منابع مقاله درمورد انرژی باد، توربین بادی، پتانسیل سنجی، مکان یابی

دانلود پایان نامه ارشد

با در نظر گرفتن آستانۀ سرعت 5 متر در ثانیه و مقادیر چگالی توان باد، ایستگاههاي سهند و جلفا به عنوان مناسب ترین ایستگاهها براي احداث پاركهاي بادي تعیین شدند (عبدلی و همکاران، 1388).
– در مطالعات گسترده تر، ایستگاه های ایران بر اساس مقادیر میانگین سرعت باد از لحاظ بهره برداری از انرژی برق بادی ارزیابی و طبقه بندی شدند (گندمکار، 1388). علاوه بر سرعت، چگالی و تداوم باد، معیارهای دیگری نیز در مطالعات دخیل بوده است. به عنوان مثال در تحقیقی در استان لرستان، همدان و مرکزی، با استفاده از معیارهای مختلف فنی، زیست محیطی، اقتصادی و جغرافیائی، قابلیت استفاده از انرژی باد برای تولید برق، بررسی و توان تولید برق منطقه، قریب به 1900 مگاوات برآورد گردید (نوراللهی و همکاران، 1390). به کارگیری توزیع های احتمال در برخی دیگر از مطالعات مد نظر بوده است. از جمله
– در استان کرمانشاه با استفاده از توزیع احتمال ویبول و نیز محاسبه چگالی توان باد سالانه در ترازهاي ارتفاعی 10 20 و 50 متري، سه ایستگاه روانسر، سرپل ذهاب و کنگاور داراي پتانسیل مناسب براي تولید انرژي باد تشخیص داده شدند (محمدی و همکاران، 1391). به منظور تعیین مناطق با پتانسیل بالا و شناسایی نواحی مستعد جهت احداث نیروگاههاي بادي در ایران، از سوي سازمان انرژيهاي نو ایران پروژهاي با عنوان پتانسیل سنجی و تهیه اطلس باد کشور تعریف شده که در حال حاضر نسخۀ اولیه این اطلس تهیه گردیده است ( سانا، 1388).
– براي امکان سنجی استفاده از انرژي باد به منظور استقرار توربین هاي بادي در استان یزد از آمار ماهانه و سالانه 13 سالۀ سرعت باد در 11 ایستگاه در سه ارتفاع10، 20 40 متري استفاده شد (مصطفائی پور، 2010)، نتیجه این مطالعه نشان داد که اغلب ایستگاه هاي منطقه داراي سرعت باد کمتر از 5/4 متر بر ثانیه می باشند که سرعت مناسبی براي استقرار توربین هاي بادي نیست و تنها شهر هرات با سرعت باد 50/5 و 68/6 متر بر ثانیه به ترتیب در ارتفاعات 10 و 40 متري گزینۀ مناسبی براي این کار به شمار می آید. همچنین چند ایستگاه دیگر با سرعت هاي باد کمتر از 4 متر بر ثانیه در ارتفاع 10 متري، براي استقرار توربین هاي کوچکتر مناسب تشخیص داده شدند.
– در مطالعه اي دیگر، روشی جامع براي مکان یابی مزارع بادي در 25 شهر ایران مشتمل بر5 ناحیه براي هر شهر از طریق تحلیل داده هاي پوششی سلسله مراتبی7 ارائه گردید و به منظور اعتبارسنجی روش بکار گرفته شده، از دو روش چندمتغیره به نام هاي تحلیل مؤلفه هاي اصلی و تاکسونومی عددي بر اساس داده هاي مشاهده شدة مزارع بادي استفاده شد (آزاده و همکاران2011).
همچنین در بعضی مقالات به بررسی های فنی و تکنولوژیکی و امکان سنجی و پتانسیل سنجی نیروگاه های برق بادی پرداخته شده است، که از آن جمله می توان به مقالات زیر اشاره کرد:
– امکان سنجی استفاده از توربین های بادی جهت نیل به توسعه پایدار: در این تحقیق کلیه اثرات حاصل از تولید برق در نیروگاه های بادی و فسیلی شناسائی و به صورت اعداد و ارقام در هزینه تولید نشان داده شده است. محاسبه فاصله اقتصادی نصب توربین ها از شبکه سراسری برق و تعیین حداقل فاکتور ظرفیت در مناطق کم باد و نیز تحلیل حساسیت هزینه تولید برق بادی از نتایج علمی و کاربردی این مطالعه به حساب می آید (چاپار زاده، 1376).
– ارزیابی فنی و تکنولوژیکی احداث توربین های کوچک بادی در بروجرد: وی در این مقاله با پتانسیل سنجی انرژی بادی و شبیه سازی، به ارزیابی فنی و اقتصادی احداث یک توربین بادی 5/5 کیلووات در منطقه ی بروجرد پرداخته و میزان انرژی قابل حصول و منافع حاصل از احداث آن توربین را محاسبه کرده است (ثقفی و رحیمی، 1385).
– برآورد پتانسیل برق بادی و اثر بهره گیری از آن در صرفه جوئی سوخت فسیلی در ایران: در این تحقیق با استفاده از اطلاعات ماهیانه باد در ایران و با استفاده از معادله ی چگالی وایبول، پتانسیل قابل استفاده ی باد در استان ها محاسبه شده، در نهایت کل پتانسیل برق بادی تخمین زده شده است و ارزش حال خالص و نرخ بازده داخلی پروژه های بادی در سه استان گیلان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی محاسبه شده است، که تأیید کننده ی این واقعیت است که پروژه های برق بادی در این سه استان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است ( شعربافیان،1387).
– در مقاله مقایسه اقتصادی نیروگاه های برق بادی با نیروگاه های سوخت فسیلی (گازی و حرارتی)، مقایسه قیمت تمام شده برق تولیدی نیروگاه های گازی و حرارتی با نیروگاه های بادی با استفاده از محاسبات اقتصاد مهندسی در بخش انرژی ارائه شده است و این نتیجه حاصل شده که استفاده از انرژی باد در داخل کشور علاوه بر عمران و آبادی، موجب ایجاد مشاغل جدید شده و بالأخره با بومی سازی فن آوری انرژی باد اقتصاد کشور رشد بیشتری می یابد ( شیرزاد سیبنی،1387).
2-11- مطالعات خارجی صورت گرفته در زمینه انرژی باد

