منابع مقاله درمورد اولویت بندی، مدیریت دانش، تعالی کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

. رهبر یک سازمان ارزش ها و سیستم مورد نظر برای موفقیت پایدار سازمان را ایجاد کرده و با عمل و رفتر مناسب خود آنها را به اجرا در می آورندهر زمان که در سازمان تغییر و تحولاتی رخ دهد در مقاصد ثبات داشته و در زمان مقتضی قادر هستند جهت گیری سازمان را تغییر داده و کارکنان را به پیروی از آن ترغیب کنند
1-7-2. معیار دو (خط مشی و استراتژی)
سازمان های متعالی اهداف و مأموریت خود را از طریق تنظیم و تدوین یک استراتژی که متمرکز بر منابع ذینفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می کنند به اجرا در می آورند به عبارتی اهداف، برنامه ها وراهکارها و نیز فرآیندهای یک سازمان به منظور تحقق بخشیدن به استراتژی ها تدوین و اجرا می شوند.
1-7-3. معیار سه ( تمرکز بر دانشجویان، ذینفعان و بازار)
سازمان های متعالی مشارکت ها وهمکاری های بیرونی، تأمین کنندگان و منابع داخلی خود را به منظور پشتیبانی از خط مشی و استراتژی و اجرای اثربخش فرآیندها و برنامه هایشان مدیریت می کنند به عبارتی شناسائی فرصت های کلیدی برای شراکت های سازمانی در راستای برنامه ها، استراتژی و مأموریت سازمان و نیز شکل دهی مشارکت ها به منظور ایجاد ارزش افزون و ایجاد و حمایت از تفکر نوآور و خلاق از طریق به کارگیری مشارکت ها به منظور ایجاد ارزش افزون و ایجاد و حمایت از تفکر نوآور و خلاق از طریق به کارگیری مشارمت ها در حیطه ی این معیار قرار می گیرد.
1-7-4. معیار چهارم (اندازه گیری، آنالیز و مدیریت دانش)
مدیریت دانش و اطلاعات یکی از اصول کلیدی در دستیابی یک سازمان به تعالی به پیشرفت است به عبارتی استفاده از فناوری در حمایت از بهبود، شناسائی نیازهای اطلاعاتی و دانش یازمان ، بهره گیری از فناوری اطلاعات در حمایت از ارتباطات درون سازمانی و مدیریت دانش و اطلاعات در حیطه این معیار قرار می گیرد.
1-7-5. معیار پنج ( تمرکز بر نیروهای کاری)
سازمان های موفق تمامی توان کارکنان خود را در سطح فردی، تیمی و سازمانی اداره کرده، توسعه بخشیده از آن بهره می گیرند. این سازمان ها عدالت و برابری را ترویج کرده. کارکنان را در امور مشارکت داده و به آنان تقویض اختیار می کنند، به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آنها را مورد تشویق و تقدیر قرار می دهند که در آنها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانش خود در جهت منافع سازمانی ایجا شود.
1-7-6. معیار شش (مدیریت فرآیندها)
هر سازمان فرآیندهای خود را به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان طراحی نموده، مدیریت کرده و بهبود می بخشد.
1-7-7. معیار هفت (نتایج)
سازمان های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با عناصر اصلی خط مشی و استراتژی را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند که مشخص می گردد که سازمان در ارتباط با عملکرد برنامه ریزی شده خود چه نتایجی بدست می آورد. موفقیت، حجم، عملکرد فرآیند، استهلاک، هزینه های نگهداری و تعمیرات، هزینه های پروژه، میزان اعتبار، ساختمان وتجهیزات، تکنولوژی( سهرابی و دیگران، 1388)
1-8. تعاریف عملیاتی تحقیق
1-8-1. معیار رهبری
این معیار در تحقیق حاضر به وسیله سوالات 1تا 4 پرسشنامه سنجیده شده که هر سوال شامل چهار شاخص یا گزینه می باشد و از پاسخگو خواسته می شود موارد یاد شده را بر حسب اهمیت از 1تا 4 اولویت بندی نمایدو سپس ما از طریق میانگین رتبه ای فریدمن مهم ترین موارد از میان گزینه های مربوط به معیار رهبری را به دست آورده ایم.
1-8-2. معیار برنامه ریزی راهبردی
این معیار در تحقیق حاضر به وسیله سوالات 5 تا 8 پرسشنامه سنجیده شده که هر سوال شامل چهار شاخص یا گزینه می باشد و از پاسخگو خواسته می شود موارد یاد شده را بر حسب اهمیت از 1تا 4 اولویت بندی نمایدو سپس ما از طریق میانگین رتبه ای فریدمن مهم ترین موارد از میان این گزینه های مربوط به معیار برنامه ریزی راهبردی را به دست آورده ایم.
1-8-3. معیار تمرکز بر دانشجویان
این معیار در تحقیق حاضر به وسیله سوالات 9 تا 12 پرسشنامه سنجیده شده که هر سوال شامل چهار شاخص یا گزینه می باشد و از پاسخگو خواسته می شود موارد یاد شده را بر حسب اهمیت از 1تا 4 اولویت بندی نمایدو سپس ما از طریق میانگین رتبه ای فریدمن مهم ترین موارد از میان این گزینه های مربوط به معیار تمرکز بر دانشجویان را به دست آورده ایم.
