منابع مقاله درمورد بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت به نرخ تنزیل، شاخص نرخ بازده داخلی محل تلاقی نمودار با محور افقی می‌باشد. لذا شاخص IRR نرخ تنزیلی است که به ازاء آن نرخ تنزیل، شاخص NPV طرح معادل صفر گردد. فرمول محاسبه شاخص IRR بصورت زیر می‌باشد.

نرخ بازده داخلی تعدیل شده27
به نرخ واقعی بازده داخلی با لحاظ نرخ سرمایه‌گذاری مجدد گویند. یکی از اشکالات بزرگ در محاسبه نرخ بازده داخلی یا IRR این حقیقت است که در این محاسبات نرخ سرمایه‌گذاری مجدد برای وجوه دریافت شده سود (یا کوپن ها در اوراق قرضه) مساوی نرخ بازده داخلی لحاظ شده است. در محاسبات نرخ بازده داخلی تعدیل شده فرض بر آن است که وجوه دریافتی سود با نرخ سرمایه‌گذاری دیگری (معمولا نرخ هزینه موزون پول شرکت) مجدداً سرمایه‌گذاری میشود که این عدد نرخ واقعی تری را برای بازده سرمایه‌گذاری و تخمین سود پروژه نشان خواهد داد. (ایجیری،1998).28
اهرم مالی29
با ايجاد بدهي مديران ملزم به پرداخت جريان‌های نقدی آتی مي‌شوند و اين امر از جريان نقد در دسترس كه می‌تواند به اختيار مديريت هزينه شود، می‌كاهد و متعاقباً از هزينه نمايندگی جريان‌های نقد آزاد نيز می‌كاهد و اثر كنترلی دارد. در نتيجه، شركت‌های با اهرم مالی پايين، كمتر مشمول نظارت و كنترل هستند كه به مديريت اختيار بيشتری اعطا می‌نمايد. همچنین اهرم مالی نشان دهنده ميزان استفاده از بدهي‌ها در ساختار سرمايه شرکت است و از طريق تقسيم کل بدهي‌ها به کل دارایی‌ها محاسبه می‌گردد (رسائیان، 1389، 125).
مفهوم کليدي اين واژه، نسبت اهرمي يا عامل اهرمي می‌باشد. اهرم، نسبت ارزش کل بدهي به کل دارايي يا ارزش به ازاي بدهي به کل ارزش بازار شرکت می‌باشد. منظور از کل دارایی‌ها می‌تواند، ارزش دفتري دارایی‌ها و یا ارزش بازار باشد که به‌طور روز افزون در تئوري پيشرفته مالي مورداستفاده قرار می‌گیرند.
نسبت اهرمي معياري براي اندازه‌گیری ساختار سرمایه می‌باشد که چقدر در اين ساختار سرمایه از بدهي استفاده شده است. به شرکتي که از اين اهرم استفاده کند (بدهي داشته باشد) شرکت اهرمي و شرکتي که از اهرم استفاده نکند (بدهي نداشته باشد) شرکت غير اهرمي گفته می‌شود (کنعاني، 1384، 31).
اندازه شرکت30
شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک از نظر سیاسی حساس‌تر هستند. نوسانات مثبت با اهمیت سود در شرکت‌های بزرگ ممکن است سبب افزایش تردید در مورد سود انحصاری گردد. به عبارت دیگر، افزایش قابل توجه در سود شرکت‌های بزرگ ممکن است این گمان را پدید آورد که این شرکت‌ها با استفاده از قدرت انحصاری خود سود را افزایش داده‌اند. از سوی دیگر، نوسانات منفی با اهمیت سود در شرکت‌های بزرگ ممکن است سبب نگرانی در مورد ورشکستگی احتمالی گردیده و تصویر شرکت را در محیط تجاری که در آن فعالیت می‌نماید خراب نماید. همچنین نوسانات قابل توجه در سود شرکت‌های بزرگ، احتمال ایجاد هزینه های سیاسی ناخواسته نظیر تقاضای افزایش دستمزد توسط کارکنان شرکت، محدودیت‌های مهارکننده توسط دولت را افزایش دهد. بنابراین، شرکت‌های بزرگ انگیزه بیشتری برای گزارشگری سود دارند. که از طریق لگاریتم طبیعی دارایی‌های شرکت قابل محاسبه می‌باشد. بسياري از تحقيقات تجربي، ثابت كرده است كه بازده سهام شرکت‌های كوچك از بازده سهام شرکت‌های بزرگ، بيشتر است. هر قدر شركتي کوچک‌تر باشد، ميزان ریسک سهام آن بیشتر شده و از اين رو بازده مورد انتظار سرمايهگذار افزایش می‌یابد. بدین ترتیب انتظار می‌رود بین عملکرد شرکت و اندازه شرکت رابطه معنیداری وجود داشته باشد. در این تحقیق اندازه شرکت از طریق میزان فروش محاسبه می‌شود. دليل انتخاب فروش به‌عنوان دليلي براي اندازه به خاطر ارتباط آن با عملكرد بوده است شرکت‌های بزرگ گرایش بیشتری به متنوع ساختن ساختار سرمایه خود دارند، لذا دارای قدرت ریسک پذیری بالایی هستند و کمتر در معرض خطر ورشکستگی می‌باشند. در نتیجه انتظار می‌رود شرکت‌های با اندازه و حجم وسیع‌تر حوزه فعالیت خود را توسعه داده و توانایی اخذ وام بیشتری داشته باشند لذا انتظار می‌رود ساختار سرمایه شرکت‌های بزرگ از میزان بدهی بیشتری برخوردار باشد (فرانک و گویان31، 2009، 34).