برخی از پژوهشگران اروپائی، آمریکائی و آسیائی پتانسیل سنجی انرژی باد را در برخی از نقاط دنیا انجام داده اند که در ذیل به آن اشاره خواهد شد:
– Tsang- Jung Cahng و همکاران در سال 2002، در آسیا مشخصه های باد و مشخصه های توربین بادی در تایوان را بررسی کرده اند؛ که در نتیجه این پژوهش، سراسر خط ساحلی تایوان برای استقرار توربین های بادی مناسب ارزیابی گردیده است.
-در جزیره مدیرا8 واقع در اقیانوس اطلس (پالما و همکاران9، 2008) ، و در نروژ (رشید و همکاران10 2012) از طیف وسیعی از مدل های ریاضی و غیر خطی و مدل های عددی برای مکان یابی نصب توربینهاي بادي استفاده شده است.
-در کشور چین، از مدل تصمیم گیري چند معیاري بر مبناي AHP (لی و همکاران11، 2009) و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (لی و همکاران، 2010) براي مکان یابی استقرار توربین ها و مزارع بادي بهره گرفته شده است.
– در الجزایر از طریق تهیۀ نقشه هاي باد، منطقۀ ادرر12 با سرعت باد تقریبی 9 متر بر ثانیه در ارتفاع 80 متري بهترین ناحیه براي استقرار مزارع بادي تعیین گردید (جامای13، 2011)
– با استفاده از توزیع ویبول و آمار میانگین ماهانه و سالانۀ سرعت باد در یک دورة سه ساله در دو ایستگاه کشور مالزي، قابلیت انرژي باد مورد مطالعه قرار گرفت (اسلام و همکاران،2011). نتیجه این مطالعه در مقیاس بزرگ، حکایت از نامناسب بودن دو ایستگاه یادشده با میانگین سرعت باد سالانۀ بین 76/2 تا 18/3 متر در ثانیه براي تولید انرژي باد داشت؛ لیکن در مقیاس کوچک، نشان دهنده امکان تولید انرژي توسط توربین هاي بادي در ارتفاع 100 متري بود.
– همچنین در شهر گلف14 ایالت انتاریوي کانادا براي ارزیابی قابلیت استقرار توربینهاي بادي، از داده هاي سرعت باد با استفاده از روش هاي مختلف آماري (روش حداکثر درستنمایى اصلاح شده15، توزیع ویبول و رگرسیون مکعبی) بهره گرفته شد (مک اینتایر و همکاران16، 2011).
2-12- خلاصه فصل:

