منابع مقاله درمورد بازده مورد انتظار، سود حسابداری، بازار سهام، ارزش افزوده اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

بازده‌ آینده نگر
بازده‌های گذشته نگر
بازده‌های گذشته نگر از طریق نسبت‌هایی نظیر بازده سرمایه‌گذاری، بازده دارایی‌ها، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و کیو توبین و نظایر آن‌ها اندازه گیری و ارزیابی می‌شود.
بازده‌های آینده نگر
بازده‌های آینده نگر نیز از شاخص سود آوری قابل محاسبه خواهد بود، عوامل موثر در بازدهی آتی سرمایه‌گذاری‌ها به شرح زیر می‌باشد:
میزان دخالت دولت
مدیریت دارایی‌ها
تورم مورد انتظار
مدیریت
طرح‌های بهره‌وری و بهبود روش‌ها
تغییرات اجتماعی
درصد ظرفیت مورداستفاده
طرح‌های توسعه
حمایت‌های دولتی
10)تغییرات سیاسی
11)وابستگی به ارز و مواد اولیه خارجی و…
عوامل فوق نشان می‌دهد که بازدهی یکی از متغیرهای تصادفی شناسائی ارزش است که خود تابعی از متغیرهای تصادفی دیگر است که هر کدام نیز تابعی از چندین متغیر دیگر می‌باشد و همین مطلب ساده وابستگی است که تعیین ارزش را بسیار مشکل می‌سازد. بنابراین غالباً آنچه پیش‌بینی می‌شود، محقق نمی‌شود و این همان ریسک است.
بازده غيرعادي سهام20
محاسبه بازده غيرعادي سهام به سه روش قابل انجام است (خطيبي، 1386، 48).
روش اول ـ استفاده از مدل بازار21
مدل بازار رابطه ميان نرخ بازده يك دارايي (Rit) و نرخ بازده مجموع داراييها در بازار (Rmt) را به صورت آماري توصيف ميكند و به صورت زير نوشته ميشود:
Rit = a + Bi Rmt + eit
Rit = Pit – p it -1 + Dit
Pit -1
Rmt = It –It -1
It-1
كه:
Rm,t : نرخ بازده بازار سهام
It : عدد شاخص قيمت بازار سهام در زمان t است.
Pi,t : قيمت سهام شركت i در زمان t است.
Di,t : مربوط به سهام جايزه است و به صورت زير محاسبه ميگردد:
p i,t × درصد سهام جايزه = D i,t
و Di,t مربوط به حق تقدم به صورت زير محاسبه ميگردد:
(قيمت اسمي × درصد حق تقدم) – P i,t × درصد حق تقدم = D i,t
منظور از p i,t قيمت معامله شده سهم پس از مجمع است.
براي محاسبه بازده غير عادي سهام ابتدا بازده مورد انتظار سهم (Ri,t ) با استفاده از مدل بازار برآورد و سپس بازده مورد انتظار با بازده واقعي مقايسه ميگردد تا بازده غير عادي به دست آيد:
R i,t – r i,t = e i,t
كه :
e i,t : بازده غير عادي سهام i در زمان t
i,t r : بازده واقعي سهم i در زمان t
Ri,t : بازده مورد انتظار سهم I در زمان t كه بر اساس برآورد مدل بازار به دست ميآيد.
در صورتي كه عامل خاص شركت (غير از عوامل بازار) موجب بازدهي سهم آن شركت گردد و ei,t داراي مقدار غير صفر باشد، نشانه وجود بازده غير عادي است كه خاص آن شركت ميباشد، a و β پارامترهاي مدل بوده كه از يك سهم به سهم ديگر متفاوت است.
βi R m,t + a = R i,t
بازده ماهانه شركت براي مدت 36 ماه با بازده ماهانه بازار سهام براي مدت 36 ماه محاسبه و مدل رگرسيون فوق برآورد ميگردد تا پارامترهاي مدل بازار يعني (a و β) به دست آيد. استفاده از
دادههاي 36 ماه در مدل رگرسيون فوق برآوردهاي نسبتاً قابل اتكايي از (a و β) به دست خواهد داد. براي دادههاي بيشتر مثلاً 48 يا 60 ماه دسترسي به قيمت سهام به‌طور متوالي با محدوديت روبروست.
روش دوم: ما به التفاوت بازده واقعي سهم با بازده بازار
استفاده از مدل بازار براي محاسبه بازده غير عادي سهام با محدوديتهايي مواجه است. از جمله R2 ناشي از رگرسيون R i,t و R m,t براي برآورد پارامترهاي مدل بازار يعني (a و B) در ايران بسيار ناچيز است و قابليت اتكا نتايج حاصل از برآورد مدل بازار با ابهام روبروست.
از اين رو به جاي بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل بازار از بازده مورد انتظار كه بر اساس مدل بازار كه از بازده واقعي بازار استفاده شده است.

