منابع مقاله درمورد بافت فرسوده، حوزه نفوذ، ساختار شهر

دانلود پایان نامه ارشد

ايجاد نشده است وبصورت چاه جذبي اقدام مي شود.
در حال حاضر در هيچ يك از محلات بافت فرسوده شبكه سراسري فاضلاب تعبيه نشده است( ارمانشهر ،1390:38 )

جدول ( 4ـ 2 ). ميزان كمبودهاي تاسيسات وتجهيزات شهري در مناطق شهر يزد

وضع موجود

سطح مورد نياز (1390)

مناطق
سطح(هكتار
سرانه(مترمربع)
كمبود وضع موجود
سرانه مطلوب( مترمربع)
سطح مورد نياز
سطح كلي
سرانه كل
منطقه 1
41/21
87/2
04/1
3
25/6
7//29
3
1ـ1
3/18
1/6
.
3
61/3
97/21
21/5
2ـ1
04/4
84/0
38/10
3
64/2
06/17
3
منطقه 2
32/29
3/1
31/38
3
27/7
9/74
3
1ـ2
41/13
28/1
08/18
3
31/1
8/32
3
2ـ2
32/1
32/0
17/11
3
39/0
88/12
3
3ـ2
02/12
5/4
.
3
76/1
78/13
23/4
4ـ2
57/2
49/0
02/13
3
81/3
4/19
3
منطقه 3
51/20
95/2
34/0
3
66/1
51/37
3
1ـ3
97/13
43/3
.
3
24/9
23/23
3
2ـ3
54/6
14/2
17/2
3
41/7
12/16
02/3
ماخذ.مشاورآرمانشهر،1390: 65)
همانگونه كه مشخص است نيمي از منطقه يك وتمامي منطقه دو شامل بافتهاي فرسوده وقديمي وساير قسمتهاي توسعه نيافته مي باشدودر زمينه زيرساختها داراي كمبود مي باشدوبيشترين ميزان كمبود در ناحيه يك از منطقه دو مشاهده مي شود.

نقشه( 4ـ2) منطقه بندي طرح جامع وتفصيلي شهر يزد

در قسمتهاي حاشيه اي شهر بصورت ساخت وسازهاي غيررسمي نيز درصد زيادي امكان اتصال به شبكه فاضلاب شهري ميسر نشده است

جدول(4ـ3 ) وضعيت اتصال به شبكه فاضلاب در محدوده هاي اسكان غيررسمي
ميزان دسترسي
فراواني
درصد
درصدفراواني تجمعي
خيلي زياد
2
3/13
3/13
زياد
3
20
3/33
متوسط
1
7/6
40
كم
1
7/6
7/46
اصلا
8
3/53
100
جمع
15
100

ماخذ (:مشاور آمايشگران توسعه…،1387:214)
محدوده ها ومحلات فقير نشين يزد داراي طرح مطالعاتي مصوب مي باشد كه ضمن شناسايي آين محلات بر اساس شاخصهاي مربوطه به تحليل مشكلات آن وراهكارهاي برون رفت از اين مشكلات پرداخته شده است .
در جدول صفحه بعد موقعيت ومساحت اين محدوده ها اشاره شده است

جدول(4ـ4 ) موقعيت ومساحت محدوده هاي اسكان غيررسمي
رديف
نام سكونتگاه
مساحت(هكتار)
جمعيت
1
حسن اباد
108
9870
2
كشتارگاه
329
5328
3
فرودگاه
308
7624
4
كسنويه
498
15101
5
ابرنداباد
391
11795
6
چرخاب
130
3942
7
مريم اباد
371
11286
8
رحمت اباد
311
9458
9
نصراباد
170
5161
10
عيش اباد
192
5831
جمع

