منابع مقاله درمورد بودجه بندی، تعهد سازمانی، عدالت رویه ای، عملکرد مدیران

دانلود پایان نامه ارشد

، 1386).
مشاركت در بودجه بندي، به مديريت فرصتي براي تحت تأثير قرار دادن بودجه قبل از نهايي شدن آن فراهم مي كند، لذا مدير الزاماً نقش فعالي دارد و مي تواند مشاركت بيشتری در بررسي و ارزيابي گزينه هاي مختلف براي تعيين اهداف بودجه داشته باشد. بنابراين، مشاركت در بودجه بندي تلاش هاي مديريت را براي فرموله كردن دقيق پيش بيني ها با توجه به حالات محيطي افزايش مي دهد و مي تواند منجر به تمركز توجه مديريت بر تصميمات و رفتار مورد نياز در دوره هاي آتي شود .همچنين ممكن است منجر به افزايش تفكر در مورد اهداف بودجه و گزينه هاي مختلف گردد (توکلی، اعتمادی، 1386). مشاركت انگيزش را نيرومند مي سازد، زيرا كاركنان احساس مي كنند مورد پذيرش بيشتر هستند و در كارهاي آن درگيرند. از اين راه احساس احترام به خود، رضايت شغلي و همكاري با مديريت مي تواند بهبود يابد. پيامدهاي مشاركت اغلب در قالب كاهش تعارض و فشار عصبي در كار، تعهد و دلبستگي بيشتر به هدف ها و پذيرش بهتر از دگرگوني ها پديدار مي شود (رجبی و همکاران،1393).
بنابراین در سازمانی مثل شهرداری ها که در نظام بودجه ریزی آن، هم از نظرات بخش های اداری استفاده می شود و هم از اعضای شورای شهر، می توانیم اثرات بودجه برمبنای مشارکت که بر عملکرد مدیران تاثیر دارد را مورد بررسی قرار دهیم .

1-5- اهداف تحقیق
1-5-1- هدف اصلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین بودجه ریزی مشارکتی از طریق عدالت رویه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران در شهرداری تهران بزرگ می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی
بررسی تاثیر بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریت مي باشد.
بررسی تاثیر عدالت رویه ای بودجه بر عملکرد مدیریت مي باشد.
بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد مدیریت باشد.
توصیف متغیرهای اصلی تحقیق

1-6- فرضیه های تحقیق
فرضیه 1: بودجه ریزی مشارکتی تاثیر معناداری بر عملکرد مدیران در بودجه بندی دارد.
فرضیه 2: عدالت رویه ای بودجه ای تاثیر معناداری بر عملکرد مدیران دارد.
فرضیه 3: تعهد سازمانی تاثیر معناداری بر عملکرد مدیریتی دارد.
فرضیه 4: عدالت رویه ای نقش میانجی در رابطه با مشارکت بودجه ای و عملکرد مدیریتی دارد.
فرضیه 5: تعهد سازمانی نقش میانجی در رابطه با مشارکت بودجه ای و عملکرد مدیریتی دارد.

1-7- تعاریف متغیرها
1-7-1- تعریف مفهومی متغیر های تحقیق
بودجه بندی مشارکتی:
مشارکت بودجه، اشاره به دخالت مدیران در ایجاد بودجه و نفوذ آنها بر نتایج یک فرایند تصمیم گیری دارد. برانل(1982)مشارکت بودجه را به عنوان میزان نفوذ زیردستان و دخالت آنها در تنظیم بودجه تعریف می کند. بودجه بندی مشارکتی، تعدادی از مزایای بالقوه را برای سازمان هایی که چنین رویکردی را اتخاذ می کنند ارائه می دهد ((Minai & mun,2013.
عدالت رویه ای بودجه ای:
عدالت رويهاي بيانگر ادراك فرد يا گروه از رفتار عادلانه اي است كه از طرف سازمان ها دريافت مي كنند. عدالت رويهاي به برداشت افراد از عادلانه بودن رويه هاي جاري در تصميم گيري براي جبران خدماتشان اشاره دارد (رضائیان، فرجی، 1387).
تعهد سازمانی:
تعهد سازمانی به طور کلی به عنوان یک نگرش کلی کارکنان نسبت به سازمان بیان می شود. همچنین آن را به عنوان میزان شناسایی و مشارکت کارکنان در سازمان نیز تعریف کرده اند. همچنین تعهد را نوعی دلبستگی عاطفی در افراد برای رسیدن به اهداف و ارزشهای یک سازمان بیان می کنند( Cichy et al,2009).
عملکرد مدیریت:
عملكرد تركيبي است از رفتارها و نتايجي كه توسط مديران مافوق مشخص مى شوند. چنانچه كاركنان همان گونه كه راهنمايي و هدايت شده اند از طريق ابتكار و خلاقيت، بهره مندي از دانش شغلي، ميزان بازدهي دركار، قدرت رهبري و سازماندهي به كار خود ادامه داده و نتايج مورد نظر را به دست آورند، آنگاه مى توان عملكرد آنان را مطلق تلقي نمود (شریفی نیک، 1392).