كه:
R m,t = R i,t
R m,t = بازده واقعي بازار
R i,t = بازده مورد انتظار سهم i
روش سوّم: بازده غير عادي با استفاده از مدل (CAPM )
براي محاسبه بازده غير عادي كه از مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايهاي به دست آمده به شرح زير است:
E(r) i,t – r i,t = R i,t
كه :
Ri,t : بازده غير عادي سهم i در زمان t است.
ri,t : بازده واقعي سهم i در زمان t است.
E(r) i,t : بازده مورد انتظار سهم i در زمان t است.
هر يكي از متغيرهاي بازده غير عادي كه از مدل قيمتگذاري داراييهاي سرمايهاي به دست آمده به شرح زير است.

كه :
P1 : قيمت سهام در پايان دوره مالي
p. : قيمت سهام در ابتداي دوره مالي
div. : سود سهام به دست آمده دوره قبل
و E (r) i,t به صورت مقابل محاسبه ميگردد:
E(r)i,t = r f + β i (r m – r f)
كه :
E(r) i,t : بازده مورد انتظار سهم i در زمان t است.
rf : بازده بدون ريسك است.
β i : ريسك سيستماتيك سهم i است.
rm : بازدهي بازار
rf : صرف ريسك است.
مفاهيم سود در حسابداري
سود يكي از اقلام مهم و اصلي صورتهاي مالي است كه در نوشتههاي مختلف كاربردهاي متفاوت دارد. معمولاً سود به‌عنوان مبنايي براي محاسبه ماليات، عاملي براي تدوين سياست پرداخت سود تقسيمي، راهنمايي براي سرمايهگذاران و تصميمگيري و عاملي براي پيشبيني در نظر گرفته
ميشود. يكي از كاربردهاي اصلي سود، استفاده از آن به‌عنوان ابزاري براي پيشبيني است كه افراد را در امر پيشبيني سودها و رويدادهاي اقتصادي آينده ياري ميكند. در واقع ثابت شده است كه براي
پيشبيني مقادير هر نوع سود ميتوان از مقادير سود در گذشته استفاده كرد.
نتيجه تحقيقات نشان ميدهد كه براي پيشبيني سود آينده، سود عادي يا جاري نسبت به سود خالص برتري دارد. سود شامل نتيجههاي «عملياتي يا سود عادي» و نتيجههاي «غير عملياتي يا سود و زيان غير عملياتي ناشي از رويدادهاي غير مترقبه» ميشود كه مجموع آن‌ها برابر است با سود خالص (بلكوئي، 1381، 524).
مفهوم سود حسابداري در بيانيه شماره يك هيأت استانداردهاي حسابداري مالي22 فرض شده كه سود حسابداري معيار خوبي براي ارزيابي عملكرد واحد تجاري است و ميتواند براي پيشبيني گردش آتي نقدي مورداستفاده قرار گيرد. ديگر صاحبنظران فرض ميكنند كه سود حسابداري از لحاظ كلي، اطلاعاتي مربوط در مدلهاي تصميمگيري سرمايهگذاران و اعتباردهندگان محسوب ميشود. امّا اعتبار اين فرضيات از طريق تحقيقات مشاهدهاي تأييد نشده است. برخي ديگر از پژوهشگران حسابداري اظهار داشتهاند كه استفادهكنندگان از گزارشهاي سود بايد توجه داشته باشند كه تنها در صورتي سود حسابداري قابل درك و استفاده است كه نحوه اندازهگيري و قواعد عملياتي مربوط به آن نيز روشن باشد (شباهنگ، 1387، 100).
تجزيه و تحليل دقيق از مفاهيم و اهداف سود ويژه به روشني بيان ميكند كه يك مفهوم واحد شايد به خوبي نتواند منظور خاصي را جوابگو باشد و نميتواند براي كليّه اهداف كافي باشد بنابراين، براي ارائه سود دو ديدگاه وجود دارد كه عبارتست از:
مفهوم واحد سود به نحوي كه در برگيرنده اكثر اهداف باشد.
چندين رقم سود خالص به وضوح مشخص گردد تا دو رقم بتواند منظور خاص را تأمين كند.
هر دو ديدگاه داراي مشكلات مربوط به خود است، هدف اصلي گزارشگري سود تهيه اطلاعات مفيد براي افراد نيازمند به گزارشگري مالي است. امّا براي درك بهتر، بايد اهداف به‌طور مشخص بيان شود (پارساییان و جهانخانی، 1388،390).
شايد بتوان گفت كه سود يكي از مفاهيمي است كه حسابداري از اقتصاد به عاريت گرفته است. اگر چه از ديدگاه اطلاعاتي مفهوم سود، بيشتر فعّاليّتهاي حسابداري را توصيف ميكند امّا از لحاظ ملاك اندازهگيري بنيادي كماكان مورد ترديد است. بر اساس مفروضات بازار كالاي سرمايه، تحقيقات علمي نيز مؤيد اين ديدگاه است كه سود حسابداري محتواي اطلاعاتي دارد (اسماعيلي، 1385، 27).
