منابع مقاله درمورد بازاریابی، میزان آشنایی، توسعه گردشگری، میزان استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

هوشمند…………… 57

فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 60
5-2 آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………… 60
5-3 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………. 62
5-4 ارایه پیشنهادات ……………………………………………………………………………………. 63
5-5 پیشنهاد برای آینده ………………………………………………………………………………….. 63
منابع ……………………………………………………………………………………………………… 64
خلاصه انگلیسی ………………………………………………………………………………………….. 69
پرسشنامه پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 70

فهرست جدول ها صحفه
جدول شماره 3-1 میانگین ماهانه پارامترهای اقلیمی ایستگاه تهران مهرآباد از بدو تاسیس………………… 28
جدول شماره 3-2 فراوانی و درصد آژانس های مسافرتی در تهران …………………………………….. 31
جدول شماره -33 : فراوانی و درصد آژانس های ورودی در تهران ………………………………………… 31
جدول شماره 3-4: فراوانی آژانس های ورودی در مناطق 22 گانه شهر تهران ……………………….. . 32
جدول شماره 4-1 : جدول فراوانی پاسخ گویان بر اساس جنیست …………………………………………… 35
جدول شماره 4-2 : جدول فراوانی پاسخ گویان به تفکیک گروه سنی…………………………………………. 36
جدول شماره 4-3 : جدول فراوانی پاسخ گویان بر اساس تحصیلات ……………………………………………………………………. 36
جدول شماره 4-4 : جدول فراوانی به تفکیک میزان آشنایی با مفهوم گردشگری ………………………………….. 37
جدول شماره 4-5 : جدول فراوانی میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگری…… 38
جدول شماره 4-6 :جدول فراوانی میزان تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور در ورود به رقابت بین المللی………………………………………………………………………………………………………. 39
جدول شماره 4-7 جدول فراوانی میزان آشنایی پاسخ گویان با مفهوم گردشگری هوشمند …………………… 40
جدول شماره 4-8 : جدول فراوانی میزان آشنایی پاسخ گویان با مفهوم گردشگری هوشمند……………………. 41
جدول شماره 4-9 جدول فراوانی میزان آشنایی پاسخ گویان با مفهوم گردشگری هوشمند………………………. 41
جدول شماره 4-10 جدول فراوانی میزان آشنایی پاسخ گویان با ابزارهای هوشمند…………………………….. 42
جدول شماره 4-11 جدول فراوانی میزان مجهز بودن شرکت های گردشگری به ابزارهای هوشمند ……….. 43
جدول 4-12 جدول فراوانی میزان استفاده شرکت های گردشگری به ابزارهای هوشمند…………………….. 44
جدول شماره4-13 جدول فراوانی میزان جذب گردشگر با ابزارهای هوشمند……………………………….. 44
جدول شماره 4-14 فراوانی پیش بینی جذب مشتری باابزارهای هوشمند در آینده………………………….. 45
جدول شماره 4-15 جدول فراوانی میزان تاثیر بازاریابی هوشمند در جذب گردشگر خارجی …………….. 46
جدول شماره 4-16 جدول فراوانی میزان آشنایی مسیولین با بازاریابی هوشمند ……………………………. 47
جدول شماره 4-17 جدول فراوانی میزان تاثیر آشنایی مسیولین با بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری ایران 48
جدول شماره 4-18 جدول فراوانی میزان آشنایی تاثیر توسعه گردشگری هوشمند بر تشویق گردشگران خارجی 49
جدول شماره 4-19 جدول فراوانی میزان تاثیر بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری کشور…………………. 50
جدول شماره 4-20 جدول فراوانی میزان تاثیر بازاریابی هوشمند بر ارز آوری از طریق گردشگری ورودی….. 50
جدول شماره 4-21 جدول فراوانی میزان استفاده آژانس ها از روش بازاریابی هوشمند برای بازاریابی گردشگری 51
جدول شماره 4-22 جدول فراوانی میزان تاثیر صرف بودجه در زمینه تبلیغات و بازاریابی هوشمند میتواند درافزایش
در آمد ارزی و فروش آژانسها …………………………………………………………………………….. 52
جدول شماره 4-23 : جدول فراوانی میزان استفاده از روش های بازاریابی هوشمند در آژانس های گردشگری 52
جدول شماره 4-24 جدول فراوانی میزان روش های کاربردی و موثر بازاریابی هوشمند………………….. 54
جدول شماره 4 -25 : جدول فراوانی پیش بینی روش های بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری در آینده 55
جدول شماره 4-26 جدول فراوانی روش های ترجیحی بازاریابی در آژانس های بررسی شده …………… 55
جدول شماره 4-27 جدول فراوانی شبکه های اجتماعی استفاده شده در آژانس های بررسی شده ………… 56
جدول شماره 4-28 جدول فراوانی میزان تاثیر بازاریابی هوشمند در گردشگری داخلی و بین المللی …….. 57

فهرست نقشه ها
نقشه شماره 3-1 ایران ………………………………………………………………………………………. 26
نقشه شماره 3-2 تهران ……………………………………………………………………………………….. 27
نقشه 3-3 : مناطق 22 گانه تهران ……………………………………………………………………………………… 31

فهرست نمودار
نمودار 1-1 : نسل های وب …………………………………………………………………………………….. 9

پیوست
پیوست شماره 1 : پرسشنامه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

به نام خدا
اظهار نامه
اینجانب آنوشا خضری نژاد (920094017 ) دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشکده علوم انسانی اظهار می کنم که این پایان نامه حاصل تلاش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته ام . همچنین اظهار می کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه ام تکراری نیست.

نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضا:

.

چکیده

پژوهش حاضر با بررسی بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری ایران با رویکرد آژانس های درجه یک تهران صورت گرفته است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی- پیمایشی می باشد. جامعه این پژوهش آژانس های ورودی شهر تهران بودند که با توجه به تعداد کم آژانس های ورودی در تهران به تمامی آژانس های فعال تهران پرسشنامه فرستاده شد. پرسشنامه محقق ساخته به تمامی افراد مورد بررسی از طریق پست الکترونیک فرستاده شد که پس از سه بار پیگیری تعداد 39 آژانس به آن پاسخ دادند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه مفهوم بازاریابی هوشمند و گردشگری هوشمند مفهومی جدید و نوپا در گردشگری ایران می باشد اما آمار حاکی از آن است که استفاده از بازاریابی هوشمند و افزایش گردشگران ورودی و فروش بیشتر دفاتر گردشگری با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و همچنین استفاده از بازاریابی هوشمند منجر به افزایش ارز آوری حاصل از گردشگری ورودی می گردد .

کلید واژه ها:
گردشگری و ابزارهای هوشمند، بازاریابی هوشمند ،آژانس های ورودی تهران، افزایش گردشگری

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه :
دنیای امروز به شکل گریز ناپذیری تبدیل به دهکدهای جهانی با ارتباطات گسترده و عمیق شده است. فن آوری اطلاعات و استفاده از آن امروزه به شکل یکی از کلیدهای اصلی در توسعه کشورها، مخصوصا کشورهای جهان سوم مطرح گردیده است (اولینر و سیشل1:2003 )
از سوی دیگر توریسم نیز به فراخور گذشت زمان امروزه به عنوان صنعتی درآمدزا و نجات دهنده برای کشورهای مختلف در آمده است. لزوم توجه به توریسم و استفاده از فناوری های نوین در جهت گسترش آن و استفاده کردن از مزایای بیشمار اقتصادی آن برای کشورها، تحقیق و پژوهش پیرامون رابطه بین گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه توریسم را ضروری ساخته است (مارتین2 و همکاران: 2004).
در عصر حاضر دگرگونی ژرف تکنولوژیکی، مکانیسم‏ها و شرایط و در نتیجه بحث های تکنیکی و فنی به سوی پیچیدگی، تنوع و ظرافت بیشتری گرایش یافته است. در این میان دگرگونی‏های اقتصادی مهم حاصله در برگیرنده شماری از روابط تولید پیچیده، فراگیر و روابط مبادلاتی می باشد که در امر جهانی شدن روندی رو به گسترش دارد بر این مبنا گردشگری نیز که در رویکردی خاص در هزاره سوم مورد توجه می باشد؛ تحولاتی را پذیرا شده که به فراگیر شدن آن منتهی گردیده است (جرجنسون و کازویوکی3: 2005).
گردشگری در رابطه با بسترهای تکنولوژیکی بحث شده و بسترهای اقتصادی حاصل از جهانی شدن، اصلی مستحکم در سیاست های اقتصادی در هزاره سوم محسوب می شود. تحولات حاصل از مباحث فوق در رابطه با گردشگری در دوسویه تاثیر گذاری، از یک سو به شکل گیری گردشگری الکترونیکی منتهی گردیده و از دیگر سو شکل گیری گردشگری مجازی را سبب شده است و با رشد سریع تکنولوژی اطلاع رسانی در چارچوب نظام مبادله الکترونیکی و سرعت بخشیدن به امر بازاریابی و مسافرت، کاهش هزینه ها و دستیابی به بازارهای جدید را در زمینه گردشگری فراهم آورده است (جنیفر4 و همکاران: 2003)
بطور کلی استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن در زمینه عرضه و تقاضای گردشگری سبب آن شد که گردشگران قبل از سفر به ارزیابی و بررسی وضعیت مقاصد بپردازند و تجربه ای مجازی را در چارچوب دورنمایی گردشگر در ذهن خود شکل دهد. علاوه برآن این امر زمینه های دموکراتیک شدن انتخاب مقاصد را برای سفر فراهم آورده است. این خود نشان از گذار به انعطاف پذیری ارائه محصول گردشگری در رابطه به عرضه دارد که به گونه‏ای متبلور کننده تولید بهنگام بر آمده از شیوه تولید پسافوردیسم می باشد (بروان5: 2003). به عبارتی دیگر محصول گردشگری در یک تنوع خاص در برگیرنده پاسخگویی به تقاضای شخصی و متکثر گردشگران بوده و گردشگران را قادر می سازد در راستای انگیزه های شخصی و تمایلات خود به انتخاب مقاصد گردشگری برای سفر بپردازند.

1-2 طرح مساله :
در عصر کنونی کشورها و جوامع بشری به صورت فزاینده‏اي به این حقیقت پی برده‏اند که برای حفظ وضع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و در صدد یافتن راه ‏هاي تازه‏اي برای گسترش روابط تجاری خود و خروج از وابستگی به تک محصولی‏ها برآیند. صنعت گردشگری همواره عامل مهمی در جهت بهبود وضع اقتصادی جوامع و کشورها و دستیابی به توسعه است (یاوری و دیگران6:1390). برخورداری ایران از میراث طبیعی و تاریخی غنی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد بازاریابی، توسعه گردشگری، گردشگری پایدار، فن آوری اطلاعات Next Entries منابع مقاله درمورد بازاریابی، صنعت گردشگری، تجارت الکترونیک، خدمات گردشگری