحث هاي بودجه اي بر دروندادهاي دولت از قبیل مقدار منابع، تعداد کارکنان و … متمرکز شده بود و نظریه هاي مختلفی براي نحوه اداره و ارائه شده (PEM) مدیریت مخارج بخش عمومی بود که شناخته شده ترین آن ها مدیریت دولتی سنتی است و تا اوایل دهه 1980، جریان فکري (PA) مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی به شمار می رفت. اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، گسترش فرهنگ پاسخ گویی مدیران و همگام با پیشرفت فنون مدیریت دولتی و حسابداري مدیریت، جریان فکري جدیدي در کشورهاي انگلیس و ظهور (NPM) آمریکا با عنوان مدیریت دولتی نوین کرد که بر خصوصی سازي، پیمانکاري شاخص هاي عملکرد و استفاده از ارزیابی عملکرد تأکید داشت. از آن زمان بود که با موفقیت هاي تدریجی مدیریت دولتی نوین، بودجه ریزي عملیاتی در نظام هاي خدمات دولتی کشورهاي پیشرفته مطرح شد و مسئولان بخش دولتی(در مقام پاسخگو) و شهروندان (در مقام پاسخ خواه) خواستار اطلاعات بیش تري همچون نتایج یا برون دادها، اثربخشی، کارایی و قیمت تمام شده فعالیت هاي مندرج در بودجه دولت شدند.(Mcgill, 2001)
در محيط عملياتي رقابتي امروزي، سازمان ها، تمايل زيادي به افزايش عملكرد مديريتي نشان مي دهند. لذا مشاركت مديريتي در بودجه بندي، يكي از روش هايي است كه در متون پژوهش به آن توصيه مي شود. مشاركت بودجه اي اشاره به نقش موثر مديران ارشد و زيردستان آنها در فرآيند تشخيص كاربرد مسائل و اجراي فعاليت ها دارد. به عبارت ديگر مشاركت بودجه اي بر عملكرد مديريتي اثر مي گذارد. يك بودجه، به عنوان طرح عملياتي نقش موثري در تنظيم هزينه ها و اهداف درآمد مربوط به مراكز مسئوليت پذير در يك سازمان شغلي دارد. علاوه بر اين ارتباطات عملكرد و انگيزه نيز تاثير گذار است ( 1979Kenis, ).

