منابع مقاله درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه ارشد

در طول روند زمانی است. پایایی همزمانی137: عبارت است از یک نواختی یا همسازی نتایجی که در یک زمان واحد با ابزارهای مختلف به دست آمده‌اند. فیلک(1387) به نقل از کرک و میلر(1986) در مورد این سه معیار معنا برای پایایی می‌نویسد: «نگرش آرمانی به پایایی را امری پیش‌پا افتاده و گمراه‌کننده می‌دانند و به همین دلیل آن‌را کنار می‌گذارند. … پایایی در زمانی نیازمند این پیش‌شرط است که پدیده‌ی مورد مطالعه به خودی خود هیچ تغییری نکند، در چنین حالتی معیار فوق کارآمد خواهد بود. اما مطالعات کیفی به ندرت به موضوعاتی می‌پدازند که هیچ تغییری نمی‌کنند. پایایی همزمانی نیز هنگامی سازنده و مفید است که بطور کامل تحقق نیابد. اما این سؤال مطرح می شود که چرا چنین است، و همچنینی سؤال‌هایی درباره‌ی دیدگاه‌های مختلف به موضوع در نتیجه‌ی روش‌های مختلف بکار گرفته شده توسط محققان گوناگون پیش می‌آید».
با این اوصاف برای تعیین پایایی در پژوهش‌های کیفی باید نتایج با داده‌های گردآوری شده مطابقت داشته باشد. بر اساس این مدعا از استراتژی‌های معرفی‌شده توسط اری138 و دیگران(2002: 435و436) برای تعیین پایایی نتایج بکار گرفته شد(نیکرک139، 2009). در زیر استراتژی های قابل استفاده در این طرح پژوهش آورده می‌شود:
– منطق تکرار140 مصاحبه‌ها: براین اساس تکرار مصاحبه ها باید براساس منطق خاص و قابل قبولی باشد که در این‌جا تکرار مصاحبه‌ها برای رسیدن به حدکفایت نظری داده ها انجام شد.
– استراتژی کد گذاری مجدد141: بدلیل احتمال دایم‌الوجود خطاهای انسانی کدگذاری‌ها باید مرور شوند. در این‌جا کدگذاری‌ها بعد از انجام هر سری نمونه‌گیری انجام می‌شد و همزمان با کدگذاری‌های جدید کدگذاری‌های پیشین نیز مجدداً مورد بررسی قرار می‌گرفت تا سازگاری کدگذاری در طول پژوهش حفظ شود.
– مشاهده142 توسط شخص دیگر: براین اساس شخصی از غیر از محقق باید نحوه کدگذاری را ببیند. انجام چنین پژوهش‌های دانشگاهی، در گرو هماهنگی و درارتباط بودن با استاد مشاور و خصوصاً استاد راهنماست که این مهم را پوشش می‌دهد.
– موقعیت محقق143: براین اساس محقق باید موقعیت و نقش خود را برای مصاحبه شوندگان روشن کند. اولاً محقق مجوز مصاحبه با نخبگان دانشجویی از بنیاد ملی نخبگان استان مازندران را در دست داشت، دوماً سعی شد به مصاحبه شوندگان درک مناسبی نسبت به موضوع پژوهش القا شود، و سوماً هیچ نام و نشانی دقیقی از مصاحبه‌شونده حین مصاحبه‌ها نگه‌داری نشد تا این امر موجب آسودگی خاطر مصاحبه شوندگان گردد.
– ممیزی144: براین اساس باید رویه های انجام پژوهش روشن گردد که در پژوهش حاضر، مراحل و رویه‌های گردآوری داده‌ها در این طرح پژوهش توضیح داده شد.

3-3. مرحله‌ی دوم
رویکرد این مرحله قیاسی است که به متعاقب مرحله اول انجام پذیرفت.
3-3-1. جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و محقق میخواهد به تحقیق درباره آن‌ها بپردازد. معمولاً در هر پژوهشی، جامعه آماری مورد بررسی، جامعه‌ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(مقیمی، 1386: 36).
جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دانشجویان غیرپزشکی عضو بنیاد ملی نخبگان استان مازندران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد، بودند. تعداد اعضای جامعه 265 فرد بود. واحد اندازه‌گیری فرد و تعداد نمونه براساس جدول کرج‌سی و مورگان145(1970) 158 فرد بدست آمد. البته از آن‌جایی که قصد بر استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بود، تلاش بر دست‌یابی به تعداد هرچه بیشتر از این افراد انجام شد.
با هماهنگی بنیاد ملّی نخبگان استان مازندران نام و شماره تلفن نخبگان دانشجویی در اختیار محقق قرار گرفت. محقق با تماس تلفنی از آن‌ها درخواست کرد تا در پژوهش شرکت کنند.
3-3-2. روش گردآوری داده‌ها
بدون شک یکی از اساسی ترین بخش های هر تحقیق، جمعآوری داده هاست که میتواند تأثیر اساسی بر نتایج تحقیق بگذارد. استفاده از ابزار مناسب این امکان را به ما میدهد که داده ها و اطلاعات را گردآوری کنیم. همچنین نتیجه پژوهش نیز مستقیماً به ابزار گردآوری داده ها بر میگردد. انتخاب، تدوین و شیوه بکارگیری ابزار مناسب میتواند صحت نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار میدهد. بعبارتی محقق به اتکای داده ها و اطلاعات گردآوری شده، واقعیت و حقیقت را آن طور که هست، کشف مینماید. بنابراین، اعتبار اطلاعات اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا، اطلاعات غیرمعتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت میگردد و مسأله مورد نظر محقق به درستی معلوم نمیگردد(حافظ نیا، 1384: 162). در این تحقیق برای جمع‌آوري داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. پرسشنامه، یکی از ابزارهای رایج برای کسب دادههای تحقیق است. پرسش‌نامه مجموعهای از سؤال‌ها است که پاسخدهنده با ملاحظه‌ی آنها پاسخ لازم را ارائه میدهد(سرمد و همکاران، 1384).
برای این پیمایش پرسش‌نامه‌ای براساس مرحله‌ی اول پژوهش تهیه شد که به صورت آنلاین در دسترس قرار گرفت. لینک146 این پرسش‌نامه بصورت هماهنگ شده با ایمیل به افراد فرستاده شد. شایان ذکر است که گمنامی این افراد در حین شرکت در پیمایش به آن‌ها یادآوری شد.
3-3-2-1. شرح پرسش‌نامه
پرسش‌نامه شامل سه بخش اصلی است. بخش اول آن اطلاعات جمعیت شناختی بود که 7 پرسش داشت. این پرسش‌ها در مورد «جنسیت، سن، رشته‌ی تحصیلی، مقطع تحصیلی، سطح درآمد خانواده، وضعیت تأهل و معدل کل» می‌باشد. در بخش دوم پرسش‌نامه از پاسخ‌دهندگان در مورد روش‌های مورد علاقه برای آشنا شدن با یک سازمان پرسش شد و در این راستا گزینه‌های قابل انتخاب به پاسخ‌دهندگان ارائه گردید: تلویزیون، رادیو، تلفن مستقیم از سازمان، سفارش دوستان و آشنایان، وب‌سایت اینترنت، روزنامه، آگهی‌های اینترنتی، ایمیل از آن سازمان، هیچکدام. بخش سوم پرسش‌نامه گزاره‌های بدست آمده از مرحله‌ی اول می‌باشد که شامل 46 گزاره است. این گزاره‌ها با طیف پنج نقطه‌ای لیکرت بصورت مجازی بین اعضای نمونه توزیع شد.
