منابع مقاله درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه ارشد

ات کاری
خود یادگیری
سعی شخص در بالابردن مهارت و سطح اطلاعات، سعی شخص در کسب تجربه
آموزش ضمن خدمت
وجود آموزش ضمن خدمت
شکل آموزش
آموزش بصورت جزوه، آموزش بصورت شرکت در کلاس
مقوله‌ها
مفهوم‌ها
دیدن کارآموزی
دیدن کارآموزی
رابطه با همکار
رابطه صمیمی با همکار، رابطه رسمی با همکار
رابطه با مدیر
رابطه صمیمی با مدیر، رابطه رسمی با مدیر
رابطه با زیردست
رابطه صمیمی با زیردست، رابطه رسمی با زیردست
همکار قانون مند
همکار قانون‌مند، همکار مسئولیت پذیر
همکار هم فکر و هم عقیده
داشتن ارزش‌های فرهنگی و عقیدتی مشترک با همکار
وجود همکار با اختلاف طبقاتی کم
عدم علاقه به داشتن همکاری از قشر مرفه
عدم اهمیت سن و جنس همکار
عدم اهمیت تفاوت سنی باهمکار، عدم اهمیت تفاوت جنسیتی باهمکار
عدم تنوع ملیتی و قومیتی در افراد سازمان
متنوع نبودن افراد سازمانی از حیث قومیت و ملیت
همکار ماهر در کار
همکار دارای اطلاعات و تخصص خوب در کار
بالادستی مسن‌تر از شخص
مسن بودن مدیر و ناظران
پایین دستی تحصیل کرده
پایین دستی تحصیل کرده
معیار پاداش دهی
براساس خلاقیت، براساس مدت زمان اضافه کاری
شکل پاداش
به شکل مالی، به شکل ترفیع رتبه، تشویق نزد همکاران و مدیران
حقوق گرفتن حین آموزش‌های سازمان
حقوق گرفتن حین آموزش‌های سازمان
حقوق ماهانه قابل توجه
حقوق ماهانه قابل توجه
حقوق بالا در ابتدای شروع به کار
حقوق بالا در ابتدای شروع به کار
سازمان بزرگ
سازمان دارای کارکنان زیاد، سازمان دارای شعبات، سازمان بزرگ
فرصت پیشرفت شغلی
بالارفتن رتبه در سازمان با گذشت زمان، دلخواه‌تر شدن وظایف با گذشت زمان
سازمان تکنولوژیک
استفاده سازمان از ابزارهای پیچیده، تکنولوژیک بودن سازمان
سازمان مشهور و دارای اعتبار اجتماعی
مشهور و محبوب بودن سازمان
سازمان موفق
وجود رضایت مشتری
شهر بزرگ و صنعتی
قرارداشتن سازمان در شهر بزرگ و صنعتی
زادگاه
قرارداشتن سازمان در زادگاه
فرهنگ و اقلیم منطقه
سازگار بودن فرهنگ و اقلیم منطقه با شخص
4-2-3. تهیه شاخص برای ارزش پیشنهادی کارفرما
با توجه به مجموعه‌ی مقوله‌های شناسایی شده، شاخصی مشتمل از 46 گزاره تهیه شد. این شاخص در طرح کمّی مورد استفاده قرار گرفت.
4-3. مرحله دوم
پرسشنامه‌‌ی این مرحله از پژوهش شامل 46 گزاره ارزش پیشنهادی کارفرما، پرسش‌های جمعیت شناختی و پرسشی در مورد روش‌های مورد علاقه برای آشنا شدن با یک سازمان بوده است. در اینجا پس از جمع آوری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای 19 SPSS و Lisrel 8.80 و از طریق شاخصهای توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد. ابتدا به توصیف دادههای حاصل از پرسش‌نامه پرداخته شد. آمار توصیفی پژوهشگر را قادر می‌سازد تا داده‌ها را به طریقی موثر و معنیدار خلاصه و سازماندهی کند. سپس تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار های اشاره شده انجام می‌شود. به منظور ایجاد الگوی اندازهگیری برازنده و قابل قبول ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی و سپس به منظور تعیین این موضوع که آیا نشانگرها به خوبی سازههای نظری زیربنایی را اندازهگیری می‌نمایند، تحلیل عاملی تائیدی در مورد تمامی عوامل نهفته توسط مدل معادلات ساختاری انجام گرفت.
4-3-1. توصیف جمعیت شناختی نمونه
برای 234 پرسش‌نامه قابل بررسی با استفاده از SPSS 19، فراوانی و درصد فراوانی ویژگی‌‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان محاسبه شد که در جداول 4-3 و نمودارهای 4-2 آورده شده است.
جدول 4-3-الف. جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
177
75.6
زن
57
24.4
نمودار 4-2-الف. جنسیت پاسخ دهندگان