1-2- بیان مسئله
بودجه بندي مشارکتی پدیده ي جدیدي است که براي اولین بار در سال 1989 در شهر پروتو آلگره برزیل به کار گرفته شد. در آن زمان، این شهر با مشکلاتی همچون؛ توزیع ناعادلانه درآمد، سطح پایین مشارکت عمومی، مدیریت ناکارآمد منابع شهري و عدم شفافیت در اقدامات دولت مواجه بود(علی بیگی و همکاران،1391). برانل(1982) مشارکت بودجه را به عنوان میزان نفوذ زیردستان و دخالت آنها در تنظیم بودجه تعریف می کند. افزایش مشارکت در بودجه در سازمان برای به دست آوردن میزان پذیرفته شده بودجه کمک می کند. مشارکت بودجه نیز به افزایش انگیزه ونگرش کاری کارکنان، رسیدن به تعهد به هدف سطوح بالاتر از مدیران سطح پایین تر و بهبود تقارن اطلاعات بین مدیریت ارشد و مدیریت سطح پایین کمک می کند ((Minai & mun,2013. مشاركت در بودجه بندي تلاش هاي مديريت را براي فرموله كردن دقيق پيش بيني ها با توجه به حالات محيطي افزايش مي دهد و مي تواند منجر به تمركز توجه مديريت بر تصميمات و رفتار مورد نياز در دوره هاي آتي شود و همچنين ممكن است منجر به افزايش تفكر در مورد اهداف بودجه و گزينه هاي مختلف گردد (توکلی و همکاران، 1386). بودجه بندي مشارکتی می تواند موجب افزایش توانمندي ها، مشارکت گروه هاي حاشیه، تخصیص بهتر و کاراتر بودجه ها، استفاده مناسب تر از منابع، اثر بخشی سیاست هاي مالی و…. شود. به عبارتی دیگر این روش براي ذینفعان این فرصت را فراهم می آورد که در فرآیند تصمیم گیري و در زمینه ي هزینه ها و بودجه ها مشارکت داشته باشند. این روش هم چنین داراي پتانسیل بسیار بالایی براي بخش تحقیق و ترویج در سازمان است)2008(Sintomer,.
مشاركت در بودجه بندي منجر به افزايش اطلاعات در دسترس كارمندان شده، اين عامل منجر به افزايش كارايي مديران مي شود. همچنين با افزايش ناپايداري و نوسان در محيط سازمان، آثارمثبت عملكردي مشاركت در بودجه بندي افزايش مي يابد(توکلی و همکاران، 1386). مشاركت در بودجه بندي در مورد مديراني كه نگرش يا انگيزة مطلوبتر دارند، با بهبود عملكرد همراه است، درحالي كه مشاركت مديراني كه نگرش يا انگيزة نامطلوبي داشتند، با عملكرد مختل شده همراه بوده است(.(Mia,1988
بودجه مشارکتی درگیری مدیران یا مرئوسان در فرایندهای بودجه‌بندی است. برای سنجش بودجه مشارکت‌ها، ابزارهایی به‌کار گرفته شده که توسط میلان2 (1975) توسعه یافت. مشارکت در تنظیم و تدوین بودجه از اشتیاق مدیران ناشی می‌شود. سپس آنان قصد دارند که انرژی ورودی بیشتر و زمان بیشتری را در کار صرف کنند تا به اهداف بودجه‌ها نائل شوند. مطابق نظر سیگل و مارکونی3 (1989) مشارکت در بودجه‌بندی مزایا و معایبی دارد. مزایای آن وضعیتی است که عملکرد سازمانی را افزایش می‌دهد. ضعف مشارکت هم، این است که دقت زیادی را در بر می گیرد که می‌تواند موجب اختلال رفتاری، مانند اینکه افراد اختلاف بودجه‌بندی را ایجاد می‌کنند.2014) Syahputra,).
بر اساس نظریه عدالت رویه ای، مشارکت زیردستان را قادر می سازد تا هم رأی و هم حق بیان داشته باشند، لذا آنها احساس می کنند که این روش عادلانه است هنگامی که آنهاهم حق بیان و هم حق رای دارند، درجه بالایی ازکنترل فرایند را در بودجه خود احساس می کنند(Zainuddin & Isa,2011). فلاهرتي و پاپاس(2000) از داده هایی که از فروشندگان11 نمايندگي اتومبيل در آمريكا جمع آوري كردند، دريافتند كه نوعي همبستگي مثبت قوي بين عدالت رويه اي واعتماد كاركنان به مديرانشان وجود دارد (رضائیان و همکاران،1387). تعهد سازمانی، نقش مداخله گری را در رابطه بین مشارکت بودجه و عملکرد ایفا می کند. نوری وپارکر(1998) استدلال کردند که کارکنان تعهد بیشتری به سازمان خواهند داشت اگر به آنها اجازه داده شود که در فرآیند بودجه مشارکت کنند ((Minai & mun,2013. طبق گفته فارمر و همکاران4 (2003) چنانچه کارکنان رویه ها را منصفانه ببینند، آنها احتمالاً به سازمان نیز از دید مثبت می نگرند و به آن متعهد می شوند، حتی اگر هم زمان از ستاده هاي خود ناراضی باشند (دهقانیان و همکاران،1392). مشارکت بودجه، اشاره به دخالت مدیران در ایجاد بودجه و نفوذ آنها بر نتایج یک فرایند تصمیم گیری دارد. تقاضا برای بودجه بندی مشارکتی، به طور کامل توسط نیاز به داشتن بودجه کافی، ترویج تعهد سازمانی بهتر و تشویق به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش حمایت می شود (Zainuddin & Isa,2011). مطالعات قبلی در رابطه با تعهد سازمانی، بیان کردند که تعهد سازمانی به طور مثبت به عملکرد مرتبط می باشد. مقالات رفتاری نیز شواهدی را ارائه می دهند که مدیران با تعهد سازمانی بالاتر، انگیزه بیشتری برای دنبال کردن منافع سازمانی دارند و مایل به کارسختتر برای رسیدن به اهداف سازمانی باشند ((Minai & mun,2013. از طریق مشارکت و از طریق توافق همه کارکنان، اهداف معقول تعیین می شوند. اگر کارکنان معتقد باشند که آنچه قرار است دریافت شود را دریافت می کنند، ادراک آنها از عدالت ممکن است افزایش یابد. در غیر این صورت، کارکنان ممکن است واکنش منفی نشان دهند علاوه بر این، درک راهی که از طریق آن بودجه، توزیع می شود بوسیله مشارکت در فرایند، بهبود می یابد. هنگامی که کارکنان در این فرایند شرکت می کنند، کنترل بر فرآیندها ایجاد می شود، که پس از آن درک آنها از عدالت رویه ای افزایش خواهد یافت. مقالات موجود شواهد تجربی را از تاثیر مثبت مشارکت در عدالت رویه ای ارائه کرده (Zainuddin & Isa,2011). ماينر5 (1995) معتقد بود كه مشاركت بودجه اي بر اعتماد زير دستان نسبت به كارفرما اثر گذاشته و منجر به ايجاد اعتماد به سازمان و تعهد سازماني قويتر مي شود. به عبارت ديگر، تحت اين شرايط، مديران در فرآيند بودجه بندي مشاركت مي كنند. عدالت رويه اي منجر به ايجاد يك حس تعهد قوی نسبت به سازمان و عملكرد بالاتر آن مي شود ((Minai & mun,2013. بررسیهای پژوهشگر حاکی است که علیرغم اهمیت موضوع پژوهش جامعی در خصوص تاثیر مشارکت بودجه ای، بر عملکرد مدیریتی از طریق عدالت رویه ای، تعهد سازمانی انجام نشده است. لذا این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که آیا بودجه ریزی مشارکتی از طریق عدالت رویه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران در شهرداری تهران بزرگ تاثیر دارد؟

1-3- مدل مفهومی پژوهش
مدل مورد بررسی در پژوهش حاضر از مطالعه مینای6 (2013) اقتباس شده است. در این مدل بودجه بندی مشارکتی به عنوان متغیر مستقل تحقیق در نظر گرفته شده است. همچنین متغیرهای عدالت رویه ای در بودجه و تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی تحقیق در نظر گرفته شده است و متغیر عملکرد مدیریت نیز به عنوان متغیر وابسته تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر می باشد:

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق (Minai & mun,2013)

1-4- ضرورت انجام تحقیق
امروزه معرفی بودجه بعنوان وسیله ای جهت حداکثر کردن استفاده از منابع در دسترس(طرح ریزی و بهبود مدیریت) نقش ممتاز و تعیین کننده ای به بودجه ریزی نوین داده است. علاوه بر این شفاف سازی، افزایش کارایی و اثربخشی و ارائه مبنایی صحیح برای تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع و در نهایت ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه از اهم مواردی است که در روش جدید بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته است (مهدوی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد بودجه بندی، تعهد سازمانی، عدالت رویه ای، تحلیل عاملی تاییدی Next Entries منابع مقاله درمورد بودجه بندی، تعهد سازمانی، عدالت رویه ای، عملکرد مدیران