3-3-3. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
3-3-3-1. خالص سازی گزاره‌ها
به کمک SPSS 19 آلفای کرونباخ برای تمامی 46 گزاره‌ی شناسایی شده از مرحله اول تعیین شد. توکل و دنیک147(2011) پیشنهاد می‌دهند گزاره‌هایی که همبستگی کمتری با مجموعه‌ی گزاره‌های دیگر دارند حذف شوند. براین اساس گزاره‌هایی که همبستگی زیر 0.4 با مجموعه‌ی گزاره‌های دیگر داشتند حذف شدند. شش گزاره حذف و تجزیه و تحلیل‌ها بر اساس 40 گزاره انجام گردید. آلفای کرونباخ برای 40 گزاره نیز به 0.91 رسید.
3-3-3-2. شناسایی عوامل پنهان و ارائه الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما
پس از خالص سازی گزاره‌ها، به منظور شناسایی عوامل پنهان در داده‌های جمع‌آوری و شناسایی روابط احتمالی بین این عوامل، با استفاده از نرم افزار SPSS 19 تحلیل عاملی از نوع اکتشافی148 انجام گرفت. هومن(1390: 254) تحلیل عاملی اکتشافی را وقتی مناسب می‌داند که «پژوهشگر شواهد کافی قبلی و پیش‌تجربی تشکیل فرضیه درباره‌ی تعداد عامل‌های زیربنایی نداشته،و به واقع مایل باشد درباره‌ی تعیین تعداد یا ماهیت عامل‌هایی که هم‌پراشی بین متغیر ها را توجیه می‌کنند، داده‌ها را بکاود. بنابراین تحلیل عاملی اکتشافی بیش‌تر به عنوان روش تدوین و تولید تئوری، و نه به عنوان یک روش آزمون تئوری در نظر گرفته می‌شود». در این پژوهش ادبیات قابل ارجاع به منظور ارائه الگوی نظری وجود نداشت و به همین دلیل از تحلیل عاملی اکتشافی جهت شناسایی الگو استفاده گردید.
تحلیل عاملی اکتشافی برای نیمی از تعداد اعضای نمونه انجام شد. 234 پرسشنامه قابل بررسی وجود داشت. به روش تصادفی با استفاده از SPSS 19 تعداد 118 پرسشنامه انتخاب شد. پیش از انجام تحلیل عاملی اکتشافی برای درک قابلیت انجام تحلیل عاملی از دو آزمون KMO149 و بارتلت150 استفاده شد. آزمون KMO واریانس متغیرهای تحقیق را بررسی کرده و مشخص می‌کند که آیا این واریانس‌‌ها متأثر از از واریانس مشترک برخی از عامل‌های پنهان می باشد یا خیر. به عبارت دیگر امکان تقلیل و ساختاربندی گزاره‌ها وجود دارد. آزمون بارتلت نیز پس از مشخص شدن امکان تقلیل گزاره‌ها به درک امکان ساختار جدید از عوامل پنهان کمک می‌کند. پس از بررسی قابلیت تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل پنهان شناسایی و روابط بین این‌ها تشریح می‌شود.
با استفاده از نرم افزار SPSS 19 آزمون های KMO و بارتلت انجام پذیرفت(پیوست). مطابق آزمون KMO برای مقادیر بالاتر از 0.7 ، انجام تحلیل عاملی پیشنهاد می‌شود(حبیب‌پور و صفری، 1390: 321). موقعی که آزمون بارتلت در سطح خطای کوچک‌تر از 0.05 معنی‌دار باشد، در این حالت ارتباط معنی‌داری بین متغیرها وجود داشته و امکان کشف ساختار جدید از داده‌ها ممکن می‌باشد(حبیب‌پور و صفری، 1390: 323). مقدار آزمون KMO برابر با 0.845 و مقدار آزمون بارتلت برابر با صفر و معنی دار در سطح 0.05 بدست آمد. برای نیمی از نمونه عوامل پنهان شناسایی و الگوی ابتدایی ارزش پیشنهادی کارفرما ارائه گردید.