در این فصل، موضوع طرح مورد بررسی قرار گرفته و همانطور که بیان شد، از آنجا که طرح تحقیقاتی، تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در دو روش تأمین روشنائی انرژی بادی و انرژی فسیلی، در پارکینگ های کنار جاده ای آزاد راه قزوین – رشت می باشد، قابل تعمیم به سطح کلان، در مناطق مستعد و بادخیز کشور خواهد بود، و از آن جا که از مسائل آلودگی زیست محیطی و انرژی نو در مقایسه و تحلیل بهره می گیرد، از زیر شاخه های اقتصاد محیط زیست و اقتصاد انرژی می باشد.
در بخش مربوط به مکانیسم تشکیل باد و تاریخچه استفاده از آن، علاوه بر ذکر موارد مربوط به کاربرد غیر نیروگاهی انرژی بادی، مانند تأمین آب آشامیدنی حیوانات در مناطق دور افتاده، آبیاری در مقیاس کم، آبکشی از عمق کم جهت پرورش آبزیان، تأمین آب مصرف خانگی و …، به مقایسه موارد کاربرد نیروگاهی انرژی بادی و نیروگاه فسیلی پرداخته و لزوم روی آوری به انرژی های تجدیدپذیر، به دلیل افزایش روز افزون جمعیت و اتمام منابع تجدیدناپذیر فسیلی و آلودگی ایجاد شده ناشی از آن، بیان گردیده است.
در مبحث مطالعات پیشین، با توجه به تحقیقات ذکر شده، مناطق مستعد استفاده از انرژی بادی در سال های مورد بررسی مشخص شد، و می توان از پژوهش های انجام شده برای محاسبه و مقایسه هزینه ها و فواید استفاده از برق نیروگاه فسیلی و بادی، برای انجام محاسباتِ طرح، بهره جست.