مبانی تجربی تحقیق
پژوهش‌های داخلی
حائری(1393): سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به بازده سهام شرکت‌ها برای قضاوت و تصمیم گیری درباره آن‌ها توجه ویژه ای میکنند. بازده سهام یک شرکت یکی از مفاهیم مهم و پیچیده است که در واقع بیانگر کل سود –زیان- حاصل از سرمایه‌گذاری میباشد و از فاکتورهای با اهمیت در انتخاب سهام میباشد. با توجه به اینکه صورت‌های مالی به‌عنوان یکی از مهمترین انواع اطلاعات در دسترس سرمایه‌گذاران نمی‌تواند فاقد کیفیت باشد. به‌منظور بهبود گزارشگری مالی و در نتیجه ارتقای سودمندی آن باید به نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران توجه کرد. با توجه به هدف گزارشگری مالی، یعنی ارائه اطلاعات سودمند برای تسهیل قضاوتها در تحقیق حاضر توانایی جریانهای نقدی عملیاتی و بازده سرمایه‌گذاری ها مدل های سه، چهار و پنچ بخش صورت جریان وجوه نقد در تبیین بازده غیرعادی سهام با یکدیگر مقایسه شده، برای آنکه بهترین روش طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد مشخص گردد،در این تحقیق برای مقایسه سه روش شش فرضیه طراحی گردید. به این ترتیب که ابتدا رابطه بازده غیرعادی با سه روش ارائه جریان‌های نقدی عملیاتی بررسی شده و پس از مشخص شدن رابطه با مقایسه ضریب تعیین سه مدل، مدل برتر مشخص گردید. در این تحقیق متغیرهای مستقل عبارتند از: جریان‌های نقدی عملیاتی صورت جریان سه بخشی، جریانهای نقدی عملیاتی صورت جریان پنج بخشی، بازده سرمایه‌گذاری مدل چهاربخشی میباشد. متغیر وابسته این تحقیق بازده غیرعادی آتی سهام که عبارت است از بازده غیرعای سهام در سال مالی بعد. با توجه به اینکه در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی توان به‌طور همزمان مورد مطالعه قرار داد. بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده و یا آن‌ها را خنثی میکند. در این پژوهش درجه اهرم مالی و ارزش بازار شرکت متغیر کنترلی می باشند. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که که از سال 1385 تا 1389 تغییر سال مالی نداده باشند و فارغ از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بوده است. که از میان آن‌ها تعداد 67 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج به دست آمده ناشی از آزمون فرضیات بیانگر تأیید همه آن‌ها می‌باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بازده غیرعادی آتی سهام، شاخصی برای مربوط بودن و داشتن قدرت پیش‌بینی کنندگی اقلام حسابداری باشد، متغیرهای بررسی شده می توانند به‌عنوان عوامل برآورد کننده بازده غیرعادی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران استفاده شوند. همچنین نتایج بیانگر برتری روش ارائه سه بخشی صورت جریان وجوه نقد نسبت به روش چهار بخشی و پنج بخشی صورت جریان وجوه نقد می‌باشد.
حقیقت و علوی(1392): افشاي كامل، بموقع و با كيفيت اطلاعات مالي، به افزايش شفافيت اين اطلاعات منجر شده، عدم تقارن اطلاعاتي را كاهش مي دهد. از طرف ديگر، افشاي توأم با شفافيت صورتهاي مالي مي تواند كسب بازده هاي غير واقعي راكاهش دهد. درميان اطلاعات منتشر شده توسط شركتها، سود از اهميت بالايي برخوردار است و موردتوجه بسياري از استفاده كنندگان است. هدف اين تحقيق بررسي ارتباط بين شفافيت سود حسابداري و بازده غيرعادي سهام است. از اين رو، ابتدا رابطه بين اين دو متغير بدون در نظر گرفتن متغيرهاي كنترلي آزمون شده است و سپس با اضافه كردن متغيرهاي كنترلي اين دو متغير بررسي شده اند. آزمون فرضيه هاي تحقيق، با به كارگيري اطلاعات مالي 92 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي 1384 تا 1389 صورت گرفته است . يافته هاي تحقيق نشان مي دهد ارتباط منفي و معني داري بين شفافيت سود حسابداري و بازده غيرعادي سهام با و بدون وجود متغيرهاي كنترلي در محيط بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
بختیاری پور(1392): سودآوری نسبی شرکت در صنعت به‌عنوان سنجه رقابت پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس و بر واکنش بازده سهام به اخبار صنعت تأثیر می‌گذارد. به‌منظور بررسی تأثیر سودآوری نسبی شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام، اطلاعات 130 شرکت در طی دوره زمانی 1381 تا 1390 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد بین سودآوری نسبی شرکت و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی وجود دارد. همچنین در شرایط وجود اخبار مثبت در صنعت، سودآوری نسبی حساسیت بازده سهام را بهتر تبیین می‌کند و بین کارایی هزینه نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی مشاهده شد، اما، بین سهم بازار نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه مثبت وجود دارد.