1-8-4. معیار سنجش،تحلیل و مدیریت دانش
این معیار در تحقیق حاضر به وسیله سوالات 13 تا 16 پرسشنامه سنجیده شده که هر سوال شامل چهار شاخص یا گزینه می باشد و از پاسخگو خواسته می شود موارد یاد شده را بر حسب اهمیت از 1تا 4 اولویت بندی نمایدو سپس ما از طریق میانگین رتبه ای فریدمن مهم ترین موارد از میان این گزینه های مربوط به معیار سنجش،تحلیل و مدیریت دانش را به دست آورده ایم.
1-8-5. معیار تمرکز بر اعضاء هیات علمی
این معیار در تحقیق حاضر به وسیله سوالات 17 تا 20 پرسشنامه سنجیده شده که هر سوال شامل چهار شاخص یا گزینه می باشد و از پاسخگو خواسته می شود موارد یاد شده را بر حسب اهمیت از 1تا 4 اولویت بندی نمایدو سپس ما از طریق میانگین رتبه ای فریدمن مهم ترین موارد از میان این گزینه های مربوط به معیار تمرکز بر اعضاء هیات علمی را به دست آورده ایم.
1-8-5. معیار مدیریت فرآیندها
این معیار در تحقیق حاضر به وسیله سوالات 21 تا 24 پرسشنامه سنجیده شده که هر سوال شامل چهار شاخص یا گزینه می باشد و از پاسخگو خواسته می شود موارد یاد شده را بر حسب اهمیت از 1تا 4 اولویت بندی نمایدو سپس ما از طریق میانگین رتبه ای فریدمن مهم ترین موارد از میان این گزینه های مربوط به معیار مدیریت فرآیندها را به دست آورده ایم.
1-8-6. معیار نتایج عملکرد
این معیار در تحقیق حاضر به وسیله سوالات25 تا 28 پرسشنامه سنجیده شده که هر سوال شامل چهار شاخص یا گزینه می باشد و از پاسخگو خواسته می شود موارد یاد شده را بر حسب اهمیت از 1تا 4 اولویت بندی نمایدو سپس ما از طریق میانگین رتبه ای فریدمن مهم ترین موارد از میان این گزینه های مربوط به معیار نتایج عملکرد را به دست آورده ایم.

فصل دوم
پيشينه تحقيق

پیش درآمد فصل دوم
در فصل پیش رو مروری خواهیم داشت بر تاریخچه مطالعات تجربی و مدونی که در ارتباط با خلاقیت تا به امروز مطرح گردیده است و نیز نگاهی خواهیم داشت بر تعدادی از مدل های مشابه و نزدیک به مدل مالکوم بالدریج که موضوع تحقیق حاضر بر مبنای آن شکل گرفته است و در حقیقت با این کار گذری خواهیم داشت بر سایر مدل های تعالی عملکرد و ارزیابی کیفیت موجود در حال حاضر و نیز گذشته.
در این فصل علاوه بر بررسی و مطالعه ادبیات تحقیق پیشینه و تاریخچه موضوع مورد مطالعه را نیز بررسی کرده و در واقع با مطالعه کارهای مشابه با تحقیق حاضر جایگاه و ادامه مسیر را خواهیم یافت .ضرورت انجام این کار و تدوین چنین فصلی که در آن ادبیات و پیشینه موضوع مورد بحث و بررسی قرار می گیرد نیز همین است.
نگارش فصل دوم و بررسی تاریخچه نظری و تجربی یک موضوع مانند چراغی راهنما ادامه مسیر را برای محقق فراهم آورده که در واقع در مرحله اول از دوباره کاری و رفتن راهی که دیگران پیموده اند پرهیز کنیم و در مرحله بعد با آگاهی از کارها و فعالیت های دیگران پنجره جدیدی را به سوی عالم علم و دانش باز کنیم و در این راستا پا به مرحله ای بگذاریم که تا کنون کسان دیگر نگذاشته اند و یا شاید به نتیجه مطلوب نرسیده اند.
مدل مالکوم بالدریج
با گذشت قریب به سه دهه از تولد جایزه دمینگ در ژاپن صاحبان صنایع، مدیران بنگاه های اقتصادی و دولتمردان آمریکا به تدریج دریافتند که توانائی رقابتی آن ها در مقابل ژاپن تحلیل رفته و یکی پس از دیگری بازارهای محصولات آمریکائی به دست ژاپنی ها تسخیر می گردد. آن ها به وضوح مشاهده کردند که علیرغم ضرورت توجه به کیفیت جهت استمرار سبک و کار در سطحی بالاتر حضور موفق در بازار رقابت جهانی تأکید مکرر بر کیفیت در شرکت های آمریکائی آن چنان تداوم نداشته است دلیل این امر نیز عدم اعتقاد مدیران به موضوع کیفیت و یا عدم اطلاع از نحوه یا اقدام در این زمینه می باشد.