جدول 4-3-ب. سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
درصد فراوانی
20
62
26.5
(22- 20]
39
16.7
(24- 22]
91
38.9
[25- 24]
30
12.8
25
12
5.1
نمودار 4-2-ب. سن پاسخ دهندگان

جدول 4-3-پ. مقطع تحصیلی پاسخ دهندگان
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد فراوانی
کارشناسی
139
59.4
کارشناسی ارشد
95
40.6
نمودار 4-2-پ. مقطع تحصیلی پاسخ دهندگان

جدول 4-3-ت. رشته تحصیلی پاسخ دهندگان
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد فراوانی
فنی و مهندسی
173
73.9
غیر فنی و مهندسی
61
26.1
نمودار 4-2-ت. رشته تحصیلی پاسخ دهندگان

جدول 4-3-ث. معدل پاسخ دهندگان
معدل
فراوانی
درصد فراوانی
15
22
9.4
(16- 15]
14
6
(17- 16]
38
16.2
(18- 17]
112
47.9
(19- 18]
42
17.9
[20- 19]
6
2.6
نمودار 4-2-ث. معدل پاسخ دهندگان

جدول 4-3-ج. وضعیت تأهل پاسخ دهندگان
وضعیت تأهل
فراوانی
درصد فراوانی
مجرد
200
85.5
متأهل
34
14.5
نمودار 4-2-ج. وضعیت تأهل پاسخ دهندگان

جدول 4-3-چ. میزان درآمد خانواده پاسخ دهندگان
میزان درآمد به هزار تومان
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از یک میلیون تومان
35
15
بین یک تا 1.5 میلیون تومان
175
74.8
بیش از 1.5 میلیون تومان
24
10.3
نمودار 4-2-چ. میزان درآمد خانواده پاسخ دهندگان

4-3-2. پاسخ به پرسش اول
پرسش: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟
پاسخ‌دهندگان از بین گزینه‌های ارائه شده برای آشنا شدن با یک سازمان یک یا چند مورد را انتخاب کردند. جدول 4-4 فراوانی انتخاب شدن هر یک از گزینه‌ها را نشان می‌دهد.
جدول 4-4. فراوانی گزینه‌ها
گزینه‌ها
فراوانی
تلفن مستقیم از سازمان
192
سفارش دوستان و آشنایان
154
وب‌سایت اینترنت
128
روزنامه
119
آگهی های اینترنتی
102
ایمیل از آن سازمان
82
تلویزیون
76
رادیو
23
هیچکدام
7