3-3-3-3. نام گذاری ابعاد شناسایی شده
پس از شناسایی ابعاد الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما، برای هر بُعد با توجه به مفهوم مجموعه‌ی گزاره‌های آن نام‌گذاری صورت گرفت. هشت بُعد شناسایی شدند که به ترتیب به این صورت نام گرفتند: روابط درون سازمانی، شرایط شغلی، جو کاری، آموزش و یادگیری، درآمد ماهیانه، موقعیت جغرافیایی، پاداش‌دهی بیرونی،و پاداش‌دهی درونی.
3-3-3-4. نهایی سازی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما
جهت تأیید الگوی بدست آمده با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی151 انجام شد. هدف تحلیل عاملی تأییدی تعیین میزان توان مدل عامل از قبل تعریف شده با مجموعه‌ای از داده‌های مشاهده شده است؛ به عبارت دیگر درصدد تعیین این مسأله است که آیا تعداد عامل‌ها و بارهای متغیرهایی که روی این عامل‌ها اندازه‌گیری شده‌اند، با آنچه براساس تئوری و مدل[الگو] نظری انتظار می رفت، انطباق دارد(حبیب‌پور و صفری، 1390: 307). در این‌جا با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.80 برای نیمه دوم نمونه(116 پرسشنامه) تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت. این نرم‌افزار با استفاده از مدل معادلات ساختاری به دنبال تأیید الگوی پژوهش است. برای ارزیابی مدل معادلات ساختاری، شاخصهایی مورد استفاده قرار میگیرد که در جدول 3-1 به آن‌ها اشاره شده است(هومن،1390: 235تا146).
جدول3-1. شاخص های برازندگی الگوی نهائی
شاخص های برازندگی
نماد
حداقل مقدار مناسب
نسبت مقدار مجذورکای دو به درجه آزادی
/df ²X
کمتر از 2
ریشه دوم برآورد میانگین واریانس خطای تقریب
RMSEA
کمتر از 0.08
شاخص نیکویی برازش
GFI
0.90
شاخص نرم شده برازندگی
NFI
0.90
شاخص نرم نشده برازندگی
NNFI
0.90
ریشه میانگین مجذور باقی مانده
RMR
هر قدر کوچکتر و نزدیک به صفر باشد، حاکی از برازش بهتر مدل می باشد.
شاخص برازندگی تطبیقی
CFI
0.90
3-3-3-5. بررسی تفاوت میان پاسخ‌دهندگان
تفاوت میان پاسخ‌دهندگان در بیان ویژگی‌های دلخواه از کارفرما با توجه به چهار متغیر رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده و سن مورد بررسی قرار گرفت. برای انتخاب آزمون مناسب ابتدا آزمون کولموگروف- اسمرینف انجام شد. بر این اساس نرمال بودن یا نبودن داده‌ها تحقیق می‌شود. اگر داده‌ها نرمال باشند از آزمون‌های پارامتری و در غیر این صورت از آزمون‌های غیرپارامتری استفاده می‌شود.
3-3-3-5-1. آزمون کولموگروف اسمیرنوف
نتایج این آزمون همانطور که در فصل چهار قابل مشاهده است، غیرنرمال بودن داده‌ها را نشان داد. بنابراین آزمون‌های ناپارامتری مورد استفاده قرار گرفت.
3-3-3-5-2. انجام آزمون های ناپارامتری
برای تعیین تفاوت بین پاسخ‌دهندگان با توجه به هر متغیر از آزمون ناپارامتری مناسب استفاده گردید.
الف. متغیر رشته‌ی تحصیلی
این متغیر دارای دو کد است و نمونه اصلی را به دو گروه نمونه تقسیم می‌کند. یک گروه دارای رشته

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد تحلیل محتوا، تحلیل محتوای کیفی، کدگذاری باز Next Entries منابع مقاله درمورد رشته تحصیلی، ارزش پیشنهادی، وضعیت تأهل