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق
بودجه بندی مشارکتی:
این متغیر در قالب 6 گویه و به وسیله شاخص هایی همچون مشارکت در تنظیم نهایی بودجه، توضیح تغییرات بودجه توسط مافوق، تعیین واحد بودجه، اهمیت همکاری در بودجه و مسائل مرتبط با بودجه سنجیده می شود(سوالات 1 تا 6).

عدالت رویه ای در بودجه:
این متغیردر قالب 8 گویه وبه وسیله شاخص های همچون اعمال روشهای بودجه بندی در تمام حوزه های مسئولیت، تصمیمات دقیق بودجه ای بر مبنای اطلاعات آگاهانه، درخواست میزان بودجه برحسب مقررات، عدم همخوانی رویه های بودجه ای با استانداردهای اخلاقی و وجدانی، مناسب بودن بودجه تعیین شده برای تمام حوزه ها، اعمال روشهای بودجه ای در طول زمان و ارائه توضیحات در مورد تعیین بودجه حوزه مسئولیتی توسط تصمیم گیرندگان بودجه را مورد سنجش قرار می گیرد (سوالات 7تا 14).
تعهد سازمانی:
این متغیردر قالب 9 گویه با شاخص های چون تلاش بیشتر جهت کمک به موفقیت سازمان، مفید بودن سازمان برای کار، ماندن در سازمان با هر وظیفه شغلی، شباهت ارزشهای سازمان و ارزشهای شخص، داشتن حس بسیار خوب به عملکرد شغلی، انتخاب مناسب این سازمان برای کار و اهمیت سرنوشت سازمان را مورد سنجش قرار می گیرد ( سوالات 15 تا 23 ).
عملکرد مدیریتی:
این متغیردر قالب 9 گویه این متغیر با شاخص های چون توجه به مشورت وجلب کارکنان در تصمیم گیری، داشتن روحیه انتقاد پذیری، اهمیت دادن به ایده های جدیداز طرف کارکنان، توجه به نقاط ضعف و قوت کارکنان، ارزیابی مستمر از پیشرفت امور و انجام بهتر کارها و قدرشناس محبت و لطف همکاران را مورد سنجش قرار می گیرد( سوالات 24 تا 32).

1-8- قلمرو تحقيق(زماني، مكاني، موضوعي)
1-8-1- قلمرو موضوعي
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه حسابداری مدیریت و متمرکز بر بحث بودجه بندی مشارکتی می باشد.

1-8-2- قلمرو مكاني
قلمرو مكاني اين تحقيق شهرداری های مناطق 22 گانه تهران بزرگ هستند.

1-8-3- قلمرو زماني
قلمرو زماني اين تحقيق نيز بازه زمانی اسفند ماه93 تا شهریورماه 94 است.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- عملکرد مدیریت
2-1-1- مقدمه
مديريت عملكرد امروزه يكي از دغدغه هاي مداوم مديران توانمند و علاقه مند به بهسازي نيروي انساني است. درالگوهاي سنتي مديريت اين مقوله به مثابه آن کنترل وظايف و کارکردهاي مدير تلقي شده است، ولي در نظريه هاي جديد به عنوان پاره سيستم اصلي مديريت منابع انساني کارکردی فراتر از اعطاي پاداش دارد و بر تقويت رفتار، ايجاد ارتباط ميان مديران و کارکنان و بهسازي منابع انساني در سازمانها از طريق سنجش ميزان حصول تغييرات مطلوب پس از يك يا چند دوره مقايسه در شرايط يكسان تأکيد دارد. مديريت عملكرد در سازمانهاي تحقيق و توسعه، به دليل ماهيت پيچيده آنها، ايجاب مي نماید تا با آگاهي از چالش هاي جديد و اهميت آن در موفقيت اين گونه سازمانها، دامنه آن از شيوه هاي رايج ارزيابي ها صرفاً به سنجش بعضي از عوامل انتزاعي مي پردازد، فراتر رود و مدلي مؤثر مبتني بر تغييرات مطلوب رفتاري و تقويت رفتار و نگرش مورد نظر ارائه شود (سلطانی، 1383). مدیریت عملکرد یک تلاش سیستماتیکی است به منظور بهبود عملکرد از طریق فرایندهای مستمری از ایجاد نتایج مطلوب، تعیین استاندارد های عملکرد و سپس جمع آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش داده ها به منظور بهبود عملکرد فردی و گروهی (shane,2010). مدیریت عملکرد، نیاز اجتناب ناپذیر هر سازمان اجتماعی است، امروزه به خوبی نشان داده شده است که مهم ترین مولفه های مدیریت منابع سازمانی، آنهایی هستند که به نحوی با سرمایه های انسانی مرتبط می شود این مسائل باعث شده است که در سالهای اخیر رویکرد های متفاوت مدیریت سازمانی و به خصوص مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار گیرید. مدیریت مبتنی بر عملکرد یکی از رویکرد ها است (براتی و همکاران،1385). مديريت عملكرد در اين نگاه درون سازمان را مورد توجه قرار داده و از آنجائيكه ” مديريت عملكرد” قرابت زيادي با انديشه هاي مديريت بر مبناي هدف و نتيجه داشته است مسأله مشاركت كاركنان در تعيين هدفها، اجرايي عمليات و ارزيابي نتايج از اركان اصلي آن محسوب مي شود و به نوعي مديريت عملكرد را مي توان مديريتي مبتني بر مشاركت داشت. از اينرو مقالات متعددي در زمينه عملكرد تيمي به رشته تحرير درآمده است كه موفقيت مديريت عملكرد را عمدتاً در كار تيمي و گروهي جستجو كرده اند (الوانی، 1382).