مك نيل23 (1939) در بخشي پيرامون سود واقعي مينويسد: «در حسابداري يك تعريف درست از سود وجود دارد و آن اين است كه سود، افزايش در ثروت خالص و زيان، كاهش در ثروت خالص است.»
اين تعريف اگر چه تعريف يك اقتصاددان ميباشد، امّا مختصر، مفيد، عيني و به صورت رياضي هم قابل ارائه ميباشد و بايد گفت اين يك ايدهآل دست نيافتني نيست.
انتقاد از سود حسابداری
برخی از انتقادهای وارده بر سود حسابداری در فرم سنتی آن به شرح زیر است:
مفهوم سود حسابداری تا کنون به وضوح فرموله و مدون نشده است.
مبانی تئوریک مناسبی برای محاسبه و ارائه سود حسابداری وجود ندارد.
رویه‌های متداول حسابداری، عدم ثبات روش اندازه گیری سود دوره‌ای را در شرکت‌های مختلف مجاز می شمارد.
پدیده تغییر سطح قیمت‌ها، مفهوم سود اندازه گیری شده بر حسب قیمت‌های تاریخی را کم اثر می‌نماید.
اطلاعات دیگری ممکن است برای سرمایه‌گذاران و سهامداران در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مفیدتر باشد (شاه علیزاده، 1391، 29).
سود و بازده غيرعادي سهام
از دهه 90 ميلادي تا كنون پژوهش‌های كاربردي بيشتري در مورد تأثير متغيرهاي حسابداري همچون سود تقسيمي، درجه اهرم مالي، وجوه نقد عملياتي، رشد سود هر سهم و نسبت بدهي بر بازده غيرعادي آتي سهام براي تحليلگران مالي و سرمايه گذاران انجام گرفته و به اين نتيجه رسيدند، اين متغيرها بر بازده غيرعادي آتي سهام مؤثر هستند. در ايران نيز پژوهش‌های انجام شده بيانگر اين هستند كه بين تغييرات غيرمنتظره سود و تغييرات غيرعادي بازده سهام رابطه مثبت معناداري وجود دارد، از سوي ديگر بين آنتروپي اقلام ترازنامه و صورت حساب سود و زيان و تغييرات قيمت سهام رابطه معناداري وجود دارد. بنابراين ملاحظه می‌شود، متغيرهاي حسابداري از جمله سود تقسيمي، جریان‌های نقدي، درجه اهرم مالي، ارزش بازار شركت و تغييرات غيرمنتظره سود داراي محتواي اطلاعاتي بوده و به واكنش بازار منجر می‌شوند. خريد سهام شرکت‌های جديدالورود، نسبت به ساير شرکت‌ها فرآيندي مخاطره آميز است؛ زيرا به دليل عدم سابقه‌ی معاملاتي، اطلاعات تاريخي مربوط به آن‌ها اندك است (فیس24، 1998).
از سوي ديگر عدم تقارن اطلاعاتي ميان مديران و سرمايه گذاران بالقوه، مهم‌ترین مسئله اي است كه سرمایه‌گذاران در مورد اين شرکت‌ها با آن مواجه اند. در چنين شرايطي شرکت‌های جديدالورود اطلاعاتي به بازار ارايه می‌کنند كه بر مبناي آن‌ها سهام قیمت یابی می‌شود. شواهد تجربي نشان داده‌اند، سرمايه گذاران به اطلاعاتي نظير پيش بيني سود هر سهم اتكا كرده و در قيمت گذاري سهام از آن استفاده می‌کنند (جاگ25، 2003).
اين پيش بيني بيانگر انتظارات مديريت در مورد رويدادهاي آتي است كه ممكن است به وقوع بپيوندند. بنابراين دقت اين پيشبيني براي سرمايه گذاران حائز اهميت است؛ زيرا تصميم گيري سرمايهگذاران (در مورد خريد، فروش و يا نگهداري سهام) بر مبناي اين اطلاعات است. بنابراين خطاي پيش بيني سود عامل مهمي در عملكرد بازار ثانويه است.
نرخ بازده داخلی26
طبق تعریف نرخ بازده داخلی (IRR) معادل نرخ سودی است که سرمایه گذار می‌تواند با سرمایه‌گذاری در یک طرح به دست آورد. در واقع طرح مشابه یک بانک عمل نموده و به سرمایه‌گذاری که در آن سپرده گذاری می نماید، با یک نرخ سود که همان IRR است از محل درآمد سالیانه سود ارائه می نماید. شاخص IRR از جمله پرکاربردترین شاخص‌های مالی است که می توان با استفاده از آن توجیه پذیری مالی طرح را در مقایسه با شرایط معمول سرمایه‌گذاری در کشور و آن صنعت خاص به دست آورد. محاسبه شاخص IRR برای یک طرح در ارتباط تنگاتنگ با فرمول محاسبه شاخص NPV می‌باشد. براساس نمودار NPV

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد سود سهام، صاحبان سهام، تقسیم سود، بازار سهام Next Entries منابع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار، صاحبان سهام