قندی(1392): در این پژوهش ارتباط بین بازده با سود و جریان‌های نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی مورد بررسی قرارگرفته است. این تجدید ارائه ها مشکلات قابل توجه و عدم اطمینآن‌هایی را برای سرمایه‌گذاران اصلی به وجود می آورد. هدف از این پژوهش ارائه یک درک عمیق تر از اینکه چگونه سرمایه‌گذاران از اطلاعات صورت‌های مالی برای کمک به تصمیم‌گیری‌های تخصیص سرمایه خود استفاده می کنند. بازده سهام به‌عنوان متغیر وابسته، کل عایدی است که یک سرمایه گذار در طول یک دوره سرمایه‌گذاری به دست می آورد. سود هر سهم و جریان نقدی آزاد هر سهم متغیرهای مستقل پژوهش می باشند. در این پژوهش سود به اقلام تعهدی و جریان نقدی عملیاتی تجزیه شده است تا میزان تأثیر آن‌ها بر بازده سهام و همچنین اثرات افزایشی همزمان آن‌ها بر روی بازده سهام مورد آزمون قرار می‌گیرد. داده های جمع آوری شده شامل اطلاعات تعداد 150 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 تا 1391 می باشند. روش‌های آماری مورداستفاده، آمار توصیفی، رگرسیون و همبستگی می‌باشند. آزمون فرضیه ها در تجزیه و تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که پس از اینکه شرکت‌ها تجدید ارائه می کنند، ارتباط بین بازده و جریان‌های نقدی افزایش می یابد،در حالی که ارتباط بین بازده و سود کاهش می یابد. این رابطه برای یک دوره حداقل یک ساله قبل از رابطه بازگشت به سطوح قبل از تجدید ارائه وجود دارد. به‌طور کلی نتایج با این تصور که تجدید ارائه ها عدم اطمینان به وجود می آورند و سوال سرمایه‌گذاران که آیا در آینده سود مورد نظر قابل اتکا است؟ سازگار است.
نداف(1391) : هدف اصلی این تحقیق بررسی امکان کسب بازده غیرعادی با استفاده از مدل RIV (درآمد باقی مانده) و نیز عوامل موثر بر کسب بازده غیرعادی (درآمد باقی مانده، اندازه شرکت و نوع صنعت) در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 تا 1390 می‌باشد. در این تحقیق برای پیش‌بینی و قیمت‌گذاری سهام و به‌تبع آن اتخاذ استراتژی خرید یا فروش از دو رویکرد استفاده شده است. نخست، رویکرد مستقیم که در آن با استفاده از مدل و با استفاده از داده‌های تاریخی حسابداری در پایان اسفند هرسال نسبت P/B را برای هر شرکت پیش‌بینی و بر مبنای آن نسبت به اتخاذ استراتژی خرید یا فروش اقدام شده است. دوم، رویکرد نسبی که مبتنی بر مدل RIV و رگرسیون مقطعی می‌باشد و درآن با استفاده از ضرایب برآوردی معادله رگرسیون در پایان اسفند هرسال نسبت P/B را برای هر شرکت پیش‌بینی و بر مبنای آن استراتژی خرید یا فروش اتخاذ شده است. سپس، برای برای ارزیابی عملکرد مدل RIV در دو ریکرد فوق، بازده کسب شده طبق هر رویکرد با بازده بازار (شاخص کل) مقایسه شده تا در مورد عملکرد رویکرد مزبور در کسب بازده غیرعادی قضاوت کرد.
معزی(1391) : یکی از اولویت های سرمایه‌گذاری در بسیاری از واحدهای تجاری توجه به میزان سود تقسیم شده شرکت‌ها می‌باشد. سود تقسیمی شرکت‌ها نیز تحت تأثیر عملکرد مدیریت و یکی از مسائل مهم در پاسخ دهی سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذار می‌باشد و همچنین چگونگی استفاده از منابع واحد تجاری و در نهایت سیاست هیئت مدیره در خصوص میزان نگهداشت یا توزیع سود است، از آنجا که هر چه سود تقسیمی بیشتر باشد بدیهی است که سرمایه گذار حاضر است بهای بیشتری

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد سود سهام، صاحبان سهام، تقسیم سود، بازار سهام Next Entries منابع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار، صاحبان سهام