2-1-2- عملکرد، تعاریف و مفاهیم آن
عملکرد تعاریف متفاوتی دارد و هر یک از صاحب نظران به جنبه هاي خاصی از آن اشاره کرده اند آرمسترانگ7(1994) عملکرد را این چنین تعریف کرده است: «دست یابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آنها تعیین شده است» فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان اجرا، به کار بستن، انجام دادن هرچیز منظم یا تعهد شده تعریف می کند.( Armstrong,1994)
این تعریف علاوه بر اینکه در ارتباط با ستاده ها و بروندادها است، بلکه نشان می دهد که عملکرد مرتبط با انجام کار و هم چنین نتاج حاصله می باشد. بنابراین عملکرد را می توان به عنوان رفتار تلقی کرد. صاحب نظر دیگري عملکرد را این چنین بیان کرده است عملکرد عبارتست از تابع مشترك تلاش، توانایی و ادراك نقش» (ترنس، 1376).
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد، بنابراین عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران8 ( 2002) ارائه شده است. فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته براساس این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود:
الف) کارایی: توصیف کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است؛ یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین
ب)اثربخشی: توصیف کننده درجه نیل به اهداف سازمانی (رمزگویان و همکاران،1392).
عملکرد سازمانی مجموعه ای است شامل نتایج سازمان و فرایندهایی که آنها را پدید می آورند، در این تعریف نتایج سازمان شامل خروجیها، پیامدها و تاثیرات می باشند. بنابراین می توان عملکرد را مجموعه ای از فرایندها، خروجی ها، و پیامدها و تاثیرات در نظر گرفت. بدیهی است چنانچه مایل باشیم میزان موفقیت یک سازمان یعنی عملکرد آن را اندازه گیری کنیم باید تمامی عناصر فوق را مد نظر داشته باشیم. بر اساس این تعریف ورودی ها جز عملکرد یک سازمان محسوب نمی شوند اما قطعا در سایر عناصر عملکرد تاثیر گذار هستند (امیران وهمکاران،1392).
«عملکرد عبارتست از به نتیجه رسانیدن وظایف که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است» cascio,1989)). «عملکرد عبارتست از حاصل فعلیتهای یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین» Armstrong,1994)).
عملکرد رفتاری است که جهت رسیدن به اهداف سازمانی، اندازه گیری یا ارزش گذاری شده است Courtis,2004)). از نظر رابینز عملکرد عبارتست از از آنچه که افراد در یک سازمان انجام می دهند و شیوه ای که آن افراد، بر عملکرد سازمان اثر می گذارند. (روشندل اربطانی و همکاران، 1389)
عملکرد عبارتست از فراتر رفتن یا دستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی و انجام مسئولیت هایی که بر عهده فرد می باشد(alan,1984). عملکرد عبارتست از معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته کلیدی در چارچوبی که ارایه می دهیم. این چارچوب به عنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد افراد، گروهها و سازمان ها عمل می کند Armstrong,1994) (.

2-1-3- هدف از تعریف عملکرد
یکی از اهداف مدیریت این است که جریان مستمری از ارزش را در سازمان ایجاد کند، بنابراین برای اینکه مدیران بتوانند عملکردرا پیش بینی نمایند ارائه یک تعریف برای عملکرد مهم است. فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان” ، اجرا، انجام، و اتمام هر کار معین یا پذیرفته شده” و فرهنگ فارسی معین عملکرد را به عنوان” کارکرد و نتیجه کار” تعریف می کند. هم چنین دیکشنری کسب و کار 2 در سایت خود عملکرد را انجام کارهای معین بر اساس استانداردهای از پیش تعیین شده تعریف

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد تعهد سازمانی، عدالت رویه ای، بودجه ریزی، مدیریت دولتی Next Entries منابع مقاله درمورد مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد، اندازه گیری عملکرد، رضایتمندی