2808
85416
ماخذ : مشاور آمايشگران توسعه،1387: 303
كه از جدول قبل مشاهده ميگردد صرفا دو مورد خارج از محدوده شهر يزد قراردارد ومابقي در داخل محدوده قانوني شهر يزد قرار مي گيرند. از جمله مواردديگر مربوط به زيرساختهاي شهري موضوع شبكه معابر شهري است كه اين معابر در بافتهاي فرسوده وقديمي مشكلات زيادي را ايجاد نموده ودر بافتهاي غير رسمي نيز كه بدون ضابطه ومجوز ساخته شده اند نيز كاملا مشخص مي باشد.
جدول( 4ـ5 ) وضعيت معابر در محدوده اسكان غير رسمي
ميزان به درصد
فراواني
درصد
درصد فراواني تجمعي
كمتر از 50/
12
80
80
1ز 50تا69/
3
20
100
از70 تا90/
.
.
100
بيش از 90/
.
.
100
جمع
15
100

ماخذ : مشاور آمايشگران توسعه،1387: 202
4ـ3ـ2 ـ امكانات آموزشي ، بهداشتي ـ درماني، تفريحي ـ توريستي ، پذيرايي، فضاي باز وسبزو…
محدوده بافت تاريخي وفرسوده شهر يزد كه بصورت ارگانيك ومتناسب باشرايط ونيازهاي زمان خود رشد نموده اين امكانات وخدمات نيز با نيازهاي ساكنين آن هماهنگ بوده است بر همين اساس دراين بافتها بين كاربريهاي مسكوني وغير مسكوني نظير معابر (كه غالبا عرض آنها پايين است) وساير كاربريهاي خدمات عمومي قبلا توازن وجود داشته است وبا تغييرات در قسمتهاي نوساز شهري ومهاجرتي كه از بافتهاي تاريخي وفرسوده به قسمتهاي جديدالاحداث صورت گرفته وتفاوتهاي بين شرايط زيستي اين دوبافت را بيشتر كرده تفاوت ميزان ونيز كيفيت اين فضاها نيز بيشتر نمايان شده است هرچند در بين هر كدام از محلات بافت هاي تاريخي وفرسوده نيز اين تفاوت كميت خدمات عمومي وجود دارد ولي در مجموع كيفيت وكميت در كل اين دو بافت با قسمتهاي نوساز بوضوح مشخص مي باشد

جدول(4ـ6 )كاربري وضع موجود در بافت تاريخي
كاربري
مساحت(مترمربع)
مسكوني
35172
گردشگري وپذيرايي
4734
آموزشي
230446
آموزش عالي
3/5
فرهنگي
29832
بهداشتي
11552
درماني
38372
ماخذ مشاورآمانشهر .1390.صفحه 4

همچنين كيفيت اين كاربريها نيز مطابق بررسيهاي صورت گرفته با توجه به قدمت ساخت آنها وتغييرات كمي كه در آنها صورت گرفته ومقايسه آنها با فضاهاي ايجاد شده در بافت جديد شهري تغييرات ملموسي مشاهده مي گردد

جدول( 4ـ7 ) كيفيت كاربريها دركل بافت تاريخي
كاربري
كل بافت

نوساز
استوار
قابل نگهداري
تخريبي
مخروبه
متروكه
ذرحال ساخت
فاادتعر
در حال مرمت

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مسكوني
660
69
4795
68
6857
69
752
83
325
91
412
62
82
21
27
68
9
64
آموزشي
6
.6
46
.6
21
.21
.
3
85/
2
3/
2
52/
.
.
.
.
.
اداري
.
.
18
25/
7
07/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بهداشتي
3
32/
11
16/
10
1/
2
33/
4
13/1
.
.
.
.
.
.
.
.
پذيرايي
2
21/
13
18/
21
21/
4
44/
1
21/
.
.
.
.
.
.1
1
7/1
تاسيسات
2
21/
21
2/
22
23/
1
11/
.
.
1
15/
2
52/
.
.
.
.
تجهيزات
2
21/
.
.
1
01/
.
.
.
.
.
.
.
.
1
5/2
.
.
درماني
1
11/
13
18/
3
03/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
فرهنگي
1
11/12
17/8
08/
.
.
.
.
1
15/
.
.
.
.
.
.
.
.
ورزشي
2
21/
12
17/
27
27/
4
44/
.
.
1
15/
.
.
1
5/2
.
.
ماخذ: مشاورآرمانشهر ،1390: 25