4-3-3. پاسخ به پرسش دوم
پرسش: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟
پس از انجام مصاحبه‌های بدون ساختار و کدگذاری، شاخصی برای پاسخ به این پرسش طراحی شد. از این شاخص در مرحله‌ی کمّی طی انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی الگویی استخراج شد. سپس جهت نهایی سازی آن، آزمون تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت. این الگو(الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما) انتظار نمونه از کارفرمای مطلوب را بیان می‌کند. در ادامه مراحل پاسخ به این پرسش بیان می‌شود.
4-3-4. خالص سازی گزاره ها
به کمک SPSS 19 آلفای کرونباخ برای تمامی 46 گزاره تعیین شد. همانطور که در فصل پیشین بیان شد گزاره‌هایی که همبستگی زیر 0.4 با مجموعه‌ی گزاره‌های دیگر داشتند حذف شدند. از این طریق شش گزاره حذف و تجزیه و تحلیل‌ها بر اساس 40 گزاره انجام شد.
4-3-5. شناسایی عوامل پنهان
به منظور شناخت روابط بین گزاره‌ها و شناسایی تعداد و ماهیت عامل‌های مشترک احتمالی برای گزاره‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. برای درک قابلیت انجام تحلیل عاملی از دو آزمون KMO 158 و بارتلت159 استفاده می‌شود. آزمون KMO واریانس متغیرهای تحقیق را بررسی کرده و مشخص می‌کند که آیا این واریانس‌‌ها متأثر از از واریانس مشترک برخی از عامل‌های پنهان می باشد یا خیر. به عبارت دیگر امکان تقلیل و ساختاربندی گزاره‌ها وجود دارد یا خیر. آزمون بارتلت نیز پس از مشخص شدن امکان تقلیل گزاره‌ها به درک امکان ساختار جدید از عوامل پنهان کمک می‌کند. پس از بررسی قابلیت تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل پنهان شناسایی و روابط بین این‌ها تشریح می‌شود.
4-3-5-1. آزمونKMO و آزمون بارتلت
با استفاده از نرم افزار SPSS 19 آزمون های KMO و بارتلت انجام پذیرفت(پیوست). برای مقدار آزمون KMO برای مقادیر بالاتر از 0.7 ، انجام تحلیل عاملی پیشنهاد می‌شود(حبیب‌پور و صفری، 1390: 321). موقعی که آزمون بارتلت در سطح خطای کوچک‌تر از 0.05 معنی‌دار باشد، در این حالت ارتباط معنی‌داری بین متغیرها وجود داشته و امکان کشف ساختار جدید از داده‌ها ممکن می‌باشد(حبیب‌پور و صفری، 1390: 323). مقدار آزمون KMO برابر با 0.845 و مقدار آزمون بارتلت برابر با صفر و معنی دار در سطح 0.05 بدست آمد(پیوست).
4-3-5-2. تحلیل عاملی اکتشافی
به منظور شناسایی عوامل پنهان در گزاره‌ها، تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS 19 انجام شد. برای تفسیر ابعاد شناسایی شده از جدول Rotated Component Matrix استفاده می‌شود(پیوست). این جدول از بارهای عاملی تشکیل شده است. برجسته ترین ویژگی ماتریس عاملی، بارهای عاملی است؛ بارهای عاملی معرف همبستگی متغبر با عامل است و در نتیجه مانند هرگونه همبستگی دیگر تفسیر می‌شود(هومن، 1390: 266). مقادیر بارهای عاملی بین 1+ و 1- نوسان دارد. براساس بزرگ‌ترین بار عاملی تک تک گزاره‌ها، دسته‌بندی گزاره‌ها انجام می‌پذیرد؛ به این صورت که هر گزاره در عاملی که بارعاملی آن بزرگ‌تر باشد جای می‌گیرد. در این‌جا هشت عامل یا بُعد پنهان برای گزاره‌ها شناسایی شد. جدول 4-5 بارهای عاملی گزاره‌ها و همچنین میانگین نمره‌هایی که پاسخ‌دهندگان به هر گزاره داده‌اند را نشان می‌دهند. دراین‌جا از طیف لیکرت پنج نقطه‌ای استفاده شد که شامل 1=بسیار مخالفم، 2=مخالفم، 3= نظری ندارم، 4=موافقم، 5=بسیار موافقم می‌باشد.