پس از انتشار مقاله ای تحت عنوان« چرا ژاپن می تواند ما نمی توانیم؟ » بررسی ها و مطالعات فراوانی انجام گرفت. در همین زمان مالکوم بالدریج وزیر وقت بازرگانی آمریکا پیشنهاد تأسیس جایزه ای را به کنگره‌ی آمریکا ارائه نمود که نهایتاً در سال ۱۹۸۷ به عنوان یک قانون و به یاد مالکوم بالدریج که فوت کرده بود جایزه مالکوم بالدریج تأسیس و از سال ۱۹۸۸ به سازمان های پیشرو متعالی در بخش صنعت و خدمات و از سال ۱۹۹۹ به سازمان های فعال در بخش های بهداشت و آموزش اهداء شد.
این مدل به طور عمده برای سرگروه مؤسسات تجاری، آموزشی و بهداشتی و درمانی طراحی شده است که اهداف اصلی آن در آمریکا به شرح زیر می باشد
– کمک به بهبود عملکرد سازمان ها و افزایش توانمندی های آنان
– کمک رسانی به برقراری ارتباط مناسب میان شرکت های آمریکائی و انعکاس و اطلاع رسانی شرکت های موفق میان سایرین به منظور معرفی بهترین ها و افزایش انگیزه رقلبتی میان سازمان ها.
– ایجاد ابزارهای مدیریتی برای مدیریت بهتر عملکرد ها، برقراری آموزش ها و نظام های برنامه ریزی( حسن زاده،۱۳۸٩)
معیارهای مدل مالکوم بالدریج تا حد بسیار زیادی با فلسفه ی کیفیت دمینگ همخوانی دارد و کمیته ی انتخاب کنندگان این جایزه معتبر آمریکائی دقت و توجه خود را بر هفت زیر مجموعه زیر معطوف می دارند. ۱- رهبری ۲- طرح ریزی استراتژیک ۳- مشتری و بازارمداری ۴- جریان و تحلیل اطلاعات ۵- مدیریت و منابع انسانی ۶- مدیریت فرآیند ۷- نتایج کسب و کار سازمان(همان منبع)
نگاهی بر مدل کانجی
ساختار سیستم تعالی کسب و کار کانجی به میزان قابل توجهی به عوامل بحرانی موفقیت وابسته اند که عبارتند از : تعداد محدودی از عوامل یا حوزه ها که به شرط رضایت بخش بودن نتایج آن ها عملکرد موفقیت آمیز سازمان تضمین شده خواهد بود. نقش این عوامل در مدل هرمی کانجی به خوبی لحاظ گردیده به نحوی که با مدل مفهومی تعالی کسب و کار سازگاری دارد.
با توجه به اصول کلی و مفاهیم محوری این مدل برای آن دو ساختار مجزا تدوین گردیده است:
۱- مدل تعالی کسب و کار: که به سنجش عملکرد سازمانی از منظر ذینفعان داخلی اختصاص دارد.
۲- کارت امتیاز تعالی: عملکرد سازمان از نقطه نظر ذینفعان خارجی را مورد بررسی قرار می دهد.
هر دو مدل کانجی و بالدریج به طور تلویحی موجب ارتباط بین عناصر مدیریت کیفیت جامع و نتایج می گردد.
سیستم سنجش تعالی کسب و کار کانجی بر خلاف سایر سیستم های سنتی به جای پرداختن به یک نگرش سیستمی ناقص درباره ی عملکرد موجبات دستیابی به درجه بالاتری از یکپارچگی و وحدت رویه را فراهم می سازد. ضمناً یک روش شناسی بسیار دقیق را مورد استفاده قرار می دهد که امکان تخمین همزمان کلیه پارامترهای مدل را می دهد بنابراین مدل کانجی یک رویکرد کل گرا و فراگیر است.
اگرچه فرآیند ارزیابی عملکرد در این مدل می تواند اشکال متفاوتی داشته باشد. ضرورتاً کمی بوده و درآن پرسش نامه ها نقش کلیدی در اندازه گیری عملکرد دارند .هر چند در پاره ای از اوقات از سایر تکنیک های خود ارزیابی مانند کارگاه، نمودار ماتریسی، پروفرماد شبیه سازی برای تأیید نمودن مقدیر عملکرد به دست آمده استفاده می گردد. ( افشار، ۱۳۹٠)
نگاهی بر مدل تعالی عملکرد EFQM
در بین مدل های تعالی عملکرد مدل« بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت» یا EFQM معروف ترین مدل می باشد که بیش از ۲٠٠٠٠ سازمان در اروپا از این مدل استفاده کرده اند. کار طراحی این مدل از سال ۱۹۸۹ آغاز و در سال ۱۹۹۱ معرفی گردید.( نجمی و حسینی،۱۳٨۸)
مفاهیمی که در این مدل بر آن ها بنا شده است عبارتند از:
الف)معیارهای توانمندی سازمان:
۱- رهبری
۲- خط مشی استراتژی
۳-کارکنان
۴-

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد آموزش عالی، دانشگاه ایلام، عملکرد سازمان Next Entries منابع مقاله درمورد تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری، مدل EFQM