شكل(4ـ3)محدوده بافت تاريخي به كل شهر يزد

ماخذ: طح جامع بافت تاريخي
براساس مصوبه 16/3/1384شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران وبر اساس معيارهاي اين مصوبه محدوده بافتهاي مسئله دار شهر يزد با اطلاعات بدست آمده از سازمان مسكن وشهر سازي ومشاورطرح جامع يزد ( مهندسين مشاورعرصه) تهيه شده وپس از كنترل ميداني توسط شركت مادر تخصصي عمران وبهسازي به تصويب كميسيون ماده پنج رسيد . اين محدوده شامل 2619 هكتار از محدوده شهر يزدبه انضمام بخشهاي زيادي از عيش آباد وخير آباد مي باشد .محدوده فوق در مجاورت بافت تاريخي قرار گرفته ودرصد زيادي از آن را بافت مياني شهر دربر مي گيرد بافت مياني نيز همانند بافت تاريخي ازفرسايش به دور نمانده وازنظر كالبدي تاحد زيادي دچار مسئله گرديده اين مسئله باعث ركود فعاليت در اين پهنه ها شده وآنها را ازچرخه فعال حيات شهري دوركرده است. برطبق مطالعات بافت فرسوده شهر يزد اين سطح 2600هكتاري كه سطح زيادي از شهر يزد رادر برمي گيرد به 45 محله تقسيم شده وسطح كاربريهاي موجود در آن مشخص گرديده كه در زير توضيحات آن بر اساس اطلاعات بدست آمده مي آيد. كه نشان از كمبود سطوح خدماتي مورد نظر وجود دارد برخي از عمده ترين كاربريهاي خدماتي مورد نياز بدين شرح است:
جدول(4ـ8 ) سطح كاربريهاي عمده خدماتي در بافت فرسوده
كاربري

محله
بيشترين درصد
آموزشي

33
57/16
درماني

18
33/9
اداري

20
53/8
بهداشتي

42
52/2
فرهنگي

40
16/10
ورزشي

18
89/11
سبز

42
99/13
تاسيسات

1
67/1
تجهيزات

34
98/1

ماخذ 🙁 مشاور آرمانشهر ، 1390: 19)
شكل(4ـ4)محدوده بافت فرسوده شهر يزد

ماخذ: طرح بافت فرسوده شهر يزد

در محدوده اراضي اسكان غير رسمي نيز وضعيت كاربريهاي خدماتي مورد نياز مناسب نيست بدليل ماهيت ساخت وساز اين واحدها وعدم تبعيت از ضوابط قانوني وطرحهاي مصوب ، تفكيكيهاي سوداگرانه غير مجاز اراضي زراعي وبرخي نيز تجاوز به اراضي دولتي ا بسياري از ضوابط قانوني رعايت نشده منجمله سطوح خدمات وشبكه معابر.
جدول ( 4ـ9 ) توزيع محدوده هاي اسكان غيررسمي ـ فضاي سبز
كاربري
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
5
3/33
متوسط
6
40
كم
1
7/6
خيلي كم
3
20
جمع
15
100
ماخذ: مشاور آمايشگران توسعه، 1387: 208)

جدول (4ـ10 ) توزيع محدوده هاي اسكان غيررسمي ـ فرهنگي تفريحي
كاربري
فراواني
درصد
خيلي زياد
4
7/26
زياد
2
3/13
متوسط
6
40
كم
1
7/6
خيلي كم
2
3/13
جمع
15
100
ماخذ: مشاور آمايشگران توسعه، 1387: 209)

جدول (4ـ11 ) توزيع محدوده هاي اسكان غيررسمي ـ آموزشي
كاربري
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
7/6
زياد
2
3/13
متوسط
3
20
كم
3
20
خيلي كم
6
40
جمع
15
100
ماخذ: مشاور آمايشگران توسعه، 1387: 238)