جدول 4-5. بارهای عاملی و میانگین نمرات پاسخ‌ها برای هر گزاره
ابعاد
پرسش‌ها
بار عاملی
میانگین نمره پاسخ‌ها
بُعد اول
6.مایلم زیر دستم فردی تحصیل کرده باشد.
0.774
4.41

7.دوست دارم مدیرم زیاد مسن نباشد.
0.749
3.71

8.مایلم با مدیرم راحت باشم.
0.541
3.50

9. مایلم همکارانم در کار خود ماهر باشند.
0.791
4.15

10.به زیردستانم احترام می‌گذارم‌ ولی مایلم رابطه‌ی رسمی با آن‌ها داشته باشم.
0.797
4.10

11. برایم مهم است که همکارم بسیار قانون‌‌مند باشد.
0.688
4.16

12.برایم مهم است اگر همکارم فردی تحصیل کرده باشد.
0.652
4.14

13.سن و جنس همکارم برایم اهمیت دارد.
0.772
3.67

14.مایلم با همکارم رابطه‌ی رسمی داشته باشم.
0.756
4.44
بُعد دوم
22.مایلم در سازمانی کار کنم که کارها برای پاداش گرفتن انجام می‌گیرد؛ یعنی انجام کارها پاداش-محور باشد.
0.618
4.29

23. مایلم شغل تخصصی داشته باشم.
0.595
4.18

24. مایلم یک شغل مدیریتی یا ریاستی داشته باشم.
0.705
4.09

25.شغلم طوری باشد که نیاز به خلاقیت داشته باشد.
0.879
3.92

26.مایلم شغلم دارای مأموریت‌های کاری باشد.
0.806
3.95

27.کار انفرادی را بیشتر می‌پسندم.
0.710
3.75

29. مایلم در سازمان رتبه و پست بالایی داشته باشم.
0.785
3.71

30. سازمان مطلوب باید دارای فرصت‌های پیشرفت در شغل‌هایش باشد.
0.791
3.57

33. سازمان می‌بایست در کار خود موفق باشد.
0.817
3.69

34. این‌که بتوانم در شهر خودم کار کنم برایم اهمیت دارد.
0.697
3.63
بُعد سوم
15.تنوع قومیتی در سازمان را نمی‌پسندم.
0.606
3.85

16.ساعات کاری سازمان منطقی باشد.
0.772
3.61

17. سازمان جو کاری رقابتی داشته باشد.
0.691
3.65

18.ساعات کاری طوری باشد که بتوانم کارهای دیگری نیز انجام دهم.
0.638
4.15

19.سازمان دارای قوانین لازم الاجرایی باشد.
0.744
3.82

20.سازمان جو کاری رسمی داشته باشد.
0.708
3.46

21.وظایف کار‌ی‌ام روتین و تعیین شده باشد.
0.373
3.50

31. فنی و تکنولوژیک بودن سازمان برایم اهمیت دارد.
0.639
3.33
بُعد چهارم
1.آموزش کارکنان در ساعات کاری برگزار شود.
0.724
3.03

2. آموزش‌ها می‌تواند به صورت جزوه‌ای باشد.
0.445
3.07

3. مایلم خود به دنبال یادگیری بروم تا این که سازمان حتماً برایم کلاس آموزشی بگذارد.
0.580
3.14

4.باید قبل از شروع به کار در سازمان خاصی حتماً یک سری آموزش‌هایی را ببینم.
0.524
3.27

5.آموزش دیدن ضمن کار را مفید می‌دانم.
0.622
3.68
بُعد پنجم
28. جذاب بودن مقدار حقوقی که سازمان در ابتدای کار می‌دهد برایم اهمیت دارد.
0.758
4.43

32. حقوق ماهانه افراد باید زیاد باشد.
0.756
4.46
بُعد ششم
35. کار در شهر صنعتی و بزرگ برایم اهمیت

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد رشته تحصیلی، ارزش پیشنهادی، وضعیت تأهل Next Entries منابع مقاله درمورد ارزش پیشنهادی، رشته تحصیلی، روابط اجتماعی