فصل سوم

داده های تحقیق، محاسبات و
تجزیه و تحلیل

3-1- مقدمه

درفصل قبل، به توصیف انرژی بادی و بررسی مزایا و معایب استفاده از این انرژی تجدیدپذیر و مقایسه آن با انرژی فسیلی پرداخته شد و سپس آمار و اطلاعات موجود در زمینه انرژی بادی در ایران و جهان ارائه گردید. در این فصل ضمن توضیح روش تحلیل هزینه- فایده و بررسی پژوهش های قبلی، پس از مشخص نمودن هزینه ها و فواید تأمین روشنائی، دو روش نیروگاه فسیلی و توربین بادی از تکنیک هزینه- فایده مقایسه شده است. ابتدا طرح مورد نظر توصیف شده، سپس با استفاده از شاخص های اقتصادی به دست آمده در نرم افزار مربوطه (کامفار)، هزینه ها و فواید دو طرح مشخص شده است.
همچنین در ادامه، به مقایسه هزینه و فایده تأمین روشنائی پارکینگ های مورد مطالعه در دو روش نیروگاه فسیلی و توربین بادی پرداخته خواهد شد. در این رابطه دو دیدگاه مورد بررسی قرارمی گیرد. در دیدگاه اول، به دلیل اینکه تأمین روشنائی پارکینگ های مورد مطالعه (آزاد راه قزوین- رشت)، از دیدگاه بخش دولتی مورد بررسی قرار می گیرد و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تأمین کننده ی روشنائی راه ها می باشد، منابع اولیه سرمایه گذاری از بودجه دولتی تأمین شده، لذا درآمدی از دیدگاه بخش دولتی متصور نخواهد بود، و تنها به مقایسه هزینه های دو روش پرداخته خواهد شد.
در دیدگاه دوم، فرض شده که درآمد طرح در دو روش مورد بررسی، هزینه تصادفات یا تلفات جاده ایست، به عبارت دیگر مقداری که از تصادفات و یا مرگ و میر در جاده به علت روشنائی و یا استراحت کاهش می یابد به عنوان درآمد طرح تلقی می شود، و در ادامه به صورت دقیق تر دو دیدگاه را مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3-2- ارزیابی پروژه چیست

ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری مهمترین و تخصصی ترین بخش برنامه ریزی است که ارزیابی برنامه های توسعه برای تولید یک کالای خاص یا پروژه سرمایه گذاری به شکل منظم، عینی و جامع را در بر دارد. ارزیابی پروژه ها نشان دهنده ارزیابی وتعیین کارایی آن ها به صورت تعیین بهره وری، تکنیکی، اقتصادی، مالی و اجرایی است. این ارزیابی شامل نظرات گروهی از کارشناسان است که در خارج از پروژه کار می کنند و هدف آن ها تعیین نقاط قوت و ضعف و آزمون دستاوردهای پروژه و نیز پیشنهاد راه حلی برای غلبه بر نقاط ضعف و بهبود و نحوه عمل آن ها است و بنابراین ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری به روندی گفته می شود که طی آن سعی می شود نتایج عمل پروژه ها و تأثیر آن بر برنامه ریزی اجتماعی برآورد گردد و این نیز به نوبه خود سبب ارتقاء کیفی برنامه می شود (جوپور، 1364).
محدود بودن منابع، ایجاب می کند تا از منابع موجود به صورت بهینه استفاده شده و سرمایه ها در مناسب ترین راه بکار گرفته شوند. عدم استفاده صحیح از سرمایه، نه تنها سرمایه گذار را دچار فرصت های از دست رفته می نماید، بلکه ممکن است او را با زیان های غیر قابل جبران مواجه سازد. به منظور جلوگیری از اینگونه زیان ها و استفاده بهینه از سرمایه، لازم است هر طرح سرمایه گذاری قبل از اجرا، با کمک ضوابط و معیارهای منطقی مورد ارزیابی قرار گیرد.
اگر طرح های سرمایه گذاری پیشاپیش با روش درست مورد مطالعه و سنجش قرار گیرند، چه بسا از اجرای آن ها خودداری شده و یا حداقل با پیش بینی های لازم از ناتمام رها شدن آن ها جلوگیری گردد. استفاده از معیار ها و تکنیک های مناسب برای ارزشیابی طرح ها، سرمایه گذار را در تصمیم گیری صحیح برای بکار گرفتن سرمایه خود یاری می دهد و مانع هدر رفتن سرمایه وی و جامعه می گردد (مجیدیان 1376).
یک پروژه در تعریف کلی آن، راهی برای استفاده از

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد انرژی باد، محیط زیست، توربین بادی، آلاینده ها Next Entries منابع مقاله درمورد تحلیل هزینه – فایده، ارزیابی اقتصادی، هزینه فایده، قرن نوزدهم