جدول ( 4ـ12 ) توزيع محدوده هاي اسكان غيررسمي ـ بهداشتي ـدرماني
كاربري
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
7/6
زياد
2
3/13
متوسط
1
7/6
كم
2
3/13
خيلي كم
9
60
جمع
15
100
ماخذ: مشاور آمايشگران توسعه، 1387: 239)

جدول (4ـ13 ) توزيع محدوده هاي اسكان غيررسمي ـ مقاوت در برابر زلزله
كاربري
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
1
7/6
متوسط
7
7/46
كم
7
7/46
خيلي كم
0
0
جمع
15
100
ماخذ: مشاور آمايشگران توسعه، 1387: 204)

جدول (4ـ14 ) توزيع محدوده هاي اسكان غيررسمي ـ نا هنجاريهاي اجتماعي
كاربري
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
7/6
زياد
2
3/13
متوسط
0
0
كم
4
7/26
خيلي كم
8
3/53
جمع
15
100
ماخذ: مشاور آمايشگران توسعه، 1387: 223)

فرضيه دوم:
4ـ4ــ تاثير عملكردهاي واقع در حريم شهر برساختار داخلي شهر
با توجه به اينكه شهر يزد بعنوان شهر مركزي استان غالب خدمات سطح اول را جهت پوشش استاني در خود جاي داده است قطعا حوزه هاي بلافصل پيراموني آن ومتعاقبا حوزه هاي وابسته ديگر به ترتيب اهميت ونقش زيادي دارند ولذا جاذب بسياري از فعاليتها وسرمايه گذاريها مي شوند
حداقل از سه جنبه مي توان به نقش عملكردهاي شكل گرفته وقابليت هاي آن كه تاثير گذار برساختار شهر است نگريست:
1ـ تاثير مجموعه سكونتگاههاي رسمي ( روستاهاي موجود پيوسته به محدوده شهري ) وسكونتگاههاي غيررسمي برساختار داخلي شهر
شهر يزد به عنوان مركز استان يزد داراي حوزه هاي نفوذ متعدد مي باشد . در درجه نخست حوزه سياسي ورسمي اين شهر مطرح مي شود كه شامل سراسر استان يزد است كه براي ارتباطات سياسي واداري وامور عمده بازرگاني واقتصادي مركزيت داشته وسراسرمراكز سكونتي واقتصادي استان راپوشش مي دهد .
دردرجه بعد بايد به حوزه عملكردي روزانه شهر يزد اشاره شود كه در واقع حوزه نفوذ مستقيم شهر يزد است.
تعدادي روستاهاي بزرگ وپرجمعيت پيوسته به شهر كه در حريم شهر قراردارند همگي وابستگي فراوان به شهر يزد دارند ( براي نيازهاي آموزشي ، درماني ، خريد روزانه و….)ضمنا غالب اين آباديها مكانها و واحدهاي اقتصادي مربوط به سرريز شهر يزد مي باشند
روستاهاي بزرگ حوزه نفوذ كه تاثير گذار وتاثير پذير مي باشندهمگي بشدت در جريان پديده شهري شدن با ادغام در شهر يزد قراردارند
جدول(4ـ15): تحولات جمعيتي روستاهاي مستقل وپرجمعيت حوزه نفوذ
نام
1365
1375
رشدسالانه(درصد)
شحنه
619
813
7/2
دهنو
2659
2544
4/0ـ
محمداباد
2111
2425
4/1
احمدابادمشير
1407
2248
6/1
اكرم اباد
229
2010
7/21
فهرج
1864
1719
8/0ـ
خويدك
1069
716
9/3ـ
چاه اكرمي

1661
100
حسين ابادريسماني
405
550
1/3
چاه مدرسي
46
537
6/24
چاه استادان
261
456
6/5
سيدميرزا
313
415
8/2
عسكريه
251
252
ـ
جمع
11234
16346
8/3
ماخذ: طرح سكونتگاههاي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد نیروی کار، جامعه شهری، توسعه پاید، توسعه پایدار Next Entries منابع مقاله درمورد ساختار شهر، توسعه شهر، ساختار شهری، انقلاب اسلامی